Aktuálne projekty

Medzinárodné

MagEIMat – Vývoj nových multifunkčných materiálov pre magnetoelektrické senzory a úložiská digitálnych dát budúcej generácie
Development of novel multifunctional materials for next-generation magnetoelectric sensors and data storage devices
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Doba trvania:
Príprava ZnTiO3, ZnO and (YGd)2O3: Eu keramiky konvenčným spekaním a spekaním pomocou pulzného elektrického prúdu
Preparation of ZnTiO, ZnO and (YGd)203: Eu ceramic with conventional and Pulse electric current sintering technique
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Szabó Juraj, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2024
Vývoj a charakterizácia biokeramických systémov modifikovaných termosetovými biopolymérmi
Development and characterization of bioceramic systems modified by thermosetting biopolymers
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sopčák Tibor, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2024

Národné

Povrchové inžinierstvo práškových feromagnetických častíc a štruktúra magneticky mäkkých kompozitov
Surface engineering of powder ferromagnetic particles and structure of soft magnetic composites
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2024 – 31.12.2026
Vplyv prídavku terpénových silíc na vlastnosti biokompozitov určených na regeneráciu tvrdých tkanív
Effect of terpene essential oils addition on the properties of biocomposites used for hard tissue recovery
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sopčák Tibor, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2024 – 31.12.2026
Bezolovnaté feroelektrické materiály pre efektívne uskladňovanie elektrickej energie
Lead-free ferroelectric materials for energy storage applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025
VEGA – Kalcium fosfátové biocementy s biologicky aktívnou kvapalnou zložkou
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Giretová Mária, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025
Katalyzátory pre elektrolýzu vody v membránových elektrolyzéroch.
Catalysts for water splitting in membrane electrolyzers.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Strečková Magdaléna, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025
HERO – Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články
Hydrogen evolution electrocatalysts for future electrolyser and fuel cells
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Strečková Magdaléna, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
FUCO – Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami
Functional properties of compacted composites based on magnetic particles with surface-modified properties.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.imr.saske.sk/project/fuco/index.html
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
CAMBIOMAT – Chorioalantoická membrána – in vivo model pre štúdium biokompatibility materiálov
Chorioallantoic membrane – in vivo model for study of biocompatibility of materials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Aplikácia inovatívnych nanokatalyzátorov a DFT simulácií pre efektívnu výrobu vodíka
Application of innovative nanocatalysts and DFT simulations for efficient hydrogen production
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
DEBIORE – Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv
Degradable metallic biomaterials with controlled drug release
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 – 31.12.2024
Vytváranie vezikúl na báze fosfolipidoiv sd cieľom riadeného uvoľňovania vitamínu K
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štulajterová Radoslava, PhD.
Doba trvania: 1.1.2024 – 31.12.2024
Komponat – Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami
Composite biomaterials with complex natural additives
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2024