Ukončené projekty

Medzinárodné

Nanomechanika: cesta k tvrdej a voči poškodeniu odolnej keramike s vysokou entropiou
Nanomechanics: the way to hard and demage tolerant high entropy ceramics
Program: SAS-UPJŠ ERC Visiting Fellowship Grants
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.8.2021 – 31.8.2021
DURACER – Odolné keramické kompozity so supertvrdými časticami pre obrábacie nástroje so zvýšenou odolnosťou voči opotrebeniu
Durable ceramics composites with superhard particles for wear-resistant cutting tools
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2018 – 30.6.2021
CERANEA – Multifunkčné hrubé povlaky keramika-grafén pre perspektívne aplikácie
Multifunctional Ceramic/Graphene Thick Coatings for New Emerging Application
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
ERC začínajúci projekt
ERC starting grant
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Csanádi Tamás , PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 30.10.2020
NICRE – Inovatívne Ni-Cr-Re povlaky so zvýšenou odolnosťou voči korózii a erózii pre vysokoteplotné aplikácie v energetike
Innovative Ni-Cr-Re coatings with enhanced corrosion and erosion resistance for high temperature applications in power generation industry
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.9.2017 – 31.8.2020
CRM-EXTREME – Kritické suroviny pri extrémnych podmienkach
Solutions for Critical Raw Materials Under Extreme Conditions
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.crm-extreme.eu/
Doba trvania: 17.11.2015 – 30.3.2020
LightMat4Space – Materiál pre vesmírne aplikácie na báze ľahkého nanokryštalického hliníka (modelovanie a verifikácia technológie)
Leightweight nanocrystalline aluminium based material for space applications (modeling and technology verification)
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2015 – 30.9.2017
Electrospun – Nanovlákna pre kompozitné materiály a inovatívne aplikácie
Electrospun Nano-fibres for bio inspired composite materials and innovative industrial applications
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2017
GRACE – Kompozity keramika-grafénové platničky pre využitie v tribologických systémoch pracujúcich vo vodnom prostredí
Graphene-ceramic composites for tribological application in aqueous environments
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.9.2014 – 31.8.2017
WORTH – Pulzujúci vodný lúč ako ortopedická technika
Pulsating water jet as an orthopaedic technique
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://worth.webnode.sk/
Doba trvania: 1.4.2015 – 31.3.2016
Agilent – Indentačné skúšky systému WC-Co pri izbovej teplote a za vysokých teplôt
Room and high temperature indentation testing of WC-Co cemented carbides
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.8.2013 – 31.7.2015
INNVIN – Inovatívne materiálové riešenia pre oblasť dopravy, energie a biomedicíny pomocou posilnenia integrácie a zvýšenia dynamiky výskumu v KMM-VIN
Innovative materials solutions for Transport, Energy and Biomedical sectors by strengthening integration and enhancing research dynamics of KMM-VIN
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.2.2012 – 31.1.2015
Príprava a charakterizácia organicko-anorganických kompozitov na báze polyuretán-X systémov
Preparation and characterisation of organic-inorganic composites based on polyurethan-X systems
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Kompozity anorganických nanotrubičiek a polymérov
Composites of inorganic nanotubes and polymers
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 5.2.2012 – 5.11.2013
ISWA – Ponorenie sa do sveta vedy prostredníctvom umenia
Immersion in the Science Worlds through the Arts
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.3.2011 – 28.2.2013
Tribologické vlastnosti keramických nanoštruktúrnych kompozitov
Tribological properties of ceramic nanostructured composites
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2012
INTEG-RISK – Včasné zistenie, monitorovanie a integrovaný manažment rizík prinášaných s novými technológiami
Early recognition, monitoring and integrated management of emerging, new technology related risks
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.11.2008 – 31.10.2012
Optimalizácia kompozitov na báze nitridov kremíka s uhlíkovými nanotrubicami a grafénom
Optimization of silicon nitride based composites with carbon nanotubes and graphene
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2010 – 30.9.2012
HANCOC – Tvrdé nanokompozitné povlaky
Hard nanocomposite coatings
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
DEMATEN – Posilnenie výskumného potenciálu oddelenia pre materiálové inžinierstvo
Reinforcement of research potential of the Department of Materials Engineering in the field of processing and characterization of nanostructured materials
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.5.2008 – 30.4.2011
SERS štúdia štruktúry supertvrdých nanoštruktúrnych WC/C povlakov
SERS study of the structure of the superhard nanocomposite WC/C coatings
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Doba trvania: 1.8.2008 – 30.9.2010
Optimalizácia PVD technológií pre prípravu DLC nanokompozitov s odolnosťou oteru
Optimization of Plasma Enhanced PVD technology for the wear resistant nanocomposite DLC based coatings
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.8.2007 – 31.7.2010
IMPROVING – Posilnenie výskumných kapacít Ústavu materiálového výskumu v Košiciach
Improving the research capacity of the Institute of materials research in Košice
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.3.2009 – 28.2.2010
Mechanické vlastnosti vláknových kompozitov pri zvýšených teplotách
Mechancal properties of fiber composites at higher temperature
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
KMM-NoE – Multikomponentné materiály pre bezpečné a dlhodobé použitie
Knowlwdge-based Multicomponent Materials for Durable and Safe Performance
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Web stránka projektu: www.kmm-noe.org
Doba trvania: 1.10.2004 – 31.10.2008
HUSKUA – Podkarpatské virtuálne výskumné a inovačné centrum
Karpatian Virtual Research and Inovation Centre
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2006 – 31.10.2008
CRV – Centrum rozvoja vzdelávania v oblasti multidisciplinárneho výskumu a vývoja progresívnych materiálov a technológií
Centre for the education on the multidisciplinar research and development of advanced materials and technologies
Program: European Science Foundation (ESF)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 8.10.2007 – 30.9.2008
Zlepšenie vysokoteplotných mechanických vlastností žiaruvzdorrných materiálov na báze spinela a oxidu horčíka s rôznymi prídavkami
Enhanced high temperature mechanical properties of spinel and magnesia based refractory materials by carbon addivites
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2006
NENAMAT – Sieť nanoštruktúrnych materiálov pre štáty asociované EU
Network for Nanostructured Materials of ACC
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Web stránka projektu: www.nenamat.org
Doba trvania: 1.8.2004 – 31.8.2006
SICMAC – Štruktúrna integrita keramických viacvrstevných materiálov a povlakov
Structural Integrity of Ceramic Multilayers and Coatings
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.9.2002 – 31.8.2006

Národné

Malá grantová schéma SAV
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Múdra Erika, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2023
Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov
Nanomechanical testing and deformability of high-entropy ultra-high temperature ceramics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Csanádi Tamás , PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2023
HEMBO – Štruktúra a vlastnosti reaktívne spekaných vysoko entropických kovových diboridov
Structure and poroiperties of reactively sintered high-entropy metal diborides
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sedlák Richard, PhD.
Doba trvania: 1.2.2022 – 31.12.2023
Vývoj vysokoteplotných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania
Development of high-temperature composite materials based on borides and carbides with the addition of graphene platelets prepared by progressive sintering methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sedlák Richard, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2023
FotDekont – Progresívne fotokatalytické materiály pre biologickú a chemickú dekontamináciu
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Shepa Ivan, PhD.
Doba trvania: 7.2.2023 – 30.11.2023
CEDITEKII – Rozvoj a podpora výskumno – vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Advancement and support of R&D for "Centre for diagnostics and quality testing of materials" in the domains of the RIS3 SK specialization
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 30.6.2023
Predikcia zvariteľnosti a lisovateľnosti kombinovaných laserom zváraných prístrihov z vysokopevných ocelí s podporou CAE systémov
Prediction of weldability and formability for laser welded tailored blanks made of combined high strength steels with CAE support
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kepič Ján, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me = Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov
High-temperature properties of diboride MeB2 (Me = Ti, Zr, Hf) ceramic composite materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kovalčíková Alexandra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
WLEDMat – Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy).
Novel glass and glass-ceramic rare-earth aluminates-based phosphors for energy-saving solid state lighting sources emitting white light (pc-WLEDs).
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2018 – 31.7.2022
eCHALCO – Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách
Investigation of phenomena induced by electron beam and electromagnetic radiation in chalcogenide glasses
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2018 – 31.7.2022
REDHYBEAR – Výskum a vývoj energeticky úsporného hybridného ložiskového reduktora so zníženým opotrebením pre robotické zariadenia (pre Priemysel 4.0)
Research and development of energy saving hybrid bearing reducer with lowered wear rate for robotic equipment (for Industry 4.0)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2022
BMREBCO – Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie
Developmnt of REBCO superconductors for biomedical applicatios
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.8.2018 – 30.6.2022
PyrMat – Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neeoxidovej keramiky
Development of refractory pyrochlore phases for high temperature applications of non-oxide ceramics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2018 – 30.6.2022
HECC – Viackomponentné keramické povlaky s vysokou entropiou pripravené iónovým naprašovaním
Multicomponent high entropy ceramic coatings prepared by ionized sputtering (HECC)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Vplyv kontinuálneho a pulzujúceho kvapalinového prúdu na mikroštruktúru, vlastnosti a integritu v materiáloch.
Effect of continual and pulsating fluid jet on microstructure, properties and integrity on materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
MiCOAT – Multikomponentné boridové a nitridové PVD povlaky pre ultravysokoteplotné aplikácie
Multicomponent boride and nitride coatings for ultrahigh temperature applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2018 – 30.6.2021
Štúdium javu tvarovej pamäti a príbuzných javov v keramických systémoch.
Study of shape memory effect and related phenomena in ceramics.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vojtko Marek, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Vývoj nano/mikrovlákien na báze oxidov kovov metódou elektrostatického zvlákňovania pre špeciálne technické aplikácie
Development of nano/microfibers based on metal oxides by needle-less electrospinning for special technical applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Múdra Erika, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Extremecer – Keramické materiály pre použitie v extrémnych podmienkach
Ceramic materials for extreme operating conditions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
ProCor – Kompozitné vrstvy pre vysokoteplotnú protikoróznu ochranu kovov
Advanced composite coatings for high temperature corrosion protection of metals
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
Vplyv grafénu na tribologické vlastnosti keramických materiálov na báze karbidov a boridov
The influence of graphene platelets addition on tribological properties of ceramic composites based on carbides and borides.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kovalčíková Alexandra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
LuminSion – Fotoluminescenčné keramické materiály na báze oxynitridov kremíka
Silicon oxynitride-based photoluminecent ceramic materials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
MODIFAZ – Výskum modifikácie fázových rozhraní v systéme povlak/podložka na zvýšenie adhézie tvrdých povlakov
Research of the coating/substrate interphase modification to increase hard coating adhesion
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2019
Deformačné a lomové vlastnosti keramických materiálov na nano a mikro úrovni
Deformation and fracture properties of ceramic materials in micro/nano scale
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Vplyv parametrov laserového zvárania na štruktúru a vlastnosti zvarových spojov moderných ocelí pre automobilový priemysel
Influence of laser welding parameters on microstructure and properties of welded joints of advanced steels for automotive industry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kepič Ján, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
MICONA – Multikomponentné nanokompozitné povlaky pripravené vysokoionizovanými depozičnými technológiami
Multicomponent nanocomposite coatings prepared by highly ionized deposition technologies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2015 – 29.6.2018
Vplyv stupňa ionizácie plazmy na štruktúru a mechanické vlastnosti MeC a MeN (Me=Ti, Cr, W) povlakov pripravovaných vysokoenergetickými pulznými PVD procesmi
The effect of high plasma ionization on structure and mechanical properties of high energy pulsed PVD MeC and MeN (Me=Ti, Cr, W) based coatings
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kvetková Lenka, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
ConCer – Vývoj vodivej keramiky na báze SiC
Development of SiC based conductive ceramics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2017
VEGA – Modelovanie napäťových stavov pri nanoindentácii a mechanickom zaťažení v kompozitných systémoch
Modeling of stress state during nanoindentation and mechanical loading in composite systems (MONACO)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Plazmon – Nanokompozity pre plazmoniku na báze chalkogénnych skiel s kovovými nanočasticami
Chalcogenide glasses/netal nanoparticles nanocomposites for plasmonics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2015 – 31.12.2016
Vplyv chemického zloženia a tepelného spracovania na odolnosť voči oxidácii moderných keramických materiálov na báze karbidu kremičitého
Influence of chemical composition and heat treatment on the oxidation resistance of advanced silicon carbide based ceramics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kovalčíková Alexandra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Lokálne mechanické vlastnosti kostného cementu
Local mechanical properties of bone cement
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
PROMATECH – Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“
Research Centre of Advanced Materials and Technologies for Recent and Future Applications „PROMATECH“
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 30.8.2013 – 31.7.2015
CE SAV – Centrum fyziky nízkych teplôt a materiálového výskumu v extrémnych podmienkach (CFNT-MVEP)
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 4.8.2011 – 30.6.2015
Mechanické vlastnosti zubnej skloviny a syntetických zubných výplní
Mechanical properties of tooth enamel and synthetic dental materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Vplyv zvyškových napätí v Me-N a Me-C (Me = W, Cr, Ti, Al) povlakoch na ich mechanické vlastnosti
The influence of the residual stresses in the nanocomposite Me-N and Me-C (Me = W, Cr, Ti, Al) coatings on their mechanical properties
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
HACONE – Vysokoteplotné nanokompozitné povlaky so zvýšenou oxidačnou odolnosťou a životnostou
High temperature oxidation resistant nanocomposite coatings with improved lifetime
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.12.2013
Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály
Centre of Excellence of Cearmics, Glasses and Silicates
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.9.2010 – 31.8.2013
SVIP – Slovenská výskumno-inovačná platforma pre trvalo udržateľné surovinové zdroje
Slovak Research-Innovation Platform on Sustainable Mineral Resources
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 – 30.6.2013
nanoCEXmatII – Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Infrastructure Improving of Centre of Excellence of Advanced Materials with Nano- and Submicron- Structure
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.5.2010 – 30.4.2013
Tribologické vlastnosti keramických nanoštruktúrnych kompozitov
Tribological properties of ceramic nanostructured composites
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
nanoCEXmat – Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Centrum of advanced materials with nano and submicron sized structure
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 20.5.2009 – 30.6.2011
DENACOM – Vývoj keramických nanokompozitov
Development of ceramic nanocomposites
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2008 – 30.6.2011
HITECER – Vysokoteplotné vlastnosti konštrukčných keramických materiálov na báze SiC
High temperature properties of silicon carbide besed structural ceramics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.6.2008 – 31.5.2011
Tvrdé a supertvrdé nanokompozitné povlaky
Hard and superhard nanocomposite coatings (NANOHARDCOAT)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.9.2008 – 31.12.2010
Vývoj nanokompozitných keramických povlakov na báze WC, DLC, TiN a CrN z karbonylov kovov metódou PVD/CVD
The development of nanocomposite WC, DLC, TiN, and CrN based ceramic coatings from carbonyls using PVD/CVD method
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
NANOSMART – Centrum nanoštruktúrnych materiálov
Centre for nanostructural materials
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2002 – 30.9.2010
Charakterizácia kvázikryštálov a ich aproximantov v zliatinách Al-Pd-TM (TM=prechodný kov)
Characterisation of Quasicrystals and Quasicrystalline Approximants in Al-Pd-TM alloys (TM= transition metals)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Kontaktné mechanické vlastnosti konštrukčných keramických materiálov
Contact mechanical properties of structural ceramics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
PP7RP 2008/INTEG – Refundácia nákladov na prípravu 7 RP projektu – PP7RP 2008/INTEGRISK
Refundation of the expenses connected with the preparation of 7RP project – PP7RP 2008/INTEGRISK
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2009
Výskum keramických materiálov pre vysoko korozívne úprostredia
Research of ceramics materials for high corrosive enviroments
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.2.2007 – 31.12.2009
CELMEF – Korelácia elekrofyzikálnych a mechanických vlastností s mikroštruktúrnymi parametrami vo feroelektrických materiáloch perovskitového typu
Correlation between the electrophysical and mechanical properties and microstructural parameters in perovskite-type of ferroelectrics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.2.2007 – 30.11.2009