Ukončené projekty

Medzinárodné

Príprava a charakterizácia pokročilých anorganicko-organických polymérnych hybridov pre 3D tlač
Syntesis and characterization of novel organic-inorganic polymeric hybrids for 3D printing
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Progresívne metódy úpravy funkčných a mechanických vlastností práškových materiálov
Progressisve methods for treatment of the functional and mechanical properties of powder materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
WȔRTH – Príprava magneticky mäkkých kompozitov pre priemysel
Preparation of soft magnetic composites for infustrial application
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Strečková Magdaléna, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2017 – 31.8.2020
Kompaktizácia magneticky mäkkých práškových materiálov s obmedzenou schopnosťou plastickej deformácie
Compaction of soft magnetic powder materials with limited plastic deformation ability
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
MagElMat – Vývoj nových multifunkčných materiálov pre magnetoelektrické senzory a úložiska digitálnych dát budúcej generácie
Development of novel multifunctional materials for next generation magnetoelectric sensors and data storage devices
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
Konštrukčné PM ocele obsahujúce legujúce prvky s vysokou afinitou ku kyslíku spekané v atmosférach s rôznym chemickým zložením
Structural PM steels containing alloying elements with high affinity for oxygen sintered in atmosphere with different chemical composition
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Funkčné kompozity na báze elastomérnej matrice a anorganických plnív
Functional composites based on elastomer matrix and inorganic filler
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Príprava a charakterizácia magneticky mäkkých zliatin s vysokou entropiou
Preparation and characterization of soft magnetic high entropy alloys
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Strečková Magdaléna, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Výskum konštrukčných ocelí spekaných v atmosférach rôzneho chemického zloženia
The investigation of structural steels sintered in atmosphere with different chemical composition
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Doba trvania: 1.8.2013 – 31.12.2015
COST MP1005 – Pórovité kompozitné biomateriálové substráty typu biopolymér-kalcium fosfát pre regeneratívnu medicínu
Porous composite biomaterial substrates biopolymer-calcium phosphate type for regenerative medicine
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 30.3.2012 – 30.3.2015
SIMUFER – Feroelektrické a magnetoelektrické materiály
Ferroelectrics and magnetoelectric multiferroics
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://stoner.phys.uaic.ro/cost/
Doba trvania: 13.1.2010 – 31.5.2014
Kalcium fosfátové biomateriály využiteľné v lekárstve
Calcium phosphate based biomaterials utilized in medicine
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Doba trvania: 17.12.2009 – 16.12.2012
NCM – Kompozity s novými funkčnými a štruktúrnymi vlastnosťami prostredníctvom nanomateriálov
Composites with Novel Functional and Structural Properties by Nanoscale Materials (Nano Composite Materials-NCM)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.3.2012
Inovatívne materiály na báze kalcium fosfátov pre medicínu
Innovative Calcium Phosphate based Materials for Medicine
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Doba trvania: 1.9.2006 – 30.9.2009
ELENA – Štúdium vzájomného vzťahu medzi mikroštruktúrou a vlastnosťami v progresívnych elektrokeramických materiáloch pripravených z nanopráškov
Structure-property Relationship Study in Advanced Nanostructured Electroceramic Materials
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Web stránka projektu: www.cost539.cms-bg.net
Doba trvania: 27.5.2005 – 22.6.2009
PROSURFMET – Modifikácie povrchových úptav PM nástrojových ocelí
Modifications of Surfacing PM Tool Steels
Program: EUREKA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: www.eureka.be
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
Spekané zliatiny na báze železa s mikrogradientnou štruktúrou
Sintered iron-based alloys with microgradient structure
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2007
Charakterizácia ferolektrík pri mechanickom a elektrickom namáhaní
Switching and subswitching properties of ferroelectrics under mechanical load
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 16.1.2007 – 15.7.2007
POLECER – Polárna elektrokeramika
Polar Electroceramics
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Web stránka projektu: www.polecer.rwth-aachen.de
Doba trvania: 1.4.2002 – 31.3.2007
Elektromechanická charakterizácia tenkých feroelektrických filmov s využitím nanoindentácie
Electromechanical characterisation of ferroelectric thin films using nanoindentation
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 3.3.2003 – 2.3.2005
UPLETOOLS – Povrchová úprava ledeburitických PM nástrojových ocelí
Upgrading of ledeburitic type P/M tool steels
Program: EUREKA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2002 – 31.12.2004
SURTELEM – Metódy povrchových úprav pre progresívne ledeburitické ocele a tvrdé materiály
Surfacing Techniques for Advanced Ledeburitic Steel and Hard Materials
Program: EUREKA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.1999 – 31.12.2001
Spolupráca pri mikroštruktúrnej charakterizácii a meraniach elektrofyzikálnych vlastností piezoelektrickej keramiky
Co-operation for microstructural Characterization and Electrophysical Properties Measurements of Piezoelectric Ceramics
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 13.2.1998 – 12.2.2001

Národné

Fosfidy prechodných kovov pre elektrolytický rozklad vody
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bera Cyril
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2023
Kompozitné systémy na báze bioelastomérov a bioaktívnych fáz
Composite systems based on bioelastomers and bioactive phases
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sopčák Tibor, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2023
Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt
Preparation of hybrid composites and characterization of structure and magnetic properties at a wider temperature range
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Birčáková Zuzana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Tuhé iónové vodiče: výroba, vlastnosti, perspektíva využitia v lítiových batériách s tuhým elektrolytom.
Solid ionic conductors: preparation, properties and potential application in all-solid-state lithium batteries.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2023
Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov
Influence of microwave radiation on the structure and properties of powder functional materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2023
FEGAFAB – Development of technology for the manufacture of FeGa-based alloys for high-frequency devices.
Development of technology for the manufacture of FeGa-based alloys for high-frequency devices.
Program: MoRePro
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Milyutin Vasily, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 15.10.2020 – 14.10.2023
Dizajn topografie povrchov nástrojov z WC-Co s aplikovanými PVD povlakmi
Design surface topography tools from the WC-Co applied PVD coating
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Inovatívne postupy vo výskume a vývoji nových feroických materiálov s využitím komplexnej impedančnej spektroskopie
Innovative approaches to research and development of novel ferroic materials by using complex impedance spectroscopy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Kompozitné horčíkovo-vápenato fosforečné biocementy s prídavkom koloidného oxidu kremičitého
Composite magnesium-calcium phosphate biocements with addition of colloidal silicon dioxide
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štulajterová Radoslava, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Príprava a charakterizácia pórovitých EuTbGd-MOF tenkých filmov pre luminiscenčné senzory.
Preparation and characterization of porous EuTbGd-MOF thin films for luminescent sensors.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruncková Helena, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Vývoj elektródového materiálu na báze uhlíkových vlákien dopovaných fosfidmi kovov pre elektrokatalýzu vodíka.
Development of electrode materials based carbon fibers doped with metal phosphides for electrocatalysis of hydrogen evolution reaction.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Strečková Magdaléna, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
EDEVIR – Elektrochemická detekcia vírusov
Electrochemical detection of viruses
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Strečková Magdaléna, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 16.9.2020 – 31.12.2021
VIFKDBB – Výskum inovatívnych foriem liečenia kostných defektov prepojením bioaktívnych biomateriálov s autológnymi rastovými faktormi
Research of innovative forms treatment of bone defects by joining bioactive biomaterials and autologous growth factors
Program: Vedecko-technické projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 15.12.2018 – 14.12.2021
INJEHYB – Injektovateľné hybridné kompozitné biocementy
Injectable hybrid composite biocements
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2018 – 30.6.2021
Progresívne metódy prípravy modifikovaných uhlíkových vlákien pre efektívny vývoj vodíka
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štelmáková Mária
Doba trvania: 1.1.2020 – 30.6.2021
Nanomateriály a nanoštruktúrované vrstvy so špecifickou funkcionalitou
Nanomaterials and nanostructured layers with specific functionality
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
SBIOMAT – Spekané biologicky odbúrateľné kovové materiály
Sintered biodegradable metallic materials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Výskum progresívnych metód úpravy práškových zliatin určených na prípravu magneticky mäkkých kompozitov
Investigation of the progressive powder processing methods designated for fabrication of the soft magnetic composite
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Biomimeticky vytvrdzované hydrogél/kalcium fosfátové cementy
Biomimetically hardened hydrogel/calcium phosphate cements
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
MACOMA – Dizajn štruktúry a funkčných vlastností magneticky mäkkých kompozitných materiálov na báze 3-d prechodných kovov
Design of the structure and the functional properties of soft magnetic 3-d transitions metals based composites
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2019
Multifunkčné keramické materiály Aurivilliového typu pre pokročilé magnetoelektrické pamäťové zariadenia a senzory
Multifunctional Aurivillius-type magnetoelectrics for advanced data storage and sensor applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Vplyv lantanoidov na štruktúru a nanomechanické vlastnosti pyrochlórových polymorfných Ln(Nb, Ta)O4 tenkých filmov pripravených sol-gel procesom.
Effect of lanthanides on structure and nanomechanical properties of pyrochlore polymorphic Ln(Nb, Ta)O4 thin films prepared by sol-gel process.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruncková Helena, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Výskum systémov duplexných nanokompozitných PVD povlakov s laserom modifikovaným podkladovým materiálom pre aplikácie tlakového liatia kovov.
Research of systems of duplex nanocomposite PVD coatings with laser – modified base material intended for pressure mould cast applications.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Nízkorozmerné systémy pre elektródové a magnetické materiály využité v zelených technológiách
Lowdimensional systems in electrode and magnetic materials potentially applied in green technologies.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Strečková Magdaléna, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 1.12.2019
Spekané biologicky odbúrateľné materiály na báze práškového železa.
Sintered biologically degradable materials based on the iron powders.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Vývoj mikroštruktúry a vlastnosti funkčných kompozitov založených na progresívnych magneticky mäkkých zliatinách
Microstructure development and properties of functional composites based on progressive soft magnetic alloys
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Fázové transformácie v sol-gel R1/3(Nb, Ta)O3 keramike a tenkých filmoch na báze prvkov vzácnych zemín
Phase transformation in sol-gel R1/3(Nb, Ta)O3 ceramics and thin films based on rare earth elements.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruncková Helena, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Hybridné kompozitné systémy s bioskelnou zložkou
Hybrid composite systems with bioglass component
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Štúdium fázových prechodov indukovaných v keramických magnetoelektrikách chemickou substitúciou a teplotnými zmenami
Investigation of phase transitions induced in magnetoelectric ceramics by chemical substitution and temperature changes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Výskum procesov degradácie moderných nanokompozitných multivrstiev v tavenine zlievárenských zliatin hliníka.
Investigation of degradation processes of advanced nanocomposite mutilayers in melt of aluminum foundry alloys.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
AMETIST – Biologicky odbúrateľné kovové materiály pripravené práškovými technológiami
Biodegradable metallic materials prepared by powder technologies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Web stránka projektu: http://ametist.saske.sk
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Príprava a charakterizácia nanoštruktúrovaných funkčných vrstiev
Preparation and characterization of nanostructured functional layers
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
PROMALLOY – Progresívne magneticky mäkké materiály na báze viaczložkových zliatin
Progresive soft magnetic materials base on multicomponent alloys
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Strečková Magdaléna, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2015
MIKROMATEL – Progresívna technológia prípravy mikrokompozitných materiálov pre elektrotechniku
Advanced technology of preparation of micro-composite materials for electrotechnics
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.imr.saske.sk/project/mikromatel/index.html
Doba trvania: 1.12.2010 – 31.3.2015
Kovové biomateriály pripravené práškovými technológiami
Metallic biomaterials prepared by powder-processing techniques
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Príprava, mikroštruktúra a vlastnosti magnetických kompozitov na báze práškového železa.
Preparation, microstructure and properties of magnetic composites based on iron powders.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Kompozitné systémy biocement-biopolymér s povrchovo aktívnymi aditívami
Composite biocement-biopolymer systems with addition of surfactants
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Multiferoické materiály – príprava, štruktúra a vlastnosti substitučne modifikovaných perovskitových systémov na báze oxidu železito-bizmutitého
Multiferroics – fabrication, structure and properties of substitutionally modified bismuth ferrite based materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Výskum vlastností kompozitných povlakov aplikovaných modernými PVD technológiami na nástrojoch práškovej metalurgie
Research of the properties of composite coatings applied by advanced PVD technologies onto powder metallurgy tools
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Vývoj mikroštruktúry a fázová transformácia sol-gel prekurzorov bezolovnatých feroelektrických (K, Na)NbO3 tenkých filmov
Evolution of the microstructure and phase transformation of sol-gel precursors in lead-free ferroelectric (K, Na)NbO3 thin films
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruncková Helena, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií
Center of excellence of biomedical technologies
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 15.11.2010 – 31.10.2013
Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív
Advanced implants seeded with stem cells for hard tissue regeneration and reconstruction
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.3.2012
Štúdium kompaktizácie mikrokompozitných materiálov na báze Fe práškov
Compaction of microcomposite materials based on iron powder
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Výroba, štruktúra a vlastnosti kompozitov s kovovou matricou, pripravených z povlakovaných, nanoštruktúrnych alebo amorfných surovín.
Processing, structure and properties of metal matrix composites originating from coated, nanostructured or amorphous raw materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Biocementy na báze kompozitov s aktívnym rozhraním kalcium fosfát- biopolymér
Biocements on composite basis with active calcium phosphate-biopolymer interface
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Sol-gel procesy syntézy feroelektrických nanoprekurzorov a ich vplyv na fázové zloženie a mikroštruktúru v tenkých vrstvách
Sol-gel processes of the synthesis of ferroelectric nanoprecursors and their influence on phase composition and microstructure in thin layers
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruncková Helena, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Štúdium charakteristík PVD povlakov na nástrojových oceliach pripravených práškovou metalurgiou a ich
Study of Characteristics of PVD Coatings on the Tool Steels prepared by Powder Metallurgy and their Behaviour
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Tribologické aspekty porušovania spekaných materiálov s dôrazom na kontaktnú únavu a opotrebenie.
Tribologic aspects of sintered materials failures as a result of rolling contact fatigue and wear
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Štúdium korelácie medzi vlastnosťami povlakovaných práškových častíc a správaním sa práškovej masy, surových výliskov a spekaných materiálov pripravených z takýchto častíc
Investigation of correlation between properties of induvidual coated powder particles and behaviour of powder mass, green compacts and sinte red materials made of such particles
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 1.12.2008
Biokompozity na báze hydroxiapatitu s orientovanou štruktúrou
Biokomposites on hydroxiapatite basis with oriented structure
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007
Multikomponentné a dotované relaxátorové feroelektrické systémy na báze PZT a PMN s vysokou povrchovou aktivitou a chemickou homogenitou
Multicomponent and doped ferroelectric systems of relaxor type on PZT and PMN basis with high surface activity and chemical homogeneity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruncková Helena, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007
Štúdium povlakovaných povrchových vrstiev nástrojových ocelí pripravených práškovou metalurgiou
Study of coated surface layers of tool steels prepared by powder metallurgy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007
Analýza správania a vlastností výliskov v rôznych štádiách kompaktizácie
Analysis of behaviour and properties of powder compacts at various stages of compaction
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Doba trvania: 1.1.2003 – 31.12.2005
Povrchová úprava práškovej rýchloreznej ocele
Surface treatment of high speed steel prepared by powder metallurgy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2002 – 31.12.2004
Kovové peny a gradientné materiály: štúdium vplyvu mikroštruktúry na makroskopické vlastnosti
Metallic foams and functionally graded materials: Investigation of influence of microstructure on macroscopic properties
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Doba trvania: 1.1.2000 – 31.12.2002
Zákonitosti vzťahov medzi mikroštruktúrou a vlastnosťami nekonvenčných rýchlorezných ocelí vyrobených cestou práškovej metalurgie
Regularities of relationship between microstructure and properties of unconventional high speed steels produced via powder metallurgy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.1999 – 31.12.2001