Ponuka prác

Divízia kovových systémov

 1. a) mikroštruktúrne, chemické a fázové analýzy (kontaktné osoby: RNDr. M. Džupon, PhD., Mgr. I. Petryshynets, PhD., Ing. O. Milkovič, PhD.,   K. Saksl, DrSc.)
 • mikroštruktúrna analýza materiálov z hľadiska veľkosti zrna, kryštalografickej textúry, podielu, distribučných charakteristík a morfológie sekundárnych fáz pomocou svetelnej a elektrónovej mikroskopie a EBSD meraní.
 • kvalitatívne a kvantitatívne EDX chemické prvkové analýzy (bodové, čiarové, plošné)
 • stanovenie fázového zloženia, veľkosti zrna/kryštalitov a vnútorných napätí RTG difrakčnou analýzou práškových aj masívnych vzoriek
 • DSC, DTA a TG analýzy kovových a nekovových materiálov
 1. b) mechanické skúšanie materiálov (kontaktné osoby: RNDr. M. Džupon, PhD., Ing. Lucia Čiripová, PhD.)
 • realizácia mechanických skúšok kompaktných kovových materiálov a materiálov práškovej metalurgie.
 • normované skúšobné metódy zahrňujú nasledovné mechanické skúšky: skúška ťahom, skúška lámavosti, skúška rozlomením, skúška rázom v ohybe, skúška tečenia jednoosovým ťahom do 650°C, skúška ťahom pri vyšších a znížených teplotách, skúška tvrdosti podľa Vickersa, Brinella a Rockwella, skúška rázom v ohybe pri znížených a zvýšených teplotách.
 1. c) analýzy porušovania materiálov (kontaktné osoby: RNDr. M. Džupon, PhD., Ing. L. Falat, PhD.)
 • analýzy príčin porušenia konštrukčných prvkov a súčiastok
 • analýzy príčin straty funkčných vlastností
 • operatívne analýzy kvality výrobkov
 • fraktografické analýzy lomových povrchov
 1. d) tepelné spracovanie kovových materiálov (kontaktné osoby: V. Katana, Mgr. I. Petryshynets, PhD., Ing. L. Falat, PhD.)
 • kalenie, popúšťanie
 • žíhanie (na mäkko, normalizačné, rozpúšťacie atď.)
 • nekonvenčné spôsoby (laserové, kryogénne)