Projekty

 • VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV)

Samousporiadanie polymérnych a nepolymérnych materiálov v kvapalnom stave na mezoškálach, 1/202012/2022, č. grantu 2/0115/20

 

 • APVV (Agentúra pre podporu výskumu a vývoja)

Nanosegregácia v mäkkých látkach polymérneho a nepolymérneho charakteru, 7/2017-6/2021, č. grantu 16-0550

 

 • VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV)

Mezoškálové javy a štruktúry v mäkkých látkach polymérneho a nepolymérneho charakteru, 1/201712/2019, č. grantu 2/0177/17

 

 • Štrukturálne fondy EÚ

Medzinárodné virtuálne laboratórium fyziky progresívnych materiálov – PhysNet, projekt 26110230097, 9/2013 – 8/2015

Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“, projekt  26220220186, 07/2013-06/2015

Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti pre progresívne materiály s nano- a submikrónovou štruktúrou, projekt 26220120035, 05/2010 – 04/2013

Centrum excelentnosti pre progresívne materiály s nano- a submikrónovou štruktúrou, projekt 26220120019, 05/2009 – 04/2011

Ústavy SAV v Košiciach – modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania, ITMS kód projektu: 26250120013, 8/2009 – 7/2011

 

 • Schéma COST (European COoperation in the field of Scientific and Technical Research)

Akcia COST CM-1101, Koloidné aspekty nanovedy pre inovatívne procesy a materiály (M. Sedlák – člen riadiaceho výboru za SR)

 

 • VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV)

Spontánne a vyvolané cielené samousporiadanie polymérnych a nepolymérnych materiálov v kvapalnom stave, 1/201412/2016, č. grantu 2/0182/14

 

 • APVV (Agentúra pre podporu výskumu a vývoja)

Progresívne polymérne technológie v biomedicíne: Polymérne mikrokapsule pre imunitnú ochranu transplantovaných pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky”, grant APVV, 5/2011 – 10/2014, (č. grantu 0486-10).

 

 • VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV)

Samousporiadanie vodorozpustných polymérov, 1/2010 – 12/2012, č. grantu 2/0215/10

 

 • Schéma COST (European COoperation in the field of Scientific and Technical Research)

Akcia COST D 43, Chémia koloidov a rozhraní pre nanotechnológie, 10/2006 – 11/2011 (M. Sedlák – člen riadiaceho výboru za SR)

 

 • APVV (Agentúra pre podporu výskumu a vývoja)

Vodorozpustné polyméry: od fundamentálnych poznatkov o interakciách, štruktúre a dynamike v roztoku ku kontrole mechanizmu ich syntézy a samo-usporiadania, 5/2006 – 4/2009, č. grantu 51-037905. Výsledky riešenia nájdete tu.

 

 • APVV (Agentúra pre podporu výskumu a vývoja), bilaterálna spolupráca

Asociácia slabých polyaniónov pomocou vodíkových väzieb – noví kandidáti na cielený transport liečiv, projekt s ÚMCH AV ČR v rámci Česko-slovenskej medzivládnej vedecko-technickej spolupráce, 1/2006 – 12/2007, č. grantu SK-CZ-05506

 

 • VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV)

Asociačné vlastnosti iónových polymérov a nízkomolekulárnych látok a ich potenciálne využitie pre inteligentné mikrosystémy cieleného transportu liečiv, 1/2006 – 12/2008, č. grantu 2/6197/26

 

 • SAV, Program podpory excelentných projektov (osobností) v SAV

Iónové polyméry: chovanie v roztoku a vybrané spôsoby charakterizácie, 6/2002 – 12/2006, č. grantu 2/8001/22

 

 • VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV)

Iónové polyméry: chovanie v roztoku a vybrané spôsoby charakterizácie, 1/2002-12/2005, č. grantu 2/2085/2002

 

 • VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV)

Submikrónová štruktúra a dynamika roztokov častíc s elektrostatickým nábojom, 1/1999-12/2001, č. grantu 2/6100/99

 

 • GAV (Grantová agentúra pre vedu SR)

Štúdium makromolekúl, supramolekulárnych štruktúr a koloidov rozptylom laserového žiarenia, 1/1995-121998, č. grantu 95/5305/688

 • PECO programme of the European Commission

The application of quasielastic light scattering to the study of italian crater lake and adriatic sediments, 1/1995-12/1997, č. kontraktu CIPD-CT94-0116

 • SAV, Podpora medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce

Paleoenvironmentálna analýza sedimentov talianskych kráterových jazier, 1995, č. grantu 940016

 • Slovensko-americký vedecko-technický program

Polyelectrolyte Structure and Dynamics, 1/1994-12/1997, č. grantu 92005

 

 • National Science Foundation, USA

Polyelectrolyte Structure and Dynamics, projekt bilaterálnej spolupráce s USC Los Angeles, 1/1993-12/1994

 

 • GAV (Grantová agentúra pre vedu SR)

Štúdium dynamiky a štruktúry makromolekúl a supramolekulárnych štruktúr fotónovou korelačnou spektroskopiou, 1/1992-12/1995, č. grantu 2/29/92