Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Kód projektu: 09I03-03-V01-00051

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na zámer: 131 400 EUR

Trvanie projektu: 1.9.2022 – 31.8.2025

 

Kód projektu: 09I03-03-V01-00052

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na zámer: 159 120 EUR

Trvanie projektu: 1.1.2023 – 31.12.2025

 

Kód výzvy: 09I03-03-V01

Názov výzvy: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Komponent: 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Investícia: 3 – Excelentná veda

Názov a adresa prijímateľa: Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i., Watsonova 47, 040 01 Košice

Miesto realizácie projektov: Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., Watsonova 47, 040 01 Košice

Hlavný cieľ projektov: podporiť výskumných pracovníkov, ktorých kariéra je ohrozená v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, pri relokácií ich výskumnej činnosti na Slovensko. A to tak, aby z úspešného zapracovania výskumníkov u prijímateľa benefitovali obe strany a podporil sa rozvoj výskumného potenciálu u jednotlivca aj inštitúcie.