Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) – ÚMVSAV

Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) – ÚMVSAV

Kód projektu: 09I03-03-V02-00013

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na zámer: 111 269,60 EUR

Termín realizácie projektu: 09/2023-06/2026

 

Komponent: Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Reforma/investícia: Reforma 3: Excelentná veda

 

Názov a sídlo prijímateľa: Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, Watsonova 47, 040 01 Košice

 

Miesto realizácie projektu: Watsonova 47, 040 01 Košice

 

Hlavným cieľom projektov je podporiť individuálne projekty PhD. študentov a študentiek v rámci organizácie prijímateľa.

Názov podporených projektov:

  • Magneticky mäkké kompozity na báze povrchov modifikovaných feromagnetických práškových častíc
  • Vývoj nano/mikrovlákenných materiálov metódou elektrostatického zvlákňovania pre aplikácie v energetických a environmentálnych technológiách