Projekty

 • APVV-23-0281 Príprava a vlastnosti magneticky tvrdých a mäkkých materiálov bez kritických prvkov pre trvalo udržateľný rozvoj (2024 – 2028)
 • VEGA 2/0148/23 Magneticky mäkké nanokryštalické materiály pripravené nekonvenčnými technikami tepelného spracovania (2023 – 2026)
 • JRP SAS – TUBITAK: NOMAGRAD – Vývoj vysoko-citlivého magnetického gradiometra na báze nových magnetických materiálov (2024 – 2027)

Ukončené projekty:

 • APVV-19-0369 Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania – UNPROMAT (2020 – 2024)
 • MAD SK-Vietnam (SAV-VAST)  Príprava a štúdium štruktúrnych a magnetických vlastností CoFe2O4/Fe3O4 nanočastíc typu „core/shell“ pre magnetickú hypertermiu (2020 – 2022)
 • VEGA 2/0171/19 Rýchlochladené kovové zliatiny a kompozity pre magnetické a magnetokalorické aplikácie (2019 – 2022)
 • Joint Research Program (JRP) SAV – TUBITAK: MAGSAT – Nové magneticky mäkké jadrá pre satelitné zariadenia a magnetometre pracujúce v kozmických podmienkach (2018 – 2021)
 • MAD SK-Maďarsko (SAV-MAV) Štúdium nových feromagnetických nanokompozitov (2019 – 2021)
 • VEGA 1/0053/19 Vplyv chemického zloženia na význačné fyzikálne vlastnosti moderných funkčných materiálov (2019 – 2021)
 • APVV-15-0621 Atomárna štruktúra a unikátne vlastnosti intermetalík, amorfných, nanokryštalických a komplexných kovových zliatin – ANGSTROM (2016 – 2019)
 • MAD SK-Vietnam (SAV-VAST) Príprava a magnetické vlastnosti Co/CoO core-shell nanočastíc (2018 – 2019)
 • Bilaterálny MagElMat – Vývoj nových multifunkčných materiálov pre magnetoelektrické senzory a úložiska digitálnych dát budúcej generácie (2018 – 2019)
 • VEGA 1/0377/16 Magnetizačné a relaxačné procesy v magnetických časticiach a kompozitoch (2016 – 2019)
 • MNT-ERA.Net II – STREAM Malé zariadenie na získavanie energie na báze magnetostrikčných amorfných a nanokryštalických materiálov (2012 – 2014)
 • European Research Network GDRE GROUP FOR THE APPLIED MAGNETOSCIENCES (GAMAS) (2008 – 2011)
 • APVV-0491-11 Nanokryštalické a kvázikryštalické kovové systémy s cielene modifikovanou štruktúrou a morfológiou – NANOTAILOR (2012 – 2015)
 • APVV-0147-11 Vysokopevné elektrotechnické kompozitné ocele (2012 – 2015)
 • APVV-0266-10 Senzory na báze magnetických mikrodrôtov (2011 – 2014)
 • APVV-0454-07 Výskum a vývoj magnetických senzorov vyhľadávania a indikácie feromagnetických a vodivých telies (2008 – 2010)
 • APVV SK-FR-0035-11 Magneticky tvrdé mikrodrôty FePt@Pyrex, Partner: Université du Maine, Le Mans, Francúzsko (2012 – 2013)
 • APVV SK-RO-0027-10 Multifunkčné nanoštruktúrne magnetické materiály pre senzorové aplikácie, Partner: NIRDTP, Iasi, Rumunsko (2011 – 2012)
 • VEGA 2/0173/16 Rýchlochladené magneticky mäkké a magneticky tvrdé kompozitné materiály pre aplikácie v energetike a senzorike (2016 – 2018)
 • VEGA 2/0192/13 Progresívne amorfné a nanokryštalické magneticky mäkké zliatiny pre aplikácie v energetike a magnetickom chladení (2013 – 2015)
 • VEGA 2/0209/10 Modifikácia funkčných vlastností nanokryštalických magnetických materiálov tepelným spracovaním v magnetickom poli (2010 – 2012)
 • Cex – CFNT-MVEP Centrum fyziky nízkych teplôt a materiálového výskumu v extrémnych podmienkach (2011 – 2014)
 • Cex – NANOSMART II Centrum Excelentnosti SAV pre Nanoštruktúrne Materiály (2007 – 2010)
 • ITMS 26220220186 Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“ (2013 – 2015)
 • ITMS 26220220061 Nové materiály a technológie pre energetiku (2010 – 2013)
 • ITMS 26220220037 Technológia prípravy elektrotechnických ocelí s vysokou permeabilitou určených pre elektromotory s vyššou účinnosťou (2010 – 2012)
 • ITMS 26220120035 Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou (2010 – 2013)
 • ITMS 26220120019 Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou (2009 – 2011)