NANOVIR

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR)

 

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja
Výzva Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19
Kód výzvy OPII-VA/DP/2020/9.2-01
Kód projektu v ITMS2014+  313011AUW7
Názov projektu Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR)(pdf.plagát projektu)
Subjekt/prijímateľ pomoci Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Partner 1

Partner 2

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied

Financovanie projektu COV 1 916 0004,79 EUR
NFP 1 842 367,76EUR
VZ 73 637,03 EUR
Obdobie realizácie projektu 01/2021 – 06/2023
Miesto realizácie projektu SR/ Košický kraj/ Košice I – mestská časť Staré Mesto

SR/ Košický kraj/ Košice I – mestská časť Sever

SR/ Košický kraj/ Košice IV – mestská časť Juh

Doména inteligentnej špecializácie Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
Hlavné relevantné SK NACE odvetvie Q86 – Zdravotníctvo
Funkčné väzby

 • Produktová línia č. 1: Produkty na báze nanotechnológií, Hlavný trend: Inovatívne
  diagnostické a terapeutické postupy a produkty personalizovanej / precíznej medicíny

 • Produktová línia č. 2: Aplikačné formy liekov a liečivých prípravkov v kontexte ochorení s
  najvyššou mierou morbidity a mortality … Hlavný trend: Inovatívne liečivá, inovatívne
  kozmetické produkty a inovatívne výživové doplnky.

Predmet výskumu

 • Zvýšenie účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 formou podpory medzinárodnej vedeckej spolupráce.
 • Predmetom výskumu je riešenie diagnosticko-terapeutických problémov ochorenia COVID-19 s využitím magnetických nanočastíc.
 • V diagnostickej časti sa projekt sa zaoberá prípravou, vývojom a ladením vlastností magnetických nanočastíc pre efektívnejšiu izoláciu vírusovej RNA z balastu komplexnej klinickej vzorky.
 • V terapeutickej časti je predmetom preskúmať potenciál antivírusovej terapie a perspektívy podávania antivirotík s využitím biokompatibilných systémov na podávanie liečiv s predĺženým účinkom na báze silika nanočastíc.
Výstup do praxe

 • Transfer najnovších vedeckých poznatkov získaných v spolupráci so špičkovými svetovými pracoviskami do praxe.
 • Pripravené a testované nové, účinnejšie a selektívnejšie systémy na diagnostiku COVID-19 (a potenciálne aj iných infekčných chorôb) s efektívnejšou izoláciou vírusového genómu.
 • Vyvinutý postup aj na kontrolu kvality odoberaných sterov s využitím izolácie bunkovej DNA a jej detekcie vo vzorke s PCR dôkazom celulárneho génu.
 • Testované inovatívne systémy s využitím pri podávaní liečiv, ktoré prispejú k cielenejšiemu a efektívnejšiemu dodávaniu liečiv v organizme, čo môže následne prispieť k potrebe nižšej frekvencie podávania liečiv, ich vyššej efektivite čo má priamy efekt na zdravie, ako aj výrazné ekonomické benefity.

Vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt „ Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR) “ s kódom OPII-VA/DP/2020/9.2-01  313011AUW7 spolufinancovaný zo zdrojov  Európskeho fondu regionálneho rozvoja vznikli nasledovné publikácie:

 • Iryna Antal, Martina Koneracka, Martina Kubovcikova, Vlasta Zavisova, Alena Jurikova, Iryna Khmara, Maria Omastova, Matej Micusik, Monika Barathova, Lenka Jelenska, Ivana Kajanova, Miriam Zatovicova, Silvia Pastorekova: Targeting of carbonic anhydrase IX-positive cancer cells by glycine-coated superparamagnetic nanoparticles, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 205 (2021) 111893
 • Mirkovič, Marija – Milanovič, Zorana – Perič, Marko – Vrajneš-Durič, Sanja – Ognjanovič, Miloš – Antič, Bratislav – Kurajca, Milorad – Krstič, Ivan – Kubovčíková, Martina – Antal, Iryna – Sobotová, Radka – Závišová, Vlasta – Juríková, Alena – Fabián, Martin – Koneracká, Martina. Design and preparation of proline, tryptophan and poly-L-lysine functionalized magnetic nanoparticles and their radiolabeling with 131I and 177Lu for potential theranostic use. In International Journal of Pharmaceutics, 2022, vol. 628, art. no. 122288
 • R. Sobotova, M. Koneracka, V. Zavisova, M. Kubovcikova, I. Antal, O. Strbak, P. Mikolka: Functionalized nanoparticles for MRI of drug distribution in lungs, Book of Abstracts – XXVIII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, Smolenice, 2022, s. 88
 • M. Gancar, E. Kurin, Z. Bednarikova, J. Mare1, P. Mucaji, M. Nagy and Z. Gazova: Influence of herbal extracts’ constituents on the amyloid aggregation of protein, Book of Contributions – 10th Slovak Biophysical Symposium, Smolenice, 2022, SC20, s. 70
 • A. Antosova, M. Gancar, E. Bystrenova, Z. Bednarikova, J. Marek and Z. Gazova: α-lactalbumin amyloid fibrillization in the presence of chloride salts cations, Book of Contributions – 10th Slovak Biophysical Symposium, Smolenice, 2022, PO23, s. 108-109
 • D. Fedunova, M. Guncheva, V. Vanik, Z. Bednarikova, M. Gancar and Z. Gazova: Modulation of insulin amyloid aggregation by amino acid-based ionic liquids: anion role, Book of Contributions – 10th Slovak Biophysical Symposium, Smolenice, 2022, PO26, s. 114-115
 • Bednarikova Z., Wang R., Gancar M., Zheng L., Tang Y., Luo Y., Huang Y., Spodniakova B., Ma L., Gazova Z.: Extracts from Chinese herbs with anti-amyloid and neuroprotective activities, Abstract Book – 9th Scandinavian and Baltic Conference, Amyloid Diseases and Amyloid Mechanisms“ (ADAM 9), Riga, Lotyšsko, 2022, P25, s. 68