Projekty


Projekty Vedeckej grantovej agentúry VEGA

 • VEGA 2/0033/19/  Funkcionalizácia magnetických nanočastíc na detekciu rakovinových buniek

         Zodpovedný riešiteľ: M. Koneracká (2019-2022)

 • VEGA 2/0011/20 Štruktúra a dynamika magnetických kvapalín v elektrickom poli

         Zodpovedný riešiteľ: Michal Rajňák (2020-2023)

 • VEGA 2/0333/20 Slzná tekutina a sliny v preventívnej, prediktívnej a personalizovanej medicíne

        Zodpovedný riešiteľ: N. Tomašovičová (2020-2022)

 • VEGA 2/0043/21 Procesy samousporiadania v mäkkých hybridných zmesiach kvapalných kryštálov a nanočastíc

          Zodpovedný riešiteľ: N. Tomašovičová (2021-2024)

 • VEGA – Funkčné magnetické materiály s perovskitovou štruktúrou na báze oxidov vzácnych zemín a prechodných kovov

         Zodpovedný riešiteľ: M. Mihalik (2022-    )


Projekty Agentúry pre podporu výskumu a vývoja APVV

 • APVV 18-0160 Nanokvapaliny v elektrotechnike

           Zodpovedný riešiteľ: M. Rajňák (2019 – 2023)

 • APVV DS-FR-19-0052(MultiFunMag) – Návrh a príprava multifunkčných magnetických nanočastíc na detekciu nádorových buniek

  Zodpovedný riešiteľ: V. Závišová (2020 – 2022)

 • APVV  HEROElektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články

          Zodpovedný riešiteľ: M. Baťková (2021 – 2025)


Mezdinárodné projekty

 • AMAZON SAS MOST JRPDynamické štúdium amyloidnej agregácie proteínov pomocou magnetických zeolitových nanočastíc

          Zodpovedný riešiteľ: P. Kopčanský (2018 – 2022)

 • M-ERA.NETFlexibilné magnetické vlákna: Vlastnosti a aplikácie

          Zodpovedný riešiteľ: P. Kopčanský (2018 – 2022)

 • CAMBIOMNKomplementárne analytické metódy na určenie biodistribúcie magnetických nanočastíc

         Zodpovedný riešiteľ: M. Koneracká (2019 – 2022)

 • MultiFunMag – Návrh a príprava multifunkčných magnetických nanočastíc na detekciu nádorových buniek

         Zodpovedný riešiteľ: V. Závišová (2020 – 2022)


Národné projekty

 • NANOVIR Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19
          Zodpovedný riešiteľ: V. Závišová (2021 – 2023)
 • BIOVID-19Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID19

          Zodpovedný riešiteľ: M. Koneracká (2021 – 2023)