Projekty

  • Projekty Slovenskej vedeckej grantovej agentúry VEGA

2/0185/11  Vplyv štruktúrnych zmien na deformáciu a porušovanie amorfných a nanoštruktúrovaných zliatin, 2011 – 2013, zodp. vedúci:  Kornel Csach

2/0045/14  Mechanické vlastnosti a stabilita amorfných zliatin a nanorozmerných sústav, 2014 – 2017, zodp. vedúci:  Kornel Csach

 

  • Projekty Agentúry pre podporu výskumu a vývoja APVV

APVV 0171-10 METAMYLC    2011 – 2014 , zodp. vedúci: Peter Kopčanský

APVV 15-0453 MVISION    2016 – 2020 , zodp. vedúci: Peter Kopčanský

 

  • Medzinárodné projekty

SK-UA 0027  Fyzikálne mechanizmy nízkoteplotnej plastickej deformácie a porušovania nových vysokopevných multikomponentých amorfných a vysokoentropických zliatin, 2015 – 2016, zodp. vedúci:  Kornel Csach

SK-UA 0028 Relaxácia a fotoindukované javy v chalkogenidovýchsklách v systéme Ge-As-S(Se), 2015 – 2016, zodp. vedúci: K. Flachbart

 

  • Medziakademické dohody

SAS – NASU  Mechanické vlastnosti objemných nanokryštalických a amorfných materiálov pri kryogénnych teplotách, 2011 – 2013, zodp. vedúci:  Kornel Csach

SAS – NASU Mechanické vlastnosti a prejavy porušenia vysokopevných nanokryštalických kovov pripravených metódou viacnásobnej plastickej deformácie pri teplotách 300 a 77 K, 2014 – 2016, zodp. vedúci:  Kornel Csach