Zameranie

Metódy fraktografickej analýzy a kvantitatívnej štatistickej fraktografie sa využívajú pri štúdiu lomových plôch amorfných kovov vo tvare tenkých pások i objemových telies porušovaných v širokom intervale teplôt, rýchlostí deformácie a pri rôznych spôsoboch namáhania. Mechanickým skúšaním amorfných kovových materiálov v intervale teplôt od 4,2 K vyššie a aplikáciou metód lineárnej lomovej mechaniky sa študujú procesy vzniku a šírenia nestabilnej trhliny v amorfnej kovovej štruktúre. Ďalej sa študuje homogénna plastická deformácia amorfnej kovovej štruktúry a vlastnosti deformačných defektov sledovaním procesov neelastickej deformácie a tečenia pod vplyvom mechanického napätia a analýzou týchto procesov numerickými metódami, ktoré predpokladajú existenciu spektra aktivačných energií tepelne aktivovaných procesov.

Medzi najmodernejšie smery v materiálovom výskume patrí štúdium vlastností vysokoentropických zliatin. Predmetom nášho záujmu súpredovšetkým procesy plastickej deformácie a porušovania týchto materiálov.

Pri riešení uvedených problémov oddelenie aktívne a dlhodobo spolupracuje s Fyzikálnym ústavom nízkych teplôt B. Verkina Ukrajinskej akadémie vied (FTINT) v Charkove, so Štátnou univerzitou (GPU) vo Voroneži (Ruská federácia) a s Univerzitou v Groningene (Holandsko). Poznatky a skúsenosti získané pri štúdiu relaxačných procesov a fázových premien v kovových metastabilných sústavach sú využívané aj pri štúdiu vlastností systémov magnetických kvapalín a kvapalných kryštálov.

Vďaka štrukturálnym fondom je Oddelenie vybavené unikátnou prístrojovou technikou v laboratóriu termickej analýzy, ktorej súčasťou je diferenciálna skenovacia kalorimetria (DSC8000 Perkin Elmer), diferenciálna termická a termogravimetrická analýza (Setaram SETSYS 16), termomechanická analýza (TA Instruments TMA Q400EM) a dynamická mechanická analýza (TA Instruments DMA Q800). Oddelenie je ďalej vybavené rastrovacím elektrónovým mikroskópom (TEMSCAN VEGA-3 LMU).