Hodnosť DrSc.

 

Odporúčané kritériá pre uchádzačov o vedeckú hodnosť „DrSc.“

Uchádzač o vedeckú hodnosť „DrSc.“ je v zmysle vyhlášky SKVH č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností v znení vyhlášky SKVH č. 302/1990 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností, charakterizovaný takto:
„Vedecká hodnosť doktora vied vyjadruje zvlášť vysokú vedeckú kvalifikáciu preukázanú vytvorením závažných vedecky originálnych prác dôležitých pre rozvoj bádania v určitom vednom odbore alebo pre spoločenskú prax a charakterizujúcich vyhranenú vedeckú osobnosť.“
SKVH na svojom zasadnutí 13. mája 2014 prijala rozhodnutie, ktoré mení a dopĺňa doteraz používané orientačné kritériá. Predchádzajúce orientačné kritériá sú nahradené odporúčanými kritériami, ktoré vznikli na základe analýzy priemerných scientometrických parametrov v jednotlivých skupinách vedných odborov. Odporúčané kritériá slúžia na porovnanie scientometrických parametrov uchádzača so svetovým priemerom v danej vednej oblasti.
Tieto kritériá sú jedným z podkladov na hodnotenie uchádzača v komisiách pre obhajoby doktorských dizertačných prác. Ďalším významným podkladom hodnotenia je osnova k žiadosti o udelenie vedeckej hodnosti „DrSc.“. SKVH bude požadovať od predsedu komisie pre obhajoby argumentmi podložené zdôvodnenie žiadosti o obhajobu v prípadoch, keď uchádzač nespĺňa odporúčané kritériá a ani z osnovy nebude zrejmé, že uchádzač vytvoril závažné a vedecky originálne dielo na rozvoj bádania alebo spoločenskú prax v súlade s príslušnou vyhláškou.

 

Ďalšie informácie dostupné na:

https://www.minedu.sk/slovenska-komisia-pre-vedecke-hodnosti/

https://www.minedu.sk/predkladanie-navrhov-a-kriteria-pre-uchadzacov-o-ziskanie-drsc/

https://www.minedu.sk/odporucane-kriteria-pre-uchadzacov-o-vedecku-hodnost-%E2%80%9Edrsc%E2%80%9C/