Vedecká rada

Vedecká rada Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

 

Predseda:  RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD.

Podpredseda: RNDr. Diana Fedunová, PhD.

Členovia:

RNDr. Pavol Farkašovský, DrSc.

Ing. Martina Koneracká, CSc.

RNDr. Ivan Králik, CSc.

RNDr. Márian Mihalik, CSc.

RNDr. Marián Sedlák, DrSc.

RNDr. Ivan Škorvánek, CSc.

RNDr. Natália Tomašovičová, CSc.

Externí členovia:

Doc. RNDr. Erik Čižmár, PhD. – Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice

Prof. Miroslav Grajcar, DrSc. – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava

Doc. Ing. Karel Saksl, DrSc. – Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU Košice

Prof. RNDr. Ján Ziman, CSc. – Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice