Vyhlásenie o prístupnosti

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i. má záujem zabezpečiť prístupnosť svojich webových sídel v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo uef.saske.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo nie je v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102. Prvky nesúladu sú uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Pre niektoré hypertextové odkazy sa farba používa ako jediný rozlišovací prostriedok od bežného textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Použitie farieb]
  • Zameranie niektorých navigačných prvkov nemá dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
  • Niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
  • Niektoré netextové prvky nemajú dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
  • Niektoré položky v hlavnom menu nie sú zamerateľné pomocou klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
  • Na podstránkach nefunguje mechanizmus na preskočenie opakujúcich sa častí obsahu. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
  • Na stránke sa vyskytujú syntakticky nesprávne vnorenia prvkov. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
  • Na niektorých stránkach nie je používateľ, ktorý používa čítačku obrazovky, informovaný o otvorenej a zatvorenej položke. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]
  • Niektoré tlačidlá nemjú definovaný názov, nevidiaci používateľ preto nevie pomocou čítača obrazovky identifikovať, akú má toto tlačidlo funkciu [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny]
  • Niektoré stránky obsahujú prvky, ktoré nespĺňajú požiadavky na správnu syntax značkovacieho jazyka (nesprávne vnorenie tagov, duplicitné ID či nesprávne uzatvorenie tagov) [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
  • Používateľ nie je pomocou čítača obrazovky informovaný o tom, že položky v menu obsahujú vnorené podpoložky. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. DOCX, XLS, PDF, atď.).
  • V rámci css štýlov sa vyskytuje px pri zadávaní veľkosti písma. [Pravidlo bodu 2.2 prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch]

Vypracovanie vyhlásenia o neprístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 8.2.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade otázok, poznámok, návrhov na zlepšenie alebo sťažností nás, prosím, kontaktujte  na adrese webmaster@saske.sk. Správcom webového sídla a jeho prevádzkovateľom je ÚEF SAV, v.v.i..

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk