Aktuálne projekty

Medzinárodné

H2MobilHydride – Vývoj a spracovanie pokročilých metalhydridových kompozitných materiálov pre uskladnenie vodíka určených pre mobilné aplikácie
Developoment and processing of advanced metal hydride composites with specific microstructure properties for mobile hydrogen storage applications
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nigutová Katarína, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.5.2023 – 30.4.2026
EHSAL – Zvýšenie uskladňovacej schopnosti vodíka v ľahkých vysoko-entropických zliatinách (HEA) typu AlTiVCr prídavkom Ti3C2 Mxenu a veľkej plastickej deformácie
Enhancement of Hydrogen Storage Properties of AlTiVCr Light Weight High Entropy Alloys (HEA) by Ti3C2 Mxene and Several Plastic Deformation
Program: European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.4.2022 – 31.3.2025

Národné

Vývoj a optimalizácia metód spájania a nekonvenčných postupov tepelného spracovania spojených segmentov statorov a rotorov vysoko-pevných FeSi ocelí.
Development and optimization of joining methods and unconventional heat treatment procedures of joining segments of stators and rotors of high-strength FeSi steels.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petryshynets Ivan, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2024 – 31.12.2026
Experimentálny vývoj nových kovo-keramických nano-kompozitov pre trecie aplikácie s využitím odpadov z obrábamia kovov
Experimental development of new metal – ceramic nano – composites for friction applications using metal wastes from machining operations.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Podobová Mária, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025
Gradientné mikro/nano kompozity s Al matricou pripravené spekaním pomocou pulzného elektrického prúdu
Gradient micro / nano composites with Al matrix prepared by pulsed electric current sintering
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Puchý Viktor, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025
00099 – Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfkliktom na Ukrajine
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petryshynets Ivan, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025
BIORES – Výskum a vývoj bioresorbovateľných materiálov na báze Zn a Mg
Research and development of bioresorbable materials for implants on the based of Zn and Mg
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ballóková Beáta, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025
Výskum odolnosti a prevencie moderných konštrukčných materiálov voči vodíkovému krehnutiu
Research of the resistance and prevention of modern structural materials against hydrogen embrittlement
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Falat Ladislav, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
DINOMESEM – Vývoj inovatívnych spôsobov spracovania a spájania elektrotechnických ocelí pre vysokoúčinné aplikácie v e-mobilite
Development of innovative methods of processing and joining electrical steels for high-efficiency applications in e-mobility
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petryshynets Ivan, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2022 – 31.12.2025
00061 – Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfkliktom na Ukrajine
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petryshynets Ivan, PhD.
Doba trvania: 1.10.2022 – 30.9.2025
PNMHCS – Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom
Research and development of a prototype of a low-pressure refuelling station for refuelling metal hydride equipment with green hydrogen
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nigutová Katarína, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2025
Štruktúra a aplikačné vlastnosti intermetalických zliatin
Structure and application properties of intermetallic alloys
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milkovič Ondrej, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka
Research and development of highentropy alloys for efficient hydrogen storage
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
NOVEMBER – Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou
Development of novel 3D materials for post lithium ion batteries with high energy density
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ballóková Beáta, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 – 31.12.2024
HydroHEA – Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách
Research and development of new high – entropy alloys for efficient hydrogen storage in energy applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2024
BiAll-2 – Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty
Development of new bioresorbable alloys for intracorporeal implants
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Molčanová Zuzana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2024