Projekty

Aktuálne riešené projekty

 

Projekty Slovenskej vedeckej grantovej agentúry VEGA

 • VEGA – 2/0076/23  Diskrétna gravitácia, kvantové javy a ich aplikácia na rôzne druhy fyzikálnej reality

Zodpovedný riešiteľ: Richard Pinčák (2023 – 2026)

 

 • VEGA – 2/0044/23   Teoretické štúdium vlastností geometricky a interakčne frustrovaných magnetických systémov

Zodpovedný riešiteľ: Eva Jurčišinová (2023 – 2026)

 

 • VEGA –  2/0020/22   Produkcia ťažkých kvarkov ako sonda kvantovej chromodynamiky

Zodpovedný riešiteľ: Ján Nemčík (2022 – 2025)

 

 • VEGA – 2/0037/22   Teoretické štúdium kooperatívnych javov v silne korelovaných elektrónových a spinových systémoch

Zodpovedný riešiteľ: Pavol Farkašovský (2022 – 2025)

 

 • VEGA – 2/0081/21   Anomálne škálovanie v turbulentných systémoch s narušenou symetriou

Zodpovedný riešiteľ: Marián Jurčišin (1.1.2021 – 31.12.2024)

 

 

Projekty Agentúry pre podporu výskumu a vývoja APVV

 • APVV-20-0150   Perspektívne elektrónové spinové systémy pre budúce kvantové technológie

Zodpovedný riešiteľ za ÚEF:  Hana Vargová (01.07.2021 – 30.06.2025)

 

 • APVV-20-0293   Teoretické štúdium frustrovaných magnetických systémov

Zodpovedný riešiteľ: Marián Jurčišin (01.07.2021 – 30.06.2025)

Členovia riešiteľského kolektívu: Pavol Farkašovský, Eva Jurčišinová, Ľubomíra Regeciová, Richard Remecký

 

 

Projekty medzinárodnej vedeckej spolupráce 

 • MTVS – 108-2112-M-002-020-MY3   Stavy tenzorových sietí Algoritmy a aplikácie

  Člen riešiteľského kolektívu: Hana Vargová (Čenčariková) (1.1.2021-31.12.2022)

 

 • ERA-net FLAG ERA III – 2DSOTECH-FLAG-ERA JTC 2021 ( JTC-2021_003) –  2Dimensional van der Waals Spin-Orbit Torque Technology

   Člen riešiteľského kolektívu: Hana Vargová (1.12.2021-30.11.2024)

 

 

 

 

Ukončené projekty

 

Projekty Slovenskej vedeckej grantovej agentúry VEGA

 • VEGA – 1/0105/20   Teoretické štúdium multifunkčných kvantových nízko-rozmerných magnetických materiálov

Zástupca za SAV: Hana Vargová (Čenčariková) (2020 – 2023)

 

 • VEGA – 2/0009/19   Aplikácia matematickej fyziky v rôzne škálovateľných systémoch

Zodpovedný riešiteľ: Richard Pinčák (2019 – 2022)

 

 • VEGA – 2/0058/19   Štúdium termodynamických vlastností frustrovaných magnetických systémov exaktne riešiteľnými modelmi

Zodpovedný riešiteľ: Eva Jurčišinová (2019 – 2022)

 

 • VEGA – 2/0112/18   Systematické štúdium vplyvu lokálnych a nelokálnych interakcií na koexistenciu kvantových fáz s rôznymi parametrami usporiadania

Zodpovedný riešiteľ: Pavol Farkašovský (2018 – 2021)

 

 • VEGA – 2/0007/18   Skúmanie vlastností jadrovej matérie v produkcii ťažkých kvarkov na jadrových terčíkoch

Zodpovedný riešiteľ: Ján Nemčík (2018 – 2021)

 

 • VEGA –  2/0065/17   Štúdium univerzálnych vlastností difúznych procesov v turbulentných prostrediach

Zodpovedný riešiteľ: Marián Jurčišin (1.1.2017 – 31.12.2020)

 

 • VEGA – 1/0043/16   Magnetoelektrický a magnetokalorický jav v exaktne riešiteľných mriežkovo-štatistických modeloch

Zodpovedný riešiteľ za ÚEF: Hana Čenčariková (2016 – 2019)

 

 • VEGA –  2/0020/14   Vlastnosti jadrovej matérie vytvorenej v interakciách s jadrovými terčíkmi pri vysokých energiách

Zodpovedný riešiteľ: Ján Nemčík (1.1.2014 – 31.12.2017)

 

 • VEGA –  2/0077/13   Teoretické štúdium kooperatívnych javov v silne korelovaných elektrónových a spinových systémoch

Zodpovedný riešiteľ: Pavol Farkašovský (1.1.2013 – 31.12.2015)

 

 • VEGA –  2/0093/13   Štúdium vlastností turbulentných prostredí s narušenými symetriami

Zodpovedný riešiteľ: Marián Jurčišin (1.1.2013 – 31.12.2016)

 

 • VEGA –  2/0045/13   Citlivosť kvapalných kryštálov s nanočasticami na vonkajšie magnetické pole

Zodpovedný riešiteľ: Peter Kopčanský (1.1.2013 – 31.12.2016)

 

 • VEGA – /0092/10   Dynamika produkcie častíc v hadrónových zrážkach pri vysokých energiách

Zodpovedný riešiteľ: Ján Nemčík  (1.1.2010 – 31.12.2013)

 

Projekty Agentúry pre podporu výskumu a vývoja APVV

 • APVV – 17-0020   Frustrované kovové magnetické systémy

Členovia riešiteľského kolektívu: Pavol Farkašovský, Marián Jurčišin, Eva Jurčišinová, Ľubomíra Regeciová  (1.8.2018 – 30.6.2022)

 

 • APVV – 16 – 0186   Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov

Zodpovedný riešiteľ za ÚEF: Hana Vargová (Čenčariková) (2017 – 2021)

 

 • APVV – 16-0372   Kvantové technológie, materiály a zariadenia

Člen riešiteľského kolektívu do 2018: Martin Kupka  (1.7.2017 – 31.12.2020)

 

 • APVV – 14-0605   Prechod supravodič – izolant

Člen kolektívu do 2018: Martin Kupka (1.7.2015 – 30.6.2019)

 

 • DS – 2016 – 0046   Komplexné štúdium efektov v nízko-rozmerných kvantových spinových systémoch

Zodpovedný riešiteľ: Hana Čenčariková (2017 – 2018)

 

 • APVV – 0097-12   Kolektívne javy vo viazaných elektrónových a spinových systémoch

Zodpovedný riešiteľ: Pavol Farkašovský (2013 – 2017)

 

 • APVV – 0515-10   Kvantová elektrodynamika umelých nanoštruktúr

Zodpovedný riešiteľ: Martin Kupka (1.5.2011 – 31.10.2014)

 

 • APVV – 0171-10   Štrukturalizačné javy v systémoch s nanočasticami

Zodpovedný riešiteľ: Peter Kopčanský (1.5.2011 – 31.10.2014)

 

 • APVV – 0050-11   Silno interagujúca hmota v extrémnych podmienkach

Zodpovedný riešiteľ: Štefan Olejník (FÚ SAV Bratislava)

Zodpovedný riešiteľ za ÚEF: Ján Nemčík

 

Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj   

 • ITMS – 6220220033  Dobudovanie centra pre kooperatívne javy a fázové prechody v nanosystémoch s pespektívou využitia v nano- a biotechnológiách

Zodpovedný riešiteľ: Peter Kopčanský (1.4.2010 – 31.3.2013)

 

Centrá excelentnosti SAV

 • Centrum excelentnosti SAV – Nanokvapaliny

Zodpovedný riešiteľ: Peter Kopčanský (1.2.2009 – 31.3.2013)