NANOVIR

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR)

 

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja
Výzva Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19
Kód výzvy OPII-VA/DP/2020/9.2-01
Kód projektu v ITMS2014+  313011AUW7
Názov projektu Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR)(pdf.plagát projektu)
Subjekt/prijímateľ pomoci Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Partner 1

Partner 2

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied

Financovanie projektu COV 1 916 0004,79 EUR
NFP 1 842 367,76EUR
VZ 73 637,03 EUR
Obdobie realizácie projektu 01/2021 – 06/2023
Miesto realizácie projektu SR/ Košický kraj/ Košice I – mestská časť Staré Mesto

SR/ Košický kraj/ Košice I – mestská časť Sever

SR/ Košický kraj/ Košice IV – mestská časť Juh

Doména inteligentnej špecializácie Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
Hlavné relevantné SK NACE odvetvie Q86 – Zdravotníctvo
Funkčné väzby

 • Produktová línia č. 1: Produkty na báze nanotechnológií, Hlavný trend: Inovatívne
  diagnostické a terapeutické postupy a produkty personalizovanej / precíznej medicíny

 • Produktová línia č. 2: Aplikačné formy liekov a liečivých prípravkov v kontexte ochorení s
  najvyššou mierou morbidity a mortality … Hlavný trend: Inovatívne liečivá, inovatívne
  kozmetické produkty a inovatívne výživové doplnky.

Predmet výskumu

 • Zvýšenie účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 formou podpory medzinárodnej vedeckej spolupráce.
 • Predmetom výskumu je riešenie diagnosticko-terapeutických problémov ochorenia COVID-19 s využitím magnetických nanočastíc.
 • V diagnostickej časti sa projekt sa zaoberá prípravou, vývojom a ladením vlastností magnetických nanočastíc pre efektívnejšiu izoláciu vírusovej RNA z balastu komplexnej klinickej vzorky.
 • V terapeutickej časti je predmetom preskúmať potenciál antivírusovej terapie a perspektívy podávania antivirotík s využitím biokompatibilných systémov na podávanie liečiv s predĺženým účinkom na báze silika nanočastíc.
Výstup do praxe

 • Transfer najnovších vedeckých poznatkov získaných v spolupráci so špičkovými svetovými pracoviskami do praxe.
 • Pripravené a testované nové, účinnejšie a selektívnejšie systémy na diagnostiku COVID-19 (a potenciálne aj iných infekčných chorôb) s efektívnejšou izoláciou vírusového genómu.
 • Vyvinutý postup aj na kontrolu kvality odoberaných sterov s využitím izolácie bunkovej DNA a jej detekcie vo vzorke s PCR dôkazom celulárneho génu.
 • Testované inovatívne systémy s využitím pri podávaní liečiv, ktoré prispejú k cielenejšiemu a efektívnejšiemu dodávaniu liečiv v organizme, čo môže následne prispieť k potrebe nižšej frekvencie podávania liečiv, ich vyššej efektivite čo má priamy efekt na zdravie, ako aj výrazné ekonomické benefity.

Vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt „ Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR) “ s kódom OPII-VA/DP/2020/9.2-01  313011AUW7 spolufinancovaný zo zdrojov  Európskeho fondu regionálneho rozvoja vznikli nasledovné publikácie:

 • Iryna Antal, Martina Koneracka, Martina Kubovcikova, Vlasta Zavisova, Alena Jurikova, Iryna Khmara, Maria Omastova, Matej Micusik, Monika Barathova, Lenka Jelenska, Ivana Kajanova, Miriam Zatovicova, Silvia Pastorekova: Targeting of carbonic anhydrase IX-positive cancer cells by glycine-coated superparamagnetic nanoparticles, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 205 (2021) 111893
 • Mirkovič, Marija – Milanovič, Zorana – Perič, Marko – Vrajneš-Durič, Sanja – Ognjanovič, Miloš – Antič, Bratislav – Kurajca, Milorad – Krstič, Ivan – Kubovčíková, Martina – Antal, Iryna – Sobotová, Radka – Závišová, Vlasta – Juríková, Alena – Fabián, Martin – Koneracká, Martina. Design and preparation of proline, tryptophan and poly-L-lysine functionalized magnetic nanoparticles and their radiolabeling with 131I and 177Lu for potential theranostic use. In International Journal of Pharmaceutics, 2022, vol. 628, art. no. 122288
 • R. Sobotova, M. Koneracka, V. Zavisova, M. Kubovcikova, I. Antal, O. Strbak, P. Mikolka: Functionalized nanoparticles for MRI of drug distribution in lungs, Book of Abstracts – XXVIII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, Smolenice, 2022, s. 88
 • M. Gancar, E. Kurin, Z. Bednarikova, J. Mare1, P. Mucaji, M. Nagy and Z. Gazova: Influence of herbal extracts’ constituents on the amyloid aggregation of protein, Book of Contributions – 10th Slovak Biophysical Symposium, Smolenice, 2022, SC20, s. 70
 • A. Antosova, M. Gancar, E. Bystrenova, Z. Bednarikova, J. Marek and Z. Gazova: α-lactalbumin amyloid fibrillization in the presence of chloride salts cations, Book of Contributions – 10th Slovak Biophysical Symposium, Smolenice, 2022, PO23, s. 108-109
 • D. Fedunova, M. Guncheva, V. Vanik, Z. Bednarikova, M. Gancar and Z. Gazova: Modulation of insulin amyloid aggregation by amino acid-based ionic liquids: anion role, Book of Contributions – 10th Slovak Biophysical Symposium, Smolenice, 2022, PO26, s. 114-115
 • Bednarikova Z., Wang R., Gancar M., Zheng L., Tang Y., Luo Y., Huang Y., Spodniakova B., Ma L., Gazova Z.: Extracts from Chinese herbs with anti-amyloid and neuroprotective activities, Abstract Book – 9th Scandinavian and Baltic Conference, Amyloid Diseases and Amyloid Mechanisms“ (ADAM 9), Riga, Lotyšsko, 2022, P25, s. 68
 •  Zuzana Bednarikova, Martina Kubovcikova, Iryna Antal, Andrea Antosova, Miroslav Gancar, Jozef Kovac, Radka Sobotova, Vladimir Girman, Diana Fedunova, Martina Koneracka, Zuzana Gazova, Vlasta Zavisova; Silica-magnetite nanoparticles: Synthesis, characterization and nucleic acid separation potential; Surfaces and Interfaces 39 (2023) 102942
 •  Iryna Antal, Oliver Strbak, Vlasta Zavisova, Jana Vojtova, Martina Kubovcikova, Alena Jurikova, Iryna Khmara, Vladimir Girman, Róbert Džunda, Karol Koval, Martina Koneracka; Development of Positively Charged Poly-L-Lysine Magnetic Nanoparticles as Potential MRI Contrast Agent; Nanomaterials, 2023, 13, 1831
 •  Miroslav Gancar, Elena Kurin, Zuzana Bednarikova, Jozef Marek, Pavel Mucaji, Milan Nagy, Zuzana Gazova; Green tea leaf constituents inhibit the formation of lysozyme amyloid aggregates: An effect of mutual interactions; International Journal of Biological Macromolecules, 2023, 242, 2, 124856
 • Monika Tvrdonova, Barbora Borovska, Aneta Salayova, Robert Roncak, Peter Michalcin, Zuzana Bednarikova, Zuzana Gazova: Design and synthesis of novel carbohydrate-amino acid hybrids and their antioxidant and anti-β-amyloid aggregation activity, Bioorganic Chemistry 137 (2023) 106636
 •  Vladimir Vanik, Zuzana Bednarikova, Gabriela Fabriciova, Steven S.-S. Wang, Zuzana Gazova and Diana Fedunova: Modulation of Insulin Amyloid Fibrillization in Imidazolium-Based Ionic Liquids with Hofmeister Series Anions, Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 9699
 •   M. Kubovčíková: Príprava magnetických nanočastíc a ich značenie rádionuklidmi pre potenciálne teranostické použitie, Recenzovaný zborník príspevkov z konferencie NANOVIR, Košice, 2023, I-03, s. 32-35
 • A. Antošová: Identifikácia SiO2@MNPs nanočastíc pre efektívnu magnetickú separáciu RNA, Recenzovaný zborník príspevkov z konferencie NANOVIR, Košice, 2023, I-05, s. 40-44
 • I. Antal: Príprava a charakterizácia magnetických nanočastíc modifikovaných poly-L-lyzínom, Recenzovaný zborník príspevkov z konferencie NANOVIR, Košice, 2023, P-04, s. 104-107
 • Z. Bednáriková: Atómová silová mikroskopia – charakterizácia morfologických vlastností Fe3O4@SiO2 nanočastíc, Recenzovaný zborník príspevkov z konferencie NANOVIR, Košice, 2023, P-05, s. 108-111
 • I. Khmara: Magnetické nanočastice obalené chitozanom pre účinnú magnetickú hypertermiu, Recenzovaný zborník príspevkov z konferencie NANOVIR, Košice, 2023, P-10, s. 130-134
 • V. Závišová: Syntéza a charakterizácia magnetických nanočastíc obalených oxidom kremičitým, Recenzovaný zborník príspevkov z konferencie NANOVIR, Košice, 2023, P-13, s. 144-148