HRS4S

HRS4R – Human Resources Strategy for Researchers

Každý príjemca grantu H2020 sa podpisom grantovej dohody zaväzuje k dodržiavaniu článku 32, ktorý stanovuje pravidlá zamestnávania vedeckých pracovníkov a zaisťovanie kvalitných pracovných podmienok. Článok 32 grantovej dohody zaväzuje príjemcov k dodržiavaniu zásad Európskej charty pre výskumných pracovníkov a Kódexu pravidiel pre ich zamestnávanie (ďalej Charty a Kódexu). Predovšetkým kladie dôraz na pracovné podmienky, transparentný nábor na základe kvalifikácie a skúseností a vytváranie priaznivého prostredia pre kariérny rozvoj.

Za účelom formalizácie článku 32 vytvorila Európska komisia stratégiu ľudských zdrojov vo výskume (Human Resources Strategy for Researchers, ďalej HRS4R). Inštitúcia, ktorá sa rozhodne stratégiu zaviesť, musí najskôr analyzovať nedostatky vo svojom fungovaní. Analýza nedostatkov (gap analysis) by mala pomôcť realisticky vyhodnotiť, aké zmeny je možné uskutočniť, a to aj s ohľadom na relevantnú národnú legislatívu. Na základe analýzy má byť vypracovaný akčný plán, ktorý by však mal byť predmetom hlbšej a sústavnej diskusie na všetkých úrovniach inštitúcie. Konkrétne ciele a návrhy na zlepšenie podmienok sú individuálne, záleží najmä na vnútornej organizácii, na činorodosti a schopnosti povereného tímu a samozrejme na vôli a počte zapojených zamestnancov. Implementácia akčného plánu musí byť vnútorne monitorovaná a v pravidelných intervaloch tiež kontrolovaná externými hodnotiteľmi. Európska komisia udeľuje známku kvality HRS4R rok po začatí celého procesu, pričom zohľadňuje koherenciu akčného plánu a jeho uskutočňovanie.

Implementácia Stratégie ľudských zdrojov vo výskume v SAV

Slovenská akadémia vied predložila plán plnenia HRS4R Európskej komisii na schválenie. S cieľom zosúladenia postupov v jednotlivých organizáciách SAV s princípmi Charty a Kódexu, bude implementácia HRS4R realizovaná v rámci 45 krokov definovaných v Akčnom pláne. Miera súladu je v jednotlivých organizáciách rôzna, preto aj implementácia krokov akčného plánu bude prispôsobená skutočným potrebám tej-ktorej organizácie. Veľký dôraz bude kladený na zdieľanie dobrej praxe medzi organizáciami. Väčšina opatrení prijatých na centrálnej úrovni bude mať rámcový alebo odporúčací charakter a organizáciám bude ponechaná voľnosť v prijatí vlastných opatrení, ktoré budú zodpovedať ich aktuálnej situácii a potrebám. Organizáciám bude pri tomto poskytnutá potrebná súčinnosť a metodická podpora. Harmonogram implementácie, ako aj kontrola dosiahnutých cieľov budú kvartálne.

Ciele, ktoré chceme realizáciou uvedených krokov dosiahnuť:

  • viac otvoriť organizácie zahraničným pracovníkom – prekladom potrebných predpisov, dokumentov, formulárov do anglického jazyka, zlepšením komunikačných schopností v angličtine u technických a administratívnych pracovníkov;
  • zjednotiť a formalizovať určité postupy – podávanie a prešetrovanie podnetov týkajúcich sa etických otázok, vybavovanie podnetov, sťažností, odvolaní, zálohovanie dát, ukladania a zdieľania dát, hodnotenie výskumných pracovníkov, nábor a výber výskumníkov, príprava potrebných interných predpisov (napr. v oblasti etických otázok, práv duševného vlastníctva a pod.)
  • podporiť kariérny rozvoj a poradenstvo a nepretržité vzdelávanie – príprava a zverejnenie kariérnych plánov, stratégií kariérneho rozvoja, schémy kariérneho poradenstva a mentoringu, manažérske školenia;
  • sprístupniť potrebné dokumenty (novým) zamestnancom a zvýšiť informovanosť pracovníkov – príprava bilingválneho uvítacieho informačného balíčka, školenia vedcov v oblasti etických otázok, v oblasti práv duševného vlastníctva;
  • zosúladiť procesy náboru a výboru výskumných pracovníkov s princípmi otvoreného, transparentného a spravodlivého náboru (angl. Open, Transparent and Merit-Based Recruitment, OTM-R) – vypracovaním politiky OTM-R, prípravou potrebných šablón, príručiek, dokumentov, školením relevantných osôb, využívaním rôznych foriem náboru;
  • analyzovať možnosti zlepšenia pracovných podmienok pre výskumníkov s osobitým dôrazom na vybrané skupiny – možnosti zlepšenia platových podmienok, uvoľnenia podmienok verejného obstarávania, zosúladenie rodiny a kariéry, prístup hendikepovaných výskumníkov, postavenie doktorandov a post-doktorandov.

Na zabezpečenie riadnej implementácie bude vytvorená a podľa potreby dopĺňaná pracovná skupina, ktorá bude úzko spolupracovať s dedikovanými osobami v jednotlivých organizáciách. Nevyhnutná je tiež spolupráca s Predsedníctvom SAV, ako aj rozličnými odbormi/referátmi v rámci Úradu SAV. Na dosahovanie jednotlivých cieľov bude potrebné využitie služieb aj externých orgánov a organizácií. Na kontrolu a dohliadanie implementácie bude zriadený Riadiaci výbor, ktorý bude zo strany pracovnej skupiny pravidelne informovaný o dosahovaní čiastkových cieľov, príp. potrebách zmien v akčnom pláne a pod. Jednotlivé skupine výskumníkov budú tiež pravidelne informované o postupe implementácie a budú aj aktívne zapájané v rámci konzultačných procesov.

Akčný plán je vypracovaný na obdobie 4 rokov – od Q3 2019 do Q3 2023. Po dvoch rokoch bude akčný plán prehodnotený a v prípade potreby modifikovaný.

Kontakt: hrs4r@savba.sk