Semináre

2023:  Streda 14.06.2023 o 11:00 hod.   Salónik ÚEF, Watsonova 47, Košice

 

Štúdium spinovo-elektrónových modelov na Shastryho-Sutherlandovej mriežke

RNDr. Ľubomíra Regeciová, PhD.
Oddelenie teoretickej fyziky ÚEF SAV, v. v. i.
regeciova@saske.sk


Anotácia:

V nedávnych prácach sme navrhli nové modely (komplexný spinovo-elektrónový model, efektívny Coupled double-Ising model) pre popis magnetizačných vlastností a termodynamiky tetraboridov vzácnych zemín (RB4), ktoré na rozdiel od predchádzajúcich modelov zohľadňujú rôzne veľkosti spinov v spinovom a elektrónovom podsystéme, hubbardovskú interakciu a interakciu medzi týmito podsystémami. Naše numerické simulácie ukázali, že kombinácia týchto faktorov má veľký potenciál objasniť absenciu 1/3 magnetizačnej zdrže (pozorovanej v Isingovom modeli a vo viacerých jeho zovšeobecneniach) a formovanie jedinej 1/2 zdrže, ktorá bola pozorovaná v magnetizačných krivkách TmB4 a ErB4. Veľmi dobrá zhoda medzi teoretickými a experimentálnymi výsledkami bola nájdená aj pre prípad teplotných závislostí tepelnej kapacity, v ktorej sa formovalo nízkoteplotné maximum odpovedajúce elektrónovému podsystému nasledované ďalším maximom spinového podsystému, ako aj oblastí chladenia a ohrevov v prípade magnetokalorického efektu. Ďalšou výhodou týchto modelov je fakt, že ich použitie je pomerne široké a po optimalizácii parametrov ich bude možné použiť aj na popis ďalších kovových magnetov.

Pozvánka

   Piatok 12.05.2023 o 10:00 hod.   Salónik ÚEF, Watsonova 47, Košice

 

Kvantová a teplotná previazanosť v Heisenbergových klastroch so zmiešanými spinmi

RNDr. Hana Vargová, PhD.
Oddelenie teoretickej fyziky ÚEF SAV, v. v. i.
hcencar@saske.sk


Anotácia:

Molekulárny magnetizmus je v posledných 3 desaťročiach prudko sa rozvíjajúcou oblasťou modernej fyziky kondenzovaných látok. Silné výmenné interakcie medzi spinmi magnetických iónov vo vnútri jednotlivých magnetických molekúl sprostredkované nemagnetickými ligandami a naopak veľmi slabé (častokrát úplne zanedbateľné) výmenné interakcie medzi spinmi magnetických iónov z rôznych magnetických molekúl otvárajú úplne nové možnosti technologických aplikácií vzhľadom na skutočnosť, že magnetické vlastnosti molekulárnych magnetov ako celku sú určené magnetickými vlastnosťami jedinej magnetickej molekuly. Jednou zo špecifických vlastností molekulárnych magnetov je, že spinové stavy dvojice magnetických iónov v jednej a tej istej magnetickej molekule nie sú separovateľné (t.j. nie je možné ich faktorizovať), pričom takúto vlastnosť označujeme ako bipartitné kvantové previazanie (z ang. entanglement). V prednáške predstavíme zaujímavé pôvodné výsledky, ktoré sme získali pri teoretickom štúdiu kvantovej a teplotnej previazanosti v Heisenbergových klastroch so zmiešanými spinmi. Experimentálnou motiváciou nášho štúdia sú molekulárne magnety s charakterom dvojjadrových koordinačných zlúčenín Cu a Ni (napr. [Ni(dpt)(H2O)Cu(pba)].2H2O (pba=1,3-propylénebis(oxamátová) skupina and dpt=bis-(3-aminopropyl)amín)), ktorých magnetické vlastnosti veľmi dobre opisuje Heisenbergov dimér so zmiešanými spinmi veľkosti ½ a 1. V prednáške ukážeme, že jednoosová jednoiónová anizotropia výrazným spôsobom ovplyvňuje mieru bipartitného previazania, ktoré môže pretrvávať až do relatívne vysokých teplôt. Pre konkrétny molekulový magnet CuNi sme vymedzili oblasť parametrického priestoru, v ktorom zostáva tento molekulárny magnet bipartitne kvantovo previazaný. Okrem toho predstavíme netriviálny poznatok o tom, ako narastajúca hodnota spinu Heisenbergovho diméru môže prekvapivo stabilizovať teplotné previazanie do vyšších teplôt. Na základe exaktne odvodených závislostí kvantifikujúcich mieru bipartitného previazania a z podrobného preskúmania základného stavu objasníme mechanizmy, ktoré stabilizujú/redukujú bipartitné previazanie v Heisenbergovom diméri so zmiešanými spinmi.

Pozvánka

   Streda 15.02.2023 o 10:00 hod.   Salónik ÚEF, Watsonova 47, Košice

 

 Teoretická analýza niektorých anomálnych vlastností frustrovaných  magetických materiálov so základnou oktaédrickou štruktúrou

RNDr. Marián Jurčišin, PhD.
Oddelenie teoretickej fyziky ÚEF SAV, v. v. i.
jurcisin@saske.sk


Anotácia:

Analýzou klasických antiferomagnetických a fero-antiferomagnetických exaktne riešiteľných modelov na rekurzívnej oktaédrickej mriežke sú diskutované možné vysvetlenia existencie experimentálne meraných anomálnych magnetických vlastností niektorých frustrovaných magnetických materiálov so základnou oktaédrickou štruktúrou. Bude ukázané, že samotná oktaédrická štruktúra môže prirodzene viesť k objaveniu sa tzv. slabého feromagnetizmu v čisto antiferomagnetických systémoch na oktaédrickej mriežke. Bude tiež ukázané, že vhodne zvolený feroantiferomagnetický spinový systém na oktaédrickej mriežke vedie k možnému prirodzenému vysvetleniu experimentálne pozorovaného anomálneho zúženia hysteréznych kriviek (tzv. „wasp-waisted“ hysterézne slučky) v niektorých magnetických materiáloch s oktaédrickou štruktúrou. Okrem toho, štúdiom zodpovedajúcich interakčne anizotropných modelov bude identifikovaný pôvod fáz, ktorých existencia je zodpovedná za vyššie uvedené anomálne správanie sa magnetických systémov s oktaédrickou štruktúrou.

Pozvánka