Akreditované študijné programy


Teoretická fyzika

 

Garant: RNDr. Pavol Farkašovský, DrSc.
Stupeň vysokoškolského štúdia: tretí (doktorandský študijný program)
Udeľovaný akademický titul: PhD. – philosophiae doctor
Forma štúdia: denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky v dennej / 5 rokov v externej forme


Fyzika kondenzovaných látok


Garant: prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.
Stupeň vysokoškolského štúdia: tretí (doktorandský študijný program)
Udeľovaný akademický titul: PhD. – philosophiae doctor
Forma štúdia: denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky v dennej / 5 rokov v externej forme


Biofyzika


Garant: MUDr. Andrey Musatov, DrSc.
Stupeň vysokoškolského štúdia: tretí (doktorandský študijný program)
Udeľovaný akademický titul: PhD. – philosophiae doctor
Forma štúdia: denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky v dennej / 5 rokov v externej forme


Materiály


Garant: RNDr. Marián Mihalik, CSc.
Stupeň vysokoškolského štúdia: tretí (doktorandský študijný program)
Udeľovaný akademický titul: PhD. – philosophiae doctor
Forma štúdia: denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky v dennej / 5 rokov v externej forme


Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov


Garant: doc. RNDr. Slavomír Gabáni, PhD.
Stupeň vysokoškolského štúdia: tretí (doktorandský študijný program)
Udeľovaný akademický titul: PhD. – philosophiae doctor
Forma štúdia: denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky v dennej / 5 rokov v externej forme


Progresívne materiály


Garant: RNDr. Ivan Škorvánek, CSc.
Stupeň vysokoškolského štúdia: tretí (doktorandský študijný program)
Udeľovaný akademický titul: PhD. – philosophiae doctor
Forma štúdia: denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky v dennej / 5 rokov v externej forme


Jadrová a subjadrová fyzika


Garant: RNDr. Ivan Králik, CSc.
Stupeň vysokoškolského štúdia: tretí (doktorandský študijný program)
Udeľovaný akademický titul: PhD. – philosophiae doctor
Forma štúdia: denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky v dennej / 5 rokov v externej forme


Legislatíva


– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  • PhD štúdium realizované na Ústave experimentálnej fyziky SAV sa riadi:

         Smernicou ÚEF SAV pre doktorandské štúdium

         Smernicou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pre doktorandské štúdium

         Smernicou Technickej Univerzity v Košiciach pre doktorandské štúdium

         

  • Rámcová dohoda o spolupráci v oblasti doktorandského štúdia – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Biofyzika

Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Všeobecná fyzika a matematická fyzika

Progresívne materiály

Jadrová a subjadrová fyzika