Zameranie

Výskum je zameraný na štúdium fyzikálnych procesov v kozme, ktoré sa odohrávajú v extrémnych podmienkach a nemožno ich sledovať v laboratórnych podmienkach, a o ktorých  energetické kozmické častice vrátane galaktického kozmického žiarenia  podávajú informácie. Výskum zahŕňa analýzu pozemných aj družicových meraní, simuláciu kozmofyzikálnych procesov v heliosfére a magnetosfére Zeme a prípravu nových kozmických experimentov.

Doteraz sa Oddelenie zúčastnilo na vývoji experimentálnych vedeckých aparatúr, ktoré boli umiestnené na 14 družiciach, dvoch kozmických sondách a dvoch suborbitálnych raketách. Pozemné merania neutrónovým monitorom prebiehajú spojite na Lomnickom štíte, údaje v reálnom čase sú dostupné na  http://neutronmonitor.ta3.sk. Podrobnejšie informácie o Oddelení kozmickej fyziky sú na: http://space.saske.sk .

Hlavné oblasti výskumu:

  • variácie nízkoenergetickej zložky kozmického žiarenia a vplyvy procesov v heliosfére a zemskej magnetosfére
  • urýchľovanie, transport a straty častíc stredných energií (medzi slnečným vetrom a kozmickým žiarením) v zemskej magnetosfére a v blízkosti jej hraničných oblastí
  • procesy urýchľovania na slnečnom povrchu a ich odozvy v medziplanetárnom prostredí a v blízkosti Zeme s osobitným zreteľom na neutrálne emisie (neutróny, gama žiarenie) vysokých energií
  • súvislosti medzi energetickými kozmickými časticami a kozmickým počasím
  • procesy v plazmových útvaroch v blízkosti iných planét

dok2a.jpg

Spektrometer kozmických energetických častíc DOK-2, vyvinutý na Oddelení kozmickej fyziky ÚEF SAV v Košiciach, poskytol množstvo cenných vedeckých údajov o magnetosfére Zeme.

 

spacevac.jpg

Laboratórne testovanie kozmickej techniky v simulátore kozmického prostredia SPACEVAC