BIOVID-19

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja
Výzva Podpora mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie
Kód výzvy OPII-VA/DP/2020/9.4-01
Kód projektu v ITMS2014+  313011AVG3
Názov projektu Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19) (pdf.plagát projektu)
Subjekt/prijímateľ pomoci Centrum experimentálnej medicíny  Slovenskej akadémie vied
Partner 1

Partner 2

Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied

Financovanie projektu COV 4 213 211,38 EUR
NFP 4 196 783,62EUR
VZ 16 427,76 EUR
Obdobie realizácie projektu 06/2021 – 06/2023
Miesto realizácie projektu SR/Trnavský  kraj/ Dobrá voda

SR/Bratislavský kraj/Bratislava – mestská časť Staré Mesto

SR/Košický kraj/ Košice  – mestská časť Sever

SR/Košický kraj/ Košice  – mestská časť Juh

Doména inteligentnej špecializácie Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
Hlavné relevantné SK NACE odvetvie Q86 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied. Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Funkčné väzby Q86 – Zdravotníctvo
 
Predmet výskumu

 • Napriek tomu, že štúdie s vakcínami proti COVID-19 sú v súčasnosti dobre rozpracované, stále existuje naliehavá potreba nájsť ďalšie terapeutické možnosti a to najmä s cieľom postihnúť komplikácie vyplývajúce z vírusovej infekcie, najmä dysregulovanú imunitnú odpoveď a systémové komplikácie spojené s progresiou COVID-19.
 • Cieľom projektu je vyvinúť animálny model pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov identifikovaných ako látky, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19, pričom sa využijú súčasné poznatky o tomto ochorení, ale hlavne nálezy získané zo vzoriek pacientov, ktorí umreli v priamej
  súvislosti s infekciou COVID-19.
 • Na vyvinutom modeli bude testovaná aktuálne najvhodnejšia liečba a to formou klasického podávania, alebo cieľovo orientovaná prostredníctvom vhodnej nanoenkapsulácie.
 • Návrh projektu preto pozostáva zo štyroch aktivít, pričom prvá je venovaná modernizácii laboratórií a doplneniu prístrojového vybavenia v Dobrej Vode, kde budú prebiehať experimentálne práce. Druhá aktivita zahŕňa histologicko-morfologické analýzy vzoriek, tretia vývoj biomodelu ochorenia COVID-19, ako i testovaniu klasického a nanoenkapsulovaného liečiva a štvrtá je zameraná na nanoenkapsuláciu potenciálnych liečiv, predovšetkým kortikosteroidov.
 • Návrh projektu je založený na optimálnom zložení partnerov, dopĺňajúcej sa personálnej a infraštruktúrnej kapacite a vyváženej štruktúre požadovaných finančných prostriedkov.
 • Projekt v priebehu riešenia poskytne kvalitné vedecké výstupy, definované formy v rámci ochrany duševného vlastníctva na medzinárodnej úrovni, ako i nové pracovné miesta.
Výstup do praxe

 • rýchle a bezpečné testovanie nových liečiv, ktoré majú potenciál pri liečbe následkov spôsobených pandémiou COVID-19
 • zlepšenie zdravotnej situácie ekonomicky aktívneho obyvateľstva a záchrana životov najohrozenejších skupín
 • rýchlejší návrat chorých do pracovného procesu
 • určenie markerov významných pri včasnej diagnostike a liečbe dôsledkov COVID-19
 • vývoj produktov na báze nanotechnológií
 • identifikácia možností využitia testovaných liečiv v komplexnom prístupe ku kardiovaskulárnym, respiračným a metabolickým poruchám
 • edukačný materiál pri predklinických analýzach

 

Vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt „  Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)“ s kódom OPII-VA/DP/2020/9.4-01  313011AVG3 spolufinancovaný zo zdrojov  Európskeho fondu regionálneho rozvoja vznikli nasledovné publikácie:

 • MIRKOVIČ, Marija – MILANOVIČ, Zorana – PERIČ, Marko – VRAJNEŠ-DURIČ, Sanja – OGNJANOVIČ, Miloš – ANTIČ, Bratislav – KURAICA, Milorad – KRSTIČ, Ivan – KUBOVČÍKOVÁ, Martina – ANTAL, Iryna – SOBOTOVÁ, Radka – ZÁVIŠOVÁ, Vlasta – JURÍKOVÁ, Alena – FABIÁN, Martin – KONERACKÁ, Martina. Design and preparation of proline, tryptophan and poly-L-lysine functionalized magnetic nanoparticles and their radiolabeling with 131I and 177Lu for potential theranostic use. In International Journal of Pharmaceutics, 2022, vol. 628, art. no. 122288
 • M. Gancar, E. Kurin, Z. Bednarikova, J. Mare1, P. Mucaji, M. Nagy and Z. Gazova: Influence of herbal extracts’ constituents on the amyloid aggregation of protein, Book of Contributions – 10th Slovak Biophysical Symposium, Smolenice, 2022, SC20, s. 70
 • A. Antosova, M. Gancar, E. Bystrenova, Z. Bednarikova, J. Marek and Z. Gazova: α-lactalbumin amyloid fibrillization in the presence of chloride salts cations, Book of Contributions – 10th Slovak Biophysical Symposium, Smolenice, 2022, PO23, s. 108-109
 • Z. Bednarikova, E. Bystrenova, M. Barbalinardo and Z. Gazova: Protein amyloid self-assembly, polymorphism and biological significance: anion role, Book of Contributions – 10th Slovak Biophysical Symposium, Smolenice, 2022, PO24, s. 110-111
 • D. Fedunova, M. Guncheva, V. Vanik, Z. Bednarikova, M. Gancar and Z. Gazova: Modulation of insulin amyloid aggregation by amino acid-based ionic liquids: anion role, Book of Contributions – 10th Slovak Biophysical Symposium, Smolenice, 2022, PO26, s. 114-115
 • O. Parmar, A. Antosova, M. Gancar, Z. Bednarikova, E. Bystrenova, M. Kubovcikova, M. Koneracka, V. Zavisova and Z. Gazova: Amino acid-coated magnetite nanoparticles as potential inhibitors of α- lactalbumin amyloid aggregation, Book of Contributions – 10th Slovak Biophysical Symposium, Smolenice, 2022, PO27, s. 116-117
 • Antal, M. Kubovcikova, M. Koneracka, V. Zavisova, A. Jurikova, I. Khmara, R. Sobotova: Novel Poly-L-Lysine Coated Nanoparticles in a Form of Magnetic Fluid Designed for Biomedical Applications, Book of Abstracts – The 6th International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and Applications, Štrbské Pleso, Smolenice, 2022, s. 23-24
 • A. Juríková, I. Antal, I. Khmara, M. Koneracká, M. Kubovčíková, R. Sobotová, V. Závišová: Thermogravimetric Analysis of Amino-modified Magnetic Nanoparticles, Book of Abstracts – The 6th International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and Applications, Štrbské Pleso, 2022, s. 75-77
 • R. Sobotova, M. Koneracka, V. Zavisova, M. Kubovcikova, I. Antal, I. Khmara, O. Strbak, P. Mikolka: Engineered Nanoparticles for Imaging of Drug Distribution in Lungs by Magnetic Resonance, Book of Abstracts – The 6th International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and Applications, Štrbské Pleso, 2022, s. 122-123
 • V. Závišová, M. Kubovčíková, I. Antal, I. Khmara, A. Juríková, R. Sobotová, M. Koneracká: Nanocarriers as Drug Delivery Systems, Book of Abstracts – The 6th International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and Applications, Štrbské Pleso, 2022, s. 140-142
 • Gancar M., Antosova A., Bednarikova Z., Marek J., Bystrenova E., Gazova Z.: Cations‘ influence on amyloid aggregation of α-lactalbumin, Abstract Book – 9th Scandinavian and Baltic Conference, Amyloid Diseases and Amyloid Mechanisms“ (ADAM 9), Riga, Lotyšsko, 2022, P15, s. 58
 • Monika Tvrdonova, Barbora Borovska, Aneta Salayova, Robert Roncak, Peter Michalcin, Zuzana Bednarikova, Zuzana Gazova: Design and synthesis of novel carbohydrate-amino acid hybrids and their antioxidant and anti-β-amyloid aggregation activity, Bioorganic Chemistry 137 (2023) 106636
 • Vladimir Vanik, Zuzana Bednarikova, Gabriela Fabriciova, Steven S.-S. Wang, Zuzana Gazova and Diana Fedunova: Modulation of Insulin Amyloid Fibrillization in Imidazolium-Based Ionic Liquids with Hofmeister Series Anions, Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 9699
 • Miroslav Gancar, Elena Kurin, Zuzana Bednarikova, Jozef Marek, Pavel Mucaji, Milan Nagy, Zuzana Gazova; Green tea leaf constituents inhibit the formation of lysozyme amyloid aggregates: An effect of mutual interactions; International Journal of Biological Macromolecules, 2023, 242, 2, 124856
 • Andrea Antosova, Olga Parmar, Patrizia Verducci, Eva Bystrenova, Miroslav Gancar, Iryna Antal, Martina Kubovcikova, Zuzana Bednarikova, Martina Koneracka, Vlasta Zavisova, Zuzana Gazova: Anti-amyloid activity of proline-, cysteine-, and poly-L-lysine functionalized, Book of Abstracts – 16 th International Conference on Magnetic Fluids, Granada, Spain, 2023, LSA-PS1-14, s. 135
 •  R. Sobotova, V. Zavisova, M. Kubovcikova, I. Antal, I. Khmara, O. Strbak, P. Mikolka, J. Gombos, M. Koneracka: Functionalized magnetic nanoparticles for MRI imaging of drug distribution in the lungs in experimental acute respiratory distress syndrome, Book of Abstracts – 16 th International Conference on Magnetic Fluids, Granada, Spain, 2023, PP-PS2-12, s. 190
 •  Iryna Antal, Andrea Antosova, Martina Kubovcikova, Zuzana Bednarikova, Martina Koneracka, Vlasta Zavisova, Alena Juríková, Iryna Khmara, Zuzana Gazova: Fabrication, characterization and bioactive properties of poly-L-lysine and chitosan functionalized magnetic nanoparticles, Book of Abstracts – 16 th International Conference on Magnetic Fluids, Granada, Spain, 2023, S-PS2-3, s. 208
 •  I. Khmara, M. Kubovcikova, I. Antal, A. Jurikova, V. Zavisova, M. Koneracka: Influence of coating on peroxidase-like activity of magnetic nanoparticles, Book of Abstracts – 16 th International Conference on Magnetic Fluids, Granada, Spain, 2023, S-PS2-5, s. 210