PhD. štúdium

Podmienky pre prijatie na DŠ:

Po vypísaní prijímacieho konania treba na sekretariáte Ústavu materiálového výskumu SAV vyplniť prihlášku na DŠ (tlačivo ŠEVT 493990) a priniesť životopis, overenú kópiu diplomu alebo potvrdenie o ukončení štúdia v prípade nových absolventov. Záujemci sa v prihláške uchádzajú spravidla o jednu z vypisaných tém ku konkrétnemu školiteľovi.

Úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru (koná sa v mesiaci jún); prijímacie konanie je neverejné pred viacčlennou komisiou. Komisia na základe prijímacieho pohovoru určí poradie úspešných uchádzačov, ktorí vyhoveli požadovaným kritériám.

Doktorandi po úspešnej skúške a prijatí budú mať zvýhodnené finančné podmienky pre doktorandské štúdium.

Nástup na doktorandské štúdium je obvykle 1. septembra.

Doktorandské štúdium je možné absolvovať formou denného štúdia, pre ktoré zatiaľ neboli stanovené žiadne poplatky, alebo externe, kedy všetky výdavky hradí zamestnávateľská organizácia.

Podrobnejšie informácie o doktorandskom štúdiu Vám poskytne p. Terézia Rácová, telefón: 055/792 2404, e-mail: tracova@saske.sk

 

Témy pre PhD. štúdium:

Akademický rok:

2022/2023

Druhé kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium na FMMR TUKE

Uzávierka prihlášok: 17. 08. 2022

Termín prijímacieho konania: 24. 08. 2022

Zoznam tém doktorandského štúdia na FMMR TUKE v akademickom roku 2022/2023

Študijný odbor: strojárstvo

Študijný program: náuka o materiáloch

Externá vzdelávacia inštitúcia – Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i.

 

Téma Výskum a vývoj biokompatibilných materiálov pre implantáty na báze Zn a Mg
Školiteľka Ing. Beáta Ballóková, PhD.
   
Téma Príprava a charakterizácia štruktúrne modifikovaných  kompaktovaných práškových magnetických materiálov
Školiteľ Ing. Radovan Bureš, CSc.
   
Téma Vysokoteplotné vlastnosti keramických materiálov na báze karbidov a boridov
Školiteľka Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD.
   
Téma Vývoj multikomponentnej termodynamickej databázy pre použitie v procesoch modelovania a simulácií
Školiteľka RNDr. Viera Homolová, PhD.
   
Téma Vplyv reakčného spekania na funkčné vlastnosti elektrokeramiky
Školiteľ RNDr. Vladimír Kovaľ, PhD.
   
Téma Vysokoionizované plazmové naprašovanie multikomponentných keramických povlakov s vysokou entropiou
Školiteľ doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
 
Téma Kvantitatívna charakterizácia plazmovej depozície a keramických povlakov pomocou optickej a elektrónovej spektroskopie
Školiteľ doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
 
Téma Matematické modelovanie procesov nanoindentácie, vrypovej skúšky a trenia v kompozitných systémoch pomocou MKP
Školiteľ doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
 
Téma Štúdium tvorby kryštalografických textúr s ľahkým smerom magnetizácie  v elektrotechnických oceliach
Školiteľ Mgr. Ivan Petryshynets, PhD.
 
Téma Vývoj a výskum materiálov elektród nových lítiových iónových batérii
Školiteľ doc. Ing. Karel Saksl, DrSc.
 
Téma Vývoj nových materiálov pre efektívne uskladnenie vodíka
Školiteľ doc. Ing. Karel Saksl, DrSc.
 
Téma Elektrokatalyzátory pre budúce elektrolyzéry
Školiteľka RNDr. Magdaléna Strečková, PhD.

 

Druhé kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium na PF UPJŠ

Termín na podanie prihlášky na doktorandské štúdium na PF UPJŠ je od 18.7.2022 do 15.8.2022.

Prijímacie konanie sa uskutoční v termíne: 22. – 31.8.2022

Zoznam tém doktorandského štúdia na PF UPJŠ v akademickom roku 2022/2023

Študijný odbor: fyzika

Študijný program: progresívne materiály

Externá vzdelávacia inštitúcia – Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i.

 

Téma Modelovanie  fázových diagramov a termodynamických vlastností systémov pre vysoko teplotné aplikácie
Školiteľka RNDr. Viera Homolová, PhD.
   
Téma Štruktúra a vlastnosti relaxačných feroelektrík
Školiteľ RNDr. Vladimír Kovaľ, PhD.
   
Téma Vysokoionizované plazmové naprašovanie multikomponentných keramických povlakov s vysokou entropiou
Školiteľ doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
 
Téma Kvantitatívna charakterizácia plazmovej depozície a keramických povlakov pomocou optickej a elektrónovej spektroskopie
Školiteľ doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
 
Téma Matematické modelovanie procesov nanoindentácie, vrypovej skúšky a trenia v kompozitných systémoch pomocou MKP
Školiteľ doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
 
Téma Elektrokatalyzátory pre budúce elektrolyzéry
Školiteľka RNDr. Magdaléna Strečková, PhD.
Zoznam tém doktorandského štúdia na Strojníckej fakulte TUKE v akademickom roku 2022/2023

Študijný odbor: strojárstvo

Študijný program: strojárske technológie a materiály

Externá vzdelávacia inštitúcia – Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i.

 

Téma Výskum mechano-chemického povlakovania feromagnetických práškov na výrobu magneticky mäkkých materiálov
Školiteľ Ing. Radovan Bureš, CSc.