Expertízy

(kontaktné osoby: Ing. K. Saksl, DrSc., RNDr. M. Džupon, PhD., RNDr. F. Kováč, CSc.)

Výskumné aktivity odborných a vedeckých pracovníkov Divízie kovových systémov Ústavu materiálového výskumu SAV zahrňujú aj oblasť realizácie komplexných materiálových expertíz, zameraných na analýzu a riešenie problémov týkajúcich sa použitia kovových materiálov (napr. konštrukčných, nástrojových a antikoróznych ocelí, neželezných kovov na báze hliníka, horčíka, medi, Ni-superzliatin, odliatkov liatych metódou tlakového liatia, zvarových spojov, návarov, atď.). Konkrétnu expertízu na požiadanie záujemcu realizuje skúsený tím odborníkov, vedený zodpovedným riešiteľom výskumnej úlohy, s najlepšími znalosťami v danej materiálovej oblasti. Expertízna činnosť sa opiera o využitie moderných analytických metód  charakterizácie mikroštruktúry, chemického a fázového zloženia a stanovenia mechanických vlastností vrátane fraktografickej analýzy. Hlavné oblasti realizovaných expertíz zahrňujú:

  • analýzu príčin porušenia resp. straty funkčných vlastností konštrukčných prvkov a súčiastok a návrh vhodných opatrení pre riešenie analyzovaného problému
  • návrh a optimalizáciu tepelného spracovania kovových výrobkov z hľadiska zlepšenia funkčných vlastností
  • operatívne analýzy kvality kovových výrobkov podľa vypracovaných skúšobných postupov

 

EXPERTÍZNA A KONZULTAČNO-PORADENSKÁ ČINNOSŤ:

Tím odborníkov Ústavu materiálového výskumu pre oblasť kovových materiálov na požiadanie spracuje a poskytne materiálovú expertízu, ktorá podľa požiadaviek záujemcu môže zahŕňať:

  • posúdenie daného problému z hľadiska identifikácie možných príčin jeho vzniku (napr. rozbor degradačných mechanizmov podmieňujúcich vznik daného problému)
  • komplexnú materiálovú analýzu zahrňujúcu analýzy mikroštruktúry, chemického a fázového zloženia, stanovenie mechanických vlastností vrátane fraktografickej analýzy lomových povrchov
  • návrh možností riešenia daného problému, prípadne aj overenie riešenia v laboratórnych podmienkach