Fyzika tuhých látok

Základný výskum z Fyziky tuhých látok sa realizuje na pracoviskách:

Oddelenie fyziky magnetických javov – vedúca N. Tomašovičová, nhudak@saske.sk

Laboratórium vysokých magnetických polí

Laboratórium infračervenej a ramanovskej spektroskopie

Laboratórium hypertermie

Laboratórium SPM

Centrum fyziky nízkych teplôt – vedúci P. Szabó, pszabo@saske.sk

Laboratórium supravodivosti

Laboratórium nízkoteplotného UHV STM

Suchý refrigerátor Oxford Instruments Triton 200

Laboratórium PPMS

Laboratórium SHPM

Laboratórium extrémnych podmienok

Oddelenie aplikovaného magnetizmu a nanomateriálov – vedúci I. Škorvánek, skorvi@saske.sk

Zariadenie na tepelné spracovanie materiálov v silných magnetických poliach

Magnetický Kerrov mikroskop a vibračný magnetometer

Magneticky tienená miestnosť