PhD. štúdium

Podmienky pre prijatie na DŠ:

Po vypísaní prijímacieho konania treba na sekretariáte Ústavu materiálového výskumu SAV, v .v. i. vyplniť prihlášku na DŠ (tlačivo ŠEVT 493990) a priniesť životopis, overenú kópiu diplomu alebo potvrdenie o ukončení štúdia v prípade nových absolventov. Záujemci sa v prihláške uchádzajú spravidla o jednu z vypisaných tém ku konkrétnemu školiteľovi.

Úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru (koná sa v mesiaci jún); prijímacie konanie je neverejné pred viacčlennou komisiou. Komisia na základe prijímacieho pohovoru určí poradie úspešných uchádzačov, ktorí vyhoveli požadovaným kritériám.

Doktorandi po úspešnej skúške a prijatí budú mať zvýhodnené finančné podmienky pre doktorandské štúdium.

Nástup na doktorandské štúdium je obvykle 1. septembra.

Doktorandské štúdium je možné absolvovať formou denného štúdia, pre ktoré zatiaľ neboli stanovené žiadne poplatky, alebo externe, kedy všetky výdavky hradí zamestnávateľská organizácia.

Podrobnejšie informácie o doktorandskom štúdiu Vám poskytne p. Terézia Rácová, telefón: 055/792 2404, e-mail: tracova@saske.sk

 

 • Témy pre PhD. štúdium:

 • Akademický rok: 2023/2024
 • Zoznam tém doktorandského štúdia na FMMR TUKE v akademickom roku 2023/2024

 • Termín na podanie prihlášky: 16.6.2023
 • Termín prijímacieho konania:
 • Študijný odbor: strojárstvo
 • Študijný program: náuka o materiáloch
 • Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

 

 • Téma: Magneticky mäkké kompozity na báze povrchovo modifikovaných feromagnetických práškových častíc
 • Školiteľ : Ing. Radovan Bureš, CSc.

 

 • Téma: Vývoj ultravysokoteplotných karbidov so zvýšenou oxidačnou odolnosťou
 • Školiteľ: Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD.

 

 • Téma: Vývoj multikomponentnej termodynamickej databázy pre použite v procesoch modelovania a simulácií
 • Školiteľ: RNDr. Viera Homolová, PhD.

 

 • Téma: Vysokoionizované plazmové naprašovanie multikomponentných keramických povlakov
 • Školiteľ: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.

 

 • Téma: Charakterizácia plazmovej depozície a keramických povlakov pomocou optickej a elektrónovej spektroskopie
 • Školiteľ: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.

 

 • Téma: MKP modelovanie nanoindentácie, vrypovej a trecej skúšky v systémoch povlak/podložka
 • Školiteľ: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.

 

 • Téma: Termálne krehnutie a možnosti obnovy vlastností termálne degradovaných zliatin
 • Školiteľ: Ing. Ladislav Falat, PhD.

 

 • Téma: Výskum a vývoj bioresorbovateľných materiálov na báze Zn a Mg
 • Školiteľ: Ing. Beáta Ballóková, PhD.

 

 • Téma: Elektrokatalyzátory na báze sulfidov pre rozklad vody do elektrolyzérov a palivových článkov
 • Školiteľ: RNDr. Magdaléna Strečková, PhD.

 

 • Téma: Vývoj nano/mikrovlákenných materiálov metódou elektrostatického zvlákňovania pre aplikácie v energetických a environmentálnych technológiách
 • Školiteľ: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.

 

 • Téma: Mechanické a tribologické vlastnosti progresívnych keramických kompozitov na báze oxidu hlinitého a žiaruvzdorných  karbidov
 • Školiteľ: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.

 

 • Téma: Nano-mechanické  vlastnosti progresívnych kompozitných materiálov
 • Školiteľ: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.

 

 

 • Zoznam tém doktorandského štúdia – Prírodovedecká fakulta UPJŠ v akademickom roku 2023/2024

 • Termín na podanie prihlášky: 31.5.2023
 • Termín prijímacieho konania:
 • Študijný odbor: fyzika
 • Študijný program: progresívne materiály
 • Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

 

 • Téma: Modelovanie fázových diagramov a termodynamických vlastností systémov pre vysoko teplotné aplikácie
  Modelling of phase diagrams and thermodynamic properties of the systems for high temperature applications
 • Školiteľ: RNDr. Viera Homolová, PhD.

 

 • Téma: Vysokoionizované plazmové naprašovanie multikomponentných keramických povlakov
  Highly ionized plasma sputtering of multicomponent ceramic coatings
 • Školiteľ: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.

 

 • Téma: Charakterizácia plazmovej depozície a keramických povlakov pomocou optickej a elektrónovej spektroskopie
  Characterization of plasma deposition of ceramic coatings by optical and electron spectroscopy methods
 • Školiteľ: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.

 

 • Téma: MKP modelovanie nanoindentácie, vrypovej a trecej skúšky v systémoch povlak/podložka
  FEM of the processes during nanoindentation, scratch and tribological testing in coating/substrate systems
 • Školiteľ: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.

 

 • Téma: Elektrokatalyzátory na báze sulfidov pre rozklad vody do elektrolyzérov a palivových článkov
  Electrocatalysts based on sulphides for water splitting for electrolysers and fuel cells
 • Školiteľ: RNDr. Magdaléna Strečková, PhD.

 

 • Téma: Vývoj vysoko – entropických keramických materiálov: modelovanie, príprava, charakterizácia a skúšanie
  Development of high – entropy ceramics: modelling, processing, characterization and testing
 • Školiteľ: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.

 

 • Téma: Nano-mechanické  vlastnosti progresívnych kompozitných materiálov
  Nanomechanical properties of advanced composite materials
 • Školiteľ: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.

 

 • Téma: Vývoj nano/mikrovlákenných materiálov metódou elektrostatického zvlákňovania pre aplikácie v energetických a environmentálnych technológiách
  Development of nano/microfibres by needle-lees for applications in energy and environmental technologies
 • Školiteľ: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.

 

 • Zoznam tém doktorandského štúdia na Strojníckej fakulte TUKE v akademickom roku 2023/2024

 • Termín na podanie prihlášky: 31.5.2023
 • Termín prijímacieho konania:
 • Študijný odbor: elektrotechnika
 • Študijný program: biomedicínske inžinierstvo
 • Externá vzdelávacia inštitúcia – Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

 

 • Téma: Vývoj a charakterizácia multifunkčných samoliečiacich hydrogélov s použitím molekulátnej dynamickej simulácie
 • Školiteľ: Doc. RNDr. Pavol Hvizdoš,DrSc.

 

 • Zoznam tém doktorandského štúdia na Strojníckej fakulte TUKE v akademickom roku 2023/2024

 • Termín na podanie prihlášky: 31.5.2023
 • Termín prijímacieho konania:
 • Študijný odbor: strojárstvo
 • Študijný program: strojárske technológie a materiály
 • Externá vzdelávacia inštitúcia – Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

 

 • Téma: Vplyv mechanického spracovania na funkčné vlastnosti práškových magneticky mäkkých materiálov
 • Školiteľ: Ing. Radovan Bureš, CSc.

 

 • Téma: Vývoj špeciálnych materiálov pre vysokofrekvenčné rádiové prvky
 • Školiteľ: Ing. Radovan Bureš, CSc.