Medzinárodné

NOMAGRAD – Vývoj vysoko-citlivého magnetického gradiometra na báze nových magnetických materiálov
Design of novel materials-based high performance magnetic gradiometer
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.4.2024 – 31.3.2027
Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach
The ALICE experiment at the CERN LHC: Study of the strongly interacting matter under extreme conditions
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2026
ATLAS KE – Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách
ATLAS experiment at LHC at CERN: deep-inelastic phenomenons and new physics at TEV energies
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stríženec Pavol, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2026
RBS – Výskum masívnych supravodičov
Research on bulk superconductors
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Web stránka projektu: https://websrv.saske.sk/uef/oddelenia-a-laboratoria/laboratorium-materialovej-fyziky/
Doba trvania: 1.5.2018 – 31.12.2026
ML4NGP – Neglobulárne proteíny v ére strojového učenia
Non-globular proteins in the era of Machine Learning
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bednáriková Zuzana, PhD.
Anotácia:
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA21160/
Doba trvania: 25.10.2022 – 26.10.2026
PURPLEGAIN – Základy a aplikácie purpurových baktérií v biotechnológií pre obnovu znečistených zdrojov
Fundamentals and applications of purple bacteria biotechnology for resource recovery from waste
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pudlák Michal, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA21146/ https://purplegain.eu/
Doba trvania: 10.10.2022 – 9.10.2026
SUPERQUMAP – Supravodivé nanozariadenia a kvantové materiály pre koherentnú manipuláciu
SUPERCONDUCTING NANODEVICES AND QUANTUM MATERIALS FOR COHERENT MANIPULATION
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Doba trvania: 6.10.2022 – 5.10.2026
Frustrované kvantové magnety – vplyv jednoosového tlaku
Frustrated quantum magnets – impact of uniaxial pressure
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír, PhD.
Doba trvania: 1.1.2024 – 31.12.2025
Hybrid DNA-functionalized fibrils as nanostructured material for bioanalytical applications
Hybrid DNA-functionalized fibrils as nanostructured material for bioanalytical applications
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr., Ing. Šipošová Katarína, PhD.
Doba trvania: 1.1.2024 – 31.12.2025
skQCI – skQCI
skQCI
Program: Digital Europe Programme
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Web stránka projektu: https://skqci.qute.sk/sk/slovencina/
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025
Vigil-ML – Štúdia smerujúca k zvýšeniu spoľahlivosti a včasnosti predikcií z dát misie Vigil pomocou strojového učenia
Study toward enhancing reliability and timeliness of Vigil mission predictions through Machine Learning
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Doba trvania: 1.10.2023 – 31.12.2025
SeNaTa – Magnetické nanoštruktúrne materiály schopné samozahrievania pre teranostické aplikácie
Self-heating magnetic nanoconstructs for theranostic applications
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kubovčíková Martina , PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2023 – 30.6.2025
Innovative water-soluble phytomaterial inhibitors for Alzheimer’s and Parkinson’s disease prevention
Innovative water-soluble phytomaterial inhibitors for Alzheimer’s and Parkinson’s disease prevention
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2022 – 28.2.2025
AZCAI – Anti-amyloidná aktivita kompozitov na báze zeolitov a analýza so zobrazovaním vo vysokom rozlíšení a v reálnom čase
Anti-amyloid activity of zeolite-based composites and analysis with real-time 3d super-resolution imaging
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr., Ing. Šipošová Katarína, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
Azobenzénové deriváty ako potenciálne terapeutiká pre Alzheimerovu chorobu
Azobenzenes as potential Alzheimer\’s theranostic agents
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bednáriková Zuzana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2024
JUICE-PEP-ACM – Slovenský príspevok k misii ESA-JUICE: Vývoj anti-koincidenčného modulu ACM pre časticový komplex PEP
Slovak contribution to ESA-JUICE mission: Development of Anti-Coincidence Module ACM for Particle Environment Package PEP
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Ján, PhD.,
Anotácia:
Doba trvania: 15.11.2018 – 31.12.2024
Structural, magnetic, and thermal investigations of novel functional materials
Structural, magnetic, and thermal investigations of novel functional materials
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihálik Matúš, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2024
Štúdium dynamiky v oblasti rozhrania medzi vesmírom a atmosférou Zeme
Study of dynamics in interface region between space and Earth’s atmosphere
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2024
Výskum korelovaných a topologických fáz vo van der Waalsovských materiáloch
Exploring correlated and topological phases in layered van der Waals quantum materials
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol, CSc.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2024
2DSOTECH – Dvojrozmerná van der Waalsovská spinovo-orbitálna torzná technológia
2Dimensional van der Waals Spin-Orbit Torque Technology
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gmitra Martin, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.12.2021 – 29.11.2024
Supravodivosť v tenkých filmoch nitridov – materiály pre budúce kvatové zariadenia
Superconductivity in nitride thin films – materials for future quantum devices
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pristáš Gabriel, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.11.2023 – 31.10.2024