PhD. štúdium

 Podmienky pre prijatie na DŠ:

Prihláška na doktorandské štúdium so všetkými náležitosťami (životopis, doklad o ukončení 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, atď.) sa podáva v elektronickej forme na príslušných fakultách VŠ, s ktorými ÚMV SAV. v.v.i.  spolupracuje ako Externá vzdelávacia inštitúcia:

https://fmmr.tuke.sk/wps/portal/fmmr/studium/doktorandske-studium

https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/doktorandske-studium-pk/

Doktorandské

Úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru (koná sa v mesiaci jún); prijímacie konanie je neverejné pred viacčlennou komisiou. Komisia na základe prijímacieho pohovoru určí poradie úspešných uchádzačov, ktorí vyhoveli požadovaným kritériám.

Doktorandi po úspešnej skúške a prijatí budú mať zvýhodnené finančné podmienky pre doktorandské štúdium.

Nástup na doktorandské štúdium je obvykle 1. septembra.

Doktorandské štúdium je možné absolvovať formou denného štúdia, pre ktoré zatiaľ neboli stanovené žiadne poplatky, alebo externe, kedy je táto forma štúdia spoplatnená.

Podrobnejšie informácie o doktorandskom štúdiu Vám poskytne p. Terézia Rácová, telefón: 055/792 2404, e-mail: tracova@saske.sk

 • Témy pre PhD. štúdium:
 • Akademický rok: 2024/2025
 • Zoznam tém doktorandského štúdia na FMMR TUKE v akademickom roku 2024/2025
 • Termín na podanie prihlášky: 16.6.2024
 • Termín prijímacieho konania: 28.6.2024
 • Študijný odbor: strojárstvo
 • Študijný program: náuka o materiáloch
 • Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

 

Téma Vplyv mechanického spracovania fero-megnetických práškov na vlastnosti kompaktovaných magneticky mäkkých materiálov
Školiteľ Ing. Radovan Bureš, CSc.
   
Téma Vývoj novej entropicky stabilizovanej ultravysokoteplotnej keramiky s vynikajúcou pevnosťou a plasticitou
Školiteľ MSc. Tamás Csanádi PhD.
   
Téma Deformačné a lomové vlastnosti keramických materiálov na mikro/nano úrovni
Školiteľ prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
   
Téma Vývoj keramických nanovlákien na báze kovov získaných z recyklácie odpadov technológiu elektrostatického zvlákňovania
Školiteľ prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
   
Téma Vývoj multikomponentnej termodynamickej databázy pre použite v procesoch modelovania a simulácií
Školiteľ RNDr. Viera Homolová, PhD.
   
Téma Vývoj multikomponentných ultravysokoteplotných karbidov so zvýšenou oxidačnou odolnosťou pre vysokoteplotné aplikácie
Školiteľ Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD.
   
Téma Vplyv reakčného spekania na dielektrické vlastnosti perovskitovej keramiky
Školiteľ RNDr. Vladimír Kovaľ, DrSc.
   
Téma Vývoj kompozične komplexných keramických povlakov reakčným naprašovaním
Školiteľ doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
   
Téma Optická emisná a elektrónová spektroskopia reaktívneho naprašovania multikomponentných keramických povlakov
Školiteľ doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
   
Téma MKP modelovanie mikromechanických skúšok tvrdých povlakov
Školiteľ doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
   
   
Téma Stabilita presýtenej usporiadanej fázy v Ni2FeGa zliatine
Školiteľ Doc. Ing. Ondrej Milkovič, PhD.
   
Téma PEM elektrolýzer s novými katalyzátormi pre vývoj vodíka
Školiteľ RNDr. Magdaléna Strečková, PhD.

 

 • Zoznam tém doktorandského štúdia – Prírodovedecká fakulta UPJŠ v akademickom roku 2024/2025
 • Termín na podanie prihlášky: 31.5.2024
 • Termín prijímacieho konania: 17.6. – 28.6.2024
 • Študijný odbor: fyzika
 • Študijný program: progresívne materiály
 • Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

 

Téma Modelovanie fázových diagramov a termodynamických vlastností systémov pre vysoko teplotné aplikácie

Modelling of phase diagrams and thermodynamic properties of the systems for high temperature applications

Školiteľ RNDr. Viera Homolová, PhD.
   
Téma Vývoj kompozične komplexných keramických povlakov reakčným naprašovaním

Reactive sputtering of the compositionally complex ceramic coatings

Školiteľ doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
   
Téma Optická emisná a elektrónová spektroskopia reaktívneho naprašovania a multikomponentných keramických povlakov

Optical emission and electron spectroscopy of reactive sputtering and of the multicomponent ceramic coatings

Školiteľ doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
   
Téma MKP modelovanie mikromechanických skúšok tvrdých povlakov

FEM of micromechanilal tests of hard coatings

Školiteľ doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
   
Téma PEM elektrolyzér s novými katalyzátormi pre vývoj vodíka

PEM electrolyzer with new catalysts for hydrogen evolution reaction

Školiteľ RNDr. Magdaléna Strečková, PhD.
   
Téma Vývoj vysoko – entropických keramických materiálov: modelovanie, príprava, charakterizácia a skúšanie

Development of high – entropy ceramics: modelling, processing, characterization and testing

Školiteľ prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
   
Téma Deformačné a lomové vlastnosti keramických materiálov na mikro/nano úrovni

Deformation and fracture characteristics of ceramic material at micro/nano level

Školiteľ prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
   
Téma Vývoj keramických vlákien metódou elektrostatického zvlákňovania pre špeciálne technické aplikácie

Development of novel electrospun ceramic nanofibres for special technical applications

Školiteľ prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
   
Téma Vývoj novej entropicky stabilizovanej ultravysokoteplotnej keramiky s vynikajúcou pevnosťou a plasticitou

Development of novel entropy-stabilized ultra-high temperature ceramics with superior strength and plasticity

Školiteľ MSc. Tamás Csanádi, PhD.
   
Téma Štruktúra a vlastnosti bezolovnatej feroelektrickej keramiky

Structure and properties of lead-free ferroelectric ceramics

Školiteľ RNDr. Vladimír Kovaľ, DrSc.
   
Téma Štúdium stability tvarovej pamäte v Ni2FeGa mikrodrôtoch

Study of shape memory effect stability in Ni2FeGa microwires

Školiteľ doc. Ing. Ondrej Milkovič, PhD.

 

 • Zoznam tém doktorandského štúdia na Strojníckej fakulte TUKE v akademickom roku 2024/2025
 • Termín na podanie prihlášky: 31.5.2024
 • Termín prijímacieho konania: 14.6.2024
 • Študijný odbor: strojárstvo
 • Študijný program: strojárske technológie a materiály
 • Externá vzdelávacia inštitúcia – Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.
 • Téma: Vplyv mechanického spracovania práškov na funkčné vlastnosti kompaktovaných  magneticky mäkkých materiálov
 • Školiteľ: Ing. Radovan Bureš, CSc.