Vedecká rada

Vedecká rada Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

 

Predseda:  RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD.

Členovia:

RNDr. Pavol Farkašovský, DrSc.

RNDr. Diana Fedunová, PhD.

Ing. Martina Koneracká, CSc.

RNDr. Ivan Králik, CSc.

RNDr. Márian Mihalik, CSc.

RNDr. Marián Sedlák, DrSc.

RNDr. Ivan Škorvánek, CSc.

RNDr. Natália Tomašovičová, CSc.

Externí členovia:

Doc. RNDr. Erik Čižmár, PhD. – Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice

Prof. Miroslav Grajcar, DrSc. – Fyzikálny ústav SAV

Doc. Ing. Karel Saksl, DrSc. – Ústav materiálového výskumu SAV

Prof. RNDr. Ján Ziman, CSc. – Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice