Dokumenty


  • Pravidlá príchodu osôb z rizikových krajín (.pdf), Manuál pre doktorandov (.pdf), Guide for PhD students (.pdf)
  • Vnútorný systém zabezpečenia kvality doktorandského štúdia (*pdf) (Príloha č. 3)
  • Nové pravidlá pre doktorandské štúdium na SAV (*pdf)
  • Štatút PhD Grantov pre doktorandov SAV (*pdf)
  • Dodatok č.1 ku Smernici ÚEF SAV pre doktorandské štúdium  (.doc)

 


Dokumenty potrebné pri žiadosti o zaradenie medzi školiteľov PhD.

Udelenie školiacich práv pre PhD. štúdium:

  • Školiteľom pre daný študijný odbor alebo študijný program doktorandského štúdia môže byť profesor alebo docent vysokej školy, na ktorej sa vykonáva doktorandské štúdium, alebo výskumný zamestnanec s dosiahnutým kvalifikačným stupňom II. a, prípadne vyšším), alebo iný odborník z praxe s vedecko-pedagogickým titulom profesor alebo docent, odborník z praxe s dosiahnutým kvalifikačným stupňom min. II. a po schválení vo vedeckej rade vysokej školy alebo fakulty, ak sa doktorandské štúdium uskutočňuje na fakulte (§ 54 ods. 4 zákona č.131/2002 Z. z.).
  • Školiteľom pre témy, ktoré vypísala externá vzdelávacia inštitúcia môže byť osoba, ktorú schválila táto inštitúcia. Externá vzdelávacia inštitúcia poskytne vedeckej rade Univerzity alebo fakulty vedecko- pedagogické charakteristiky svojich školiteľov.

Formulár k žiadosti o školiace práva pre PhD.

02_VPCH – formulár pre VR – SK_externí

K žiadosti o priznanie školiacich práv je vhodné priložiť aj životopis.