Ukončené

Medzinárodné

EMP – Europská Mikrokelvinová Platforma
European Microkelvin Platform
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Web stránka projektu: https://emplatform.eu/
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2023
ASPIS – Feasibilitystudy of data-drivenAutonomousService forPredictionof IonosphericScintillations(ASPIS)
Feasibilitystudy of data-drivenAutonomousService forPredictionof IonosphericScintillations(ASPIS)
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2023
PURPLEGAIN – Fundamentals and application of purple bacteria biotechnology for resource recovery from waste
Fundamentals and application of purple bacteria biotechnology for resource recovery from waste
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pudlák Michal, CSc.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2023
ANOMATY – Interakcie amyloidných fibríl a nanočastíc pre biomedicínske, biochemické a inžinierske aplikácie
Interactions of nanoparticles with amyloid fibrils: from therapy to nanomaterials
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2023
Self assembly and functionalization of nanofibrillar DNA-spider silk hybrid materials
Self assembly and functionalization of nanofibrillar DNA-spider silk hybrid materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr., Ing. Šipošová Katarína, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2023
SIREN – Space Ionizing Radiation Experts Nursery
Space Ionizing Radiation Experts Nursery
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Langer Ronald
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2023
SK-S2P-Edu – Proposal for Slovak universities curriculum adaptation toward S2P market (SK-S2P-Edu)
Proposal for Slovak universities curriculum adaptation toward S2P market (SK-S2P-Edu)
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Doba trvania: 1.12.2022 – 31.10.2023
NOVÉ KOMPOZITY NANOČASTÍC OXIDU CÉRIA A UHLÍKOVÝCH ENTEROSORBENTOV PRE LIEČBU CHORÔB PO AKÚTNOM OŽIARENÍ
NOVEL COMPOSITES BASED ON CERIUM OXIDE NANOPARTICLES AND CARBON ENTEROSORBENTS FOR ACUTE RADIATION SICKNESS THERAPY
Program: NATO
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey, DrSc.
Doba trvania: 15.7.2020 – 14.7.2023
Atmosférické elektrické pole a dynamika nabitých častíc a sekundárne kozmické žiarenie vo vysokých horách
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2022
Atmosférické elektrické pole a dynamika nabitých častíc a sekundárneho kozmického žiarenia vo vysokých horách
Atmospheric electric field and dynamics of charged particles and secondary cosmic rays in high mountains
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Langer Ronald
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
AMAZON – Dynamické štúdium amyloidnej agregácie proteínov pomocou magnetických zeolitových nanočastíc
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2022
Elastic micro-tools for optical manipulation of biological objects
Elastic micro-tools for optical manipulation of biological objects
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tomori Zoltán, CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
FMF – Flexibilné magnetické vlákna: Vlastnosti a aplikácie
Flexible Magnetic Filaments: Properties and Applications
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2018 – 31.12.2022
JEM-EUSO, Kozmické Observatórium Extrémneho Vesmíru na palube Japonského Experimentálneho Modulu
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol, PhD.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2022
TMQM – Ladenie frustrovaných kovových kvantových magnetov
Tuning of frustrated metallic quantum magnets
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
Mikrokontaktová a tunelová spektroskopia topologických izolátorov SnTe a Ge polovodičov
Point-contact and tunnel spectroscopy of the topological insulator SnTe and Ge semiconductor
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol, CSc.
Doba trvania: 1.4.2020 – 31.12.2022
Multifunctional magnetic materials – research into structure and physical properties
Multifunctional magnetic materials – research into structure and physical properties
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 19.2.2019 – 31.12.2022
MultiFunMag – Návrh a príprava multifunkčných magnetických nanočastíc na detekciu nádorových buniek
Design and preparation of multifunctional magnetic nanoparticles for the cancer cell detection
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Závišová Vlasta, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.3.2020 – 31.12.2022
Ordering and self-organization of magnetic nanoparticles in liquid crystals
Ordering and self-organization of magnetic nanoparticles in liquid crystals
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lacková Veronika, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Príprava a štúdium štruktúrnych a magnetických vlastností CoFe2O4/Fe3O4 nanočastíc typu "core/shell" pre magnetickú hypertermiu
Preparation and study of structural and magnetic properties of core/shell CoFe2O4/Fe3O4 nanoparticles for advanced magnetic hyperthermia
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
SK-S2P – Slovakia national Space Safety Programme(S2P) study (SK-S2P)
Slovakia national Space Safety Programme(S2P) study (SK-S2P)
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Doba trvania: 1.12.2021 – 31.12.2022
SIREN – Space Ionizing Radiation Experts Nursery
Space Ionizing Radiation Experts Nursery
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Langer Ronald
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Stabilita a agregácia globulárnych proteínov v prítomnosti biokompatibilných iónových kvapalín
Stability and aggregation of globular proteins in the presence of biocompatible ionic liquids
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fedunová Diana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
Stavy tenzorových stietí Algoritmy a aplikácie
Tenso-Network States Algorithms and Applications
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vargová Hana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
STM štúdium grafénom pokrytých nanoštruktúr
Investigation of graphene covered superconducting nanostructures by scanning tunneling microscopy
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol, CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Supravodivé vlastnosti tenkých vrstiev boridov
Superconducting properties of boride thin films
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Flachbart Karol, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
Štúdium nových feromagnetických nanokompozitov
Investigation of new ferromagnetic nanocomposites
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
AMON-net – –
Follow-up of feasibility study to observe ionospheric disturbances by airglow monitoring network (AMON-net)
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Doba trvania: 1.10.2018 – 30.9.2022
TESTIMONIES – Teoretické a experimentálne štúdium nanomateriálov na báze oxyhydridov prechodových kovov pre supravodivosť a fotokatalýzu
Theoretical and Experimental Study of Transition Metal Oxyhydride Nanomaterials for Superconductivity and Photocatalysis
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Flachbart Karol, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2019 – 30.9.2022
Nanocohybri – NANOSCALE COHERENT HYBRID DEVICES FOR SUPERCONDUCTING QUANTUM TECHNOLOGIES
NANOSCALE COHERENT HYBRID DEVICES FOR SUPERCONDUCTING QUANTUM TECHNOLOGIES
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Doba trvania: 18.10.2017 – 17.4.2022
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Ján, PhD.,
Doba trvania: – 1.3.2022
Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach
The ALICE experiment at the CERN LHC: Study of the strongly interacting matter under extreme conditions
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: //http://osf.saske.sk/sk/?id=vyskum&sub=experimenty_ALICE
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2021
Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách
ATLAS experiment on LHC at CERN: deep-inelastic precesses and new physics at TeV energies
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stríženec Pavol, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://osf.saske.sk/sk/?id=vyskum&sub=experimenty_ATLAS
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2021
JEM-EUSO – JEM-EUSO, Kozmické Observatórium Extrémneho Vesmíru na palube Japonského Experimentálneho Modulu
JEM-EUSO, Extreme Universe Space Observatory Onboard Japan Experiment Module
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol, PhD.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://jem-euso.roma2.infn.it
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2021
CAMBIOMN – Komplementárne analytické metódy na určenie biodistribúcie magnetických nanočastíc
Complementary analytic methods for the determination of the biodistribution of the magnetic nanoparticles
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
MAGBIO – Magnetické nanokompozity pre biomedicínu
Magnetic nanocomposites for biomedicine
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 15.2.2019 – 31.12.2021
MAGSAT – Nové magneticky mäkké jadrá pre satelitné zariadenia a magnetometre pracujúce v kozmických podmienkach.
Novel soft magnetic cores tailored for use in space qualified magnetometers and satellite devices
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2018 – 31.12.2021
Usporiadanie a samoorganizácia magnetických nanočastíc v kvapalných kryštáloch
Ordering and self-organization of magnetic nanoparticles in liquid crystals
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lacková Veronika, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Zvýšenie Bioaktivity Nanočastíc Oxidu Céria
Enhancement of Bioactivity of Cerium Oxide Nanoparticles
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2021
NANOConVEX CIG – – Nanokvapaliny pre zariadenia na prenos tepla prúdením NANOConVEX CIG
Nanofluids for convective heat transfer devices NANOConVEX CIG
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.5.2020 – 30.4.2021
MAGBBRIS – Nové magnetické biomateriály pre obnovu mozgu a zobrazovanie po mozgovej príhode
New MAGnetic Biomaterials for Brain Repair and Imaging after Stroke
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.3.2018 – 28.2.2021
Atmosferická alektrina a sekundárne kozmické žiarenie
Atmospheric electricity and secondary cosmic radiation
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Langer Ronald
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
AMAZON – Dynamické štúdium amyloidnej agregácie proteínov pomocou magnetických zeolitových nanočastíc
Dynamical study of formation/destruction of protein amyloid aggregatess targeted by magnetic zeolite nanocomposites
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach
ALICE experiment at the CERN LHC: The study of strongly interacting matter under extreme conditions
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://osf.saske.sk/sk/?id=vyskum&sub=experimenty_ALICE
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2020
Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách
ATLAS experiment on LHC in CERN: deep-inelastic events and new physics at TeV energies
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Bruncko Dušan, CSc.
Web stránka projektu: http://www.saske.sk/UEF/OSF/ATLAS/atlas_1.html
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2020
MGFS – Kovové geometricky frustrované systémy
Metallic geometrically frustrated systems
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2020
Kozmické žiarenie pozorované na dvoch vysokohorských observatóriách: Moussala a Lomnický štít
Cosmic rays as observed at two high mountain observatories: BEO Moussala and Lomnicky Stit
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Langer Ronald
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
– – Štúdium amyloidnej agregácie proteínov in vitro a v mozgomiešnom moku
Study of the protein amyloid aggregation in vitro and in cerebrospinal fluid
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 13.7.2015 – 31.12.2020
Nanoradiomag – Vývoj a príprava rádionuklidmi značených magnetických nanočastíc dispergovaných vo vodnom prostredí.
Development and production of water-dispersible radionuclide labeled magnetic nanoparticles
Program: EUREKA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
SPACE:LAB – place to attract, educate and involve young generation in space science and engineering
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Doba trvania: 1.12.2018 – 30.11.2020
NANOUPTAKE – Prekonanie bariiér pre komerčné využitie nanokvapalín (NANOUPTAKE)
Overcoming Barriers to Nanofluids Market Uptake ( NANOUPTAKE)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15119
Doba trvania: 19.4.2016 – 18.4.2020
CHINMEDAMY – Identifikácia a mechanizmus účinku malých molekúl využívaných v tradičnej čínskej medicíne na liečbu Alzheimerovej choroby
Discovery and Mechanism of Small Molecule Compounds from Traditional Chinese Medicine for treatment of Alzheimer \’s Disease
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
Mikrokontaktová spektroskopia supravodičov na báze železa
Point-contact and tunneling spectroscopy of emergent iron-based superconductors
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
BIOSAP – Nanoštrukturované bio-hybridné materiály generované samousporiadajúcimi procesmi
Design of nanostructured bio-hybrid materials through self-assembly process
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
Príprava a magnetické vlastnosti Co/CoO core-shell nanočastíc
Research on preparation and magnetic properties of Co/CoO core-shell nanoparticles
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
MMP REBCO – RE211 nanorozmerové piningové centrá v REBCO masívnych supravodičoch vytvorené MPP procesom
RE211 nanosize pining centers in REBCO bulks formed by modified precursor powder process
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
Supravodivosť tenkých filmov boridov
Superconductivity of boride thin films
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Flachbart Karol, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
Synthesis and comparison of properties of Fe3O4 and (La,Sr)MnO3 nanoparticles and magnetic fluids based on them
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
SOOSA – Štúdium usporiadania, orientácie a samozbaľovania v biopolyméroch a kvapalných kryštáloch
Study of orientation ordering and self-assembly in biopolymer and liquid crystal
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr., Ing. Šipošová Katarína, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
Teoretické a experimentálne štúdium orientačných, magneto-optických a dielektrických vlastností kompozitov kvapalných kryštálov dopovaných magneticckými časticami.
Theoretical and experimental studies of orientational, magneto-optical and dielectric properties of composite liquid crystals filled with magnetic particles.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália, CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019

Národné

Frustrované kovové magnetické systémy
Frustrated metallic magnetic systems
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bačkai Július
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2023
Funkcionalizované magnetické nanočastice pre MRI zobrazovanie distribúcie liečiva v pľúcach pri akútnom syndróme respiračnej tiesne (ARDS)
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sobotová Radka
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2023
Characterizations of Shape Memory Microwires for Micro Actuator and Micro Sensor
Characterizations of Shape Memory Microwires for Micro Actuator and Micro Sensor
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: MSc Nulandaya Limpat
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2023
Magnetická frustrácia a supravodivosť v 2D a 3D boridoch
Magnetic frustration and superconductivity in 2D and 3D borides
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pristáš Gabriel, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Magnetizačné procesy kompozitov s magnetickými časticami s modifikovaným povrchom
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Malá projektová schéma
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Molčan Matúš, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2023
Nový pohľad na vplyv hydrofóbnych interakcií na tvorbu a stabilitu proteínových agregátov. Prepojenie na oxidačný stres.
New Insight into the Role of Hydrophobic Interactions in Formation and Stability of Proteins Aggregates. Link to Oxidative Stress.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2023
Štruktúra a dynamika magnetických kvapalín v elektrickom poli
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rajňák Michal, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Štúdium netriviálnej supravodivosti vybraných materiálov.
Research of non-trivial superconductivity on selected materials.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kačmarčík Jozef, PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Teoretické štúdium multifunkčných kvantových nízko-rozmerných magnetických materiálov
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vargová Hana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
ECODISC – Elektrónové korelácie v neusporiadaných supravodičoch
Electron correlations in disordered superconductors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2023
MIKROKELVIN – Kvantové materiály pri ultra-nízkych teplotách – MIKROKELVIN
Quantum matters at very low temperatures – MICROKELVIN
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 30.6.2023
NANOVIR – Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Závišová Vlasta, PhD.
Anotácia:
Web stránka projektu: https://websrv.saske.sk/uef/veda-a-vyskum/projekty-v-ramci-opvai/nanovir/
Doba trvania: 3.3.2021 – 30.6.2023
NANOELEN – Nanokvapaliny v elektrotechnike
Nanofluids in Electrical Engineering
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rajňák Michal, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2023
BIOVID-19 – Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: https://websrv.saske.sk/uef/veda-a-vyskum/projekty-v-ramci-opvai/biovid-19/
Doba trvania: 29.6.2021 – 30.6.2023
MULTIHIT – Multifunkčné inhibítory poly/peptidov spojených s Alzheimerovou chorobou
Multi-target inhibitors of poly/peptides associated with Alzheimer´s disease
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2019 – 1.6.2023
Aplikácia matematickej fyziky v rôzne škálovateľných systémoch
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pinčák Richard, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
DIAGNAD – DIAGNAD
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
FRUSTKOM – Frustrované kovové magnetické systémy
Frustrated metallic magnetic systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír, PhD.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://extremeconditions.saske.sk/projects/
Doba trvania: 1.8.2018 – 31.12.2022
Funkcionalizácia magnetických nanočastíc na detekciu rakovinových buniek
Functionalization of magnetic nanoparticles for cancer cell detection
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Isingove supravodiče a topologické fázy hmoty
Ising superconductors and topologigal phases of the matter
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Kozmické žiarenie v heliosfére s terminačnou rázovou vlnou a heliosférickou obálkou
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol, PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
MODEX – MODEX
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
Rýchlochladené kovové zliatiny a kompozity pre magnetické a magnetokalorické aplikácie
Rapidly quenched metallic alloys and composites for magnetic and magnetocaloric applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Samousporiadanie polymérnych a nepolymérnych materiálov v kvapalnom stave na mezoškálach
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Slzná tekutina a sliny v preventívnej, prediktívnej a personalizovanej medicíne
Tear fluid and saliva in preventive, predictive and personalized medicine
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Štúdium pôsobenia hybridných molekúl na amyloidnú agregáciu globulárnych a prirodzene rozbalených proteínov
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Borovská Barbora
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2022
Štúdium termodynamických vlastností frustrovaných magnetických systémov exaktne riešiteľnými modelmi
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurčišinová Eva, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Určenie parametra fázovej tuhosti v supravodičoch
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Ing., Bc. Kuzmiak Marek
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2022
Vplyv magnetického a elektrického poľa na štruktúru magnetických kvapalín
Impact of magnetic and electric field on structure of magnetic fluids
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Karpets Maksym
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
BMREBCO – Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie
Development of REBCO superconductors for biomedical applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Web stránka projektu: https://websrv.saske.sk/uef/oddelenia-a-laboratoria/laboratorium-materialovej-fyziky/
Doba trvania: 1.8.2018 – 30.6.2022
LEAPSynPD – Inhibícia agregácie α-synukleínu pomocou LEA proteínov: nový prístup pre liečbu Parkinsonovej choroby
Inhibition of α-Synuclein Aggregation by LEA Proteins: A New Approach for Parkinson’s Disease Treatment
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.1.2022
Deformácia metastabilných amorfných a kryštalických materiálov
Deformation of metastable amorphous and crystalline materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Detekcia kozmickej plazmy a energetických častíc na palube vesmírnych sond.
Detection of space plasma and energetic particles on board of space probes.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Ján, PhD.,
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Klasicko-kvantový prechod v mechanických rezonátoroch
Classical to quantum crossover in mechanical resonators
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Človečko Marcel, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Kozmické energetické častice zo slnečných erupcií – mnohobodové pozorovanie od Slnka až po Lomnický Štít
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
ARES – Legované REBCO masívne supravodiče
Alloyed REBCO bulk superconductors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Mióny ako nástroj na skúmanie jaskynných systémov
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Putiš Marián, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2021
Nadmolekulárne komplexy proteínov – konformačné prechody, stabilita a agregácia
Supramolecular complexes of proteins – conformational transitions, stability and aggregation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fedunová Diana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Nové metódy v štatistickej a korelačnej analýze parametrických modelov povrchov a ich distribúcií
Novel statistical and correlation methods in analysis of parametric models of surfaces and their distributions.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Marek Jozef, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Ortorombické multiferoické materiály so silnou magneto – elektrickou väzbou: vplyv substitúcie v oktaedrických polohách na magnetizmus a multiferoicitu
Orthorhombic multiferroic materials with strong magneto – electric coupling: effect of substitution in octahedral sites on magnetism and multiferroicity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Skúmanie vlastností jadrovej matérie v produkcii ťažkých kvarkov na jadrových terčíkoch
Investigation of nuclear matter properties in heavy quark production on nuclear targets
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Nemčík Ján, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Systematické štúdium vplyvu lokálnych a nelokálnych interakcií na koexistenciu kvantových fáz s rôznymi parametrami usporiadania
Systematic study of influence of local and nonlcal interactions on coexistence of quantum phases with different order parameters
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Farkašovský Pavol, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Štúdium anti-oxidačnej a zosilnenej anti-amyloidnej aktivity nanočastíc céru pre biomedicínske aplikácie
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Garčárová Ivana
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2021
Vplyv chemického zloženia na význačné fyzikálne vlastnosti moderných funkčných materiálov.
Influence of chemical composition on unique physical properties of modern functional materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Vplyv veľkosti nanočastíc na ac susceptibilitu feronematík
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kónyová Katarína, PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2021
EXSES – Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov
Exotic quantum states of low-dimensional spin and electron systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vargová Hana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2017 – 30.6.2021
Interakcie relativistických jadier; eta-mezónové jadrá a spinová fyzika
Interactions of relativistic nuclei, eta-meson nuclei and spin physics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mušinský Ján, PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
QuTeMaD – Kvantové technológie. materiály a zariadenia
Quantum Technologies, Materials and Devices
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Makroskopicky anizotrópne kompozity na báze kvapalnych kryštálov a magnetických nanočastíc
Macroscopic anisotropic composites based on liquid crystals and magnetic nanoparticles
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
MODEX – Modifikované (nano)textilné materiály pre zdravotnícke technológie
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
MVISION – Nanočastice v anizotrópnych systémoch
Nanoparticles in anisotropic systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2020
NANOSEG – Nanosegregácia v mäkkých látkach polymérneho a nepolymérneho charakteru
Nanosegregation in soft matter of polymeric and nonpolymeric nature
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Oxidačný stres a fosfolipidovo-proteínové interakcie: funkčné a štrukturálne dôsledky
Functional and Structural Insights into the Phospholipid-Protein Interaction during Oxidative Stress
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Samousporiadanie poly/peptidov do amyloidných agregátov – mechanizmus, inhibícia a cytotoxicita
Self-assembly of poly/peptides into amyloid aggregates – mechanism, inhibition and cytotoxicity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Štúdium univerzálnych vlastností difúznych procesov v turbulentných prostrediach
Study of universal properties of diffusion proceses in turbulent environments
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurčišin Marián, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Úloha povrchových stavov v hexaboride samária a iných zmiešanovalenčných systémoch vykazujúcich prechod kov-izolátor
The role of surface states in samarium hexaboride and other valence-fluctuating systems exhibiting metal-insulator transition
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baťková Marianna, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
DIAGNAD – Výskum a vývoj látok pre diagnostiku Alzheimerovej choroby
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
MICROMANIP – Obrazová analýza mikroskopických častíc pri automatizácii optických manipulačných techník aplikovateľných v mikro/nanorobotike.
Image analysis of microscopic particles in the automation of optical manipulation techniques applicable in mikro/nanorobotics.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tomori Zoltán, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
Analýza meraní z experimentov EUSO-SPB, Mini-EUSO a siete pozemných UV detektorov
Analysis of EUSO-SPB, Mini-EUSO and ground UV detectors experiments measurement
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
ANGSTROM – Atomárna štruktúra a unikátne vlastnosti intermetalík, amorfných, nanokryštalických a komplexných kovových zliatin
Atomic structure and exceptional properties of intermetallics, amorphous, nanocrystalline and complex metallic alloys
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2019
MACOMA – Dizajn štruktúry a funkčných vlastností magneticky mäkkých kompozitných materiálov na báze 3-d prechodných kovov
Design of the structure and the functional properties of soft magnetic 3-d transitions metals based composites
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baťková Marianna, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2019
Interakcia magnetických kvapalín s elektromagnetickým poľom
Interaction of magnetic fluids with electromagnetic field
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Komplementárne štúdium supravodivosti vybraných materiálov
Complementary study of superconductivity of selected materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kačmarčík Jozef, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Magnetizačné a relaxačné procesy v magnetických časticiach a kompozitoch.
Magnetization and relaxation processes in magnetic particles and composites.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Magnetoelektrický a magnetokalorický jav v exaktne riešiteľných mriežkovo-štatistických modeloch
Magnetoelectric and magnetocaloric effect in exactly solvable lattice-statistical models
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vargová Hana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Mezoškálové javy a štruktúry v mäkkých látkach polymérneho a nepolymérneho charakteru,
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Supramolekulárne komplexy biomakromolekúl
Supramolecular complexes of biomacromolecules
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Valušová Eva, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Vplyv extrémnych podmienok na silne korelované elektrónové systémy.
Influence of extreme conditions on strongly correlated electron systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Vývoj nových postupov pre rekonštrukciu a analýzu dát z protón-protónových zrážok na urýchľovači LHC
Development of new procedures for the reconstruction and analysis of the data from the proton-proton collisions at the LHC
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stríženec Pavol, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
GONanoplatform – Grafénová nanoplatforma na detekciu rakoviny
Graphene-based nanoplatform for detection of cancer
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
PSI – Prechod supravodič – izolant
Superconductor – insulator transition
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
NANOSIMKA – Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme
Effects of nanoencapsulated simvastatin on cardiovascular system in experimental metabolic syndrome
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Závišová Vlasta, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019