Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1)

 

Kód projektu: 09I03-03-V02-00039

Názov projektu: Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) – UEF SAV

Výška prostriedkov mechanizmu zo zdroja Plán obnovy a odolnosti: 55 634,80 EUR

Trvanie projektu: 1.9.2023 – 30.6.2026

 

Kód výzvy: 09I03-03-V02

Názov výzvy: Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1)

Komponent: 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Investícia: 3 – Excelentná veda

Názov a adresa prijímateľa: Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, Watsonova 47, 040 01 Košice

Miesto realizácie: Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., Watsonova 47, 040 01 Košice

Hlavný cieľ: podpora individuálnych projektov PhD. študentov a študentiek v rámci organizácie prijímateľa