Informácie o ústave Informácie o ústave

Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; skrátená podoba názvu organizácie: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i., založený v r. 1955, je jedným z vedúcich inštitútov strednej Európy v oblasti práškových technológií/materiálov, nano-materiálov a kompozitov s keramickou matricou. Vedecká orientácia ÚMV SAV (75 zamestnancov, z toho 3 profesori, 5 DrSc., 33 PhD.) je zameraná na rozvoj a skúšanie nových materiálov (dizajn a skúmanie mikroštruktúry, fyzikálne a mechanické vlastnosti, deformácia a charakteristika lomu rozličných materiálov pri nízkych, izbových a vysokých teplotách) a nových technológií s aplikáciou v doprave, energetike, informatike atď.

Oznámenie o konaní voľby členov Vedeckej rady Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i.

V súlade s ustanoveniami Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena  Vedeckej rady (ďalej len „ Volebný a nominačný poriadok)  Ústavu materiálového výskumu SAV, v.v.i. v Košiciach (ďalej len „organizácia“ alebo „ÚMV SAV, v.v.i.“) Správna rada Ústavu materiálového výskumu SAV, v.v.i. v Košiciach oznamuje konanie volieb členov Vedeckej rady ÚMV SAV, v. v. i.

Názov a sídlo organizácie: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i., Watsonova 47, 040 01 Košice (ďalej len „organizácia“)

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou: 9 (z toho je 6 miest pre interných a 3 miesta pre externých členov)

Kandidát musí spĺňať nasledujúce podmienky – Čl. I ods. 1 Volebného a nominačného poriadku:

  1. a) je bezúhonný; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin (ak odsúdenie nebolo zahladené) alebo nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody (ak odsúdenie nebolo zahladené),
  2. b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  3. c) má vysokoškolské vzdelanie najmenej tretieho stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej tretieho stupňa, v študijnom odbore zodpovedajúcom predmetu činnosti organizácie alebo v príbuznom odbore a zároveň získal vedecký kvalifikačný stupeň IIa; pri externých členoch vedeckej rady sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa.

Zoznam predkladaných dokladov:

– prihláška za kandidáta do Vedeckej rady podpísaná kandidátom;

– profesijný životopis

– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

– pri kandidátoch na externých členov vedeckej rady sa vyžaduje kópia dokladu potvrdzujúca vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa

– v prípade kandidátov na interných členov Vedeckej rady musí prihláška obsahovať aj potvrdenie riaditeľa organizácie, že kandidát získal minimálne vedecký kvalifikačný stupeň IIa

– kandidáti na interných členov Vedeckej rady predložia aj písomnú predstavu o ich pôsobení vo Vedeckej rade

– súhlas kandidáta na interného/externého člena Vedeckej rady so spracúvaním osobných údajov

Lehota na predloženie kandidatúry: do 11. marca 2024, 10:00 hod., osobne alebo poštou na sekretariát sídla organizácie. Rozhoduje termín doručenia zásielky na sekretariát organizácie.

Spôsob predloženia dokladov:

Všetky požadované doklady doručiť osobne alebo poštou na sekretariát sídla organizácie v zalepenej obálke s označením „Voľby do Vedeckej rady ÚMV SAV v. v. i..“

Miesto a čas konania voľby: Aula na Watsonovej 47 v Košiciach, 21. marec 2024 o 10.00 h.

V Košiciach, dňa 16.2.2024

doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc., v. r.

predseda Správnej rady ÚMV SAV, v.v.i.