V médiách

Podujatia pre Základné školy aj širokú verejnosť

 

Na Ústave materiálového výskumu SAV, v. v. i. tvorí popularizácia už niekoľko rokov dôležitú časť našich aktivít. Mladší žiaci rôznych základných škôl si u nás pravidelne skúšajú prácu vedca a vedkyne v špeciálnom laboratóriu „Vedeckej kreatívnej herni“ určenom pre deti, ktorú ponúka ÚMV SAV, v. v. i. ako zábavno-vzdelávacie seriály „Zábavná prírodoveda“ a „Zabav SA Vedou. Cieľovou skupinou aktivity „Zábavná prírodoveda“ sú žiaci 3. a 4. ročníka, ktorí absolvujú predmet Prírodoveda.  Popularizačná aktivita „Zabav SA Vedou“ je určená pre žiakov 5. až 6. ročníka základných škôl,  ktorí práve absolvujú predmety Technika a Fyzika.

Absolvovanie týchto aktivít u nás, dané vyučovacie predmety rozšíri a obohatí o priamy kontakt žiakov s praktickými experimentmi priamo v laboratóriu „Vedeckej kreatívnej herni“, kde sa deti v skupinách striedajú na jednotlivých presne špecifikovaných stanovištiach, zaoberajúcich sa jednou ústrednou témou. Dané témy sú prispôsobené veku a znalostiam žiakov 1. alebo 2. stupňa ZŠ. V rámci daného projektu je umožnené základným školám košického kraja prichádzať do vedeckej kreatívnej učebne a pod vedením kvalifikovaných vedeckých pracovníkov z ÚMV SAV, v. v. i.  zažiť deň v úlohe vedca a vedkyne.

Zapájame sa aj do ďalších popularizačných aktivít ako je Týždeň vedy a techniky na Slovensku, Noc výskumníkov alebo Deň otvorených dverí, pretože chceme  pre deti rôznych ZŠ, ale tiež pre širokú verejnosť,  hravou formou predstavovať vedu ako atraktívnu súčasť bežného života. Všetky tieto aktivity sú krokom k pozdvihnutiu záujmu detí, študentov i verejnosti o prírodovedné a technické smery.

 

Preto, v prípade záujmu o dané popularizačné aktivity nás kontaktujte:

 

Email: akovalcikova@saske.sk

Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD. ,vedecká tajomníčka ÚMV SAV, v. v. i.