MODEX

    

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na  www.opii.gov.sk

Modifikované (nano)textilné materiály pre zdravotnícke technológie – MODEX

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja
Výzva Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10
Kód projektu v ITMS2014+ 313011T548
Názov projektu Modifikované (nano)textilné materiály pre zdravotnícke technológie (MODEX) (pdf.plagát projektu)
Subjekt/prijímateľ pomoci Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied
Partner 1
Financovanie projektu COV  180 600,00 EUR
NFP  180 600,00 EUR
VZ  0,00 EUR
Obdobie realizácie projektu 01/2017 – 12/2019
Miesto realizácie projektu SR/ Košický kraj/ Košice

Watsonova 47, Watsonova 47/A, Bulharská 6

Doména inteligentnej špecializácie Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
Hlavné relevantné SK NACE odvetvie Q86 – Zdravotníctvo
Predmet výskumu

 • výskum, vývoj a charakteriácia modifikovaných (nano)textilných a im podobných materiálov využiteľných pre zdravotnícke technológie
 • príprava a komplexná charakterizácia nanočastíc pre modifikáciu (nano)textilných a im podobných materiálov
 • imobilizáca biologicky aktívnych látok, nanozýmov a afinitných ligandov na (nano)textilné a im podobné vláknité štruktúry
Výstupy do praxe

 • (nano)textil modifikovaný magnetickými oxidmi železa pre potenciálnu terapiu nádorových ochorení využívajúcich hypertermiu v striedavom magnetickom poli
 • využitie magneticky modifikovaného textilu v (bio)analytickej chémii
 • využitie (bio)katalyzátorov a nanozýmov rôzneho typu imobilizovaných na textile (preferenčne magnetickom) pre urýchlenie chemických reakcií
 • využitie rôzne modifikovaného textilu (prednostne magnetického) na detekciu a stanovenie rôznych typov cieľových molekúl
 • využitie vláknitých štruktúr podobných nanotextíliám pre senzory magnetického poľa
 • využitie biologicky vláknitých materiálov na detekciu a terapiu vybraných patologických stavo

 

Vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt „Modifikované (nano)textilné materiály pre zdravotnícke technológie (MODEX)“, kód ITMS2014+ 313011T548, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vznikli nasledovné publikácie:

 • počas riešenia projektu (2017-2019)   (.pdf)
 • v 1. období  (2020 – 2021) (.pdf)
 • v 2. období (2021 – 2022) (.pdf)
 • v 3. období (2022 – 2023) (.pdf)