Zameranie

Zárodok tohto oddelenia vzniká už v roku 1964 v rámci košického pracoviska bratislavského Fyzikálneho  ústavu SAV. V roku 1969, keď vzniká Ústav experimentálnej fyziky SAV, sa skupina magnetizmu stáva samostatným oddelením. V súčasnosti sa v rámci oddelenia riešia 4 základné vedecké smery: magnetické kvapaliny, molekulárne magnety, intermetalické materiály a elektrónový transport a tunelová spektroskopia. V týchto oblastiach získalo OFMJ vedecké výsledky oceňované doma i v zahraničí, nadviazalo širokú medzinárodnú spoluprácu s poprednými pracoviskami vo svete (GHMFL a CRETA CNRS Grenoble, IFM PAN Poznaň, Poľsko, KFKI Budapešť, Polytechnická Univerzita Timisoara, Rumunsko, Univerzita A. Mickiewicza Poznaň, Poľsko, Univerzita Jean Monet St. Etienne, Francúzsko, Univerzita Karlova Praha, ČR, FÚ AVČR ) v rámci projektov dvojstrannej a mnohostrannej spolupráce (projekty 5RP a 6RP).

 

1. Magnetické kvapaliny

 

 

Dnes je v oddelení zvládnutá príprava magnetických kvapalín na báze rôznych nosných kvapalín (voda, petrolej, minerálny olej, vosk, atď.) s magnetitom ako nosičom magnetického momentu. Okrem samotnej prípravy magnetických  častíc rôznych tvarov a rozmerov (5 – 300 nm) sa študujú základné fyzikálne vlastnosti, javy agregácie magnetických častíc, magnetooptické a magnetodielektrické vlastnosti magnetických kvapalín a ich kompozitných systémov s kvapalnými kryštálmi. Vzhľadom na fakt, že vlastnosti magnetických kvapalín sa dajú  ľahko ovplyvňovať vonkajším magnetickým poľom, preto majú široké uplatnenie v priemyselnej praxi ako aj biomedicíne, predovšetkým pri cielenom transporte liečiv v onkológii, pri liečení kardiovaskulárnych chorôb , v rádiodiagnostike a atď. Za dosiahnuté výsledky bola kolektívu magnetických kvapalín udelená cena SAV za významný príspevok v medzinárodnej spolupráci a pridelené právo organizovať celosvetovú konferenciu o magnetických kvapalinách ICMF 11 v Košiciach v roku 2007.

Obr.1: Sférické častice Obr.2: Nanorody Obr.3: Magnetozómy Obr.4: Kvapalný kryštál s magnetitom Obr.5: Magnetické nanosféry s liečivom

 

2. Molekulárne magnety

V oblasti molekulárneho magnetizmu sa intenzívne študujú vlastnosti ferikyanidov vzácnych zemín. Podrobné poznanie kryštálovej štruktúry týchto látok môže významne prispieť k poznaniu fyzikálnych procesov a javov v nich prebiehajúcich a k ich interpretácii v oblasti základného výskumu ale tiež k optimalizácii úžitkových vlastností pripravovaných materiálov pre praktické aplikácie.

Obr.6: Pr[Fe(CN)6].4H2O Obr.7:Mn[Cr(CN)6].12H2O Obr.8: Sm[Fe(CN)6].4H2O

 

3. Intermetalické zlúčeniny

V oblasti intermetalických zlúčenín je výskum  zameraný hlavne na štúdium kooperatívnych javov a silných elektrónových korelácií vo vybraných systémoch obsahujúcich 4f- a 5f- prvky s cieľom prispieť k pochopeniu takých javov ako je ťažko-fermiónové správanie, Kondo mriežky, spinové fluktuácie a dlhodosahové magnetické usporiadanie prostredníctvom štúdia štruktúry, magnetických, elektrónových a transportných vlastností v zlúčeninách d- kovov s f- kovmi.