Prístroje

Technológie prípravy materiálov

 • a) Oblúková taviaca pec MAM-1

 • Malá oblúková taviaca pec Mini Arc Melter MAM-1 pre oblúkové tavenie 5-20 g vsádzok
 • teplota tavenia až 3500°C
 • tavenie vsádzok do tvaru bochníkov
 • odlievanie taveniny pod tlakom chladenej Cu formy, ingoty ø 3 mm, l = 35 mm

 

 • b) Rýchle ochladzovanie tavenín – Melt Spinner SC

 • zariadenie na prípravu amorfných/polykryštalických zliatin metódou rýchleho (až 105°C) ochladzovania taveniny
 • indukčné tavenie 5-10 g vsádzok
 • teplota tavenia do 1800°C, meranie teploty pyrometrom
 • melt spinning – vstrekovanie taveniny na povrch Cu valca, ø 200 mm, otáčajúceho sa rýchlosťou 4200 ot./min.
 • pretlakové odlievanie taveniny do chladenej Cu formy – ingoty ø 3 mm a ø 5 mm, l = 200 mm

 

 • c) Attritor 01 SERIES MODELS, 01-HDDM

 • vysokoenergetické mechanické mletie práškov a práškových vsádzok (do 1,4 litra) za sucha alebo za mokra
 • mletie v ochrannej (N2, Ar), oxidačnej (O2) alebo v redukčnej atmosfére (H2)
 • rýchlosť otáčania vretena do 650 ot./min.

 

 • d) Zariadenie Spark Plasma Sintering – SPS HP D10-SD

Spark Plasma Sintering – SPS HP D10-SD je zariadenie na prípravu nano/mikro kompozitných keramických a kovových materiálov pripravených z práškov metódou spekania za prítomnosti plazmy.

 • priemery vzoriek môžu byť v rozsahu od 10 do 70 mm
 • hrúbka vzorky môže byť až 5 mm
 • malá veľkosť zrna – nanokompozitné materiály
 • veľmi krátke spekacie časy 1 až 20 minút

Príprava preparátov pre materiálové analýzy

 • a) Metalografická brúsička a leštička Phoenix 4000

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zariadenie slúži na prípravu metalografických výbrusov pre svetelnú mikroskópiu a predprípravu vzoriek pre skenovaciu a transmisnú elektrónovú mikroskópiu.

 • b) Elektrolytická leštička LectroPol-5

Zariadenie pre elektrolytické leštenie a leptanie metalografických vzoriek materiálov (napr. pre SEM a EBSD analýzy), ktoré sú odolné voči bežne používaným chemickým leptadlám.

 • c) Iónová rezačka 682 PECS

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prístroj je určený pre rezanie, leptanie a povlakovanie vzoriek pomocou iónového lúča. Zariadenie sa používa na prípravu vzoriek pre elektrónovú mikroskópiu napr. na nanášanie rôznych vodivých prvkov na povrch vzoriek určených pre SEM, TEM a EBSD analýzy.

Mikroskópia

 • a) Svetelný mikroskop OLYMPUS GX71

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Digitálny svetelný mikroskop Olympus GX 71 (s kamerou), s maximálnym 2000-násobným  zväčšením. Svetelná mikroskópia je využívaná na základnú analýzu mikroštruktúry materiálov s možnosťou pozorovania v režimoch: svetlé pole, tmavé pole, polarizované svetlo a Nomarski kontrast.

 • b) Rastrovací elektrónový mikroskop Jeol JSM 7000F

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Multifunkčný vysokorozlišovací rastrovací elektrónový mikroskop JEOL JSM-7000F s autoemisnou tryskou  “THERMAL FEG”. Rastrovacia (skenovacia) elektrónová mikroskopia (SEM) slúži na detailnejšiu (submikrónovú) mikroštruktúrnu analýzu materiálov až do 100 000-násobného zväčšenia. Okrem pozorovania a morfologickej charakterizácie mikroštruktúrnych objektov, umožňuje v kombinácii s analytickými jednotkami EDX a EBSD, získať informácie o ich chemickom zložení, fázovom zložení a kryštalografickej orientácii.

 • c) Skenovaco-transmisný elektrónový mikroskop JEOL JEM-2100F

Vysokorozlišovací skenovaco-transmisný elektrónový mikroskop JEOL JEM-2100F UHR s autoemisnou Schottkyho katódou. V TEM režime dosahuje maximálne zväčšenie 1 500 000x. V difrakčnom režime umožňuje difrakciu z nanoobjemu o veľkosti rádovo v jednotkách nanometrov kubických. V STEM režime poskytuje maximálne zväčšenie až 150 miliónov. Umožňuje pozorovania v tmavom poli aj vo svetlom poli. Súčasťou mikroskopu je aj EDX analyzátor a digitálna kamera GATAN s citlivým dvojkanálovým snímačom.

Mechanické skúšanie

 • a) Elektromechanický univerzálny skúšobný stroj Instron 5985

 • nízkoprofilová snímacia hlava sily, statická, kapacita: ±250 kN
 • pneumatické čeľustie kapacity 200kN,
 • 1930 mm vertikálny testovací priestor
 • max. hrúbka vzorky 40 mm, max. šírka vzorky 75 mm, max. priemer vzorky 50 mm
 • teplotná komora od -150°C do +350°C
 • dynamický prieťahomer: priame meranie predĺženia
 • spätnoväzbové riadenie stroja (ťahové, tlakové a únavové skúšky)
 • upínacia dĺžka prieťahomeru 12,5mm s drahou +/- 5mm (+/-40% predĺženia vzorky),
 • teplotný rozsah použitia prieťahomeru: -80°C do +200°C

 

 • b) Elektromechanický skúšobný stroj TiraTest 2300

 • snímače sily do: 1kN, 10 kN a 100 kN
 • univerzálny software pro testy materiálov umožňujúci automatický prenos dát
 • široký rozsah ťahových, tlakových, ohybových, odlupovacích, odtrhovacích a trecích aplikacíí
 • vyhovuje normám ČSN, DIN, EN, ISO, ASTM a iné priemyslové štandardné testovacie metódy
 • teplotná komora F1200 do 1000°C
 • prieťahomer do pece MFHT5 Lo 10-50mm

 

 • c) Makrotvrdomer Vickers  432SVD

 • tvrdomer pre meranie tvrdosti Vickers podle EN-ISO 6507 s digitálným odečítaním
 • LCD zobrazenie, on-line štatistika
 • metódy: Vickers & Knoop
 • zaťaženie: 0,3 – 0,5 – 1 – 3 – 5 – 10 – 20 – 30 kgf
 • presnosť podľa EN-ISO 6507, ASTM E384 a E92, a JIS
 • manuálne spracovanie obrazu a automatické vyhodnotenie vtlačku

 

 • d) WILSON-WOLPERT tvrdomer Tukon 1102

 • meranie tvrdosti Micro-Vickers podľa EN-ISO 6507 / ASTM E384
 • metódy: Vickers & Knoop
 • zaťaženie: 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 (2000) (gf)
 • štandardy: EN-ISO 6507, ASTM E384 & E92, and JIS
 • konverzia na: Brinell, Vickers, Rockwell
 • manuálne spracovanie obrazu vrátane možností automatického vyhodnocovania vtlačku
 • s motorizovaným X-Y stolíkom riadeným softvérom

 

 • e) Univerálny tvrdomer s max. zaťažením 250kg, model UH250

 • metódy: Brinell, Vickers, Rockwell, S-Rockwell, Knoop, HBT
 • vyhodnocovanie merania pomocou softwaru Wincontrol
 • meranie podľa noriem: ISO 6506, ISO 6507, ISO 6508, ISO 4545, ASTM E18, ASTM E92, ASTM E10 a JIS
 • zaťaženie: 1, 3, 5, 10, 15, 15.625, 20, 30, 31.25, 50, 60, 62.5, 100, 125, 150, 187.5, 250 kgf
 • Vickers Test Procedures-HV 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100
 • Rockwell Test Procedures-A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V, Bm, Fm, 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X,30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y, 30 TM, HMR 5/25
 • Brinell Test Procedures-HB1: 1, 2.5, 5, 10, 30; HB2.5: 6.25, 15.625, 31.25, 62.5, 187.5; HB5: 25, 62.5, 125, 250; HB10: 100, 250

 

 • f) Nanoindentor Agilent G200

 • Prístroj pre realizáciu nanoindentačných meraní (meranie nanotvrdosti)
 • vysoká presnosť meraní
 • testovanie od 0,5 mN do 10 N
 • dynamická mechanická analýza
 • skenovanie hrotom
 • microscratch testing
 • testovanie do teplôt 500 °C

 

 • g) Rezonančný únavový skúšobný stroj Cracktronic

 • stolný model pre dynamické zaťaženie v ohybe
 • aplikáce: únavové skúšky, / S/N-diagramy; únavovýrasttrhlín/da/dN-krivky
 • max. hodnota momentu ohybu: 160 Nm
 • max. peak-peak hodnota momentu ohybu: 160 N (± 80 Nm)
 • max. statický moment : 100 Nm pozitívny moment
 • dynamický uhol: 2° (± 1°) nastavitelný
 • frekvenčný rozsah: 70 – 250 Hz (v 6 krokoch)

 

 • h) Charpyho kladivo

 • dynamické skúšky rázom v ohybe
 • pre stanovenie nárazovej práce a hodnôt rázovej húževnatosti

 

 • i) Creepovacie stroje (6 ks)

 • ťahové skúšky tečenia (creepové skúšky) kovových materiálov pri konštantnom zaťažení
 • teplotný rozsah skúšok od 200°C do 650°C
 • rozsah počiatočných zaťažovacích napätí od cca. 50 MPa do 200 MPa
 • možnosť kontinuálneho merania creepovej deformácie LVDT snímačmi s presnosťou 1 μm
 • možnosť stanovenia creepovej životnosti (doby do lomu) a creepových plastických vlastností

Tepelné spracovanie

 • a) Komorové pece LAC s programovým regulátorom

 • Elektrické odporové pece do Tmax.= 1280 °C pre tepelné spracovanie kovových aj nekovových materiálov
 • Kalenie a popúšťanie zliatin na báze železa
 • Dlhodobé termálne expozície
 • Realizácia zložitých termálnych cyklov
 • Výstup z regulátora do PC (záznam teploty v čase)

Laserové spracovanie

 • a) Laserové zariadenie TRUMF model TruLaser Station 3003 so zdrojom TruFiber 400

Laserové zariadenie TRUMF model TruLaser Station 3003 so zdrojom TruFiber 400 umožňuje:

 

 • Laser Scribing pre ovplyvňovanie veľkosti magnetických domén
 • laserové mikroštruktúrovanie povrchov materiálov
 • vytváranie vrstiev na kovoch a keramike (Laser Cladding/Sintering)
 • legovanie materiálov (Laser Alloying)
 • presné mikrozváranie/spájkovanie kovov/keramiky/plastov
 • presné mikrorezanie
 • presné značenie a gravírovanie materiálov pomocou lasera
 • kalenie/tepelné pôsobenie na povrchy materiálov

Termické analýzy

 • a) Diferenčný skenovací kalorimeter Perkin Elmer DSC 8500

DSC 8500 výkon kompenzujúci diferenciálny skenovací kalorimeter najnovšej generácie. S ohľadom na typ materiálu sa stanovuje entalpia zmien, fázové premeny, tepelné kapacity tuhých a kvapalných látok, určujú sa teploty tavenia, sklenia, demagnetizácie, vyparovania, príp. sublimácie.

 • Teplotný rozsah: od -180 °C do 750 °C
 • Rýchlosť ohrevu: od 0,01 do 750 °C/min
 • Rýchlosť chladenia: od 0,01 do 750 °C/min
 • Teplotná presnosť ± 0,05 °C
 • Čas ochladenia z +100 °C na -100 °C pri chladiacom systéme CLN2: 80 s

 

 • b) Termický DTA-DSC-TG analyzátor série Jupiter STA 449-F1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Simultánny termický analyzátor pre stanovenie TG-DSC/DTA série Jupiter STA 449-F1 od firmy NETZSCH. Zariadenie určené pre analýzy fáz a kinetiky fázových premien v anizotermických podmienkach.

 • Teplotný rozsah: od 25 °C do 1550 °C
 • rýchlosť ohrevu max. 50 K/min
 • rýchlosť ohrevu max. 1000 K/min
 • Teplotné rozlíšenie 0,001 K
 • Presnosť DSC entalpie ± 2% (pre väčšinu materiálov)

Fázové analýzy

 • a) Rtg. difraktometer Philips X`Pert Pro  s vysokoteplotnou komorou do 1600 ºC

Difraktometer Philips X’Pert Pro MPD s ultra rýchlym detektorom X’Celerator ako aj s možnosťou merania pomocou scintilačného detektora. Možnosti merania v Bragg-Brentano geometrii v rôznych variáciách: q-q; w-q.

Zariadenie umožňuje analyzovať fázové zloženie (kryštalografické charakteristiky) látok, zastúpenie prítomných fáz v materiáli, veľkosť kryštalitov a makro/mikronapätí (meranie zvyškových napätí metódou sin2y). Umožňuje aj realizáciu in-situ experimentov pomocou vysokoteplotnej komory HTK16.