Výučba

 

 • Fázové prechody a kritické javy (Prešovská univerzita v Prešove, Katedra fyziky, matematiky a techniky)

RNDr. Hana Čenčariková, PhD

 • Transportné vlastnosti kondenzovaných látok (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav fyzikálnych vied)

RNDr. Hana Čenčariková, PhD

 • Experimentálne metódy v materiálových vedách (FEI, Technická univerzita v Košiciach)

Ing. Pavel Diko, DrSc.

 • Fyzikálne princípy lekárskej techniky (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav fyzikálnych vied)

Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.

 • Makroskopické kvantové systémy II (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav fyzikálnych vied)

Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.

 • Fyzika vysokých tlakov (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra kondenzovaných látok, Ústav fyzikálnych vied)

Doc. RNDr. Slavomír Gabáni, PhD.

 • Kozmológia (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky/Ústav fyzikálnych vied)

RNDr. Marián Jurčišin, PhD.

 • Matematická fyzika (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky/Ústav fyzikálnych vied)

RNDr. Marián Jurčišin, PhD.

 • Všeobecná teória relativity (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky/Ústav fyzikálnych vied)

RNDr. Marián Jurčišin, PhD.

 • Experimentálne metódy v materiálových vedách (FEI, Technická univerzita v Košiciach)

RNDr. Viktor Kavečanský, CSc.

 • Cosmic Rays – ERASMUS (angl) (Prírodovedecká fakulta UPJŠ, KJaSjF)

Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.

 • Kosmické záření – doktorandské studium (České vysoké učení technické v Praze, Česká republika, FJFI obor dozimetrie)

Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.

 • Aplikovaná QCD pri vysokých energiách (České vysoké učení technické v Praze, Česká republika, Katedra fyziky)

RNDr. Ján Nemčík, CSc.

 • Experimentálne metódy (Technická univerzita v Košiciach, FEI)

Mgr. Pavol Szabó, CSc.

 • Magnetické materiály s význačnými vlastnosťami (Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Ústav Fyzikálnych vied)

RNDr. Ivan Škorvánek, CSc.

 • Experimentálne metódy v materiálových vedách (Technická univerzita v Košiciach, FEI)

RNDr. Natália Tomašovičová, CSc.

 • Spektroskopické metódy (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prirodovedecká fakulta)

RNDr. Natália Tomašovičová, CSc.

 • Analýza obrazu (Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Ústav informatiky)

Doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc.

 • Experimentálne metódy skúmania materiálov 2 (Prešovská univerzita v Prešove, Katedra fyziky, matematiky a techniky)

RNDr. Mária Zentková, CSc.

 • Fyzika vysokých tlakov 3 (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ustav fyzikalnych vied)

RNDr. Mária Zentková, CSc.

 • Moderné magnetické materiály (Prešovská univerzita v Prešove, Katedra fyziky, matematiky a techniky)

RNDr. Mária Zentková, CSc.

 • Štruktúrna analýza a spektroskopia (Prešovská univerzita v Prešove, Katedra fyziky, matematiky a techniky)

RNDr. Mária Zentková, CSc.

 

Semestrálne cvičenia:

 • Fázové prechody a kritické javy (Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta fyziky, matematiky a techniky)

RNDr. Hana Čenčariková, PhD

 • Transportné vlastnosti kondenzovaných látok (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav fyzikálnych vied)

RNDr. Hana Čenčariková, PhD

 • Experimentálne metódy (Technická univerzita v Košiciach, Katedra fyziky FEI TU Košice)

Doc. RNDr. Slavomír Gabáni, PhD.

 • Matematická fyzika (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky/Ústav fyzikálnych vied)

RNDr. Marián Jurčišin, PhD.

 • Programovanie a spracovanie dat v jadrovej fyzike II (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  Katedra jadrovej fyziky a subjadrovej fyziky)

RNDr. Marián Putiš, PhD.

 • Nový model predprimárneho vzdelávania: Pastelková fyzika (Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky)

RNDr. Mária Zentková, CSc.

 

Individuálne prednášky:

 • Metódy detekcie a experimenty na veľkých urýchľovačoch (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra jadrovej fyziky a subjadrovej fyziky/Ústav fyzikálnych vied)

RNDr. Ivan Králik, CSc.

 • Teória a fenomenológia elementárnych častíc (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta)

RNDr. Ivan Králik, CSc.