Aktuálne projekty

Medzinárodné

H2MobilHydride – Vývoj a spracvovanie pokročilých metalhydidových kompozitných materiálov pre uskladnenie vodíka určených pre mobilné aplikácie
Developoment and processing of advanced metal hydride composites with specific microstructure properties for mobile hydrogen storage applications
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Doba trvania: 1.5.2023 – 30.4.2026
EHSAL – Zvýšenie uskladňovacej schopnosti vodíka v ľahkých vysoko-entropických zliatinách (HEA) typu AlTiVCr prídavkom Ti3C2 Mxenu a veľkej plastickej deformácie
Enhancement of Hydrogen Storage Properties of AlTiVCr Light Weight High Entropy Alloys (HEA) by Ti3C2 Mxene and Several Plastic Deformation
Program: European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.4.2022 – 31.3.2025

Národné

00099 – Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfkliktom na Ukrajine
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petryshynets Ivan, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025
BIORES – Výskum a vývoj bioresorbovateľných materiálov na báze Zn a Mg
Research and development of bioresorbable materials for implants on the based of Zn and Mg
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ballóková Beáta, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025
Výskum odolnosti a prevencie moderných konštrukčných materiálov voči vodíkovému krehnutiu
Research of the resistance and prevention of modern structural materials against hydrogen embrittlement
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Falat Ladislav, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
DINOMESEM – Vývoj inovatívnych spôsobov spracovania a spájania elektrotechnických ocelí pre vysokoúčinné aplikácie v e-mobilite
Development of innovative methods of processing and joining electrical steels for high-efficiency applications in e-mobility
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petryshynets Ivan, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2022 – 31.12.2025
00061 – Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfkliktom na Ukrajine
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petryshynets Ivan, PhD.
Doba trvania: 1.10.2022 – 30.9.2025
PNMHCS – Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom
Research and development of a prototype of a low-pressure refuelling station for refuelling metal hydride equipment with green hydrogen
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2025
Štruktúra a aplikačné vlastnosti intermetalických zliatin
Structure and application properties of intermetallic alloys
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milkovič Ondrej, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka
Research and development of highentropy alloys for efficient hydrogen storage
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
NOVEMBER – Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou
Development of novel 3D materials for post lithium ion batteries with high energy density
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ballóková Beáta, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 – 31.12.2024
HydroHEA – Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách
Research and development of new high – entropy alloys for efficient hydrogen storage in energy applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2024
BiAll-2 – Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty
Development of new bioresorbable alloys for intracorporeal implants
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Molčanová Zuzana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2024
THERMAGS – Termoelektrický materiál Ag2S ako ekologický konvektor tepla ľudského tela na elektrinu
Thermoelectric material Ag2S as green converter of heat from human body into electricity
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2023
Vývoj nekonvečného termo-mechanického postupu finálneho spracovania izotropnych elektrotechnických ocelí
Unconventional thermo-mechanical technology development of final processing of isotropic electrical steels.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petryshynets Ivan, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2023
HYBS – Vývoj technológie prípravy povrchových nano-štruktúr nástrojových ocelí novej generácie za účelom zvyšovania kvality lisovania hybridných karosérií automobilov s nízkymi CO2 – emisiami z vysokopevných TRIP – ocelí
Technology development of surface nanostructuring of new generation tool steel for increasing the quality of low CO2 – emission cars hybrid bodies stampung using high – strength TRIP – assisted sheet metal
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petryshynets Ivan, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.2.2022 – 31.12.2023
Modelovanie fázových diagramov a termodynamických vlastnosti systémov pre vysoko teplotné aplikácie
Modelling of phase diagram and thermodynamic properties of the systems for high temperature applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Homolová Viera, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 12.12.2023