Ocenenia


2024

Úspešné projekty VEGA končiace v roku 2023 s vynikajúcimi dosiahnutými výsledkami:

 • 2/0058/20 Štúdium netriviálnej supravodivosti vybraných materiálov, vedúci projektu: RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD.
 • 2/0094/21 Nový pohľad na vplyv hydrofóbnych interakcií na tvorbu a stabilitu proteínových agregátov. Prepojenie na oxidačný stres., vedúci projektu: MUDr. Andrey Musatov, DrSc.

2023

 • Cena Štefana Jedlíka pre Ing. Bc. Mareka Kuzmiaka, PhD. za dizertačnú prácu s názvom „Supravodivosť v silne neusporiadaných systémoch“ (Quark
 • Ocenenie v Súťaži o najlepšiu doktorandskú prácu na XVIII. Seminári doktorandov venovanom pamiatke akademika Boďu pre Mgr. Viktóriu Fedorovoú (diplom, ÚFHZ CBV SAV)
 • Ocenenie „Víťaz Preveda“ v rámci XV. ročníka interaktívnej konferencie PREVEDA pre doktorandku Mgr. Viktóriu Fedorovú (diplom, youtube)
 • 3. cena v Súťaži vedeckých prác mladých fyzikov Slovenskej fyzikálnej spoločnosti pre Mgr. Veroniku Kuchárovú, PhD.  (list)
 • Projekt APVV-17-0625 s vynikajúcou úrovňou: „Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie“, zodpovedný riešiteľ za ÚEF SAV: Ing. Pavel Diko, DrSc. (oznámenie, publikacia-2023-sk-A4_pp32)
 • 1. cena v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov pre RNDr. Miroslava Gančára, PhD. (Vysledky_sutazeMVP)
 • Cena MŠVVaŠ SR za prínos k rozvoju vesmírnych technológií na Slovensku pre Ing. Jána Baláža, PhD.  (Aktuality SAV)
 • Cena MŠVVaŠ SR za prínos k rozvoju vesmírneho výskumu na Slovensku, in memoriam pre prof. Ing. Karela Kudelu, DrSc.  (Aktuality SAV)

 

Úspešné projekty VEGA končiace v roku 2022 s vynikajúcimi dosiahnutými výsledkami:

 • 1/0743/19 Isingove supravodiče pre topologické fázy hmoty, zodpovedný riešiteľ za ÚEF SAV: Mgr. Pavol Szabó, CSc.
 • 2/0058/19 Štúdium termodynamických vlastností frustrovaných magnetických systémov exaktne riešiteľnými modelmi, vedúca projektu: RNDr. Eva Jurčišinová, PhD.
 • 2/0171/19 Rýchlochladené kovové zliatiny a kompozity pre magnetické a magnetokalorické aplikácie, vedúci projektu: RNDr. Ivan Škorvánek, PhD.
 • 2/0115/20 Samousporiadanie polymérnych a nepolymérnych materiálov v kvapalnom stave na mezoškálach, vedúci projektu: RNDr. Marián Sedlák, DrSc.

2022

 • 2. cena v Súťaži vedeckých prác mladých fyzikov Slovenskej fyzikálnej spoločnosti pre RNDr. Šimona Mackovjaka, PhD.  (list)
 • 3. cena v Súťaži vedeckých prác mladých fyzikov Slovenskej fyzikálnej spoločnosti pre Ing. Petru Hajdovú, PhD.  (list)
 • 1. cena v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov pre RNDr. Zuzanu Bednárikovú, PhD. (Vysledky_sutazeMVP, Aktuality UEF)
 • Cena SAV za Nature Index publikáciu (Physical Review Letters 126 (2021) 106801) pre RNDr. Jozefa Kačmarčíka, PhD. (oznam P SAV)
 • Cena SAV za Nature Index publikáciu (Advanced Functional Materials 31 (2021) 2007706) pre RNDr. Ondreja Šofranka, PhD. (oznam P SAV)
 • Cena SAV za výsledky vedecko-výskumnej práce kolektívu výskumnej skupiny Amyloidné štruktúry proteínov z Oddelenia biofyziky, pod vedením doc. RNDr. Zuzany Gažovej, DrSc., v zložení: RNDr. Andrea Antošová, PhD., RNDr.Zuzana Bednáriková, PhD., RNDr. Diana Fedunová, PhD., RNDr. Miroslav Gančár, PhD., RNDr. Jozef Marek, PhD., v oblasti štúdia: Amyloidná agregácia proteínov a identifikácia látok pre terapiu amyloidných ochorení (link)
 • Cena SAV za výsledky vedecko-výskumnej práce pre mladých pracovníkov RNDr. Šimonovi Mackovjakovi, PhD. z Oddelenia kozmickej fyziky za výsledky dosiahnuté v oblasti štúdia: Výskum kozmického počasia pomocou metód strojového času (link)
 • Cena SAV za výsledky medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce kolektívu výskumnej skupiny Feromagnetické kvapaliny z Oddelenia fyziky magnetických javov v zložení RNDr. Marianna Baťková, PhD., RNDr. Veronika Lacková, PhD., RNDr. Jozef Kováč, CSc., doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc., Ing. Matúš Molčan, PhD., Ing. Katarína Paulovičová, PhD., RNDr. Michal Rajňák, PhD., RNDr. Milan Timko, CSc., RNDr. Natália Tomašovičová, CSc., RNDr. Katarína Zakuťanská, PhD., v oblasti štúdia: Magnetické nanočastice menia vlastnosti tradičných materiálov a otvárajú nové aplikačné možnosti (link)
 • Cena dekana FEI TUKE pre Ing. Bc. Mareka Kuzmiaka  (link)
 • Projekt APVV-16-0550 s vynikajúcou úrovňou: „Nanosegregácia v mäkkých látkach polymérneho a nepolymérneho charakteru“, zodpovedný riešiteľ za ÚEF SAV: RNDr. Marián Sedlák, DrSc. (.pdf)

 

Úspešné projekty VEGA končiace v roku 2021 s vynikajúcimi dosiahnutými výsledkami:

 • 2/0007/18 Skúmanie vlastností jadrovej matérie v produkcii ťažkých kvarkov na jadrových terčíkoch, vedúci projektu: doc. RNDr. Ján Nemčík, CSc.
 • 2/0112/18 Systematické štúdium vplyvu lokálnych a nelokálnych interakcií na koexistenciu kvantových fáz s rôznymi parametrami usporiadania, vedúci projektu: RNDr. Pavol Farkašovský, DrSc.
 • 2/0044/19 Legované REBCO masívne supravodiče, vedúci projektu: Ing. Pavel Diko Pavel, DrSc.
 • 2/0137/19 Ortorombické multiferoické materiály so silnou magneto – elektrickou väzbou: vplyv substitúcie v oktaedrických polohách na magnetizmus a multiferoicitu, vedúci projektu: RNDr. Marián Mihalik, CSc.
 • 1/0053/19 Vplyv chemického zloženia na význačné fyzikálne vlastnosti moderných funkčných materiálov, vedúci projektu: prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. (Technologický a inovačný park UPJŠ), zodpovedný riešiteľ za ÚEF SAV: RNDr. Jozef Kováč Jozef, CSc.

2021

 • 3. cena v Súťaži vedeckých prác mladých fyzikov Slovenskej fyzikálnej spoločnosti pre RNDr. Ľubomíru Regeciovú  (list)
 • Ceny EBSA Travel Award pre RNDr. Zuzanu Bednárikovú, PhD. (diplom) a MSc. Barboru Spodniakovú (diplom) na 13th European Biophysical Societies Association (EBSA) Congress
 • Cena EBSA pre MSc. Barboru Spodniakovú za najlepší študentský posterový príspevok na 13th European Biophysical Societies Association (EBSA) Congress (diplom
 • Cena PREVEDA pre Mgr. Ivanu Garčárovú za vynikajúci výsledok v sekcii Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika na XIII. interaktívnej konferencii mladých vedcov 2021 (diplom)
 • RNDr. Peter Skyba, DrSc. – Osobnosť slovenskej vedy (CVTI SR)
 • Cena SAV za publikáciu v Nature Index pre RNDr. Marcela Človečka, PhD. (Aktuality SAV)
 • 1. cena v Súťaži prác doktorandov SAV pre RNDr. Katarínu Zakuťanskú (Aktuality SAV)
 • 3. cena v Súťaži prác mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov pre RNDr. Matúša Orendáča, PhD. (Aktuality SAV)
 • Projekt APVV-15-0621 s vynikajúcou úrovňou: „Atomárna štruktúra a unikátne vlastnosti intermetalík, amorfných, nanokryštalických a komplexných kovových zliatin“, zodpovedný riešiteľ za ÚEF SAV: RNDr. Ivan Škorvánek, CSc. (.pdf)

2020

 • Ocenenie v Súťaži o najlepšiu prácu na XV. Seminári doktorandov venovanom pamiatke akademika Boďu pre MSc. Barboru Spodniakovú (Aktuality SAV, ÚFHZ Centrum biovied SAV)
 • 1. cena v Súťaži prác mladých vedeckých pracovníkov SAV pre Mgr. Dmytra Raka, PhD. (Aktuality SAV)
 • Cena SAV za publikácie zaradené v Nature Index (Aktuality SAV)
 • Vedec roka 2019 pre RNDr. P. Skybu, DrSc. – udeľuje CVTI, SAV a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (.jpg)
 • Cena SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce pre RNDr. M. Jurčišina, PhD. a RNDr. E. Jurčišinovú, PhD. (Aktuality SAV)
 • Cena SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce pre mladého pracovníka RNDr. M. Rajňáka, PhD. (Aktuality SAV)
 • Cena SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy pre RNDr. Š. Mackovjaka, PhD. (Aktuality SAV)
 • Cena SAV za špičkovú publikáciu pre RNDr. J. Kačmarčíka, PhD. (Aktuality SAV)
 • Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov – udeľuje Slovenská fyzikálna spoločnosť (.pdf)

2019

 • Cena za vedu a techniku v kategórii Vedecko-technický tím pre doc. RNDr. Z. Gažovú, CSc. a jej tím (.jpg)

 • Cena za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy pre RNDr. M. Zentkovú, CSc. (.pdf)

 • Zlatá medaila pre ÚEF SAV od UPJŠ za rozvoj slovenského vysokého školstva a dlhoročnú spoluprácu v oblasti vedy a vzdelávania (.jpg1, .jpg2)

 • Cena rektora UPJŠ v Košiciach za významný mediálny čin a mediálny ohlas na organizáciu výstavy „Ľudská slza ako umenie“ pre RNDr. N. Tomašovičovú, CSc. a RNDr. K. Zakuťanskú

 • 3. cena v Súťaži vedeckých prác mladých fyzikov udelená Slovenskou fyzikálno spoločnosťou pre RNDr. M. Rajňáka, PhD. (.pdf)