Projekty


Aktuálne riešené projekty

Medzinárodné projekty

 • Horizon 2020: Research and Innovation Staff Exchange (RISE) H2020-MSCA-RISE-2020
  Innovative water-soluble phytomaterial inhibitors for Alzheimer’s and Parkinson’s disease prevention
  Zodpovedný riešiteľ za SR: MUDr. Andrej Musatov, DrSc.
  Doba trvania: 28.10. 2022 – 28. 2. 2025
 • COST: European Cooperation in Science & Technology                                                                                                        Fundamentals and applications of purple bacteria biotechnology for resource recovery from waste (PurpleGain)
  Zodpovedný riešiteľ za SR: RNDr. Michal Pudlák, PhD.
  Doba trvania: 10. 10. 2022 – 09. 10. 2026
 • COST: European Cooperation in Science & Technology                                                                                                        Neglobulárne proteíny v ére strojového učenia
  Zodpovedný riešiteľ za SR: RNDr. Zuzana Bednáriková, PhD.
  Doba trvania: 25. 10. 2022 – 24.10.2026
 • SAV-MOST Joint Research Project
  Anti-amyloidná aktivita kompozitov na báze zeolitov a analýza so zobrazovaním vo vysokom rozlíšení a v reálnom čase
  Zodpovedný riešiteľ za SR: RNDr., Ing. Katarína Šipošová, PhD.
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
 • PPP SVK-DAAD projekt
  Hybrid DNA-functionalized fibrils as nanostructured material for bioanalytical applications
  Zodpovedný riešiteľ za SR: RNDr., Ing. Katarína Šipošová, PhD.
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2025
 • Mobility
  Azobenzénové deriváty ako potenciálne terapeutiká pre Alzheimerovu chorobu
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zuzana Bednáriková, PhD.
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

 Domáce projekty

Agentúra na podporu vedy a výskumu (APVV)
 • Viaczložkové ligandy ako modulátory cieľov spojených s patogenézou Alzheimerovej choroby
  Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Gažová, DrSc.
  Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
 • Pružné mikroštruktúry a mikroroboty pre biomedicínske lab-on-chip aplikácie
  Zodpovedný riešiteľ za ÚEF: Doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc.
  Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
 • Vývoj translačne relevantných regeneračných a reparatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy
  Zodpovedný riešiteľ za ÚEF: MUDr. Andrey Musatov, DrSc.
  Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA)
 • Iónové kvapaliny a hlboko eutektické zmesi ako modulátory stability a agregácie proteínov
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Diana Fedunová, PhD.
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
 • Štúdium a modifikácia vlastností pavúčieho proteínu nadprodukovaného v Escherichia coli
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr., Ing. Katarína Šipošová, PhD.
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
 • Analýza obrazových sekvencií metódami hlbokého učenia vo vybraných biofyzikálnych experimentoch
  Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc.
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
 • Objasnenie počiatočných štádií amyloidnej agregácie proteínov – od mechanizmu k terapii
  Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Gažová, DrSc.
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
 • Nový pohľad na vplyv hydrofóbnych interakcií na tvorbu a stabilitu proteínových agregátov. Prepojenie naoxidačný stres
  Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Andrej Musatov, DrSc.
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023


Ukončené projekty
Bilaterálne projekty

 • APVV bilaterálny projekt; Slovensko-Taiwan
  Interakcie nanočastíc s amyloidnými fibrilami: od terapie k nanomateriálom
  Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Gažová, DrSc.
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023
 • PPP SVK-DAAD projekt
  Self assembly and functionalization of nanofibrillar DNA-spider silk hybrid materials
  Zodpovedný riešiteľ za SR: RNDr., Ing. Katarína Šipošová, PhD.
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023
 • Mobility BAS-SAS
  Stabilita a agregácia globulárnych proteínov v prítomnosti biokompatibilných iónových kvapalín
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Diana Fedunova, PhD.
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
 • Medzi-ústavná dohoda medzi ÚEF SAV a Biological Research Centre, Institute of Biophysics, Szeged (Maďarsko)
  Elastic micro-tools for optical manipulation of biological object
  Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc.
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Medzi-ústavná dohoda medzi ÚEF SAV a Vernadskii Institute of General and Inorganic Chemistry of NAS of Ukraine (Ukrajina)
  Enhancement of Bioactivity of Cerium Oxide Nanoparticles
  Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Andrej Musatov, DrSc.
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
 • Medzi-ústavná dohoda medzi ÚEF SAV a Národním ústavem duševního zdraví (Česká republika)
  Štúdium amyloidnej agregácie proteínov in vitro a v likvore
  Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2020
 • Bilaterálny projekt medzi Oddelením biofyziky ÚEF SAV a Oddelením farmaceutických vied Katedry farmácie na Východočínskej univerzite vedy a technológií, Shanhai, Čína
  SK-CN-2017-0033 Identifikácia a mechanizmus účinku malých molekúl využívaných v tradičnej čínskej medicíne na liečbu Alzheimerovej choroby
  Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc.
  Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
 • APVV bilaterálny projekt; Slovensko-Taiwan. National Cheng-Chi University & Academia Sinica
  SK-TW-2017-0012 Štúdium usporiadania, orientácie a samozbaľovania v biopolyméroch a kvapalných kryštáloch
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr., Ing. Katarína Šipošová, PhD.
  Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
 • SAV-MOST JRP spoločný výskumný projekt – Slovensko-Taiwan
  JRP 2015/5 Vplyv malých molekúl a nanočastíc na amyloidnú agregáciu poly/peptidov
  Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc.
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
 • APVV bilaterálny projekt medzi Oddelením biofyziky ÚEF SAV a Oddelením farmaceutických vied, Katedra farmácie, Východočínska univerzita vedy a technológií
  SK-CN-2015-0023 Využitie multitargetových nízkomolekulových látok z tradičných čínskych bylín pri liečbe Alzheimerovej choroby
  Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc.
  Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
 • Medziakademická dohoda o vedeckej spolupráci medzi CNR (Taliansko) a SAV (Slovensko)
  Amyloidná agregácia proteínov na hybridných povrchoch
  Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc.
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2017

Agentúra na podporu vedy a výskumu (APVV)

 • Multifunkčné inhibítory poly/peptidov spojených s Alzheimerovou chorobou
  Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Gažová, DrSc.
  Doba trvania: 1. 7. 2019 – 1. 6. 2023
 • Obrazová analýza mikroskopických častíc pri automatizácii optických manipulačných techník aplikovateľných v mikro/nanorobotike
  Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc.
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020

VEGA

 • Nadmolekulárne komplexy proteínov – konformačné prechody, stabilita a agregácia
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Diana Fedunová, PhD.
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
 • Nové metódy v štatistickej a korelačnej analýze parametrických modelov povrchov a ich distribúcií
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jozef Marek, PhD.
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
 • Samousporiadanie poly/peptidov do amyloidných agregátov – mechanizmus, inhibícia a cytotoxicita
  Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc.
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
 • Oxidačný stres a fosfolipidovo-proteínové interakcie: funkčné a štrukturálne dôsledky
  Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Andrej Musatov, DrSc.
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
 • Supramolekulárne komplexy biomakromolekúl
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Eva Valušová, PhD.
  Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
 • Využitie karbónových nanočastíc v spintronike
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Michal Pudlák, CSc.
  Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
 • Prirodzené užívateľské rozhranie na báze algoritmov spracovania RGB-D obrazu s využitím v biomedicíne
  Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc.
  Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
 • Štúdium stability a agregácie natívne rozbalených proteínov
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Diana Fedunová, PhD.
  Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017

Program grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant)

 • Štúdium pôsobenia hybridných molekúl na amyloidnú agregáciu  globulárnych a prirodzene rozbalených proteínov
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barbora Borovská
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
 • Štúdium anti-oxidačnej a zosilnenej anti-amyloidnej aktivity nanočastíc céru pre biomedicínske aplikácie
  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ivana Garčárová
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
 • Iónové kvapaliny ako modulátory amyloidnej agregácie
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vladimír Vaník
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020