Projekty


Projekty Vedeckej grantovej agentúry VEGA

  • VEGA 2/0011/20 Štruktúra a dynamika magnetických kvapalín v elektrickom poli

Zodpovedný riešiteľ: Michal Rajňák (2020-2023)

  • VEGA 2/0043/21 Procesy samousporiadania v mäkkých hybridných zmesiach kvapalných kryštálov a nanočastíc

Zodpovedný riešiteľ: N. Tomašovičová (2021-2024)

  • VEGA – Funkčné magnetické materiály s perovskitovou štruktúrou na báze oxidov vzácnych zemín a prechodných kovov

Zodpovedný riešiteľ: M. Mihalik (2022-2024)

  • VEGA 2/0049/23 Funkcionalizované magnetické nanočastice pre MRI zobrazovanie distribúcie liečiva v pľúcach pri experimentálnom syndróme akútnej respiračnej tiesne (ARDS)

Zodpovedný riešiteľ: M. Koneracká (2023-2026)


Projekty Agentúry pre podporu výskumu a vývoja APVV

  • APVV 22-0115 Nano-funkcionalizácia kvapalín pre olejové transformátory (NANOFLIT)

Zodpovedný riešiteľ: M. Rajňák (2023 – 2027)

  • APVV 22-0060 Magneticky modifikované textílie (MAMOTEX)

Zodpovedný riešiteľ: P. Kopčanský (2023 – 2027)

  • APVV  HEROElektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články

Zodpovedný riešiteľ: M. Baťková (2021 – 2025)

  • APVV DS-FR-22-0037 Magnetické nanoštruktúrne materiály schopné samozahrievania pre teranostické aplikácie (SeNaTa)

Zodpovedný riešiteľ: M. Kubovčíková (2023-2025)


Iné

  • Malá projektová schéma SAV – Všadeprítomný magnetizmus

Zodpovedný riešiteľ: Matúš Molčan (2023)