Národné

Laditeľné štruktúry vo feromagnetických cholesterických kvapalných kryštáloch
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lacková Veronika, PhD.
Doba trvania: 1.1.2024 –
TopoSQ2D – Topologická supravodivosť v kvantových dvojrozmerných zaradieniach
Topological superconductivity in quantum two-dimensional devices
Program: IMPULZ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gmitra Martin, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.4.2022 –
Získavanie energie magnetickými kvapalinami
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rajňák Michal, PhD.
Doba trvania: 1.1.2024 –
Magnetická frustrácia a kvantové oscilácie v kvázi 2D a 3D boridoch
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Orendáč Matúš , PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2024 – 31.12.2027
Necentrosymetrické supravodiče
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kačmarčík Jozef, PhD.
Doba trvania: 1.1.2024 – 31.12.2027
Vylepšenie supravodivých parametrov vysoko-entropických zliatin tenkých filmov
Enhancement of superconducting parameters in high-entropy alloy thin films
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pristáš Gabriel, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2024 – 31.12.2027
R1-Kareem Abdul – Misfolding proteins in amyloid diseases and their prevention/therapy
Misfolding proteins in amyloid diseases and their prevention/therapy
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: M. Tech. Kareem Abdul Hanan
Doba trvania: 1.9.2023 – 31.8.2027
Magneticky modifikovaný textil
Magnetically modified textiles
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Doba trvania: 1.7.2023 – 30.6.2027
NANOFLIT – Nano-funkcionalizácia kvapalín pre olejové transformátory
Nano-functionalization of liquids for liquid-immersed transformers
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rajňák Michal, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2023 – 30.6.2027
Viaczložkové ligandy ako modulátory cieľov spojených s patogenézou Alzheimerovej choroby
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2023 – 30.6.2027
Diskrétna gravitácia, kvantové javy a ich aplikácia na rôzne druhy fyzikálnej reality
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pinčák Richard, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Funkcionalizované magnetické nanočastice pre MRI zobrazovanie distribúcie liečiva v pľúcach pri experimentálnom syndróme akútnej respiračnej tiesne (ARDS)
Functionalized magnetic nanoparticles for MRI imaging of drug distribution in the lungs in experimental acute respiratory distress syndrome (ARDS)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Magneticky mäkké nanokryštalické materiály pripravené nekonvenčnými technikami tepelného spracovania
Soft magnetic nanocrystalline materials prepared by unconventional thermal processing techniques
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Mezoškálové javy v systémoch polymérnych a nepolymérnych látok a metodológia skúmania
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Teoretické štúdium vlastností geometricky a interakčne frustrovaných magnetických systémov
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurčišinová Eva, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
MikroFlex – Pružné mikroštruktúry a mikroroboty pre biomedicínske labon-chip aplikácie
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tomori Zoltán, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2026
REBCOAPL – REBCO masívne supravodiče na báze Y, Gd, Sm a Eu pre praktické aplikácie
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Web stránka projektu: https://websrv.saske.sk/uef/oddelenia-a-laboratoria/laboratorium-materialovej-fyziky/
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2026
Dekoherencia v mechanických rezonátoroch pri nízkych teplotách
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Človečko Marcel, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Funkčné nano- a mikrodrôty s význačnými vlastnosťami.
Functional nano- and microwires with outstanding properties
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025
Iónové kvapaliny a hlboko eutektické zmesi ako modulátory stability a agregácie proteínov
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fedunová Diana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Produkcia ťažkých kvarkov ako sonda kvantovej chromodynamiky
Heavy quark production as a probe of Quantum Chromodynamics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Nemčík Ján, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Štúdium a modifikácia vlastností pavúčieho proteínu nadprodukovaného v Escherichia coli
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr., Ing. Šipošová Katarína, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Teoretické štúdium kooperatívnych javov v silne korelovaných elektrónových a spinových systémoch
Theoretical study of cooperative phenomena in strongly correlated electron and spin systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Farkašovský Pavol, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
HERO – Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baťková Marianna, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
PRESPEED – Perspektívne elektrónové spinové systémy pre budúce kvantové technológie
Perspective electronic spin systems for future quantum technologies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vargová Hana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Teoretické štúdium frustrovaných magnetických systémov
Theoretical study of frustrated magnetic systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurčišin Marián, PhD.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Topologicky netriviálne magnetické a supravodivé nanoštruktúry
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Analýza obrazových sekvencií metódami hlbokého učenia vo vybraných biofyzikálnych experimentoch
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tomori Zoltán, CSc.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
Anomálne škálovanie v turbulentných systémoch s narušenou symetriou
Anomalous scaling in turbulent systems with symmetry breaking
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurčišin Marián, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Funkčné magnetické materiály s perovskitovou štruktúrou na báze oxidov vzácnych zemín a prechodných kovov
Functional magnetic materials with perovskite structure based on rare earth and transition metal oxides
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
Interdisciplinárne aplikácie pozorovania a výskumu kozmického žiarenia na pracovisku ÚEF SAV na Lomnickom štíte
Interdisciplinary applications of cosmic rays observation and research in the laboratory of Institute of Experimental Physics of SAS at the Lomnicky stit observatory
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kubančák Ján, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
Objasnenie počiatočných štádií amyloidnej agregácie proteínov – od mechanizmu k terapii
Unraveling the early events of protein amyloid aggregation – from mechanism to therapy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Procesy samousporiadania v mäkkých hybridných zmesiach kvapalných kryštálov a nanočastíc
Self-organization processes in soft hybrid mixtures of liquid crystals and nanoparticles
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
BULKREBCO – Štruktúra, supravodivé a mechanické vlastnosti masívnych REBCO supravodičov
Structure, superconducting and mechanical properties ov bulk REBCO superconductors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Web stránka projektu: https://websrv.saske.sk/uef/oddelenia-a-laboratoria/laboratorium-materialovej-fyziky/
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
Návratová projektová schéma
Electromagnetically tunable structures in ferromagnetic cholesteric liquid crystals
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lacková Veronika, PhD.
Doba trvania: 1.7.2023 – 30.6.2024
UNPROMAT – Nové nano/mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania
Novel nano/micro-structured metallic materials prepared by unconventional processing routes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
UA-Oganesyan
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: prof. Oganesyan Koryun, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2023 – 30.6.2024
UA-Vitushkina
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: doc. Vitushkina Svitlana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 30.6.2024
Vývoj translačne relevantných regeneračných a reparatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy
The development of translationally relevant regenerative and reparative strategies after spinal cord trauma
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024