Experimentálne zariadenia

Magneticky tienená miestnosť (Vacuumschmelze)

“Cryogen Free” systém so supravodivým magnetom, max. magnetické pole 14 T (Cryogenic)
výbava: piecka do 1 000 °C, Vibračný magnetometer

Magnetic Property Measurement System MPMS 3, max. magnetické pole 7T (Quantum Design)

Magnetic Property Measurement System MPMS 5 XL, max. magnetické pole 5 T (Quantum Design)

Magneto-Optický Kerrov Mikroskop (EVICO magnetics)

Vibračný magnetometer EV9VMS (MicroSense)

AC hysterézigraf REMAGRAPH-REMACOMP C-705 (Magnet-Physik)

Impedančný analyzátor 4294A (Agilent) + zostava pre meranie magneto-impedančných charakteristík

Zostava na meranie hysteréznych slučiek s „flux-gate“ magnetometrom

Plynový pyknometer (Micromeritics)

Zariadenia na tepelné spracovanie materiálov vo vákuu s možnosťou aplikácie externého magnetického poľa do 0.8 T