Oddelenie materiálovej fyziky

Oddelenie materiálovej fyziky (OMF) patrí k popredným pracoviskám vo svete v oblasti prípravy a štúdia vlastností REBCO masívnych monokryštalických supravodičov (MMS). Spolupracuje v tejto oblasti s University of Cambridge, SIT Tokyo, SJTU Shanghai a výrobcom MMS firmou CAN Superconductors s.r.o. a s firmou CRYOSOFT s.r.o.

V oblasti štúdia štruktúry mikrodrôtov pre senzoriku spolupracuje OMF  s firmou RVmagnetics a.s.

OMF rozvíja experimentálne metodiky štúdia štruktúry, mikroštruktúry a fázových transformácií progresívnych materiálov.

Je vybavené unikátnymi experimentálnymi zariadeniami v oblasti RTG difrakčnej analýzy (tri difraktometre RIGAKU s možnosťou merania pri nízkych a vysokých teplotách a kontrolovanej atmosfére, SAXS analýza, mikrofokus, textúrna analýza) (štatút k RTG), skenovacej elektrónovej mikroskopie a mikroanalýzy (EDS, WDS, EBSD) a zariadeniami pre komplexnú termickú analýzu materiálov (DTA, DSC, TG, hmotnostná spektroskopia).

Ak máte záujem dozvedieť sa niečo viac, neváhajte a navštívte našu stránku.

 

Kontakt:

Ing. Pavel Diko, DrSc. vedúci OMF

Oddelenie materiálovej fyziky, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Watsonova 47, 04001 Košice

Email: dikos@saske.sk

 

V rokoch 2022 a 2021 naše oddelenie získalo ocenenie v oblasti aplikačného výskumu

 

Pozrite si náš výstup za rok 2021: Koncoročný seminár ÚEF SAV – OMF_2022

A ďalšie roky: Koncoročný seminár ÚEF SAV – OMF_2021, Koncoročný seminár ÚEF SAV – OMF_2020Koncoročný seminár ÚEF SAV – OMF_2019