Rozvoj a podpora výskumno – vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Akronym: CEDITEK II

kód ITMS2014+: 313011W442

Názov a sídlo prijímateľa: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 911 50  Trenčín, Študentská 2

V spolupráci s partnermi: Konštrukta Defence. a.s., Dubnica nad Váhom, MIKON spol. s r.o., Pruské, Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied,  Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied

Názov projektu: Rozvoj a podpora výskumno – vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

 

Výška poskytnutého NFP: 5 913 495,13 €

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Termín realizácie projektu: 01/2019 – 06/2023

Miesto realizácie projektu:

  • SR/ Košický kraj/ Košice – mestská časť Sever
  • SR/ Trenčiansky kraj/ Dubnica nad Váhom
  • SR/ Trenčiansky kraj/ Pruské
  • SR/ Trenčiansky kraj/ Púchov
  • SR/ Trenčiansky kraj/ Trenčín

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je rozvoj a podpora už existujúceho Centra pre diagnostiku a testovanie kvality materiálov. A aj napriek tomu, že predstavuje budovanie monotematického centra excelentnosti v oblasti špičkového materiálového výskumu, prispieva k zvýšeniu miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií  a podnikateľského prostredia v Trenčianskom a Košickom kraji.

Predkladaný projekt svojím vecným a obsahovým zameraním v oblasti výskumných a inovačných aktivít reaguje na doménu inteligentnej špecializácie  Priemysel pre 21. Storočie definovanej v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR.

Ústav materiálového výskumu SAV, V. V. I. sa v rámci realizácie projektu podieľa na nezávislom výskume v aktivite 2: Funkčné a povrchovo funkcionalizované materiály s vysokou pridanou hodnotou. V spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Ústavom anorganickej chémie SAV sú jeho výskumné úlohy zamerané na detailnú charakterizáciu pripravených materiálov metódami transmisnej elektrónovej mikroskopie, ako aj charakterizáciu mechanických vlastností novo vyvinutých sklených, keramických a sklokeramických materiálov a povlakov.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk