Projekty

PREBIEHAJÚCE PROJEKTY
 • APVV-21-0387 – REBCO masívne supravodiče na báze Y, Gd, Sm a Eu pre praktické aplikácie

Zodpovedný riešiteľ: P. Diko
Obdobie realizácie: 2022 – 2026

 • VEGA 2/0094/22 – Štruktúra, supravodivé a mechanické vlastnosti masívnych REBCO supravodičov
Zodpovedný riešiteľ: P. Diko
Obdobie realizácie: 2022 – 2025
 • Dohoda o spolupráci pri výskume REBCO masívnych supravodičov medzi ÚEF – CAN Superconductors
Zodpovedný riešiteľ etapy v OMF: P. Diko 
Zodpovedný riešiteľ etapy v CAN: J. Plecháček
Obdobie realizácie: 2018 – 
 • Memorandum o spolupráci medzi ÚEF a Shibaura Institute of Technology, Tokyo

(podpísali v roku 2014: riaditeľ ÚEF SAV – rektor SIT)

Zodpovedný riešiteľ: P. Diko 
Obdobie realizácie: 2014 – 
Ciele projektu: Výmenné pobyty študentov a doktorandov a experimentálny výskum progresívnych supravodivých a magnetokalorických materiálov.

UKONČENÉ PROJEKTY

 • APVV-17-0625 – Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie
Zodpovedný riešiteľ: P. Diko
Obdobie realizácie: 2018 – 2022
 • VEGA 2/0044/19 – Legované REBCO masívne supravodiče
Zodpovedný riešiteľ: P. Diko
Obdobie realizácie: 2019 – 2021
Ocenené ako Významný výsledok VEGA za rok 2021
 • VEGA 1/0053/19 – Vplyv chemického zloženia na význačné fyzikálne vlastnosti moderných funkčných materiálov
Zodpovedný riešiteľ: R. Varga, PF UPJŠ, J. Kováč, ÚEF
Zodpovedný riešiteľ etapy v OMF: P. Diko 
Obdobie realizácie: 2019 – 2021
 • APVV, SK-CN-2017-0009 – RE211 nanosize pining centers in REBCO bulks formed by modified precursor powder proces
Zodpovedný riešiteľ: P. Diko ÚEF, Prof. Yao, Shanghai Jiao Tong University
Obdobie realizácie: 2018 – 2019
 • APVV 0330-12 – Masívne supravodiče
Zodpovedný riešiteľ: P. Diko
Obdobie realizácie: 2013 – 2017
Ciele projektu: Poznatky o raste masívnych REBCO kryštálov a vplyve mikroštruktúry na mikroskopické a makroskopické supravodivé vlastnosti.
 • VEGA 2/0121/16 – Supravodivá a magnetokalorická keramika
Zodpovedný riešiteľ: P. Diko
Obdobie realizácie: 2016 – 2018
Ciele projektu: Poznatky o vplyve technologických parametrov na štruktúru, supravodivé a magnetokalorické vlastnosti systémov na báze kuprátov, pniktidov resp. manganitov.
 • VEGA 1/0164/16 – Rýchlochladené amorfné a Heuslerove zilatiny s význačnými vlastnosťami. Príprava a charakterizácia
Zodpovedný riešiteľ: R. Varga, PF UPJŠ
Zodpovedný riešiteľ etapy v OMF: P. Diko
Obdobie realizácie: 2016 – 2018
Ciele etapy projektu v OMF: Poznatky o vplyve technologických parametrov na štruktúru a mikroštruktúru rýchlochladených Heuslerových zliatin v podobe pások resp. mikrodrôtov získané metódami RTG difrakcie, SEM a EBSD analýzy.
 • MS2G  – Výskum a vývoj masívnych YBCO supravodičov druhej generácie, ITMS 26220220041
Názov projektu: Výskum a vývoj masívnych YBCO supravodičov druhej generácie,
Koordinátor projektu: P. Diko
Projektový manažér: K. Zmorayová
Obdobie realizácie: 2009 – 2014/2019
Ciele projektu: Výskum a vývoj technológie skupinovej výroby masívnych YBCO supravodičov druhej generácie 
Projekt štrukturálnych fondov EÚ
 • NMTE  – Nové materiály a technológie pre energetiku, ITMS 26220220061
Názov projektu: Nové materiály a technológie pre energetiku
Koordinátor projektu: P. Diko
Koordinátori etáp projektu: M. Antalík OBF, I. Škorvánk LNAM, F. Kováč ÚMV, P. Kopčanský OTF a M. Timko OFMJ
Projektový manažér: K. Zmorayová
Obdobie realizácie: 2010 – 2013/2019
Ciele projektu: Výskum a vývoj vybraných progresívnych materiálov, technológií a zariadení pre získavanie a využívanie energie z alternatívnych zdrojov
Projekt štrukturálnych fondov EÚ
 • Pr. No. 035619-2. NESPA., 6-th Framework Program Marie Currie Training Network
Názov projektu: NanoEngineered Superconductors for Power Aplications,
Zodpovedný riešiteľ: P. Diko
Obdobie realizácie: 10/2006 – 9/2010
Ciele projektu: Výchova a tréning mladých vedeckých pracovníkov, výmena poznatkov a metodík skúsených vedeckých pracovníkov. Poznatky o dizajne nanoštruktúrnych supravodičov pre praktické aplikácie z hľadiska optimalizácie technológie, supravodivých a mechanických vlastností, resp. ich konkrétnych aplikácií.
Etapa riešená na ÚEF SAV zameraná na tvorbu a vlastnosti nanorozmerových centier uchytávania magnetických tokočiar vybranými substitúciami v kryštálovej mriežke YBCO supravodiča resp. na mechanické vlastnosti nanoštruktúrovaných masívnych YBCO supravodičov. V rámci projektu školený jeden doktorand financovaný z EÚ (Mgr. Vitaliy Antal, téma: Nanorozmerové chemické piningové centrá v YBCO masívnych supravodičoch).
Rozpočet projektu: 4 800 000 Sk.
Partneri projektu: IFW Dresden, Cambridge University, ATI Vienna, ICMAB Barcelona, ElÚ, SAV Bratislava, NEXANS Superconductors Gmbh, Research Centre Carlsruhe, INTiS PAN Wroclaw, Siemens AG, Columbus Superconductors srl., Stirling Cryogenics & Refrigeration BV.
 • Slovak and France Gov., Pr. No. Stefanik 23
Názov projektu: Cracking during oxygenation of YBCO bulk
Zodpovedný riešiteľ: P. Diko, ÚEF SAV, X. Chaud, Grenoble
Obdobie realizácie: 1/2006-12/2007
Ciele projektu: Získať poznatky o možnosti eliminácie oxidačných trhlín v YBCO masívnych supravodičoch.
Rozpočet projektu: 160 000 Sk.
Partneri projektu: CNRS CRETA Grenoble, Francúzko
 • Slovak and Spanish Gov. Pr. No. 05/2006
Názov projektu: Welding of YBCO bulk superconductors
Zodpovedný riešiteľ: P. Diko, ÚEF SAV, X. Granados, ICMAB Barcelona
Obdobie realizácie: 1/2006 – 12/2007
Ciele projektu: Získať poznatky o vplyve kryštálovej orientácie zvaru na kvalitu zvaru YBCO masívnych supravodičov.
Rozpočet projektu: 200 000 Sk.
Partneri projektu: ICMAB Barcelona
 • SCENET-1 a SCENET -2, Funded by the European Commission within the framework of the GROWTH programme of the 5th framework programme.
Názov projektu: The European Network for Superconductivity
Zodpovedný riešiteľ v rámci pracovnej skupiny WG 1c: High Critical Current Superconductors for Applications na ÚEF: P. Diko
Obdobie realizácie:
SCENET-1: 1/2002 – 12/2003,
SCENET-2: 1/2004 – 12/2006.
Ciele projektu: Poznatky o vývoji supravodičov pre praktické aplikácie, výchova a tréning vedeckých pracovníkov.
V etape: “Pinning vysokoteplotných supravodičov pre praktické alpikácie” bolo cieľom projektu získanie poznatkov o mikroštruktúre YBCO masívnych supravodičov a jej vplyve na supravodivé vlastnosti. Projekt združoval viac ako 50 európskych pracovísk. ÚEF participoval na aktivitách pracovnej skupiny WG 1c: High Critical Current Superconductors for Applications a v spolupráci s Cambridge University sa zaoberal aj štruktúrou masívnych supravodičov s nanočasticami na báze ochudobneného uránu.
Rozpočet projektu: Prínosom pre ÚEF bolo cca 500 000 Sk.
Partneri projektu: ATI Vienna, IFW Dresden, CRETA CNRS Grenoble, IPHT Jena, IRC in Superconductivity Cambridge
 • GR/T17496/01 Funded by the UK government and by European Commission, 5. RP.
Názov projektu: The European Forum for Processors of Large Grain (RE)BCO (EFFORT)
Zodpovedný riešiteľ na ÚEF: P. Diko
Obdobie realizácie:
EFFORT-1: 6/2001 – 5/2004,
EFFORT-2: 6/2004 – 5/2007
Ciele projektu: Projekt bol zameraný na parametre rasu YBCO kryštálov, ich mikroštruktúru a vlastnosti. V druhom období sa študovali systémy nanočasticami vytvorenými legovaním resp. časticami pripravenými exsitu. Projekt združoval európske pracoviská z 8 európskych krajín.
Rozpočet projektu: Prínosom pre ÚEF bolo cca 500 000 Sk.
Partneri projektu: ATI Vienna, IFW Dresden, CRETA CNRS Grenoble, IPHT Jena, IRC in Superconductivity Cambridge, ICMAB Barcelona
 • Slovensko – USA projekt ID 004-95 Pr. No. 60439-4838
Názov projektu: Microstructure and characterization of YBa2Cu3O7-x – Y2BaCuO5 composite superconductors.
Zodpovedný riešiteľ: P. Diko, ÚEF SAV Košice, subkoordinátor – K. Goretta, Argonne National Laboratory.
Obdobie realizácie: 1/1995-12/1999
Ciele projektu: Získať poznatky o vplyve technologických parametrov na mikroštruktúru a vlastnosti YBCO masívnych supravodičov.
Rozpočet projektu: 2,5 mil. Sk.
Partneri projektu: Argonne National Laboratory, Chicago University
 • Pr. No. 436SLK 113/3/0, DFG, Slovensko – SRN 
Názov projektu: YBCO – HRPLM, Microstructure of melt textured YBCO studied by high resolution polarised light microscopy.
Zodpovedný riešiteľ: P. Diko
Odobie realizácie: 1/1995 – 12/1999
Ciele projektu: Vyvinúť metodiku štúdia YBCO supravodičov metódou vysokorozlišovacej polarizačnej mikroskopie.
Rozpočet projektu: 500 000 Sk.
Partneri projektu: IPHT Jena