Projektová činnosť

Medzinárodné

NOMAGRAD – Vývoj vysoko-citlivého magnetického gradiometra na báze nových magnetických materiálov
Design of novel materials-based high performance magnetic gradiometer
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je vývoj vysokocitlivého gradiometra na báze fluxgate magnetometrov na detekciu veľmi malých zmien magnetického poľa spôsobených skrytými podpovrchovými anomáliami alebo aktivitou zemskej kôry s cielom detekcie nebezpečných objektov, včasného varovania pred zemetrasením a pod. vrátane overenia funkčnosti a prípravy technických špecifikácií pre následnú výrobu. Vysoká citlivosť magnetometra sa bude dosahovať použitím špeciálne vyvinutých a spracovaných magneticky mäkkých materiálov jadra magnetometra. Špecifické ciele projektu sú: návrh, vývoj a spracovanie materiálu jadra magnetometra, návrh vysokocitlivého fluxgate magnetometra s nízkym šumom a širokým intervalom pracovných teplôt a konštrukcia gradiometra na báze týchto magnetometrov a jeho otestovanie.
Doba trvania: 1.4.2024 – 31.3.2027
Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach
The ALICE experiment at the CERN LHC: Study of the strongly interacting matter under extreme conditions
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá štúdiom silno interagujúcej hmoty pri extrémnych podmienkach v zrážkach p-p, p-Pb a Pb-Pb pri energiách urýchľovača LHC v CERN. Nosným programom experimentu ALICE je štúdium vlastností kvarkovo-gluónovej plazmy.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2026
ATLAS KE – Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách
ATLAS experiment at LHC at CERN: deep-inelastic phenomenons and new physics at TEV energies
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stríženec Pavol, CSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá štúdiom protónovo-protónových zrážok pri vysokých energiách (13-14TeV) na urýchľovači LHC v CERN v rámci experimentu ATLAS. Je zameraný na verifikáciu Štandardného modelu (ŠM), ktorej súčasťou je najmä zber a analýza údajov za účelom vyjasnenia vlastností Higgsovho bozónu, a s tým spojené štúdium spontánneho narušenia symetrie v elektro-slabom sektore ŠM a postavanie Higgsovho bozónu vzhľadom k ŠM. Ďalej je to analýza dát z pohľadu možnej existencie tzv. SUSY častíc a s nimi spätej teórie supersymetrie a napokon je to analýza zameraná na skúmanie smerov fyziky mimo rámca ŠM, ako je napr. na možnosť existencie extra dimenzií, mikro čiernych dier a podobne. Dôležitou súčasťou projektu sú softvérové a metodické práce na zabezpečenie čo najvyššej kvality meraných a rekonštruovaných dát, aby väčšina z nich mohla byť použitá na fyzikálne analýzy.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2026
RBS – Výskum masívnych supravodičov
Research on bulk superconductors
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Dohoda o spolupráci medzi ÚEF SAV a CAN Superconductors je zameraná na výskum masivnych REBCO supravodičov vhodných pre praktické aplikácie.
Web stránka projektu: https://websrv.saske.sk/uef/oddelenia-a-laboratoria/laboratorium-materialovej-fyziky/
Doba trvania: 1.5.2018 – 31.12.2026
ML4NGP – Neglobulárne proteíny v ére strojového učenia
Non-globular proteins in the era of Machine Learning
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bednáriková Zuzana, PhD.
Anotácia: Projekt ML4NGP sa zameriava na vytvorenie interdisciplinárnej celoeurópskej siete na podporu súhry medzi experimentmi a výpočtami, experimentálnych rámcov určených na poskytovanie informácií výpočtovým metódam a nových výpočtových metód vyvinutých, vyškolených a porovnávaných s experimentálnymi údajmi. ML4NGP zlepší generovanie primárnych experimentálnych údajov (WG1), podporí integratívne prístupy štrukturálnej biológie (WG2), porovná najmodernejšie metódy "mashine learning" (WG3) a zlepší funkčnú charakterizáciu prirodzene rozbalených proteínov (WG4). Akcia podporí svoje vedecké ciele prostredníctvom politík, ktoré podporujú bezplatnú výmenu vedomostí, inkluzívnosť a odbornú prípravu mladých výskumníkov, ktorí budú viesť budúce inovácie v tejto oblasti.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA21160/
Doba trvania: 25.10.2022 – 26.10.2026
SUPERQUMAP – Supravodivé nanozariadenia a kvantové materiály pre koherentnú manipuláciu
SUPERCONDUCTING NANODEVICES AND QUANTUM MATERIALS FOR COHERENT MANIPULATION
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Predkladáme projekt spoločného výskumu skupín z celej Európy orientovaný do troch oblastí: i) syntéza a charakterizácia kvantových materiálov s novými topologickými vlastnosťami, ii) vývoj senzorov a zariadení využívajúcich supravodivé funkcie, iii) vytváranie a koherentnú manipuláciu supravodivých stavov pre kvantovú elektroniku.
Doba trvania: 6.10.2022 – 5.10.2026
skQCI – skQCI
skQCI
Program: Digital Europe Programme
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Web stránka projektu: https://skqci.qute.sk/sk/slovencina/
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025
Vigil-ML – Štúdia smerujúca k zvýšeniu spoľahlivosti a včasnosti predikcií z dát misie Vigil pomocou strojového učenia
Study toward enhancing reliability and timeliness of Vigil mission predictions through Machine Learning
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Doba trvania: 1.10.2023 – 31.12.2025
SeNaTa – Magnetické nanoštruktúrne materiály schopné samozahrievania pre teranostické aplikácie
Self-heating magnetic nanoconstructs for theranostic applications
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kubovčíková Martina , PhD.
Anotácia: Rakovina je stále jednou z hlavných príčin úmrtia na celom svete, preto je naďalej potrebné vynakladať značné úsilie v oblasti výskumu a inovácií na nájdenie nových materiálov a metód na lepšiu diagnostiku a liečbu tohto ochorenia. Magnetické nanočastice sa javia ako veľmi sľubný materiál pre použitie v mnohých medicínskych odvetviach, napríklad v nanochirurgii sa môžu použiť na ničenie nádorových buniek zvýšením koncentrácie liečiva v cieľových bunkách v kombinácii s hypertermiou. Predkladaný projekt je zameraný na vývoj nových nanoštuktúrnych materiálov značených rádionuklidmi ako potenciálneho teranostického činidla pre rádioterapiu a diagnostiku. Prvým krokom k dosiahnutiu požadovaného cieľa bude syntéza magnetických nanoštruktúrnych materiálov (nanokonštrukt) pozostávajúcich z magnetických nanočastíc s dobrou schopnosťou samoohrevu, ktoré budú obalené rôznymi biokompatibilnými látkami vyznačujúcimi sa vhodnou bioaktivitou. Pripravené magnetické nanoštruktúrne materiály budú študované viacerými fyzikálno-chemickými metódami, bude sa sledovať ich stabilita a vhodnosť pre magnetickú hypertermiu, teda schopnosť produkovať teplo v striedavom magnetickom poli. V druhom kroku budú magnetické nanoštruktúrne materiály s najlepšími vlastnosťami značené terapeutickým 177Lu a diagnostickým 99mTh rádionuklidom, aby sa pripravili rádioaktívne magnetické nanoštruktúrne materiály pre duálnu terapiu a diagnostiku. V ďalšom kroku sa uskutoční in vitro testovanie toxicity rádionuklidmi značených magnetických nanoštruktúrnych materiálov. Pripravené magnetické nanoštruktúrne materiály značené rádionuklidmi prispejú k zlepšeniu diagnostiky a terapie rakovinových ochorení. Projekt je založený na komplexnom multidisciplinárnom prístupe, od fyziky, chémie až po biochémiu a biomedicínu. Zainteresovaní partneri majú kľúčové zručnosti, infraštruktúru a sú vysoko motivovaní k dosiahnutiu cieľov projektu.
Doba trvania: 1.7.2023 – 30.6.2025
Innovative water-soluble phytomaterial inhibitors for Alzheimer’s and Parkinson’s disease prevention
Innovative water-soluble phytomaterial inhibitors for Alzheimer’s and Parkinson’s disease prevention
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2022 – 28.2.2025
AZCAI – Anti-amyloidná aktivita kompozitov na báze zeolitov a analýza so zobrazovaním vo vysokom rozlíšení a v reálnom čase
Anti-amyloid activity of zeolite-based composites and analysis with real-time 3d super-resolution imaging
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr., Ing. Šipošová Katarína, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
Azobenzénové deriváty ako potenciálne terapeutiká pre Alzheimerovu chorobu
Azobenzenes as potential Alzheimer\’s theranostic agents
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bednáriková Zuzana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2024
JUICE-PEP-ACM – Slovenský príspevok k misii ESA-JUICE: Vývoj anti-koincidenčného modulu ACM pre časticový komplex PEP
Slovak contribution to ESA-JUICE mission: Development of Anti-Coincidence Module ACM for Particle Environment Package PEP
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Ján, PhD., akademik IAA
Anotácia: Vesmírna misia ESA-JUICE (JUpiter ICy moons Explorer, http://sci.esa.int/juice )bude čeliť veľmi nehostinnému prostrediu radiačných pásov Jupitera, kde dominujú prenikavé energetické elektróny. Časticový komplex PEP tejto misie (http://sci.esa.int/juice/50073-science-payload )bol vyvinutý v rámci širokej medzinárodnej kolaborácie pod vedením Švédskeho ústavu kozmickej fyziky IRF v Kirune. Kvôli hmotnostným limitom pre efektívne radiačné tienenie bude PEP pracovať v nepriaznivom prostredí penetrujúcich elektrónov, ktoré ovplyvnia detekčný proces v PEP/JDC (Jovian plasma Dynamics and Composition) senzore. Na potlačenie nepriaznivých vplyvov penetrujúcich elektrónov bol prijatý koncept anti-koincidenčného modulu ACM. Projekt zahŕňa vývoj kozmicky kvalifikovaného polovodičového detektora, elektronickej dosky na spracovanie signálu detektora a laboratórneho testovacieho a kalibračného systému RATEX-J (RAdiation Test EXperiment for JUICE). Sonda JUICE úspešne odštartovala k Jupiteru 14.4.2023 z kozmodrómu Kourou. Aparatúra PEP bola úspešne uvedená do prevádzky v júni 2023. Sonda JUICE sa zachytí sa na orbite okolo Jupitera 18.7.2031.
Doba trvania: 15.11.2018 – 31.12.2024
Structural, magnetic, and thermal investigations of novel functional materials
Structural, magnetic, and thermal investigations of novel functional materials
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihálik Matúš, PhD.
Anotácia: Predmetom spolupráce je skúmanie magnetických, štruktúrnych a termodynamických vlastností nových magnetických materiálov, ako sú manganity, magnetické oxidy a molekulové magnety. Projekt kladie zvláštny dôraz na úplnú fyzikálnu charakterizáciu funkčných materiálov s vlastnosťami riadenými svetlom, teplotou alebo tlakom, ako aj magnetických molekulárnych nanosystémov. Spolupráca v tejto oblasti medzi Ústavom jadrovej fyziky PAV a Ústavom experimentálnej fyziky SAV trvá už vyše pätnásť rokov. V rámci spolupráce sa uskutočnili spoločné štúdie viacerých molekulárnych magnetov a iných funkčných materiálov.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2024
Štúdium dynamiky v oblasti rozhrania medzi vesmírom a atmosférou Zeme
Study of dynamics in interface region between space and Earth’s atmosphere
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2024
Výskum korelovaných a topologických fáz vo van der Waalsovských materiáloch
Exploring correlated and topological phases in layered van der Waals quantum materials
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol, CSc.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2024
2DSOTECH – Dvojrozmerná van der Waalsovská spinovo-orbitálna torzná technológia
2Dimensional van der Waals Spin-Orbit Torque Technology
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gmitra Martin, PhD.
Anotácia: Projekt si kladie za cieľ skúmať, navrhnúť a vyvinúťdvojrozmernú platformu pre novú generáciu informačnýchtechnológií založenú na dvojrozmerných magnetických atopologických spinovo-orbitálnych materiáloch. Kombinácioutýchto materiálov do van der Waalsovských heteroštruktúr jemožné využiť synergiu medzi spintronickými efektami ašpecifickými vlastnosťami dvojrozmerných materiálov. Toumožňí využiť priekopnícku funkcionalitu v 2D technológiach,koktrétne spinovo-orbitálnu torziu pri návrhu logickýchzariadení, zariadení s nízkou spotrebou energie, alebo zariadeníso stálou pamäťou.Hlavným cieľom projektu je detekovať prúdom indukovanéprepínanie magnetizácie v hybridných zariadeniachpozostávajúcich z 2D materiálov: spinovo-orbitálny materiál /grafén / feromagnetický materiál, pomocou elektrického prúdu(anomálny Hallov jav) alebo opticky (časovo rozlíšenýmagneto-optický efekt) bez pomoci vonkajšieho magnetickéhopoľa využitím kolmého spinového prúdu kvôli zníženej symetriiv spinovo-orbitálnych materiáloch.Nízka kryštálová symetria vo vrstevnatých spinovo-orbitálnychmateriáloch vedie k nových spinovým textúram vhodná prerealizáciu efektívnej konverzie náboja na spin. Základnéskúmanie konverzie náboja na spin bude vykonané pomocoupotenciometrických metód a nelokálnej geometrie spinovéhohradla. Tieto štúdie umožnia získať informácie o hlavnommechanizme konverzie náboja na spin, ako sú spinový Hallovjav, Rashba-Edelstein efekt, a dalšie efekty spinovo-hybnostného uzamykania pri generovaní gigantickej spinovejpolarizácie. Magnetické 2D kryštály vykazujú široké spektrummagnetických usporiadaní, ktoré je možné ovládať čisteelektricky. Tento vynimočný potenciál magnetických 2Dmateriálov bude študovaný s dôrazom na jeho využitie prespinovo-orbitálne technológie využijúc ich kolmú magnetickúanizotropiu a možnosť ovládania ich stavu čiste elektricky. Budepreskúmaná dynamika magnetických excitácií, ich anizotropia amožnosť kontroly pomocou napäťových elektród. Cieľom ještudovať fundamentálne vlastnosti dynamiky magnetizácie aspinovo-orbitálneho torzného prepínania v týchto hybridnýchštruktúrach pomocou elektrického transportu,magnetotransportu, časovo a priestorovo rozlíšenej magneto-optických meraní, meraní feromagnetickej rezonancie aharmonických meraní druhého rádu. Experimentállne štúdiebudú doplňané výpočtami z prvých zásad a effektívnymimodelmi.Potenciál neprebádaných funkcionalít v týchto heteroštruktúrachvzniká ako dôsledok súhry medzi exotickými spinovýmitextúrami, magnetickými fázami a indukovanými proximálnymiefektami na rozhraniach. Vyprodukované hybridné zariadeniabudú použité na demoštrovanie ultra-rýchleho a nízko-napäťového prepínania magnetizácie v 2D magnetoch pre ďalšiugeneráciu 2D spinovo-orbitálnej torznej technológie.
Doba trvania: 1.12.2021 – 29.11.2024
Supravodivosť v tenkých filmoch nitridov – materiály pre budúce kvatové zariadenia
Superconductivity in nitride thin films – materials for future quantum devices
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pristáš Gabriel, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom nášho spoločného projektu je štúdium supravodivosti v tenkých filmoch nitridov. Ukázalo sa, že je možné použiť úzke pásy supravodivého NbN na konštrukciu ultrarýchlych jednofotónových detektorov, od ktorých sa očakáva, že budú hrať dôležitú úlohu v bezpečnej kvantovej komunikácii. Nedávno sa tímu z Montanuniversität Leoben podarilo pripraviť tenké vrstvy supravodivej zliatiny s vysokou entropiou (HEA) a kolektív zo SAV vykonal merania jej supravodivých vlastností. Príprava nitridových HEA bude ďalším krokom v snahe zlepšiť supravodivé parametre tenkých vrstiev za účelom ich využitia v budúcich kvantových zariadeniach.
Doba trvania: 1.11.2023 – 31.10.2024
EMP – Europská Mikrokelvinová Platforma
European Microkelvin Platform
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Web stránka projektu: https://emplatform.eu/
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2023
ASPIS – Feasibilitystudy of data-drivenAutonomousService forPredictionof IonosphericScintillations(ASPIS)
Feasibilitystudy of data-drivenAutonomousService forPredictionof IonosphericScintillations(ASPIS)
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2023
PURPLEGAIN – Fundamentals and application of purple bacteria biotechnology for resource recovery from waste
Fundamentals and application of purple bacteria biotechnology for resource recovery from waste
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pudlák Michal, CSc.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2023
ANOMATY – Interakcie amyloidných fibríl a nanočastíc pre biomedicínske, biochemické a inžinierske aplikácie
Interactions of nanoparticles with amyloid fibrils: from therapy to nanomaterials
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Anotácia: Napriek tomu, že tvorba amyloidných fibríl je spojená s patogenézou mnohých ľudských ochorení, amyloidné fibrilymajú potenciál byť využité aj na prípravu nových materiálov. Existuje veľké množstvo experimentálnych štúdiítýkajúcich sa interakcií nanočastíc (NPs) s amyloidmi s rôznym výsledkom, pričom niektoré NPs sa iba viažu naamyloidné fibrily, iné ich disociujú. Projekt, ktorý zahŕňa niekoľko najmodernejších komplementárnych výpočtovýcha experimentálnych metodík, má za cieľ využiť dvojakú povahu NPs v komplexe s amyloidnými fibrilami preaplikácie v nanomedicíne (terapia amyloidóz) a chemickom inžinierstve (hybridné nanomateriály pre vylepšeniekatalytickej aktivity NPs). Na štúdium použijeme Au-, Ag- a Pd- nanočastice s rôznymi fyzikálno-chemickýmivlastnosťami a amyloidné fibrily vytvorené z lyzozýmu, inz ulínu a α-laktalbumínu. Ďalším cieľom je systematickéštúdium sklonu globulárnych proteínov k tvorbe amyloidných fibríl s kontrolovanými vlastnosťami. Údaje oštrukturálnych a fyzikálno-chemických vlastnostiach fibríl môžu navyše vyplniť prázdne miesta vo veľkej skladačkebiológie akou je patogenéza amyloidóz.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2023
Self assembly and functionalization of nanofibrillar DNA-spider silk hybrid materials
Self assembly and functionalization of nanofibrillar DNA-spider silk hybrid materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr., Ing. Šipošová Katarína, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2023
SIREN – Space Ionizing Radiation Experts Nursery
Space Ionizing Radiation Experts Nursery
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Langer Ronald
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2023
SK-S2P-Edu – Proposal for Slovak universities curriculum adaptation toward S2P market (SK-S2P-Edu)
Proposal for Slovak universities curriculum adaptation toward S2P market (SK-S2P-Edu)
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Doba trvania: 1.12.2022 – 31.10.2023
NOVÉ KOMPOZITY NANOČASTÍC OXIDU CÉRIA A UHLÍKOVÝCH ENTEROSORBENTOV PRE LIEČBU CHORÔB PO AKÚTNOM OŽIARENÍ
NOVEL COMPOSITES BASED ON CERIUM OXIDE NANOPARTICLES AND CARBON ENTEROSORBENTS FOR ACUTE RADIATION SICKNESS THERAPY
Program: NATO
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey, DrSc.
Doba trvania: 15.7.2020 – 14.7.2023
Atmosférické elektrické pole a dynamika nabitých častíc a sekundárne kozmické žiarenie vo vysokých horách
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2022
Atmosférické elektrické pole a dynamika nabitých častíc a sekundárneho kozmického žiarenia vo vysokých horách
Atmospheric electric field and dynamics of charged particles and secondary cosmic rays in high mountains
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Langer Ronald
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
AMAZON – Dynamické štúdium amyloidnej agregácie proteínov pomocou magnetických zeolitových nanočastíc
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2022
Elastic micro-tools for optical manipulation of biological objects
Elastic micro-tools for optical manipulation of biological objects
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tomori Zoltán, CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
FMF – Flexibilné magnetické vlákna: Vlastnosti a aplikácie
Flexible Magnetic Filaments: Properties and Applications
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Pre syntézu flexibilných magnetických vlákien sú vyvinuté rôzne technológie. Patria medzi ne spájanie magnetických mikročastíc DNA, adsorpcia magnetických častíc zväzkami polyelektrolytov, extrakcia reťazcov magnetozómov z magnetotaktických baktérií a iné. Flexibilné magnetické vlákna sú zaujímavé pre aplikácie ako „samo-hybné“ mikroobjekty (pre cielený transport), mikro-mixéry (pre mikrofluidiká), rôzne senzory (mikroreológia). Budú vyvinuté numerické algoritmy s cieľom predikcie správania sa vlákien v magnetických poliach rôznych konfigurácií, vrátane algoritmov založených na dynamike kriviek, metóde Boltzmannovej mriežky a Brownovskej dynamiky. Získané numerické výsledky budú porovnávané s experimentálnymi výsledkami merania prietokových polí okolo magnetických vlákien, ich nestabilitou vzpriamenia. V dôsledku toho sa vyvinie nová technológia na meranie DLS, ktorá umožní prístup k charakteristikám translačného a rotačného pohybu reťazca ako sú magnetické mikroobjekty.
Doba trvania: 1.9.2018 – 31.12.2022
JEM-EUSO, Kozmické Observatórium Extrémneho Vesmíru na palube Japonského Experimentálneho Modulu
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol, PhD.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2022
TMQM – Ladenie frustrovaných kovových kvantových magnetov
Tuning of frustrated metallic quantum magnets
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
Mikrokontaktová a tunelová spektroskopia topologických izolátorov SnTe a Ge polovodičov
Point-contact and tunnel spectroscopy of the topological insulator SnTe and Ge semiconductor
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol, CSc.
Doba trvania: 1.4.2020 – 31.12.2022
Multifunctional magnetic materials – research into structure and physical properties
Multifunctional magnetic materials – research into structure and physical properties
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Anotácia: The object of the collaboration is investigation of the magnetic, structural and thermodynamic properties ofnew magnetic materials such as manganites, magnetic oxides and molecule-based magnets. Of particularimportance is the search for functional materials with light-, temperature- or pressure-controlled propertiesas well as magnetic molecular nanosystems. Collaboration in this area between the Institute of NuclearPhysics PAS and the Institute of Experimental Physics SAS lasts for over twelve years. We have carried outcommon studies of several molecular magnets, workers of INP PAN take regularly part in the triennialCSMAG conference organized in Košice. We are in possession of different but complementary measurementinstruments. Therefore, the continuation of the joint project, aimed at a more comprehensive description andunderstanding of properties of new magnetic materials, would be purposef
Doba trvania: 19.2.2019 – 31.12.2022
MultiFunMag – Návrh a príprava multifunkčných magnetických nanočastíc na detekciu nádorových buniek
Design and preparation of multifunctional magnetic nanoparticles for the cancer cell detection
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Závišová Vlasta, PhD.
Anotácia: Rakovina je druhou najčastejšou príčinou úmrtia po kardiovaskulárnych chorobách takmer vo všetkých európskych krajinách. V posledných niekoľkých desaťročiach sa rakovina lieči chirurgicky, pomocou chemoterapie a rádioterapie. Predkladaný projekt je zameraný na vývoj biokompatibilných multifunkčných magnetických nanočastíc a na hodnotenie ich diagnostického a terapeutického potenciálu pre použitie v nkológii. Prvým krokom na dosiahnutie požadovaného cieľa bude syntéza magnetických nanočastíc a funkcionalizácia ich povrchu pomocou biokompatibilných materiálov vhodných na naviazanie rádioaktívnych látok.Na optimalizáciu prípravy biokompatibilných multifunkčných magnetických nanočastíc (MNČ)sa použije viacero fyzikálnochemických metód. Súčasne sa bude študovať vhodnosť multifunkčných magnetických nanočastíc pre magnetickú rezonanciu a pre magnetickú hypertermiu. Vzhľadom na aplikačné účely biokompatibilných multifunkčných magnetických nanočastíc, sa bude sledovať biodistribúcia MNČ konjugovaných s radiomarkerom. Pripravené rádioaktívne konjugované MNČ prispejú k zlepšeniu účinnosti diagnostiky a liečby rakoviny.Kombinácia MRI, hypertermie a rádioterapie navyše predstavuje významný pokrok v liečbe rakovinových ochorení a výrazne zlepšenie prežívania onkologických pacientov. Projekt je založený na komplexnom multidisciplinárnom prístupe, od fyziky, chémie až po biochémiu a biomedicínu. Zainteresovaní partneri majú kľúčové zručnosti, infraštruktúru a sú vysoko motivovaní k dosiahnutiu cieľov projektu.
Doba trvania: 1.3.2020 – 31.12.2022
Ordering and self-organization of magnetic nanoparticles in liquid crystals
Ordering and self-organization of magnetic nanoparticles in liquid crystals
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lacková Veronika, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Príprava a štúdium štruktúrnych a magnetických vlastností CoFe2O4/Fe3O4 nanočastíc typu "core/shell" pre magnetickú hypertermiu
Preparation and study of structural and magnetic properties of core/shell CoFe2O4/Fe3O4 nanoparticles for advanced magnetic hyperthermia
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
SK-S2P – Slovakia national Space Safety Programme(S2P) study (SK-S2P)
Slovakia national Space Safety Programme(S2P) study (SK-S2P)
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Doba trvania: 1.12.2021 – 31.12.2022
SIREN – Space Ionizing Radiation Experts Nursery
Space Ionizing Radiation Experts Nursery
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Langer Ronald
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Stabilita a agregácia globulárnych proteínov v prítomnosti biokompatibilných iónových kvapalín
Stability and aggregation of globular proteins in the presence of biocompatible ionic liquids
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fedunová Diana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
Stavy tenzorových stietí Algoritmy a aplikácie
Tenso-Network States Algorithms and Applications
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vargová Hana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
STM štúdium grafénom pokrytých nanoštruktúr
Investigation of graphene covered superconducting nanostructures by scanning tunneling microscopy
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol, CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Supravodivé vlastnosti tenkých vrstiev boridov
Superconducting properties of boride thin films
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Flachbart Karol, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Cieľom tejto mobility je príprava tenkých vrstiev supravodivých boridov YB6 a ZrB12 a štúdium ich vlastností ako funkciu hrúbky, mikroštruktúry a aplikovaného tlaku. Výsledkom štúdia budú nové poznatky o tom, ako sa menia supravodivé vlastnosti objemových (3D) supravodičov ak sa tieto stanú dvojrozmernými (2D). V tejto súvislosti sa očakáva zmena supravodivých vlastností a to v dôsledku výraznej zmeny bohatého fonónového spektra boridov a príslušnej elektrón – fonónovej interakcie, ktoré sú za supravodivosť zodpovedné. Táto oblasť boridov je nepreskúmaná, preto je pri tomto výskume možno očakávať získanie nových a originálnych výsledkov.Projekt navyše umožní vzájomné využitie laboratórnych zariadení (pre prípravu tenkých vrstiev v Leobene, pre ich výskum v Košiciach), zapojenie sa postdoktorandov a doktorandov, prípravu spoločných publikácií a pravdepodobne aj prípravu ďalších spoločných projektov.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
Štúdium nových feromagnetických nanokompozitov
Investigation of new ferromagnetic nanocomposites
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
AMON-net – –
Follow-up of feasibility study to observe ionospheric disturbances by airglow monitoring network (AMON-net)
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Doba trvania: 1.10.2018 – 30.9.2022
TESTIMONIES – Teoretické a experimentálne štúdium nanomateriálov na báze oxyhydridov prechodových kovov pre supravodivosť a fotokatalýzu
Theoretical and Experimental Study of Transition Metal Oxyhydride Nanomaterials for Superconductivity and Photocatalysis
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Flachbart Karol, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Projekt je zameraný na teoretické a experimentálne štúdium nanomateriálov na báze oxyhydridov prechodových kovov pre oblasť supravodivosti a fotokatalýzy. Cieľmi Projektu sú: – na základe modelovania navrhnúť a vo forme tenkých vrstiev pripraviť nanomateriály na báze oxyhydridov Ytria (YHxOy) a Titánu (TiHxOy) s vlastnosťami vhodnými pre využitie v oblasti supravodivosti a fotokatalýzy,- experimentálne študovať vlastnosti navrhnutých a pripravených nanomateriálov, – na základe získaných výsledkov vyhodnotiť aplikačný potenciál týchto materiálov. Ambíciou projektu je na jednej strane predpovedať a pokúsiť sa pripraviť nový typ polovodičových materiálov na báze hydridov a oxyhydridov Y a Ti, ktoré by v oblasti ochrany životného prostredia pomáhali účinnejšie vo vzduchu a vo vode rozkladať rôzne chemické zlúčeniny (kontaminanty). Na druhej strane, pre oblasť supravodivosti navrhnúť a pripraviť kovové tenké vrstvy na báze hydridov Y a Ti, ktoré by sa okrem vysokofrekvenčných fonónových módov vyznačovali vysokou hustotou elektrónových stav a zvýšenou elektrón-fonónovou interakciou. To by mohlo resp. malo viesť k supravodivosti pri vyšších teplotách. V tejto súvislosti je možné uviesť, že pri veľmi vysokých tlakoch (rádovo stovkách GPa) sa v súčasnosti pozoruje supravodivosť pri teplotách vyšších ako 250 K. Projekt je multidisciplinárny, podieľajú sa na ňom teoretickí a experimentálni fyzici (návrh a štúdium materiálov), chemici a materiáloví inžinieri (príprava materiálov), ako aj dve firmy, ktorých aktivity budú súvisieť s potenciálnymi aplikáciami.
Doba trvania: 1.10.2019 – 30.9.2022
Nanocohybri – NANOSCALE COHERENT HYBRID DEVICES FOR SUPERCONDUCTING QUANTUM TECHNOLOGIES
NANOSCALE COHERENT HYBRID DEVICES FOR SUPERCONDUCTING QUANTUM TECHNOLOGIES
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Superconducting technologies are prime candidates to ripen quantum effects into devices and applications. The accumulated knowledge in decades of work in understanding superconductivity allows scientists now to make experiments by design, controlling relevant parameters in devices. A new field is emerging whose final objective is to improve appliances taking advantage of quantum effects, be it for dissipationless transport of current, generation of high magnetic fields, sensors or quantum information. The field will impact crucial areas for societal development, including energy, transport, medicine or computation. Quantum behavior is controlled by using hybrids of superconductors with magnets, insulators, semiconductors or normal metals. Traditionally, the scientific and technical communities working in superconductivity are spread across projects from different calls, whose activities put Europe at the frontier of research. The present Action aims to address the pressing need for a common place to share knowledge and infrastructure and develop new cooperative projects.To this end, we have set-up a program including networking activities with an open, proactive and inclusive approach to other researchers and industry. We will develop the concept of a Virtual Institute to improve availability of infrastructure and knowledge, and focus on contributing to gender balance and the participation of young researchers. The proposal aims to avoid duplication of resources and skills in a subject traditionally dominated by small groups working independently. This will optimize European efforts in this area and uncover our full potential, thus maintaining and developing Europe’s leading position in superconducting quantum technologies.
Doba trvania: 18.10.2017 – 17.4.2022
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Ján, PhD., akademik IAA
Doba trvania: – 1.3.2022
Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach
The ALICE experiment at the CERN LHC: Study of the strongly interacting matter under extreme conditions
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá štúdiom silno interagujúcej hmoty pri extrémnych podmienkach v zrážkach p-p, p-Pb a Pb-Pb pri energiách urýchľovača LHC v CERN. Nosným programom experimentu ALICE je štúdium vlastností kvarkovo-gluónovej plazmy.
Web stránka projektu: //http://osf.saske.sk/sk/?id=vyskum&sub=experimenty_ALICE
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2021
Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách
ATLAS experiment on LHC at CERN: deep-inelastic precesses and new physics at TeV energies
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stríženec Pavol, CSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá štúdiom protónovo-protónových zrážok pri vysokých energiách (13-14TeV) na urýchľovači LHC v CERN v rámci experimentu ATLAS. Je zameraný na verifikáciu Štandardného modelu (ŠM), ktorej súčasťou je najmä zber a analýza údajov za účelom vyjasnenia vlastností Higgsovho bozónu, a s tým spojené štúdium spontánneho narušenia symetrie v elektro-slabom sektore ŠM a postavanie Higgsovho bozónu vzhľadom k ŠM. Ďalej je to analýza dát z pohľadu možnej existencie tzv. SUSY častíc a s nimi spätej teórie supersymetrie a napokon je to analýza zameraná na skúmanie smerov fyziky mimo rámca ŠM, ako je napr. na možnosť existencie extra dimenzií, mikro čiernych dier a pod.
Web stránka projektu: http://osf.saske.sk/sk/?id=vyskum&sub=experimenty_ATLAS
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2021
JEM-EUSO – JEM-EUSO, Kozmické Observatórium Extrémneho Vesmíru na palube Japonského Experimentálneho Modulu
JEM-EUSO, Extreme Universe Space Observatory Onboard Japan Experiment Module
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol, PhD.
Anotácia: Výskum kozmického žiarenia extrémnych energií s využitím pozorovaní sekundárnych odoziev v atmosfére Zeme z paluby Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS
Web stránka projektu: http://jem-euso.roma2.infn.it
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2021
CAMBIOMN – Komplementárne analytické metódy na určenie biodistribúcie magnetických nanočastíc
Complementary analytic methods for the determination of the biodistribution of the magnetic nanoparticles
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina, CSc.
Anotácia: Navrhovaný projekt je zameraný na syntézu vopred presne špecifikovaných magnetických nanočastíc akopotenciálnych kandidátov pre hypertermiu, cielený transport liečiv a chemoterapiu/rádioterapiu. Hlavnýmcieľom projektu bude následne vypracovať účinnú metodiku sledovania ich biodistribúcie v jednotlivýchorgánoch a tkanivách. Základná koncepcia projektu zahŕňa i) získať dobre definované magnetickénanočastice vhodné pre použitie v nanomedicíne; ii) charakterizovať pripravené magnetické nanočasticeza presne definovaných a reprodukovateľných podmienok, iii) rozvíjať vhodnú kombináciu analytickýchmetód na podrobnú analýzu ich biodistribúcie. V tejto súvislosti bude venovaná špeciálna pozornosťoptimalizácii postupov syntézy tak, aby pripravené magnetické nanočastice s vhodnými funkčnýmivlastnosťami poskytovali dostatočnú odozvu na vybrané analytické metódy a následné stanovenie ichbiodistribúcie. Predpokladáme, že takýto prístup bude mať za následok vypracovanie protokolu naprípravu a štúdium biodistribúcie magnetických nanočastíc pri čo najnižšej možnej koncentrácii, ktorá by vďalšom kroku mohla výrazne znížiť nežiaduce vedľajšie účinky liečby. Okrem toho, takýto projektvýznamne prispeje i) k bilaterálnej spolupráci a prenosu poznatkov medzi odborníkmi v oblasti chémie,fyziky, biológie a farmácie; ii) k optimalizácii reálnej štruktúry a štúdiu bioakumulácie pripravenýchnanočastíc; iii) k prezentácii a publikácii dosiahnutých výsledkov odbornej verejnosti; iv) k vytvoreniupodmienok pre ďalšiu spoluprácu vo vysoko atraktívnej vedeckej oblasti biofyziky/nanomedicíny.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
MAGBIO – Magnetické nanokompozity pre biomedicínu
Magnetic nanocomposites for biomedicine
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Anotácia: Multidisciplinárny projekt je venovaný príprave a charakterizácii magnetitových a manganitových magnetických nanokompozitov s aplikačným potenciálom pre hypertermiu. Magnetické nanočastice pripravené viacerými spôsobmi budú funkcionalizované metódami povrchovej chémie. Na hotových magnetických kompozitoch bude meraný tepelný ohrev v prítomnosti vonkajšieho magnetického poľa, ktorého frekvencia a amplitúda budú spĺňať Brezovichove kritérium.
Doba trvania: 15.2.2019 – 31.12.2021
MAGSAT – Nové magneticky mäkké jadrá pre satelitné zariadenia a magnetometre pracujúce v kozmických podmienkach.
Novel soft magnetic cores tailored for use in space qualified magnetometers and satellite devices
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je vývoj nových magneticky mäkkých jadier z rýchlochladených amorfných a nanokryštalických materiálov, ktoré budú následne použité pre návrh a konštrukciu magnetometrov a magnetických torzných rotátorov aplikovateľných v kozmických podmienkach. Tieto materiály sa musia vyznačovať excelentnou stabilitou magnetických vlastností (týka sa to najmä vysokej magnetickej permeability a nasýtenej magnetickej indukcie) v širokom rozsahu meniacej sa pracovnej teploty (typicky medzi -50°C a + 85°C). Minimalizácia energetickej spotreby je jednou z kľúčových požiadaviek pri návrhu satelitných zariadení a teda vyvinuté magnetické jadrá by mali vykazovať tiež nízke premagnetizačné straty.
Doba trvania: 1.9.2018 – 31.12.2021
Usporiadanie a samoorganizácia magnetických nanočastíc v kvapalných kryštáloch
Ordering and self-organization of magnetic nanoparticles in liquid crystals
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lacková Veronika, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Zvýšenie Bioaktivity Nanočastíc Oxidu Céria
Enhancement of Bioactivity of Cerium Oxide Nanoparticles
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2021
NANOConVEX CIG – – Nanokvapaliny pre zariadenia na prenos tepla prúdením NANOConVEX CIG
Nanofluids for convective heat transfer devices NANOConVEX CIG
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan, CSc.
Anotácia: V projekte využíjeme nadobudnuté výsledky a skúsenosti v aplikáciách nami pripravených magnetických nanokvapalín vo vysokovýkonových transformátoroch za účelom zníženia ich pracovnej teploty, zvýšeniu odvodu tepla od jadra transformátora pri zachovaní ich izolačných charakteristík čo samozrejme bude mať vplyv na zvýšenie doby života a znížení nákladov na ich prevádzku.
Doba trvania: 1.5.2020 – 30.4.2021
MAGBBRIS – Nové magnetické biomateriály pre obnovu mozgu a zobrazovanie po mozgovej príhode
New MAGnetic Biomaterials for Brain Repair and Imaging after Stroke
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Prípravou nového magnetického nano-biomateriálu dosiahneme obnovu tkaniva v súvislosti s ischemickými prípadmi. Využijeme výhody nanotechnológie doručiť terapeutický rastový faktor sekretom do oblasti poškodeného mozgu. Podľa World Health Organization až 15 miliónov osôb trpí každý rok infarktom mozgu. Dostupné liečenie je iba akútna trombolytická terapia (farmakologická alebo mechanická), ktorá je poskytnutá menej ako 10% postihnutým pacientom z dôvodov striktných výberových kritérií. Na druhej strane liečenie krvného riečiska nervových vlákien môže poskytnúť možnosť zahrnúť takýchto pacientov do procedúr. MAGBBRIS predstavuje skutočnosť, že rastúce faktory, sekretované endoteliálne bunky, s preukázaným potenciálom obnovy tkaniva môžu byť uzavreté v magnetickom biomateriáli a môžu byť bezpečne a úspešne zavedené do mozgu myši a tam indukovať obnovu tkaniva. V ischemickom mozgu sekretom môže byť podržaný pôsobením externého magnetického poľa a takto vylepšiť obnovu ciev a regeneráciu neurogenného tkaniva po infarkte.
Doba trvania: 1.3.2018 – 28.2.2021
Atmosferická alektrina a sekundárne kozmické žiarenie
Atmospheric electricity and secondary cosmic radiation
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Langer Ronald
Anotácia: Navrhovaný projekt spočívá v pokračování nedávno započaté spolupráce na společném výzkumu vztahů mezi atmosférickou elektřinou a dynamikou, sekundárním kosmickým zářením a kosmickým počasím. Speciální pozornost bude věnována událostem během bouřek, např. zvýšené četnosti pulzů pozorovaných částicovým detektorem SEVAN během intervalů, kdy na byla naměřena velká elektrické pole a hledání vztahů mezi jednotlivými atmosférickými výboji a detekcí částic. Studium bude založeno na měření elektrostatického pole, elektromagnetického záření z bleskových výbojů, meteorologických datech a měření energetických částic, včetně gamma záření, na Lomnickém štítu. Předpokládá se i zlepšování a rozšiřování měření v okolí Lomnického štítu. Atmosférické elektrické pole bude rovněž měřeno i na několika místech v ČR. Hlavním cílem projektu je lepší znalost mechanismů, které propojují atmosférickou elektřinu a bouřky s energetickými částicemi (radiací) a kosmickým počasím. Při výzkumu bude použit jak statistický přístup tak analýza jednotlivých výrazných událostí.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
AMAZON – Dynamické štúdium amyloidnej agregácie proteínov pomocou magnetických zeolitových nanočastíc
Dynamical study of formation/destruction of protein amyloid aggregatess targeted by magnetic zeolite nanocomposites
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach
ALICE experiment at the CERN LHC: The study of strongly interacting matter under extreme conditions
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá štúdiom silno interagujúcej hmoty pri extrémnych podmienkach v zrážkach p-p, p-Pb a Pb-Pb pri energiách urýchľovača LHC v CERN. Nosným programom experimentu ALICE je štúdium vlastností kvarkovo-gluónovej plazmy.
Web stránka projektu: http://osf.saske.sk/sk/?id=vyskum&sub=experimenty_ALICE
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2020
Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách
ATLAS experiment on LHC in CERN: deep-inelastic events and new physics at TeV energies
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Bruncko Dušan, CSc.
Web stránka projektu: http://www.saske.sk/UEF/OSF/ATLAS/atlas_1.html
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2020
MGFS – Kovové geometricky frustrované systémy
Metallic geometrically frustrated systems
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír, PhD.
Anotácia: The principal aim of this project is to establish the microscopic anisotropy parameters and the relevant terms for the magnetic interaction in MGFS. Despite significant experimental and theoretical work, such parameters are unknown for the compounds (e.g. TmB4, HoB4) which form a Shastry Sutherland lattice (SSL) as well as for the highly symmetric face centered cubic (fcc) lattice based systems (e.g. HoB12). The experimental approach will be magnetisation measurements as a function of field direction, neutron diffraction combined with modelling techniques like WIEN2K, McPhase or SpinW. The oscillatory RKKY exchange interaction parameters are expected to be susceptible to applied pressure as well as to alloying. Suitable methods and oriented samples of rare earth borides are available.Crystal field anisotropy is theoretically described by a multipole expansion of theelectric field. The crystal field level splitting parameters will be determined frommagnetisation and specific heat data, as a function of field direction, as well as frominelastic neutron diffraction on powder samples, typically using software like McPhase.The goal of this part is a description of anisotropy of TmB4, HoB4 and the symmetric fcc– counterparts HoB12 and TmB12.The second set of parameters needed for understanding of the Hamiltonian are themagnetic interactions. They will be determined from the dispersion relationsmeasured using neutron spectroscopy on HoB4 and HoB12 along differentcrystallographic directions and in applied magnetic field. These parameters depend ondetails of the RKKY interaction which as a cross check can also be obtained from firstprinciples, using packages like WIEN2K. This type of experiments will be carried out atthe HZB Berlin on isotopically enrich Ho11B4 and Ho11B12 samples, which are availableand first testing experiments were already carried out.We intend to verify results by high pressure experiments (we assume pressuresup to 10 GPa in diamond pressure cells) which is associated with the increase ofitinerant electron concentration in MGFS, and thus with the change of parameters aswell as changes of critical fields and temperatures. This aim will cover MGFS based onthe SSL structure as well as systems based on the fcc structure. Another option to verifyresults is alloying. We will study the effect of substitution of magnetic ions like Tm3+and Ho3+ ions by nonmagnetic Lu3+ ions. Necessary devices and samples for thisresearch are available.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2020
Kozmické žiarenie pozorované na dvoch vysokohorských observatóriách: Moussala a Lomnický štít
Cosmic rays as observed at two high mountain observatories: BEO Moussala and Lomnicky Stit
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Langer Ronald
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
– – Štúdium amyloidnej agregácie proteínov in vitro a v mozgomiešnom moku
Study of the protein amyloid aggregation in vitro and in cerebrospinal fluid
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Anotácia: Štúdium amyloidnej agregácie proteínov in vitro a vo vzorkách mozgomiešneho moku ľudí trpiacich na amyloidné ochorenie, ktoré obsahujú proteíny agregované in vivo. Odskúšanie zavedené testu v mozgomiešnom moku dementných a nedementných ľudí.
Doba trvania: 13.7.2015 – 31.12.2020
Nanoradiomag – Vývoj a príprava rádionuklidmi značených magnetických nanočastíc dispergovaných vo vodnom prostredí.
Development and production of water-dispersible radionuclide labeled magnetic nanoparticles
Program: EUREKA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina, CSc.
Anotácia: Cieľom navrhovaného projektu EUREKA je vývoj a výroba magnetických nanočastíc (MNC) ako dôležitých látok pre použitie v diagnostike (kontrastné látky v NMR) a pre pokročilé predklinické štúdie liečby nádorových ochorení. Vzhľadom na multifunkčnosť MNC možno uvažovať o viacerých spôsoboch ich využitia. Vďaka tomu sa projekt zameriava na tri hlavné oblasti: i) Syntéza MNC pre aplikácie v liečbe rakoviny pomocou magnetickej hypertermie; ii) označenie MNC rádionuklidmi s cieľom zaviesť duálnu terapiu nádorových ochorení (terapia rádionuklidmi v spojení s magnetickou hypertermiou); iii) včasná a správna diagnostika nádorových ochorení použitím MNC ako kontrastných látok. Projektové aktivity sú zamerané na: i) syntézu MNC s optimálnymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami; ii) naviazanie rádionuklidov do ich štruktúr; iii) funkcionalizácia povrchov pripravených MNC a iv) in vitro / in vivo testovanie biologických účinkov MNC a ich optimalizáciu s cieľom dosiahnuť ich maximálnu účinnosť a konkurencieschopnosť ich potenciálnej výroby.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
SPACE:LAB – place to attract, educate and involve young generation in space science and engineering
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Doba trvania: 1.12.2018 – 30.11.2020
NANOUPTAKE – Prekonanie bariiér pre komerčné využitie nanokvapalín (NANOUPTAKE)
Overcoming Barriers to Nanofluids Market Uptake ( NANOUPTAKE)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan, CSc.
Anotácia: Nanokvapaliny sú definované ako kvapaliny obsahujúce nanometrové nanočastice so zvýšeným efektom prenosu tepla. Nanočastice zlepšujú efektívne výmenu tepla a uchovávanie tepelnej energie. Hlavným cieľom a zámerom projektu NANOUPTAKE COST Action je vytvorenie siete výskumných, vývojových a inovatívnych inštitúcií a kľúčových industriálnych partnerov na vývoj a rozvoj využitia nanokvapalín ako pokročilých materiálov pre prenos tepla a uchovávania tepelnej energie pre zvýšenie účinnosti tepelnej výmeny a systémov na zálohovanie energie. Jedná sa o vývoj a zvládnutie prípravy nanokvapalín a charakterizácie ich vlastností, aby bolo dosiahnuté zvýšenie efektívnosti prenosu základných vedeckých poznatkov do systému priemyselného využitia, aby sa umožnilo prekonať prekážky, ktoré teraz bránia tomuto primeranému transféru. Vzhľadom na zložitosť tohto cieľa, synergiu možno dosiahnuť len v dlhšom časovom rámci, a to prostredníctvom spoločných pracovných stretnutí, spoločných publikácií, spoločného výskumu v rámci Horizontu 2020 a výmene poznatkov s inými výskumnými skupinami v rámci iných COST Akcií.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15119
Doba trvania: 19.4.2016 – 18.4.2020
CHINMEDAMY – Identifikácia a mechanizmus účinku malých molekúl využívaných v tradičnej čínskej medicíne na liečbu Alzheimerovej choroby
Discovery and Mechanism of Small Molecule Compounds from Traditional Chinese Medicine for treatment of Alzheimer \’s Disease
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
Mikrokontaktová spektroskopia supravodičov na báze železa
Point-contact and tunneling spectroscopy of emergent iron-based superconductors
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
BIOSAP – Nanoštrukturované bio-hybridné materiály generované samousporiadajúcimi procesmi
Design of nanostructured bio-hybrid materials through self-assembly process
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je výrazne prispieť k lepšiemu pochopeniu interakcie medzi magnetickými nanočasticami a lyotropným kvapalným kryštálom ako nosičom. Jednou z kľúčových úloh je príprava bio-anorganického hybridného materiálu na báze kvapalného kryštálu formovaného fibrilami lyzozýmu, dopovanému magnetickými nanočasticami s cieľom preštudovať interakciu medzi magnetickými nanočasticami a samotnými fibrilami lyzozýmu ako aj proces samoformovania usporiadaných dentrityckých štruktúr. Predkladaný projekt je zameraný na experimentálne štúdium javov pozorovaných v biologických anizotrópnych koloidných suspenziách, ktoré sú intenzívne študované aj v súvislosti s mnohými neurodegeneratívnymi chorobami ako je Alzheimerova, Hungtingtonova a pod. Schopnosť koloidných nanomateriálov vytvárať nanoštruktúry, generované pomocou samousporiadavajúcich procesov s vysokým stupňom usporiadania, umožňuje ich aplikácie v optoelektronike, fotonike ale aj ako biosenzory. Hoci sú tieto systémy intenzívne študované, samotný mechanizmus a podstata tohto javu je stále nejasná a predstavuje nepreskúmanú oblasť. Využitie experimentálnych techník dostupných na oboch pracoviskách si kladie za cieľ prispieť k lepšiemu poznaniu tohto javu.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
Príprava a magnetické vlastnosti Co/CoO core-shell nanočastíc
Research on preparation and magnetic properties of Co/CoO core-shell nanoparticles
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
MMP REBCO – RE211 nanorozmerové piningové centrá v REBCO masívnych supravodičoch vytvorené MPP procesom
RE211 nanosize pining centers in REBCO bulks formed by modified precursor powder process
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: REBa2Cu3O7 (skrátene REBCO alebo RE123, RE = Y alebo vzácna zemina) masívne monokryštalické supravodiče (MMS) sú novou unikátnou triedou supravodičov s perspektívou uplatnenie ako supravodivé permanentné magnety. Jednou z ciest priblíženia ich praktických aplikácií je zníženie ceny resp. zvýšenie úžitkových vlastností uplatnením efektívnejších progresívnych technologických postupov ich prípravy. Zjemnenie piningových centier v podobe nesupravodivých častíc RE2BaCuO5 (RE211) fázy je dôležitou úlohou pri výrobe REBCO MMS top-seeded melt-growth (TSMG) procesom v podobe kryomagnetov s vysokými parametrami. Laboratórium materiálovej fyziky (LMF) ÚEF SAV a Department of Physics JTU Shanghai sa dlhodobo venujú problematike REBCO masívnyých monokryštalických supravodičov a dosiahli v tejtio oblasti významné medzinárodné postavenie. Najnovšie výsledky spolupracujúcich pracovísk ukazujú, že ak sa nahradí konvenčné pridávanie Y211 prášku do štartovacieho zloženia procesom, pri ktorom sa vychádza zo zmesi Y2O3 a Ba2Cu3x práškov dajú sa vytvoriť nanorozmerové Y211 piningové centrá, ktoré povedú k výraznému nárastu hodnoty maximálneho zachyteného poľa. Tento efektívny proces chceme v rámci spoločného projektu rozšíriť aj na MMS typu SmBCO a GdBCO, ktoré obecne vykazujú vyššie hodnoty zachyteného magnetického poľa ako YBCO MMS. Pri plnení tohto cieľa budeme hľadať optimálne chemické zloženie a podmienky rastu masívnych kryštálov. Rast MMS bude prebiehať najmä na zariadeniach Department of Physics, Shanghai Jiao Tong University počas pobytov mladých pracovníkov z LMF. Mikroštruktúrna analýza a charakterizácia supravodivých vlastností sa uskutoční najmä v LMF. Plánovaná vzájomná spolupráca významne prispeje k rýchlejšiemu napredovaniu výskumu REBCO MMS najmä dopĺňaním sa spolupracujúcich pracovísk v oblasti výmeny poznatkov , spoločným využívaním unikátnych experimentálnych metodík na jednotlivých pracoviskách ako aj pri vedeckom napredovaní mladých vedeckých pracovníkov a výchove doktorandov.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
Supravodivosť tenkých filmov boridov
Superconductivity of boride thin films
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Flachbart Karol, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Cieľom navrhovaného projektu je príprava tenkých vrstiev na báze supravodivých vysokobórovýchboridov (YB6, ZrB12 a LuB12) a štúdium ich vlastností v závislosti na hrúbke,mikroštruktúre a aplikovanom tlaku. Výsledky navrhovaného výskumu poskytnú nové poznatky ozmenách supravodivých vlastnosti týchto objemových (3D) materiálov (s veľmi bohatýmfonónovým spektrom) ak sa tieto stanú kvázi-dvojrozmernými (2D).
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
Synthesis and comparison of properties of Fe3O4 and (La,Sr)MnO3 nanoparticles and magnetic fluids based on them
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
SOOSA – Štúdium usporiadania, orientácie a samozbaľovania v biopolyméroch a kvapalných kryštáloch
Study of orientation ordering and self-assembly in biopolymer and liquid crystal
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr., Ing. Šipošová Katarína, PhD.
Anotácia: Kvapalné kryštály (LC) sú stavom hmoty, ktorá v sebe kombinuje vlastnosti bežných kvapalín s vlastnosťami tuhých kryštálov. Príklady kvapalných kryštálov nachádzame v prírode, ale aj v rôznych technologických aplikáciách. LC v skutočnosti vykazujú množstvo unikátnych a atraktívnych vlastností, ktoré tak v závislosti od usporiadania anizotrópnych molekúl na rozhraní v týchto systémoch, a teda, disponujú obrovským potenciálom využitia ako v základných vedách, tak aj v inovatívnych aplikáciách. Navyše, nové bio-nanokompozity pozostávajúce z amyloidných vlákien proteínov (ktoré môžu byť vďaka ich stabilite a rigidite považované za objekty podobné kopolymérom) a magnetických nanočastíc umožňujú dosiahnutie špeciálnej, vysoko usporiadanej štruktúry. Predkladaný projekt je zameraný na štúdium orientácie a organizovania sa jednotlivých zložiek v týchto systémoch
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
Teoretické a experimentálne štúdium orientačných, magneto-optických a dielektrických vlastností kompozitov kvapalných kryštálov dopovaných magneticckými časticami.
Theoretical and experimental studies of orientational, magneto-optical and dielectric properties of composite liquid crystals filled with magnetic particles.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália, CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
NGP-NET – Neglobulárne proteíny – od sekvencie ku štruktúre, funkcii a aplikácii v molekulárnej fyziopatológii
Non-globular proteins – from sequence to structure, function and application in molecular physiopathology
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Anotácia: Neglobulárne proteíny (NGPs) zahŕňajú rôzne molekulové javy, ktoré odporujú tradičnej paradigme sekvencia – štruktúra – funkcia proteínu. NPGs obsahujú prirodzene neusporiadané úseky, tandemové úseky, domény agregácie, sekvencie s nízkou komplexnosťou a transmembránové domény. Aj keď stále viac dôkazov naznačuje, že NGPs hrajú ústrednú úlohu v mnohých ľudských ochorení, o ich funkcii vieme veľmi málo. Lepšiemu pochopeniu úlohy NGPs v ľudskej fyziopatológii bránil málo systematický výskum v tejto oblasti. Projekt si kladie za úlohu vytvoriť pan-európsku sieť vedeckých skupín, ktoré sa venujú NGPs s cieľom lepšej koordinácie a posilnenia výskumu v tejto oblasti. V rámci projektu bude na základe dohody zainteresovaných odborníkov vytvorená nová klasifikácia NGPs Prezentovaná bude pomocou novovytvorených webových stránok, spoločných stretnutí, vedeckých dielní zameraných na tematiku NGPs.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/COST_Actions/bmbs/BM1405
Doba trvania: 27.7.2015 – 25.3.2019
CEMENT – Zvýšenie supravodivej Tc v 2D tenkých filmoch vplyvom tlaku
Enhancement of superconducting Tc in 2D thin films under pressure
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pristáš Gabriel, PhD.
Doba trvania: 3.2.2019 – 5.3.2019
Účinok malých molekúl a nanočastíc na amyloidnú agregáciu poly/peptidov
Effect of small molecules and nanoparticles on amyloid aggregation of poly/peptides
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium samo-zbaľovania proteínov do štruktúry amyloidných agregátov, ktoré sú jedným z charakteristických znakov Alzheimerovej choroby, ako aj iných amyloidných ochorení. Vzhľadom na to sa v celom svete venuje veľká pozornosť identifikácii látok, ktoré sú schopné ovplyvniť amyloidnú agregáciu proteínov s cieľom vyvinúť účinnú liečbu amyloidných ochorení. Hlavnými cieľmi projektu je stanovenie podmienok, pri ktorých dochádza k nesprávnemu zbaleniu proteínov, určenie cytotoxicity amyloidných agregátov a pomocou in vitro a in silico metód identifikovať látky (nízkomolekulové látky, nanočastice), ktoré budú schopné inhibovať agregáciu proteínov. Bilaterálna spolupráca umožní obom stranám navzájom využiť svoje znalosti a skúsenosti v oblasti agregácie proteínov a dovolí tak získať komplexné dáta, ktoré umožnia lepšie porozumieť mechanizmu amyloidnej agregácie. Použitie prístrojového vybavenia oboch inštitúcií poskytne pre členov výskumného tímu veľmi dobrý základ pre publikovanie výsledkov v renomovaných časopisoch a ich prezentáciu na konferenciách. Okrem toho, spoločný výskum predstavuje výbornú príležitosť pre mladých členov výskumného tímu naučiť sa nové techniky vo veľmi dobre vybavených laboratóriách na NTU a na SAV, a taktiež pracovať s v rámci medzinárodnej výskumnej skupiny.
Doba trvania: 11.1.2016 – 31.12.2018
RADIOMAG – Multifunkcionalizované nanočastice pre magnetickú hypertermiu a nepriamu radiačnú
Multifunctional Nanoparticles for Magnetic Hyperthermia and Indirect Radiation Therapy
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Cieľom celého projektu je spojiť a organizovať výskum jednotlivých členských skupín spolupracujúcich na riešení projektu, aby účelným spôsobom poskytli lekárom prístup k novej experimentálnej liečbe kombinujúcej magnetickú hypertermiu a rádioterapiu, ako aj určovanie budúcich cieľov pri hodnotení dosiahnutých výsledkov výskumu. Dôležitá je spätná väzba medzi jednotlivými pracovnými skupinami. Očakáva sa, že výstupy týchto výskumných skupín vyústia do súhrnu osvedčených postupov pre magnetickú hypertermiu. RADIOMAG bude vytvárať nové a posilní existujúce synergie medzi technickým rozvojom nových liečebných postupov (kombinácia cielenia, rádioterapie a magnetickej termoterapie) a vývojom nových biokompatibilných obalov, aby sa dosiahol prelom v klinických aplikáciách magnetickej hypertermie. Vzhľadom na zložitosť tohto cieľa, synergiu možno dosiahnuť len v dlhšom časovom rámci, a to prostredníctvom spoločných pracovných stretnutí, spoločných publikácií, spoločného výskumu v rámci Horizontu 2020 a výmene poznatkov s inými výskumnými skupinami v rámci iných COST Akcií (napríklad TD1004, TD1205).
Web stránka projektu: http://www.cost-radiomag.eu/
Doba trvania: 13.11.2014 – 12.11.2018
One pixel – Štúdia vykonateľnosti pre pozorovania ionosférických narušení jednopixelovým UV detektorom
Feasibility study to observe ionospheric disturbances by one pixel UV detector
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol, PhD.
Anotácia: 1. výzva ku predkladaniu projektov v rámci programu ESA PECS na Slovensku
Doba trvania: 1.6.2016 – 30.4.2018
Amyloidná agregácia proteínov na hybridných povrchoch
Amyloid aggregation of proteins in hybrid interfaces
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu je štúdium mechanizmu agregácie amyloidogénnych proteínov vyvolanej interakciou s rozličnými povrchmi. Hlavný dôraz je kladený na charakterizáciu agregácie proteínov spôsobenú interakciou proteínu s pevným rozhraním, ktoré má rozdielne geometrické a chemické vlastnosti. Budeme skúmať úlohu povrchových síl a rozmeru nanočastíc, ako aj činidiel, ktoré urýchľujú alebo inhibujú amyloidnú fibrilizáciu proteínov. Okrem toho sa budeme zaoberať vplyvom polarity rozhrania, drsnosťou substrátu, ako aj geometrickými obmedzeniami. Porovnáme morfologické vlastnosti amyloidných agregátov vytvorených v roztoku a na pevnom rozhraní.
Doba trvania: 11.1.2016 – 31.12.2017
Magnetické vlastnosti tetraboridov
Magnetic properties of tetraborides
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Flachbart Karol, DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 0.0.0000 – 31.12.2017
UEFSIT – Memorandum o porozumení pre akademické výmeny a spoluprácu medzi Ústavom experimentálnej fyziky SAV a Shibaura Institute of Technology , Japonsko
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR ACADEMIC EXCHANGES AND COOPERATION BETWEEN THE INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS, SLOVAKIA AND SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, JAPAN
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Obe inštitúcie budú podporovať tieto činnosti:1) výmena profesorov a výskumných pracovníkov;2) výmena študentov na úrovni vysokoškolského aj postgraduálneho vzdelávania;3) spoločný výskum a spoločné akademické stretnutia;4) výmena informácií, publikácií a materiálov na akademické účely; a5) Ďalšie činnosti, ktoré môžu obidve inštitúcie spoločne dohodnúť.
Doba trvania: 11.7.2014 – 31.12.2017
Radiačné polia v blízkosti Zeme: možné súvislosti s kozmickým žiarením meraným na zemskom povrchu
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Spektroskopické, transportné a termodynamické vlastnosti silno korelovaných elektrónových systémov s konkurenčnými parametrami usporiadania
Spectroscopic, transport and thermodynamic properties of strongly-correlated electronic systems with competing orders
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vargaeštoková Zuzana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Štúdium nových magnetických materiálov
Comprehensive studies of novel magnetic materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
ChinherbAD – Využitie multitargetových nízkomolekulových látok z tradičných čínskych bylín pri liečbe Alzheimerovej choroby
The multitarget low molecular compounds from traditional Chinese herbs in treatment of Alzheimer´s disease
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Anotácia: Alzheimerova choroba (AD) je smrteľné neurodegeneratívne ochorenie, pri ktorom dochádza ku viacerým patologickým javom ako sú napr. zápalové procesy neurónov, zníženie hladiny neurotransmitera acetylcholínu či tvorba amyloidných depozitov – amyloidných plakov z Abeta peptidu a neurofibrilárnych klbiek obsahujúcich abnormálne posttranslačne modifikovanú formu proteínu tau. V súčasnosti neexistuje účinná liečba AD a žiadny zo súčasne klinicky testovaných liekov nemá schopnosť úplne zastaviť, podstatne oddialiť alebo zvrátiť progresívne dôsledky tohto ochorenia. Celosvetovým záujmom je preto čo najviac urýchliť vývoj nových liekov proti AD. V súčasnej dobe sa javí stratégia tzv. „multi-targetových“ ligandov, ktoré sú schopné interagovať s viacerými procesmi zodpovednými za patogenézu ochorenia, veľmi atraktívnou formou efektívnej terapie AD. Hlavným cieľom tohto projektu je preskúmať multitargetové vlastnosti zlúčenín extrahovaných z tradičných čínskych bylín ako potenciálnych terapeutík pre liečbu AD. Použitím in vitro, in vivo a in silico metód budeme študovať schopnosť týchto zlúčenín ovplyvniť zápalové procesy, schopnosť inhibovať acetylcholínesterázovú aktivitu a amyloidnú agregáciu Abeta peptidu. Bilaterálna spolupráca umožní obom výskumným skupinám spojiť svoje odborné znalosti a skúsenosti v oblasti štúdia patológie Alzheimerovej choroby. Komplementárny prístup dovolí získať komplexnejšie údaje, ktoré by mohli viesť k navrhnutiu alternatívnych spôsobov liečby tohto neurodegeneratívneho ochorenia. Okrem toho, projekt umožní vzájomné využitie zariadení a prístrojov oboch inštitúcií. Pre mladých členov tímu poskytuje možnosť naučiť sa nové techniky v dobre vybavených laboratóriách Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied a Východočínskej univerzity vedy a technológie, a tiež pracovať v medzinárodnom vedeckom tíme.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Relaxácia a fotoindukované javy v chalkogenidových sklách
Relaxation and photoinduced phenomena in chalcogenide glasses
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Flachbart Karol, DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2016
Cryodef – Fyzikálne mechanizmy nízkoteplotnej plastickej deformácie a porušovania nových vysokopevných multikomponentých amorfných a vysokoentropických zliatin
Physical Mechanisms of the Low Temperature Plastic Deformation and Failure of New High Strength Multicomponent Amorphous and High-Entropy Alloys
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel, CSc.
Doba trvania: 1.4.2015 – 31.12.2016
Hierarchia fázových prechodov v kooperatívnych systémoch so spinovou interakciou: Zameranie na emergentné časové škálovanie pre čítacie hlavy
Hierarchi of phase transitions in cooperative systems with spin-interactions: Towards emergent time-scales for read-heads
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Široká rozmanitosť interakcií, ktoré sú vlastné pre magnetické ióny v kryštálovom poli, vedie k vzniku fázových prechodov pri chladení pod Curieho teplotu. Zvyčajne sú takéto prechody spúšťané zmenou podmienok prostredia ako sú teplota, tlak a magnetické alebo elektrické pole. Kontrolou stavu látky pomocou excitácií pri rôznych časových intervaloch môže mať úžasné dôsledky pre ďalší záznam a spracovanie informácií, posúvajúc tieto technológie do oblasti nebývalých frekvencií. Typickou črtou magnetické H-T fázové diagramy takýchto materiálov je nedostatočne pochopená oblasť mnohopočetných relaxačných časov, ktoré často naznačujú usporiadanie typu spinové sklo. Takéto javy budú študované v rámci tohto projektu pre nízko – rozmerné anti -feromagnetické materiály s konkurenciou výmenných interakcií. Isingovskému spinovému sklu v priečnom magnetickom poli bude venovaná špeciálna pozornosť v zmysle meraní dynamickej susceptibility, feromagnetickej a elektrón – spinovej rezonancie pri nízkych teplotách s cieľom manifestovať kvantové javy. Hranice nevratných procesov v H-T fázových diagramoch budú analyzované s dôrazom na prechody v multiferroických materiáloch. Získané postačujúce údaje mali by odkryť univerzálne vlastnosti nových materiálov pre najvyspelejšie informačné technológie.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
MAGKOMBIO – Magnetické nanokompozity pre biomedicínu
Magnetic nanocomposites for biomedical application
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Anotácia: Magnetické nanokompozity obsahujúce manganitové nanočastíce respektíve oxidy železa súdlhodobo v popredí záujmu odbornej verejnosti najmä s ohľadom na ich aplikačný potenciál.Predmetom projektu je optimalizácia chemických a fyzikálnych vlastností nanokompozitovprostredníctvom viacerých postupov prípravy ako aj analýzou ich štruktúrnych a magnetickýchvlastností za účelom získania materiálov s vhodnými vlastnosťami pre aplikáciu v biomedicíne
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2016
MAPACON – Magnetické vlastnosti anizotrópnych kompozitnych systémov
Magnetic properties of anisotropic composite nanosystems
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália, CSc.
Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je prispieť ku komplexnejšiemu pochopeniu interakcii medzimagnetickými časticami a molekulami kvapalného kryštálu vo feronematikách (nematickýchkvapalných kryštáloch dopovaných magnetickými nanočasticami. Dôkladne preskúmanie tejtointerakcie umožní pripraviť kompozitné systémy s lepšou odozvou na magnetické pole. Našepredbežné výsledky (zatiaľ nepublikované), zamerané na štúdium magnetických vlastnostíferonematík, ukázali výraznú zmenu magnetických vlastnosti týchto kompozitných systémov voblasti fázových prechodov (tak z izotrópnej do nematickej ako aj z nematickej do kryštalickejfázy): v teplotnej závislostí striedavej magnetickej susceptibility pri teplotách odpovedajúcichfázovým prechodom boli pozorované zreteľné zmeny. Tento jav nebol pozorovaný u čistýchnematických kvapalných kryštálov a nebol pozorovaný ani u čistých nanočastíc. Tieto výsledkypoukazujú na to, že tento efekt je spojený s interakciou medzi nanočasticami a molekulamikvapalného kryštálu. Podstata spomínaného javu je doposiaľ neznáma a predstavuje zatiaľnepreskúmanú oblasť.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2016
Mechanické vlastnosti a prejavy porušenia vysokopevných nanokryštalických kovov pripravených metódou viacnásobnej plastickej deformácie pri teplotách 300 a 77 K.
Mechanical properties and failure pecurarities of the high-strength nanocrystalline metals, processed by the method of severe plastic deformation at temperatures 300 and 77 K
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel, CSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Grafénové vlny – Príprava a charakterizácia grafénu s kontrolovateľnou korugáciou povrchu
Elaboration and characterization of graphene layers with controlled nanoscale rippling
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol, CSc.
Anotácia: Rozvoj nových nanotechnologických zariadení na báze grafénu predstavuje veľkú výzvusúčasného aplikačného výskumu. Mimoriadne vlastnosti tohto unikátneho dvojrozmernéhomateriálu, ako je jeho ľahkosť, pevnosť, ohybnosť, elektrické vlastnosti atď. ho predurčujú namnohoraké použitie. Predmetom predkladaného projektu je príprava funkčného grafénovéhomateriálu s kontrolovaným zvlnením na škále nanometrov. Grafénové monoatomárne vrstvybudú uložené na nanoštrukturované podložky a bude skúmaná ich štruktúra a lokálne elektrickévlastnosti. Ďalším cieľom je skúmanie tzv. efektu blízkosti pomocou rastrovacieho tunelovéhomikroskopu (STM) medzi grafénom a supravodivými nanočasticami (cín, indium) uloženýmimedzi podložkou a priľahlým grafénom. Projekt prispeje ku poznaniu vlastností novýchhybridných štruktúr mechanicky namáhaného grafénu/nanočastice a príprave novýchgrafénových materiálov s vlastnosťami zaujímavými pre aplikácie.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2016
NanoSC –COST – Supravodivosť na nanoškále: Nové funkcionality prostredníctvom optimalizovaného ohraničenia kondenzátu a polí
Nanoscale Superconductivity: Novel Functionalities through Optimized Confinement of Condensate and Fields
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Web stránka projektu: http://www.kuleuven.be/inpac/cost/
Doba trvania: 19.10.2012 – 18.10.2016
MACOSYS – Magneticky aktívne anizotrópne kompozitne systémy
Magnetically active anisotropic composite systems
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Projekt je venovaný základnému výskumu anizotrópnych materiálov citlivých na magnetické pole. Cieľovými materiálmi sú kompozitné systémy nazývane feronematika (nematické kvapalné kryštály dopované sférickými, tyčinkovitými, retiazkovitými magnetickými nanočasticami alebo uhlíkovími nanorúrkami funkcionalizovanými magnetickými časticami) a previazané kvapalno-kryštalicke polyméry (elastomery) dopovedané nanočasticami.Ciele projektu sú:- štúdium optickej a dielektrickej odozvy týchto materiálov na nízke magnetické polia- preskúmať aké podmienky ovplyvňujú túto odozvu (naložené magnetické pole, ukotvenie molekúl kvapalného kryštálu na nanočastice) – prispieť k lepšiemu pochopeniu hlavných problémov vo feronematikach: procesy agregácie- zvýšiť posun magnetickým poľom indukovaného prechodu z izotrópnej do nematickej fázy v novom type feronematik- pripraviť nove typy kvapalnych kryštálov s bananovými atyčinkovými molekulami- pripraviť mezogenické previazané kompozitné systémy citlivé na magnetické pole.- teoretický popis štruktúrnych prechodov vo feronematikách- realizácia počítačových simulácii na modelovanie procesov vo feronematikách.
Doba trvania: 1.9.2013 – 31.8.2016
Amyloidná agregácia proteínov na hybridných povrchoch
Amyloid aggregation of proteins in hybrid interfaces
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
ALICE KE – Experiment ALICE na LHC v CERN: štúdium vlastností silne interagujúcej hmoty pri extrémnych hustotách energie
ALICE experiment at the CERN LHC: a study of strong interacting matter properties at high energy densities.
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
ATLASKE – Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách
ATLAS experiment on LHC in CERN: deep-inelastic events and new physics at TeV energies
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Bruncko Dušan, CSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá štúdiom protón-protónových zrážok pri vysokých energiách (7-14 TeV) naurýchľovači LHC v CERN. Je zameraný na verifikáciu Štandardného modelu (ŠM), ktorej súcasťou je experimentálna previerka existencie častice zvanej Higgsov bozón a s tým spojené štúdium spontánneho narušenia symetrie v elektro-slabom sektore ŠM. Ďalej je to analýza dát z pohľadu možnej existencie tzv. SUSY častíc a s nimi spätej teórie Supersymetrie a napokon je to analýza zameraná na skúmanie takých smerov fyziky mimo rámca ŠM ako je napr. na možnosť existencieextra dimenzií, mikro-čiernych dier a pod.
Web stránka projektu: http://www.saske.sk/UEF/OSF/ATLAS/atlas_1.html
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2015
URAN – Intermetalické zlúčeniny uranu a ich hydridy
Uranium intermetallics and their hydrides
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Predkladaný projekt je venovaný výskumu izoštruktúrnych zlúčenín typu A2T2X, kde A sú takprvky lantanoidov, ktoré reprezentujú skupinu látok s dobre lokalizovanými f- elektrónmi, ako ajuránu, ktorý vytvára zlúčeniny s nelokalizovanými 5f elektrónovými stavmi. T je prechodný prvoka X niektorý neprechodný prvok ako Sn alebo In. V týchto systémoch principiálnanedostatočnosť modernej fyziky tuhých látok zahrnúť súvisiace javy spojené so vznikom avývojom magnetického usporiadania ab-initio výpočtami elektrónovej štruktúry kladie zvýšenénároky na experimentálnu fyziku. Dôvodom je dominancia párových elektrón – elektrónovýchinterakcií, ktoré vedú k vzniku exotických (tzv. emergentných) fáz ako je nekonvenčnásupravodivosť koexistujúca s magnetizmom alebo chovanie typu non Fermi liquid. Tieto javy niesú popísané dostatočne dobre v rámci konvenčných teórií založených na jednoelektrónovejaproximácii. Vedeckým cieľom projektu je určenie charakteristík magnetického fázovéhoprechodu pre vybrané zlúčeniny typu A2T2X, nájsť nové zlúčeniny, zistiť ich schopnosťabsorbovania vodíka a určiť magneto – štruktúrne korelácie v týchto zlúčeninách. Variovaniekoncentrácie vodíka využijeme na ladenie magnetických vlastností v okolí magnetickéhoprechodu (pre U) a ladenie prechodu kov izolátor u zlúčenín so vzácnymi zeminami. Veľkápozornosť bude venovaná nízkoteplotným vlastnostiam a hlavne analýze v kontexte fyziky nonFermiliquid systémov. Projekt má ambíciu byť významným príspevkom pre fyziku silnekorelovaných systémov. Motivácia pre spoločný projekt spočíva v tom, že obidve partnersképracoviská majú podobné odborné záujmy a ciele ako aj disponujú komplementárnymprístrojovým vybavením a know-how.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2015
Nanocolloid – Koloidné aspekty nanovedy pre inovatívne procesy a materiály
Colloidal Aspects of Nanoscience for Innovative Processes and Materials
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/domains_actions/cmst/Actions/CM1101
Doba trvania: 19.1.2012 – 31.12.2015
MMVVM – Magnetické a magnetooptické vlastnosti vybraných manganitov.
Magnetic and magnetooptical properties of selected manganites.
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihálik Matúš, PhD.
Anotácia: Chemické zlúčeniny typu RTO3 (R = vzácna zemina, T = Mn, Fe) priťahujú už dlhšiu dobuzáujem fyzikov a to hlavne kvôli ich veľmi zaujímavým fyzikálnym vlastnostiam ako multiferoicita,magnetické usporiadanie sprevádzané kompenzačnou teplotou, vysokým aplikačnýmpotenciálom v oblasti magnetokalorického efektu za izbovej teploty, magnetooptických aplikácií vTHz oblasti alebo zaujímavými katalytickými vlastnosťami. Náš projekt je zameraný na hlbšiepochopenie a objasnenie vybraných fyzikálnych vlastností zlúčenín RMn1-xFexO3, ktoré budúpripravené metódou zónového tavenia v optickej peci vo forme monokryštálov. Vzájomnásubstitúcia Mn a Fe iónov umožní cielené ladenia magnetických interakcií v tomto systéme.Takto pripravené oxidy budú následne charakterizované z hľadiska kryštálovej štruktúry a stanúsa objektom systematického štúdia magnetických, optických a magnetooptických vlastnostítýchto zlúčenín. Veľkou motiváciou podania tohto projektu pre obe partnerské organizácie jesnaha nadviazať spoluprácu medzi vybranými vedeckými skupinami v oblasti štúdia novýchmateriálov, ktorá umožní mobilitu najmä doktorandom a post – doktorandom na obidvochstranách.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2015
Magnetické a štruktúrne vlastnosti nových materiálov
Magnetic and structural properties of novel materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Anotácia: Predmetom projektu je spolupráca pri príprave a štúdiu funkčných materiálov z triedy molekulárnych magnetov , manganitov a intermetalických zlúčenín. Všetky tieto materiály spája možnosť ladiť ich požadované magnetické vlastnosti vonkajšími fyzikálnymi parametrami ako svetlo, tlak a teplota.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
MAPACON – Magnetické vlastnosti anizotrópnych kompozitnych systémov
Magnetic properties of anisotropic composite nanosystems
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália, CSc.
Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je prispieť ku komplexnejšiemu pochopeniu interakcii medzimagnetickými časticami a molekulami kvapalného kryštálu vo feronematikách (nematickýchkvapalných kryštáloch dopovaných magnetickými nanočasticami. Dôkladne preskúmanie tejtointerakcie umožní pripraviť kompozitné systémy s lepšou odozvou na magnetické pole. Našepredbežné výsledky (zatiaľ nepublikované), zamerané na štúdium magnetických vlastnostíferonematík, ukázali výraznú zmenu magnetických vlastnosti týchto kompozitných systémov voblasti fázových prechodov (tak z izotrópnej do nematickej ako aj z nematickej do kryštalickejfázy): v teplotnej závislostí striedavej magnetickej susceptibility pri teplotách odpovedajúcichfázovým prechodom boli pozorované zreteľné zmeny. Tento jav nebol pozorovaný u čistýchnematických kvapalných kryštálov a nebol pozorovaný ani u čistých nanočastíc. Tieto výsledkypoukazujú na to, že tento efekt je spojený s interakciou medzi nanočasticami a molekulamikvapalného kryštálu. Podstata spomínaného javu je doposiaľ neznáma a predstavuje zatiaľnepreskúmanú oblasť.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2015
BULKS – Masívne supravodiče s optimalizovaným piningom
Bulk Superconductors with optimesed pinning
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Masívne supravodiče sú novou unikátnou triedou supravodičov s perspektívou uplatnenie ako supravodivé permanantné magnery pri koštrukcii výkonných elektrických motorov, levitačných transportných zariadení, zariadení na uchovávanie elektrickej energie, ložísk bez trenia a zdrojov vysokého koncentrovaného permanentného magnetického poľa využiteľného napr. pri transporte liečiv v ľudskom organizme, čistení odpadových vôd, magnetrónovom naprašovaní a podobne. V súčasnosti sú aktuálne tri triedy masívnych supravodičov. Sú to REBCO masívne monokryštakické supravodiče, polykryštalické masívne supravodiče na báze MgB2 a na báze pniktidov. V rámci projektu sa budeme zaoberať vývojom unikátnych cenovo dostupných technológií rastu masívnych kryštálov, zavedenia účinných piningových centier a odstránenie slabých spojov. V prípade REBCO supravodičov sa budeme zaoberať výhradne systémami bez prídavku drahej platiny, tvorbou piningových centier mikrolegovaním a odstráneniu slabých spojov unikátnou technológiou vysokotlakej oxidácie. Pri vývoji MgB2 supravodičov uplatníme progresívnu technológiu plazmovo-oblúkového spekania a pri výskume pniktidových supravodičov uplatníme možnosti náhrady drahej technológie hydrostatického lisovania pri vysokých teplotách. V rámci projektu budú efektívne využité unikátne experimentálne možnosti pracovísk zo Slovenska a Francúzka.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2015
Nanoparticles in anisotropic soft matter
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália, CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
STREAM – Malé zariadenie na získavanie energie na báze magnetostrikčných amorfných a nanokryštalických materiálov
Small energy harvester based on magnetostrictive amorphous and nanocrystalline materials
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom predloženého projektu je vývoj funkčného prototypu zariadenia na získavanie energie z vibrácií v okolitom prostredí, ktoré bude využivať nové amorfné a nanokryštalické materiály s vysokým magnetomechanickým koeficientom. Takéto zariadenie sa bude vyznačovať zvýšenou účinnosťou premeny mechanickej energie z vibrácií na elektrickú energiu a je predpoklad, že po optimalizácii jeho technických parametrov si nájde široké komerčné využitie hlavne v oblasti senzoriky, kde bude slúžiť na autonómne napájanie bezdrôtových senzorových zariadení a systémov s malou energetickou náročnosťou takže sa tu odbúra potreba použitia batérií. Inovatívne aspekty tohto projektu budú zamerané na vývoj nových magnetostrikčných materiálov s vhodnou geometriou pre použitie v zariadení na zber energie z vibrácií v okolitom prostredí ako i na vývoj mechanickej a elektrickej časti takéhoto zariadenia, ktoré svojimi parametrami bude mať zlepšený pomer výkonu a ceny v porovnaní s podobnými zariadeniami existujúcimi na trhu založenými s alternatívnych technológiách (elektromagnetické, piezoelektrické, elektrostatické).
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Prenos energetických častíc v turbulentnej heliosfére
Energetic particle transport in the turbulent heliosphere
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stehlík Milan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2014
CONICET – Spektroskopické vlastnosti silno korelovaných elektrónových systémov s konkurenčnými usporiadaniami
Spectroscopic properties of strongly correlated systems with competing order
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vargaeštoková Zuzana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2014
Štúdium amyloidnej agregácie in vitro a v mozgomiešnom moku
Study of the amyloid aggregation in vitro and in cerebrospinal fluid
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Anotácia: Predmetom spolupráce je štúdium amyloidnej agregácie in vitro a vplyvu nanočastíc na amyloidné agregáty in vitro, vyvinutie testu s nanočasticami aplikovanými in vitro k vzorkám mozgomiešneho moku ľudí, ktorý obsahuje proteíny agregované in vivo, odskúšanie zavedeného testu v mozgomiešnom moku dementných a nedementných ľudí.
Doba trvania: 1.10.2010 – 31.12.2014
AMYTOX – Štúdium amyloidogénnych proteínov a ich cytotoxicity
Investigation of the amyloidogenic proteins in relationship with their cytotoxic effect
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2014
Mechanické vlastnosti objemných nanokryštalických a amorfných materiálov pri kryogénnych teplotách
Mechanical properties of bulk nanocrystalline and amorphous materials at cryogenic temperatures.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel, CSc.
Anotácia: Štúdium fyzikálnych mechanizmov plastickej deformácie v jednoosom tlaku a ťahu ako aj spôsobu porušenia objemných nanokryštalických zliatin s fcc kryštálovou mriežkou: Ni-18%Fe a Pd-5%Au (rozmer zrna 10-30 nm), nanokryštalického Zr s hcp kryštálovou mriežkou (rozmer zrna 100nm), Zr57.4Cu17.9Ni13.4Al10.3Nb1 a Zr65Al7.5Ni10Cu5Pd12.5 masívnych amorfných zliatin v teplotnom intervale 4,2 – 300K.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Microkelvin – Európska mikrokelvinová spolupráca
European Microkelvin Collaboration
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Web stránka projektu: www.microkelvin.eu
Doba trvania: 1.4.2009 – 31.3.2013
Anizotrópne magnetické kvapaliny
Anisotropic magnetic fluids
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
ALICE KE – Experiment ALICE na LHC v CERN: štúdium vlastností silne interagujúcej hmoty pri extrémnych hustotách energie
ALICE experiment at the CERN LHC: a study of strong interacting matter properties at high energy densities.
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šándor Ladislav, CSc.
Web stránka projektu: http://aliceinfo.cern.ch
Doba trvania: 1.1.1998 – 31.12.2012
ESO – Inžiniering supravodivosti
Inžiniering supravodivosti
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Projekt sa zaoberá dvomi skupinami technologických problémov v aplikovanej supravodivosti: zvyšovaním kritickej prúdovej hustoty vo vysokoteplotných supravodičoch typu YBCO a REBCO pomocou nanoskopických pinningových centier a vývojom supravodivých a hybridných supravodivo-magnetických nanoštruktúr pripravených pomocou AFM, elektrónovej a optickej litografie.
Web stránka projektu: http://ofnt.saske.sk
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
NES – Nanoveda a technika v supravodivosti
Nanoscience and Engineering in Superconductivity
Program: European Science Foundation (ESF)
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Web stránka projektu: http://www.kuleuven.be/inpac/nes/index.html
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2012
LYSACELL – Štúdium amyloidnej agregácie lyzozýmu in vitro a analýza vplyvu agregácie na prežívanie buniek
Investigation of the lysozyme amyloid aggregtiion using in vitro assays and analysing its effects on cell viability and proliferation
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum tvorby proteínových amyloidných agregátov, ktoré sú sprievodným znakom mnohých závažných chorôb. Amyloidóza je choroba, ktorá je spojená s poruchami zbaľovania proteínov, pri ktorej bežne rozpustný proteín podlieha konformačnej zmene, ktorá vedie ku vzniku abnormálnych amyloidných fibríl lokalizovaných v amyloidných depozitoch. Napríklad, prítomnosť depozitov tau proteínu je charakteristická pre neurodegeneratívne choroby ako je Alzheimerova choroba, depozity lyzozýmových fibríl sa zase vyskytujú pri systémovej lyzozýmovej amyloidóze.Jedným z cieľov projektu je charakterizovať podmienky spôsobujúce konformačné zmeny proteínov, ktoré vedú k vzniku amyloidných agregátov. ďalej sa zameriame na štúdium vplyvu amyloidných štruktúr (rozpustných aj nerozpustných) na prežívanie a rast buniek a na analýzu ich vplyvu na fázy bunkového cyklu a apoptické procesy. Značnú pozornosť budeme venovať identifikácii molekúl a molekulových komplexov schopných efektívne inhibovať alebo deštruovať amyloidnú polymerizáciu a budeme študovať ich toxicitu.
Doba trvania: 3.1.2011 – 31.12.2012
Vlastnosti nových magnetických materiálov
Properties of new magnetic materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Cieľom spolupráce je skúmanie magnetických a štruktúrnych vlastnosti nových magnetických materiálov ako sú napríklad molekulárne magnetické materiály, manganity a intermetalické zlúčeniny. Špeciálna pozornosť je venovaná materiálom so špeciálnymi funkcionálnymi vlastnosťami kontrolovanými svetlom, teplotou a tlakom ako aj magnetickým molekulárnym nanosystémom.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
COST ES 0803 – Vývoj produktov a služieb pre kozmické počasie v Európe
Developing space weather products and services in Europe
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: Dáta meraní NM na L.štíte, časticové merania, fyzikálna analýza efektov kozmického počasia
Web stránka projektu: http://www.costes0803.noa.gr/
Doba trvania: 1.8.2008 – 30.11.2012
GAMAS – Európska výskumná sieť GDRE – Združenie pre aplikované magnetovedy GAMAS
European Research Network GDRE – GROUP FOR THE APPLIED MAGNETOSCIENCES GAMAS
Program: European Science Foundation (ESF)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Naše výskumné aktivity v projekte budú orientované na rôzne magneticky mäkké a magneticky tvrdé nanoštruktúrne materiály. Hlavná pozornosť bude venovaná ich termomagnetickému spracovaniu. Parametre tepelného spracovania ako i intenzita a orientácia aplikovaného magnetického poľa sa budú meniť za účelom dosiahnutia maximálnej odozvy vzoriek s daným zložením voči žíhaniu v magnetickom poli. Predpokladáme, že takto spracované materiály môžu mať potenciálne využitie v oblasti magnetických senzorov, spínacích elementov, vysokofrekvenných transformátorov a permanentných magnetov.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2011
YBCOCHEM – Chemické nanorozmerové piningové centrá v YBCO supravodičoch
Chemical nanosize pinning centers in YBCO superconductors
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Budú skúmané nové možnosti tvorby nanorozmerových piningových centiér v YBCO supravodičoch mikrolegovaním a následným tepelnochemickým spracovaním. Bude študovaný mechanizmus piningu. Získané výsledky umožnia zlepšenie kritickej prúdovej hustoty v a makroskopických vlastností supravodičov.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2011
MAFINCO – Magnetické kvapaliny – nové a chladiace médium pre výkonové transformátory
Magnetic fluid-new Insulated and Cooling medium for power transformers
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan, CSc.
Anotácia: Inhibovaný transformátorový olej ako izolačné médium vo výkonových transformátoroch plní dve základné funkcie a síce izolačnú t.j. bráni toku elektrického prúdu medzi vodovými komponentami a tiež chladiacu t.j. odvádza teplo od aktívnych časti transformátora na jeho povrch. Aktuálne používané izolačné kvapaliny špeciálne tie s vysokou hodnotou dielektrického prierazu (vysoko rafinovaný minerálny transformátorový olej) majú nízku tepelnú vodivosť , čo znamená nízkú chladiacu účinnosť čím obmedzujú intenzitu elektrického prúdu vo vinutí transformátora čo do značnej miery ovplyvňuje rozmer a hmotnosť transformátora a v konečnom dôsledku aj jeho cenu. Idea použiť magnetickú kvapalinu na báze transformátorového oleja ako izolačné medium s rovnakými resp. lepšími dielektrickými parametrami a lepšou tepelnou vodivosťou vďaka magnetokonvekcii (existencia magnetických nanočastíc) oproti čistému oleju môže pomôcť vyriešiť vyššie uvedené problemy a relevantne znížiť náklady na konštrukciu a prevádzku.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Štúdium vlastností top kvarku, CDF kolaborácia
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antoš Jaroslav, CSc.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Chémia koloidov a rozhraní pre nanotechnológie
Colloid and Interface Chemistry for Nanotechnology
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Anotácia: Základnou témou tejto Akcie je prístup zdola-nahor ku tvorbe funkčných materiálov a zariadení prostredníctvom dostupnosti štandardizovaných charakterizačných techník a dobre definovaných materiálov na nanoúrovni a ich následnom uplatnení v moderných procesoch samousporiadania a syntetických prístupoch k funkčným nanoštruktúrnym materiálom a bio-inšpirovaným materiálom.
Doba trvania: 4.10.2006 – 9.11.2011
Experimentálne štúdium vplyvu zvláštností atómovej tavnej štruktúry spôsobenej teplotno-časovým spracovaním na štruktúru a fyzikálno-mechanické vlastnosti amorfných a nanokryštalických zliatin
Experimental investigation of influence of atomic melt structure peculiarities due to their temperature-time treatments on structure and physical-mechanical properties of amorphous and nanocrystalline alloys
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel, CSc.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
MAGIC – Magneticky aktívne anizotrópne kvapaliny
Magneticlally active anisotropic fluids
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália, CSc.
Doba trvania: 1.2.2009 – 31.12.2010
ATLAS KE – Návrh a vývoj kalibračných procedúr a procedúr merania hadrónových spŕšok v hadrónovom end-cap kalorimetri (HEC) detektora ATLAS v CERN
Development and tests of the calibration system for hadronic end-cap calorimeters for ATLAS detector in CERN
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Bruncko Dušan, CSc.
Anotácia: Projekt rieši množstvo úloh spätých s naberaním dát a kontrolou ich kvality. Jeho hlavnou úlohou je on-line kalibrácia, pre ktorú analyzuje jej chod a kvalitu, študuje hadrónové procesy a ich zakomponovanie do ATLAS software – v rámci programového balíka GEANT4. Rieši tiež otázky späté s ATLAS aplikáciou na lokálnych GRID farmách. Projekt analyzuje vyčítaciu elektroniku, kotrá je umiestnená v predo-zadných moduloch v detektore ATLAS v podmienkach zvýšenej svietivosti.
Web stránka projektu: http://atlas.web.cern.ch/Atlas/index.html, web stránka kolektívu v Košiciach: http://www.saske.sk/UEF/OSF/ATLAS/atlas_1.html
Doba trvania: 1.1.1998 – 31.12.2010
NESPA – Nano-štruktúrované supravodiče pre výkonové aplikácie
NanoEngineered Superconductors for Power Aplications
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Úloha v projekte: ÚEF participuje najmä na vedeckých cieľoch zahrňujúcich zacytenie nesupravodivých nanočastíc v Y123 masívnych supravodičoch, ich mikroštrukturálnej charakterizácii a optimalizácii mechanických vlastností. Tieto ciele budú dosiahnuté prípravou a charakterizáciou vzoriek so špaciálnymi prídavkami, ktoré ovplyvnia zacutávanie nanočstíc (plus charakterizácia supravodivých vlastností, skúmaním vzniku trhlín a difúzie pri oxidácii vzoriek. ÚEF SAV tiež prispeje ku tréningu v oblasti mikroštrukturálnej analýzy v rámci NESPA.
Web stránka projektu: http://www.ifw-dresden.de/nespa
Doba trvania: 1.10.2006 – 1.9.2010
PROtein interactions monitored by multi-parameter Field Effect Transistors
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 1.1.2010
NMDB – Dátová báza neutrónových monitorov v reálnom čase s vysokým rozlíšením
Real-time database for high resolution neutron monitor measurements
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: http://www.nmdb.eu
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2009
Fyzika magnetických materiálov – pokračovanie
Physics of magnetic materials – continuation
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Magnetické nanočastice pre magneto-optické tenké filmy
Magnetic nanoparticles for thin magneto-optical films
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2009
Magnetické nanomateriály: príprava a fyzikálne vlastnosti
Magnetic nanomaterials: preparation and physical properties
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na prípravu nanočasticových magnetických materiálov a výskum ich fyzikálnych vlastnosti s dôrazom na magnetické správanie. Hlavným cieľom projektu je nadviazanie vedeckých kontaktov medzi výskumnými skupinami z ÚEF SAV Košice a the VINCA Institute of Nuclear Sciences, Condensed Matter Physics Laboratory, Belgrade.
Doba trvania: 1.12.2007 – 31.12.2009
NANFEPT – Nové magneticky tvrdé ziatiny na báze FePt pripravené z amorfných prekurzorov
Novel hard magnetic FePt-based alloys prepared from amorphous precursors
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá vývojom nových nanokryštalických magneticky tvrdých FePt(Nb,Zr)B zliatin, ktoré sú pripravované kryštalizáciou z rýchlochladených amorfných prekurzorov. Návrhované výskumné aktivity predpokladajú využitie komplementárneho prístrojového vybavenia a existujúceho „know-how“ slovenského a francúzskeho realizačného tímu. Predpokladá sa, že spoločné úsilie oboch tímov pomôže hlbšie objasniť vybrané problémy magnetického správania sa nanokompozitných systémov obsahujúcich magneticky tvrdé a magneticky mäkké fázy. Z technologického hľadiska je hybnou silou tohoto projektu potreba optimalizácie zloženia a podmienok prípravy študovaných nanokryštalických zliatin za účelom získania magnetických tvrdých vlastností, ktoré sú žiadané v rôznych technických aplikáciách.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2009
Slnečný vietor: nový pohľad s vysokým rozlíšením
Solar wind: A new glance at high resolution
Program: INTAS
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: Vzťah slnečného vetra s vysokým rozlišením a energetických kozmických častíc.
Doba trvania: 1.6.2006 – 31.12.2009
Štruktúrne fázové prechody v tekutých kryštáloch dopovaných magnetickými nanočasticami
The structural phase transition in liquid crystals doped by magnetic nanoparticles
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália, CSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Štúdium fyzikálnych vlastností nanoštruktúrnych magnetických materiálov
Study of physical properties of nanostructured magnetic materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
REBCO studies – Štúdium prípravy RE-Ba-Cu-O monokryštálov. Vzťahy medzi magnetizmom a supravodivosťou.
Study on single crystal growth in RE-Ba-Cu-O system. Interplay between magnetism and superconductivity.
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol, CSc.
Anotácia: Objasnenie fundamentálnych supravodivých vlastností supravodičov typu RBCO. Experimentálne štúdium anizotropie a symetrie elektrónového párovania v týchto systémoch.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2009
Vlastnosti magnetických materiálov na báze molekúl
Properties of molecule-based magnetic materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
EPM – Zlepšenie funkčných vlastnosti nanokryštalických magnetických materiálov na báze železa a kobaltu pomocou ich tepelného spracovania v externom magnetickom poli
Improvement of functional properties of Fe and Co-based nanocrystalline magnetic materials by heat treatment in external magnetic field
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Výskumné aktivit projektu sú orientované hlavne na nanokryštalické materiály na báze Fe a Co. Za účelom dalšej optimalizácie vlastností týchto materiálov je dôležité získať podrobnejšie znalosti o vplyve rôznych techník spracovania, ktoré môžu byť použité na prisposobenie ich vlastnosti pre špecifické aplikácie.Jednou z perspektívnych techník, ktorú plánujeme využiť v tomto projekte je zavedenie indukovanej magnetickej anizotropie, ktorá vzniká v dôsledku tepelného spracovania materiálu za súčasného pôsobenia externého magnetického poľa.
Web stránka projektu: http://www.robertus.staff.shef.ac.uk/cost-p17-epm/
Doba trvania: 14.3.2006 – 31.12.2009
ECOM – Neobvyklé chovanie v korelovaných látkach
Emergent behaviour of correlated matter
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Reiffers Marián, DrSc.
Web stránka projektu: http://ecom.tuwien.ac.at/58.0.html, http://www.cost.esf.org/index.php
Doba trvania: 1.1.2005 – 21.9.2009
ExtreM – Výskum kondenzovaných látok pri extrémnych experimentálnych podmienkach
Condensed matter research at extreme experimental conditions
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Web stránka projektu: http://home.saske.sk/~extrem/
Doba trvania: 1.3.2006 – 28.2.2009
Interakcia N-meru L-glutamovej kyseliny a vybraných peptidov na konformáciu cytochrómu c
Interaction of L-glutamic acid N-mer and selected peptids on cytochrome c conformation
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Antalík Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Návrh výskumu na určenie operačných ohraničení end-cap kalorimetrov experimentu ATLAS pri vysokej svietivosti na LHC.
A proposal for R&D to establish the limitations on the operation of the ATLAS end-cap calorimeters at high LHC luminosities.
Program: INTAS
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Bruncko Dušan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Štruiktúrne fázové prechody v kvapalných kryštáloch dopovaných magnetickými nanočasticami
Structural phase transitions in liquid crystals doped with magnetic nanoparticles
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália, CSc.
Doba trvania: 1.3.2007 – 31.12.2008
CERN/MŠ NA57 KE – Štúdium možnosti produkcie kvark-gluónovej plazmy v zrážkach ťažkých iónov
Study of possible quark-gluon plasma production in heavy ion collisions
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Web stránka projektu: http://wa97.web.cern.ch/WA97.html
Doba trvania: 1.1.1998 – 31.12.2008
Štúdium voľných radikálov a paramagnetických kovových komplexov v modelových biologických systémoch
Study of free radicals and paramagnetic metallic complexes in model biologcal systems.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Antalík Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Asociácia slabých polyaniónov pomocou vodíkových väzieb – noví kandidáti na cielený transport liečiv
Self assembly of weak polyanions by hydrogen bonding – new candidates for controlled drug delivery
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2007
Bistabilné molekulárne magnetické materiály s úžitkovými fyzikálnymi vlastnosťami
Bistable molecular magnetic maerial with utilizable properties
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2007
Kontrola tvorby trhlín počas oxidačného procesu masívneho YBaCuO
Control of the cracking occuring during the oxygenation process of bulk YBaCuO
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2007
Kozmické žiarenie, energetické kozmické častice a kozmické počasie
Cosmic radiation, energetic cosmic particles and space weather
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Web stránka projektu: http://cost724.obs.ujf-grenoble.fr/index-nat.html
Doba trvania: 1.1.2003 – 31.12.2007
Magnetické vlastnosti vzácnozeminových boridov s vysokým podielom bóru pod a nad teplotou usporiadania
Magnetische Eigenschaften von Borreichen Verbindungen mit seltenen Erden unterhalb und oberhalb der Ordnungstemperatur
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Flachbart Karol, DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2007
Spájanie masívnych TMSG YBCO supravodičov
Joining of TSMG YBCO bulk Superconductors
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2007
Vlastnosti molekulárnych magnetických materiálov
Properties of molecule-based magnetic materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
EFFORT – Európske fórum masívnych supravodičov
The European Forum for Processors of Large Grain
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 1.6.2004 – 31.5.2007
Fyzika magnetických materiálov
Physics of magnetic materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006
Magnetizovateľné komplexné systémy pre cielený transport liečiv
Magnetizable complex systems for magnetic drug targeting
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006
Nové magneticky mäkké zliatiny s vysokými kritickými teplotami
Novel soft magnetic alloys with high critical temperatures
Program: NATO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006
Strednotplotné supravodiče MgB2 a (Ba,K)BiO3 vo vysokých magnetických poliach
Medium Tc superconductors MgB2 and (Ba,K)BiO3 in high magnetic fields
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006
Supravodiče v silných magnetických poliach
Superconductors in high magnetic fields
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2006
Štúdium fyzikálnych vlastností špeciálnych magnetických materiálov
Study of physical properties of special magnetic materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006
Podstata magnetizmu v fcc a bcc systémoch na báze boridov vzácnych zemín
Nature of magnetism in fcc and bcc systems based on rare earth borides
Program: INTAS
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Flachbart Karol, DrSc., akademik US Slovenska
Web stránka projektu: http://home.saske.sk/~intas/
Doba trvania: 1.4.2004 – 30.9.2006
COSLAB – Kozmológia v laboratóriu
Cosmology in Laboratory
Program: European Science Foundation (ESF)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Web stránka projektu: www.esf.org/esf_article.php?language=0&article=7&domain=1&activity=1
Doba trvania: 1.7.2001 – 30.6.2006
SCENET-2 – SCENET, Európska sieť pre supravodivosť
SCENET, the European Network for Superconductivity
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Web stránka projektu: http://orchidea.maspect.bo.cnr.it/homepage.html
Doba trvania: 1.6.2003 – 30.6.2006
VORTEX – Víry v supravodičoch v extrémnych škálach a podmienkach
VORTEX MATTER IN SUPERCONDUCTORS AT EXTREME SCALE AND CONDITIONS
Program: European Science Foundation (ESF)
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 1.1.1999 – 31.12.2004
Projekt R&D33: Vysoko segmentovaný kompaktný kalorimeter pre LHC: TGT kalorimeter
Project R&D33: Highly segmented and compact liquid argon calorimeter for the LHC: the TGT calorimeter
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Bruncko Dušan, CSc.
Doba trvania: 1.1.1993 – 31.12.1995

Národné

TopoSQ2D – Topologická supravodivosť v kvantových dvojrozmerných zaradieniach
Topological superconductivity in quantum two-dimensional devices
Program: IMPULZ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gmitra Martin, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum van der Waalsovských dvojrozmerných materiálov so zameraním na nové kvantovo-mechanické javy indukované spinovo-orbitálnou interakciou a jej súhru s magnetizmom, topológiou a supravodivosťou. Na tento účel bude založené nové výskumné laboratórium kvantových materiálov s úzkym prepojením teoretickej expertízy v oblasti spinovo-orbitálnej interakcie a experimentánymi odbornými znalosťami v oblasti supravodivosti. Výskum bude zameraný na skúmanie elektronických vlastností pripravených heteroštruktúr v normálnej a supravodivej fáze pomocou skenovacej tunelovej mikroskopie a magnetotransportných meraní. Teoretické štúdie budú zamerané na výpočet elektrónovej štruktúry z prvých princípov, kvázičasticových interferenčných spektier a transportných vlastností s cieľom interpretovať namerané dáta a usmerniť ďalší experimentálny výskum. Študované systémy budú následne využité pre návrhy možných realizácií zariadení využívajúce topologické aspekty supravodivosti relevantné pre kvantové výpočty.
Doba trvania: 1.4.2022 –
R1-Kareem Abdul – Misfolding proteins in amyloid diseases and their prevention/therapy
Misfolding proteins in amyloid diseases and their prevention/therapy
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: M. Tech. Kareem Abdul Hanan
Doba trvania: 1.9.2023 – 31.8.2027
Magneticky modifikovaný textil
Magnetically modified textiles
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Doba trvania: 1.7.2023 – 30.6.2027
NANOFLIT – Nano-funkcionalizácia kvapalín pre olejové transformátory
Nano-functionalization of liquids for liquid-immersed transformers
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rajňák Michal, PhD.
Anotácia: Aktuálny rast spotreby elektrickej energie a ekologizácia jej distribúcie predstavujú spolu so súčasným zdražovaním materiálov na výrobu distribučných transformátorov výzvu pre aplikovaný výskum v oblasti elektroenergetiky. Zámerom predkladaného projektu je reagovať na túto výzvu funkcionalizáciou súčasne používaných kvapalín v elektrických transformátoroch s cieľom efektívne zvýšiť ich chladiacu účinnosť so zachovaním alebo zlepšením ich dielektrických a izolačných vlastností. Pre tento projekt budú vybrané kvapaliny používané v distribučných transformátoroch výrobcu, ktorý je odberateľom výsledkov tohto výskumu. Ide predovšetkým o komerčné kvapaliny na báze skvapalneného zemného plynu, syntetických a prírodných esterov. Na základe súčasných poznatkov vedeckého výskumu budú tieto kvapaliny funkcionalizované nanotechnologiami a nanomateriálmi, ktorými je možné výrazne zlepšiť tepelnú vodivosť, prirodzenú aj termomagnetickú konvekciu a zefektívniť tak celkový tepelný transport v kvapalinách. Na funkcionalizáciu budú použité nanoaditíva prevažne z uhlíka (fulerén, nanodiamant) a oxidov železa, či iných feromagnetických prvkov. Na funkcionalizovaných kvapalinách budú uskutočnené laboratórne merania fyzikálno-chemických, elektrických, magnetických a tepelných vlastností. Podľa výsledkov analýz laboratórnych experimentov a numerických simulácii budú vybrané nanokvapaliny s najväčším potenciálom pre zlepšenie tepelných a izolačných vlastností transformátora. Vybrané nanokvapaliny budú testované priemyselným partnerom (odberateľom výsledkov výskumu) a následne aplikované vo vybranom distribučnom 250 kVA transformátore. Takýto transformátor bude podrobený otepľovacím skúškam a elektrickým meraniam na transformátore. Je možné očakávať, že nanofunkcionalizáciou kvapalín sa dosiahne nižšia pracovná teplota transformátora, čo môže viesť k predĺženiu životnosti transformátora, ale aj k výrobe menších, materiálovo nenáročných transformátorov.
Doba trvania: 1.7.2023 – 30.6.2027
Viaczložkové ligandy ako modulátory cieľov spojených s patogenézou Alzheimerovej choroby
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2023 – 30.6.2027
Diskrétna gravitácia, kvantové javy a ich aplikácia na rôzne druhy fyzikálnej reality
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pinčák Richard, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Funkcionalizované magnetické nanočastice pre MRI zobrazovanie distribúcie liečiva v pľúcach pri experimentálnom syndróme akútnej respiračnej tiesne (ARDS)
Functionalized magnetic nanoparticles for MRI imaging of drug distribution in the lungs in experimental acute respiratory distress syndrome (ARDS)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina, CSc.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na syntézu a funkcionalizáciu magnetických nanočastíc pre MRI zobrazovanie distribúcie liečiva N-acetylcysteín v pľúcach pri experimentálnom syndróme akútnej respiračnej tiesne (ARDS). Prvým krokom bude príprava konjugátu pozostávajúceho z magnetických nanočastíc modifikovaných funkčnými skupinami vhodnými na konjugáciu liečiva. Funkcionalizácia častíc a konjugácia liečiva sa bude optimalizovať a študovať fyzikálno-chemickými metódami akými sú napr. UV/Vis a IČ spektroskopia, mikroskopia, kalorimetria či magnetické merania. V ďalšej fáze bude konjugát analyzovaný pomocou MRI a porovnaný s vlastnosťami komerčne dostupných MRI kontrastných látok. V treťom kroku sa vytvorí relevantný model ARDS a pripravené magnetické nanočastice s naviazaným liečivom budú aplikované do pľúc. Následne sa budú zobrazovaťpomocou optimalizovaných MRI techník s cieľom študovať priestorovú distribúciu liečiva v pľúcach pri ARDS.Výstupy projektu majú priamy aplikačný potenciál pre klinickú prax.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Magneticky mäkké nanokryštalické materiály pripravené nekonvenčnými technikami tepelného spracovania
Soft magnetic nanocrystalline materials prepared by unconventional thermal processing techniques
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Mezoškálové javy v systémoch polymérnych a nepolymérnych látok a metodológia skúmania
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Teoretické štúdium vlastností geometricky a interakčne frustrovaných magnetických systémov
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurčišinová Eva, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
MikroFlex – Pružné mikroštruktúry a mikroroboty pre biomedicínske labon-chip aplikácie
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tomori Zoltán, CSc.
Anotácia: Rozmach biomedicínskych „lab-on-chip“ (LOC) aplikácií za posledné dve desaťročia priniesol potrebu miniaturizácie konvenčných mechanických zariadení: ovládačov, snímačov, resp. manipulátorov. Svetlom ovládané mechanické mikroštruktúry zachytené a polohované pomocou optickej pinzety sa dajú ľahko integrovať do mikrofluidného LOC prostredia. Prevažná väčšina mikroštruktúr riadených svetlom sa pripravuje dvojfotónovou polymerizáciou. Hlavným cieľom projektu je využitie možností, ktoré ponúkajú pružné (deformovateľné) mikroštruktúry doteraz nepoužité v biomedicínskych aplikáciách. Zameriame sa na dve dobre definované oblasti LOC aplikácií: na mikroreológiu a na mikromanipuláciu so živými bunkami. Vyvinieme mikroviskozimetre, ktoré využívajú účinok okolitého kvapalného prostredia na deformáciu (vychýlenie) flexibilných mikropružiniek. Nové viskozimetre budú ukotvené na povrchu podložného sklíčka, alebo budú mobilné a opticky prenosné vo vnútri mikrofluidného systému. Navrhneme a otestujeme svetlom riadené elastické mikroroboty na zachytenie, transport a uvoľnenie jednotlivých živých buniek. Automatizáciou práce vyvinutých mikromanipulátorov dosiahneme, aby autonómnym spôsobom budovali mnohobunkové systémy napodobňujúce tkanivá. Na uľahčenie vývoja a optimalizácie pružných mikroštruktúr určíme materiálové vlastnosti fotopolymérov porovnaním experimentálnych výsledkov získaných pri deformácii mikroštruktúr s výsledkami numerických simulácií.
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2026
REBCOAPL – REBCO masívne supravodiče na báze Y, Gd, Sm a Eu pre praktické aplikácie
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum a vývoj vybraných REBCO masívnych monokryštalických supravodičov (MMS).Preskúmame systémy YBCO, GdBCO, SmBCO a EUBCO, ktoré sú v súčasnosti preferované z hľadiska zvládnutiaich výrobnej technológie a špecifických aplikácií. Na základe našich najnovších výsledkov sa zameriame nalegovanie LREBCO (LRE- ľahké vzácne zeminy) prvkami, ktoré potláčajú substitúciu Ba/LRE v kryštálovejmriežke, pridanie nanokryštalického BaCeO3, bimodálnu rozmerovú distribúciu piningových centier a konfiguráciuotvorov v REBCO MMS. Výsledky výskumu uplatníme pri vývoji technológie výroby MMS s optimalizovanýmisupravodivými a mechanickými vlastnosťami. Využitie výsledkov výskumu a vývoja dosiahnutých v rámci projektupredpokladá výrobca MMS CAN Superconductors s.r.o.
Web stránka projektu: https://websrv.saske.sk/uef/oddelenia-a-laboratoria/laboratorium-materialovej-fyziky/
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2026
Dekoherencia v mechanických rezonátoroch pri nízkych teplotách
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Človečko Marcel, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Funkčné nano- a mikrodrôty s význačnými vlastnosťami.
Functional nano- and microwires with outstanding properties
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na vývoj a charakterizáciu funkčných nano a mikrodrôtov, ktoré sa vyznačujú význačnýmifyzikálnymi vlastnosťami v podobe javu tvarovej pamäte, magnetokalorického javu, magnetickej bistability a pod.Tieto vlastnosti sa dajú s výhodami použiť pri konštrukcii miniatúrnych senzorov a aktuátorov teploty, predĺženiaa pod. Na výrobu týchto materiálov budú použité škálovateľné metódy (elektrodepozícia, Taylor Ulitovskimetóda), ktoré umožňujú prípravu veľkého množstva vzoriek a tým aj jednoduchý prechod k aplikáciám. Cieľomje preskúmať najdôležitejšie parametre určujúce funkčné vlastnosti , čo umožňuje následne uvedené javymodifikovať z pohľadu pracovného rozsahu a amplitúdy. Tvar drôtu vnáša do uvedených javov tvarovúanizotropiu, ktorá dokáže zvýrazniť funkčné vlastnosti vo vybranom smere a uľahčuje následnú aplikáciuuvedených materiálov.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025
Iónové kvapaliny a hlboko eutektické zmesi ako modulátory stability a agregácie proteínov
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fedunová Diana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Produkcia ťažkých kvarkov ako sonda kvantovej chromodynamiky
Heavy quark production as a probe of Quantum Chromodynamics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Nemčík Ján, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na ďalší rozvoj a testovanie teoretických popisov rôznych javov kvantovej chromodynamiky (QCD) v úzkej náväznosti na najnovšie fenomenologické modely časticovej fyziky. Hlavný dôraz sa kladie na štúdium niekoľkých zásadných aspektov QCD dynamiky v produkcii ťažkých kvarkov, hlavne v elektroprodukcii kvarkónií na protónových a jadrových terčíkoch pri vysokých energiách súvisiacich s prebiehajúcimi meraniami na urychľovači LHC, ako aj s prípravou fyzikálneho programu nedávno schváleného elektrón-iónového zrážača (Electron-Ion Collider (EIC)).
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Štúdium a modifikácia vlastností pavúčieho proteínu nadprodukovaného v Escherichia coli
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr., Ing. Šipošová Katarína, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Teoretické štúdium kooperatívnych javov v silne korelovaných elektrónových a spinových systémoch
Theoretical study of cooperative phenomena in strongly correlated electron and spin systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Farkašovský Pavol, DrSc.
Anotácia: Predkladaný projekt je venovaný teoretickému štúdiu kooperatívnych javov v silne korelovaných elektrónových a spinových systémoch. Špeciálna pozornosť bude kladená na špecifikovanie kľúčových mechanizmov, ktoré vedú k formovaniu a stabilizácii nehomogénneho nábojového a spinového usporiadania, supravodivosti, itinerantného feromagnetizmu, elektrónového feroelektrického a magnetokalorického javu z dôvodu veľkého aplikačného potenciálu týchto javov a ich vzájomnej koexistencie. Štúdium bude prevedené na komplexnom modeli, ktorý bude čo možno najrealistickejšie zohľadňovať fyzikálne pomery v zlúčeninách vzácnych zemín a prechodových kovov a ktorý okrem spinovo nezávislej coulombovskej interakcie v d páse a f páse vezme do úvahy aj spinovo závislú (double-exchange) interakciu medzi oboma pásmi. Na riešenie tohto modelu plánujeme rozpracovať nové numerické metódy, ktoré budú následne použité v kombinácii so štandardnými metódami kvantovej štatistickej fyziky (DMRG a QMC) na štúdium vyššie spomínaných javov.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
HERO – Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baťková Marianna, PhD.
Anotácia: Rozvoj aktivít v oblasti vodíkových technológií podporila vo svojom strategickom dokumente „Stratégia vodíka preklimaticky neutrálnu Európu“ aj Európska komisia a Slovensko má dnes vypracovanú národnú vodíkovú stratégiu.Už v roku 2015 bola založená Národná vodíková asociácia na podporu výskumu, implementácie a využívaniavodíkových technológií. V súčastnosti v Košiciach vzniká Vodíkové technologické centrum s hlavnou koncepciou„Power-to-Gas“ využívajúcou obnoviteľné zdroje energie bez negatívnych dopadov na ľudský život a závislosti nafosílnych palivách. Voda je dôležitým zdrojom vodíka a elektrolýza vody sa javí ako najsľubnejšia technológia navýrobu vodíka. Avšak skôr než bude možné uznať vodík za ekonomicky rentabilný zdroj paliva a využívať ho prerozsiahle aplikácie s mimoriadnym energetickým potenciálom, je nevyhnutné vyvinúť jednoduché, efektívne abezpečné metódy jeho získavania. Zatiaľ elektrochemicky najaktívnejšie katalyzátory pre vývoj vodíka (HER) snajnižším nadpätím sú vzácne kovy. Vysoké náklady a nedostatok vzácnych kovov motivujú vedcov k hľadaniukonkurenčných lacných alternatív. Vnútorná štruktúra fosfidov prechodných kovov ich predurčuje k využitiu akoelektrokatalyzátory, ktoré by mohli výrazne vylepšiť výkon v zostave membránových elektród pre vývoj vodíka.Vynikajúca disperzia a pórovitosť takýchto elektrokatalyzátorov umožní plné využitie aktívnych miest v elektródovejreakcii a tým zlepšenie elektrokatalytickej účinnosti. Preto je hlavnou výzvou tohto projektu zníženie výrobnýchnákladov na výrobu vodíka a zároveň udržanie vysokej účinnosti elektrolýzy vody v membránovýchelektrolyzéroch. Podstatný cieľ projektu bude venovaný zdokonaleniu elektródových materiálov elektrolýzy vody nabáze modifikovaných uhlíkových vlákien, výsledkom čoho bude technológia, ktorá by mala viac priblížiť využitievodíka ako paliva v komerčných aplikáciách.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
PRESPEED – Perspektívne elektrónové spinové systémy pre budúce kvantové technológie
Perspective electronic spin systems for future quantum technologies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vargová Hana, PhD.
Anotácia: Projekt si kladie za cieľ komplexné pochopenie možností a limitujúcich faktorov elektrónových spinových systémovpre kvantové počítanie a kvantové spracovanie informácie, ktoré bude skúmané kombináciou pokročilýchanalytických a numerických metód zahrňujúcich okrem iného exaktné mapovacie transformácie, teóriulokalizovaných magnónov, exaktnú diagonalizáciu, metódy tenzorových sietí, teóriu funkcionálu hustoty, Monte Carlo simulácie a metódu renormalizačnej grupy pre maticu hustoty. Konkrétne vyšetríme možnosť stabilizácie bipartitného a multipartitného kvantového previazania ako zásadného kvantového javu nevyhnutného pre kvantové počítanie a kvantové spracovanie informácie aspoň po teplotu kvapalného dusíka alebo dokonca až po izbovú teplotu. Preskúmame tiež spôsobilosť pulznej elektrónovej spinovej rezonancie na manipuláciu spinových qubitov. Kvantové spinové systémy s topologicky chránenými hranovými stavmi spôsobilými na topologické kvantové počítanie budú podrobne preskúmané spoločne s niektorými vybranými kvantovými spinovými reťazcami študovanými v spojitosti s uskutočnením kvantovej teleportácie. Frustrované Heisenbergove spinové systémy podporujúce buď prítomnosť netriviálnej skyrmionovej fázy alebo fáz magnónových kryštálov budú skúmané v súvislosti s možnosťou uschovania kvantovej informácie alebo realizácie zložitejších kvantových obvodov. Heteroštruktúry zložené z atomárne tenkých vrstiev viazaných van der Waalsovými silami budú preskúmanévzhľadom na možnosť supravodivého párovania a topologického kvantového počítania. Študované elektrónové spinové systémy sú motivované snahou pochopiť netradičné správanie existujúcich reálnych magnetických materiálov, alebo budú prípadne doplnené o príslušné návrhy ich experimentálnej realizácie.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Teoretické štúdium frustrovaných magnetických systémov
Theoretical study of frustrated magnetic systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurčišin Marián, PhD.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Topologicky netriviálne magnetické a supravodivé nanoštruktúry
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Analýza obrazových sekvencií metódami hlbokého učenia vo vybraných biofyzikálnych experimentoch
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tomori Zoltán, CSc.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
Anomálne škálovanie v turbulentných systémoch s narušenou symetriou
Anomalous scaling in turbulent systems with symmetry breaking
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurčišin Marián, PhD.
Anotácia: Turbulentné správanie sa patrí medzi základné vlastnosti rôznych makroskopických fyzikálnych, chemických,biologických, sociálno-ekonomických, finančných ako aj environmentálnych systémov.Typickými, veľmi dobre známymi príkladmi turbulentného pohybu sú rôzne atmosférické javy (tornáda, hurikány,cyklóny, atď.), turbulentné prúdenia v riekach a oceánoch a turbulentné prúdenia v elektricky vodivýchprostrediach (pohyb vonkajšieho zemského jadra, slnečný vietor, atď.). Základnou úlohou teoretického výskumuturbulentných systémov je v prvom rade pochopenie fundamentálnych fyzikálnych vlastností turbulentnýchprúdení, ktoré sú spoločné pre všetky turbulentné systémy, a ktoré by potenciálne mohli byť v budúcnostiaplikované v technickej praxi. V tejto súvislosti, hlavným cieľom projektu je štúdium vplyvu narušenia symetriírozvinutých turbulentných prostredí na vlastnosti anomálneho škálovania korelačných funkcií fluktuujúcich polí ako aj na univerzálne charakteristiky turbulentných systémov.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Funkčné magnetické materiály s perovskitovou štruktúrou na báze oxidov vzácnych zemín a prechodných kovov
Functional magnetic materials with perovskite structure based on rare earth and transition metal oxides
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Časť projektu je venovaná štúdiu multiferroických materiálov a ďalšia časť možnej funkcionalite materiálov sperovskitovou štruktúrou z hľadiska uskladnenia vodíka alebo aplikácie koloidu s nanočasticami na hypertermiu.Zahŕňa prípravu substitučných tuhých roztokov a konštrukciu magnetických fázových diagramov RTO3 (R = Nd, Pr, Sm, Tb, Dy a T = Ti, Cr, Mn, Fe). Fyzikálne vlastnosti ovplyvňuje nielen dopovanie, ale aj obsah kyslíka.Defektná štruktúra sa môže použiť na uskladonenie vodíka. Experimentálnych techniky, ako je rast kryštálov acharakterizácia monokryštálov, syntéza magnetických nanočastíc a štúdium rôznych fyzikálnych vlastnostídoplňuje teoretický prístup, ktorý je založený na metóde funkcionálu hustoty. Projekt slúži na opätovnépreskúmanie závislosti fyzikálnych vlastností multiferroických zlúčenín RMnO3 na obsahu kyslíka. Koncepcia ukladania vodíka vo vakanciách v týchto zlúčeninách je nová a tiež „smart“ hypertermia založená na ferokvapaline z magnetických nanočastíc na báze manganitov.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
Interdisciplinárne aplikácie pozorovania a výskumu kozmického žiarenia na pracovisku ÚEF SAV na Lomnickom štíte
Interdisciplinary applications of cosmic rays observation and research in the laboratory of Institute of Experimental Physics of SAS at the Lomnicky stit observatory
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kubančák Ján, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj interdisciplinárnych aplikácií výskumu kozmického žiarenia na pracovisku ÚEF SAV na Lomnickom štíte, a to hlavne prostredníctvom: a) zachovania kontinuity v oblasti pozorovania kozmického žiarenia, b) inovácie a rozvoja pracoviska a c) intenzívnej vedeckej spolupráce a propagácie pracoviska. V rámci projektu bude kladený dôraz na analýzu a vyhodnocovanie dát zaznamenaných neutrónovým monitorom a zariadením SEVAN počas 24. a v prvej tretine 25. slnečného cyklu. Vedecká práca bude zintenzívnená v oblasti spolupráce v oblasti radiačnej ochrany pred kozmickým žiarením a v oblasti vývoja a testovania detektorov v zmiešaných radiačných poliach vyskytujúcich sa na vysokohorských observatóriách. Jedným z výsledkov projektu bude spätná analýza zvýšenej alebo zníženej intenzity sekundárneho kozmického žiarenia v atmosfére v obdobiach s významnými fluktuáciami slnečnej aktivity, ktoré sa vyskytli v rokoch 2014 – 2024.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
Objasnenie počiatočných štádií amyloidnej agregácie proteínov – od mechanizmu k terapii
Unraveling the early events of protein amyloid aggregation – from mechanism to therapy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Anotácia: Štruktúrne zmeny poly/peptidov podmieňujúce tvorbu amyloidných agregátov sú spojené s doteraznevyliečiteľnými ochoreniami, ako napr. Alzheimerova choroba alebo diabetes typu II. Všeobecné mechanizmytvorby amyloidných fibríl a ich charakterizácia sú pomerne dobre známe, avšak počiatočné štádiá fibrilizáciepoly/peptidov ostávajú stále neobjasnené. Projekt je zameraný na pochopenie mechanizmov, ktoré vedú ktvorbe pre-fibrilárnych (čiastočne ro/zbalených intermediátov, nukleačných jadier, oligomérov) a fibrilárnychamyloidných agregátov vybraných globulárnych a prirodzene rozbalených proteínov. Zameriame sa na štúdiumkinetiky tvorby pre-fibrilárnych štruktúr, ich morfológie a cytotoxicity za rôznych experimentálnych podmienok a vprítomnosti vybraných interakčných partnerov (malé molekuly, nanočastice). Získané výsledky prispejú klepšiemu pochopeniu počiatočných mechanizmov tvorby amyloidnej agregácie a identifikácii inhibítorov sterapeutickým potenciálom pre amyloidné ochorenia.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Procesy samousporiadania v mäkkých hybridných zmesiach kvapalných kryštálov a nanočastíc
Self-organization processes in soft hybrid mixtures of liquid crystals and nanoparticles
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je rozšíriť výskum kvapalných kryštálov dopovaných rôznymi nanočasticami z pohľadusamousporiadania, ktorý má nepopierateľný význam nielen vo všetkých oblastiach prírodných vied, ale mávýrazný dopad aj na spoločenské vedy. V takýchto kompozitoch je proces samousporiadania riadený slabýmvzájomným pôsobením nanočastíc, samousporiadaním matrice a topologickými defektami. Experimentálne sazameriame na samousporiadanie v týchto kompozitoch vyvolané elektrickým/magnetickým poľom na rôznychúrovniach (mikro-, nano-) a na preskúmanie tohto procesu v rôznych fázach, izotropnej, nematickej,cholesterickej. Očakávame, že naše výsledky môžu byť využité v aplikáciách ako je riadený transport materiálu,magnetické/elektrické prepínače/senzory, chemické senzory, biosenzory, mikrofluidné zariadenia, lab-on-a-chip zariadenia atď. Sme presvedčení, že systematické štúdie v tejto oblasti môžu zásadne zmeniť súčasnépoznanie.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
BULKREBCO – Štruktúra, supravodivé a mechanické vlastnosti masívnych REBCO supravodičov
Structure, superconducting and mechanical properties ov bulk REBCO superconductors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum vplyvu štruktúry na supravodivé a mechanické vlastnosti REBCO masívnych monokryštalických supravodičov (MMS). Bude skúmaný najmä vplyv bimodálnej rozmerovej distribúcie aobjemového podielu RE2BaCuO5 (RE211) častíc v REBCO monokryštáli ako aj vplyv legovania. Získanépoznatky budú slúžiť na optimalizáciu parametrov prípravy a štruktúry REBCO MMS tak, aby sa dosiahlakombinácia vysokej hodnoty zachyteného magnetického poľa a levitačnej sily so zvýšenou mechanickoupevnosťou. Použité budú experimntálne metódy práškovej metalurgie, rastu masívnych monokryštálov, RTGdifrakcie, mikroskopickej optickej a elektrónovej mikroštruktúrnej analýzy, magnetizačné merania, meraniazachyteného magnetického poľa, meranie pevnosti REBCO MMS. Projekt bude riešený v spolupráci spoprednými zahraničnými pracoviskami v rámci zmluvnej (SIT Tokyo, JTU Shanghai, CAN Superconductors) aneformálnej (University of Cambridge, CRISTMAT Caen, FzÚ Praha, ) spolupráce.
Web stránka projektu: https://websrv.saske.sk/uef/oddelenia-a-laboratoria/laboratorium-materialovej-fyziky/
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
Návratová projektová schéma
Electromagnetically tunable structures in ferromagnetic cholesteric liquid crystals
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lacková Veronika, PhD.
Doba trvania: 1.7.2023 – 30.6.2024
UNPROMAT – Nové nano/mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania
Novel nano/micro-structured metallic materials prepared by unconventional processing routes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
UA-Oganesyan
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: prof. Oganesyan Koryun, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2023 – 30.6.2024
UA-Vitushkina
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: doc. Vitushkina Svitlana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 30.6.2024
Vývoj translačne relevantných regeneračných a reparatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy
The development of translationally relevant regenerative and reparative strategies after spinal cord trauma
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
Frustrované kovové magnetické systémy
Frustrated metallic magnetic systems
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bačkai Július
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2023
Funkcionalizované magnetické nanočastice pre MRI zobrazovanie distribúcie liečiva v pľúcach pri akútnom syndróme respiračnej tiesne (ARDS)
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sobotová Radka
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2023
Characterizations of Shape Memory Microwires for Micro Actuator and Micro Sensor
Characterizations of Shape Memory Microwires for Micro Actuator and Micro Sensor
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: MSc Nulandaya Limpat
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2023
Magnetická frustrácia a supravodivosť v 2D a 3D boridoch
Magnetic frustration and superconductivity in 2D and 3D borides
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pristáš Gabriel, PhD.
Anotácia: Boridy tvoria širokú triedu materiálov s rôznorodými fyzikálnymi vlastnosťami. Kovové geometricky frustrovanémagnetické tetraboridy (REB4) sú kvázi-2D frustrované systémy a spolu s ich 3D náprotivkami dodekaboridami(REB12) s fcc kryštálovou štruktúrou, tvoria ideálne prostredie pre štúdium súvislostí medzi 2D/3D magnetickyfrustrovanými systémami. Jednoosí, rovnako ako aj hydrostatický tlak budú ladiacimi parametrami, ktoré môžuzmeniť interakciu medzi magnetickými momentami v daných systémoch. V závislosti od smeru aplikáciejednoosého tlaku, budeme schopní zmeniť veľkosť interakcie v rôznych kryštalografických smeroch a testovaťtak teoretické predpovede. Podobný prechod medzi 2D a 3D môže byť študovaný v supravodivých boridochYB6, ZrB12 a LuB12. Aj keď v súčasnosti existuje množstvo poznatkov o fyzikálnych vlastnostiach masívnychkovových boridov, stále zostáva množstvo otvorených otázok, ako napr. čo sa stane ak jedna z dimenzií budeznačne zredukovaná – vzorky boridov vo forme tenkých filmov.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Magnetizačné procesy kompozitov s magnetickými časticami s modifikovaným povrchom
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Malá projektová schéma
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Molčan Matúš, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2023
Nový pohľad na vplyv hydrofóbnych interakcií na tvorbu a stabilitu proteínových agregátov. Prepojenie na oxidačný stres.
New Insight into the Role of Hydrophobic Interactions in Formation and Stability of Proteins Aggregates. Link to Oxidative Stress.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2023
Štruktúra a dynamika magnetických kvapalín v elektrickom poli
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rajňák Michal, PhD.
Anotácia: Magnetické kvapaliny (MK) sú suspenzie magnetických nanočastíc (MNČ) v nosnej kvapaline. Ich správanie vmagnetickom poli je intuitívne a na vedeckej úrovni dobre preskúmané. V oblasti základného výskumu súaktívne skúmané aj elektrické vlastnosti MK, ktorých pochopenie a následná aplikácia v praxi si vyžadujúprehlbujúce experimentálne štúdium. Ide najmä o mechanizmus elektrického preskoku a štruktúrne zmeny MK vexternom elektrickom poli. Cieľom predkladaného projektu je experimentálne skúmať tieto javy v MK na bázenepolárnych kvapalín. Riešenie projektu zahŕňa vizualizáciu a výskum dynamiky vodivého kanála s analýzou vovzťahu k teoretickému modelu záchytu elektrického náboja na MNČ, dielektrickú spektroskopiu, neutronografiu amikroskopiu MK v elektrickom poli. Ďalším cieľom projektu je realizovať také experimenty, ktoré prispejú kpotvrdeniu, alebo vyvráteniu hypotézy o potenciálnej elektro-magnetickej väzbe medzi spontánnym magnetickýmmomentom a indukovanou elektrickou polarizáciou MNČ.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Štúdium netriviálnej supravodivosti vybraných materiálov.
Research of non-trivial superconductivity on selected materials.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kačmarčík Jozef, PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Teoretické štúdium multifunkčných kvantových nízko-rozmerných magnetických materiálov
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vargová Hana, PhD.
Anotácia: Multifunkčné magnetické materiály poskytujú ideálnu platformu pre súčasné technologické požiadavky. Redukcia ich rozmerov posilňuje ich kvantové vlastnosti a otvára tak nové možnosti ich potenciálneho využitia v praxi. Projekt si kladie za cieľ preštudovať exotické kvantové stavy nízkorozmerných magnetických materiálov. Plánujeme využiť výpočty z prvých princípov založené na teórii funkcionálu elektrónovej hustoty s cieľom navrhnúť a študovať realistické efektívne kvantové spinové modely pre reprezentatívne systémy, ktoré vykazujú zvýšenú magnetoelektrickú a/alebo barokalorickú odozvu v okolí klasických alebo kvantových fázových prechodov. Projekt sa zameriava na frustrované kvantové Heisenbergove spinové systémy s bezdisperznými magnonovými pásmi, ktoré sú dôsledkom deštruktívnej kvantovej interferencie, na fázy magnónových kryštálov (Wignerové kryštály magnónov) dôležité pre technologické aplikácie a na jednorozmerné kvantové spinové reťazce vhodné na kvantové spracovanie informácie.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
ECODISC – Elektrónové korelácie v neusporiadaných supravodičoch
Electron correlations in disordered superconductors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol, CSc.
Anotácia: Projekt si kladie za cieľ pochopiť vplyv neusporiadanosti na supravodivosť v systémoch v blízkosti prechodu supravodič – izolant a v tenkých filmoch hydridov. Pripravíme ultratenké filmy MoN, MoC, TiN ale aj polykryštály a nanoštruktúry bórom dopovaného diamantu. Niektoré z týchto systémov vykazujú fermiónové a niektorébozónové efekty v supravodivom stave. Pomocou merania vodivosti od DC až po optické frekvencie, ako aj pomocou lokálnych meraní hustoty stavov rastrovacím tunelovým mikroskopom pri veľmi nízkych teplotách a vo vysokých magnetických poliach chceme prispieť ku pochopeniu podstaty problému, aká supravodivosť sa sformuje v silno neusporiadaných systémoch, kde už kvázičastice mimo supravodivého stavu majú renormalizovanú hustotu stavov v okolí Fermiho energie. Chceme tiež pochopiť formovanie supravodivosti v tenkých filmoch hydridov. Preskúmame vplyv neusporiadanosti pri zmene obsahu vodíka, hrúbky filmu, podložky, mikroštruktúry a aplikovaného tlaku na supravodivosť v systémoch YHx, TiHx, VHx a ich kysličníkoch.
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2023
MIKROKELVIN – Kvantové materiály pri ultra-nízkych teplotách – MIKROKELVIN
Quantum matters at very low temperatures – MICROKELVIN
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je dofinancovanie komplementárnej aktivity k projektu H2020 – EMP, ktorá napomôže jeho implementácii. Pôjde jednak o vylepšenie a zefektívnenie infraštruktúry, ktorú sa CFNT zaviazalo poskytovať externým užívateľom v rámci tzv. Trans-national access a jednak o špičkový nezávislý výskum s použitím tejto infraštruktúry. Predkladaný projekt je tak zameraný na výskum vybraných kvantových materiálov a vývoj metód a technológií na ich štúdium.
Doba trvania: 1.1.2020 – 30.6.2023
NANOVIR – Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Závišová Vlasta, PhD.
Anotácia: Projekt NANOVIR prispeje k zvýšeniu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 formou podpory bilaterálnej medzinárodnej vedeckej spolupráce s Aix-Marseille University, Francúzsko. Predmetom výskumu projektu je riešenie diagnosticko-terapeutických problémov ochorenia COVID-19 s využitím magnetických nanočastíc. Projekt sa zaoberá prípravou, vývojom a ladením vlastností magnetických nanočastíc pre efektívnejšiu izoláciu vírusovej RNA z balastu komplexnej klinickej vzorky. Magnetické nanočastice budú povrchovo a štruktúrne modifikované tak, aby sa dosiahla ich lepšia účinnosť pri separácii. Kvalita pripravených nanočastíc bude overená izoláciou vírusovej RNA pre detekciu rôznych RNA vírusov metódou RT-qPCR. Súčasne bude vyvinutý aj postup na kontrolu kvality odoberaných sterov s využitím izolácie bunkovej DNA a jej detekcie vo vzorke s PCR dôkazom celulárneho génu. Druhou výskumnou aktivitou projektu NANOVIR je pohľad na pandémiu COVID-19 z terapeutického hľadiska, keď core-shell magnetické nanočastice obalené pórovitou SiO2 budú použité ako nosič antivirotík Remdesivir, Favipiravir alebo Pacritinib a bude sledovaný vplyv takýchto systémov s predlženým účinkom na viabilitu a metabolickú aktivitu buniek v in vitro prostredí ako aj v živom organizme v in vivo prostredí. Projekt je riešený v spolupráci partnerských výskumných inštitúcií žiadateľa, UPJŠ a partnerov, UVLF a ÚEF SAV na území Košického samosprávneho kraja (KSK) a prispeje k tvorbe konzorcií pre riešenie multidisciplinárnych problémov medzi prioritnými oblasťami a k rozvoju existujúcich univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier pri UPJŠ, UVLF a ÚEF SAV vo väzbe na priority RIS3 SK. Projekt predpokladá rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnej vedy a príspevok k hospodárskemu rastu v RIS3 špecializácii Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie.
Web stránka projektu: https://websrv.saske.sk/uef/veda-a-vyskum/projekty-v-ramci-opvai/nanovir/
Doba trvania: 3.3.2021 – 30.6.2023
NANOELEN – Nanokvapaliny v elektrotechnike
Nanofluids in Electrical Engineering
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rajňák Michal, PhD.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na výskum nanokvapalín na báze alternatívnych chladiacich aelektroizolačných kvapalných médií, akými sú oleje na báze skvapalneného zemného plynu, prírodných esterova nové typy transformátorových olejov. Na báze týchto kvapalných médií budú pripravené nanokvapalinyobsahujúce magnetické nanočastice, fulerény, grafén, či uhlíkové nanorúrky. Účelom prípravy nanokvapalín jezlepšiť chladiacu účinnosť kvapalného média. Na pripravených nanokvapalinách budeme skúmať ichdielektrické, izolačné, magnetické a tepelné vlastnosti. Nakoniec, chladiaca účinnosť skúmaných nanokvapalínbude testovaná v elektrických transformátoroch so záťažou. Cieľom tohto projektu je teda vyvinúť zdokonalenékvapalné média pre chladenie a izoláciu v elektrotechnike, ktorých využitie bude mať potenciál úspory elektrickejenergie, predĺženia životnosti elektrotechnických zariadení a ochrany životného prostredia.
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2023
BIOVID-19 – Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina, CSc.
Anotácia: Napriek tomu, že štúdie s vakcínami proti COVID-19 sú v súčasnosti dobre rozpracované, stále existuje naliehavá potreba nájsť ďalšie terapeutické možnosti a tonajmä s cieľom postihnúť komplikácie vyplývajúce z vírusovej infekcie, najmä dysregulovanú imunitnú odpoveď a systémové komplikácie spojené s progresiouCOVID-19. Testovanie terapeutických možností je však značne obmedzené, pretože doposiaľ žiadny zvierací model plne nereprodukuje kľúčové znaky závažnejformy ochorenia COVID-19. Cieľom projektu je preto vyvinúť animálny model pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov identifikovaných ako látky, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19. Využijeme na to súčasné poznatky o tomto ochorení, ale hlavne nálezy získané zo vzoriek pacientov, ktorí umreli v priamej súvislostis infekciou COVID-19. Na vyvinutom modeli otestujeme aktuálne najvhodnejšiu liečbu. CEM SAV má bohaté skúsenosti s vývojom a charakterizáciou nových modelov.
Web stránka projektu: https://websrv.saske.sk/uef/veda-a-vyskum/projekty-v-ramci-opvai/biovid-19/
Doba trvania: 29.6.2021 – 30.6.2023
MULTIHIT – Multifunkčné inhibítory poly/peptidov spojených s Alzheimerovou chorobou
Multi-target inhibitors of poly/peptides associated with Alzheimer´s disease
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2019 – 1.6.2023
Aplikácia matematickej fyziky v rôzne škálovateľných systémoch
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pinčák Richard, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
DIAGNAD – DIAGNAD
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Anotácia: V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj nových diagnostických látok pre Alzheimerovu chorobu na báze vysokoafinitných prírodných látok značených rádioizotopmi alebo nanočasticami. Cieľom je aj rozšíriť poznatky v málo rozvinutej oblasti diagnostiky Alzheimerovej choroby (ACH) a lepšie pochopiť mechanizmy vedúce k vzniku a vývoju tohto progresívneho a neliečiteľného ochorenia.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
FRUSTKOM – Frustrované kovové magnetické systémy
Frustrated metallic magnetic systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír, PhD.
Anotácia: Doterajšie experimentálne aj teoretické štúdium frustrovaných magnetických systémov (FMS) bolo sústredené hlavne na dielektrické systémy. Tieto systémy sa vyskytujú v 2D a 3D mriežkach na báze rovnostranných trojuholníkov, pričom v dielektrikách je interakcia medzi jednotlivými spinmi systému dobre definovaná a popísaná. V kovových FMS (K-FMS), ktoré boli doposiaľ omnoho menej študované, významnú úlohu zohráva ďaleko-dosahová nepriama výmenná interakcia medzi spinmi sprostredkovaná vodivostnými elektrónmi (RKKY interakcia). K neveľkému počtu K-FMS patria aj niektoré kovové boridy vzácnych zemín majúce fcc (napr. HoB12, ErB12) alebo Shastryho-Sutherlandovu (napr. TmB4, HoB4, ErB4) štruktúru. Predkladaný projekt si kladie za cieľ experimentálne preskúmať vplyv vysokého tlaku (hydrostatického aj jednoosového), legovania a anizotrópie na magnetické, transportné a tepelné vlastnosti K-FMS, ktoré v týchto K-FMS ešte neboli študované. Pionierskou prácou bude pritom hlavne priame pozorovanie magnetickej štruktúry jednotlivých oblastí fázového diagramu K-FMS pomocou spinovo-polarizovanej skenovacej tunelovej mikroskopie. Preskúmaná bude tiež dynamika magnetickej štruktúry (vplyv rýchlosti zmeny magnetického poľa na túto štruktúru) a štúdium magnetických excitácií (metódou neutrónového rozptylu) vo vybraných tetraboridoch a dodekaboridoch. Náročné experimentálne štúdium, pre ktoré sú už k dispozícii kvalitné vzorky aj vhodné metodiky, bude podporené teoretickou interpretáciou získaných výsledkov a teoretickým rozpracovaním kvantovo štatistických modelov s cieľom prispieť k hlbšiemu pochopeniu fyzikálnej reality vo vyššie spomínaných materiáloch.
Web stránka projektu: http://extremeconditions.saske.sk/projects/
Doba trvania: 1.8.2018 – 31.12.2022
Funkcionalizácia magnetických nanočastíc na detekciu rakovinových buniek
Functionalization of magnetic nanoparticles for cancer cell detection
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina, CSc.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na prípravu magnetického biokomplexu, ktorý špecificky vyhľadá rakovinovébunky, prenikne do ich štruktúry a umožní lepšie zobrazovanie postihnutých oblastí napr. pomocou magnetickejrezonancie (MRI). Prvým krokom na dosiahnutie požadovaného cieľa bude syntéza magnetických nanočastíc afunkcionalizácia ich povrchu rôznymi aminokyselinami. Na optimalizáciu funkcionalizácie nanočastíc budúpoužité viaceré fyzikálno-chemické metódy (spektroskopické, mikroskopické, magnetické, kalorimetrické a iné).Zároveň budeme študovať vhodnosť použitia modifikovaných nanočastíc na zobrazovanie v magnetickejrezonancii. Ďalším krokom bude konjugácia špecifickej protilátky na funkcionalizované magnetické nanočastice(biokomplex) a skúmanie interakcie biokomplexu s bunkami imunochemickými metódami. Vzhľadom naaplikačné účely magnetických nanočastíc bude jedným z našich cieľov preskúmať aj vplyv pripravenýchmagnetických biokomplexov a magnetickej hypertermie na viabilitu buniek.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Isingove supravodiče a topologické fázy hmoty
Ising superconductors and topologigal phases of the matter
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum supravodičov typu (LaSe)1.14(NbSe2)n, kde n je počet vrstiev NbSe2, s veľkouanizotropiou horných kritických magnetických polí. Naše predošlé experimenty ukazujú, že horné kritické poleparalelné s vrstvami týchto monokryštálov je omnoho väčšie ako Pauliho pole určené iba Zeemanovýmštiepením Cooperových párov. Tento jav bol pozorovaný nedávno v dichalkogenidoch prechodových kovov.Možným vysvetlením je silná spin – orbitálna väzba a takéto materiály sa nazývajú Isingove supravodiče.Predstavujú zmes singletového a tripletového párovania a súčasné poznatky o ich vlastnostiach zďaleka nie súúplné. Ešte ambicióznejším cieľom projektu je realizácia topologickej fázy hmoty. Podľa teoretických štúdií jeferomagnetický reťazec naviazaný na takýto supravodič vhodná platforma na experimentálne uskutočnenie tzv.Kitaevovho modelu topologického supravodiča s okrajovými Majoranovými stavmi, ktorých prítomnosť by sa dalaovládať pomocou externého parametra – magnetického poľa.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Kozmické žiarenie v heliosfére s terminačnou rázovou vlnou a heliosférickou obálkou
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol, PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
MODEX – MODEX
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
Rýchlochladené kovové zliatiny a kompozity pre magnetické a magnetokalorické aplikácie
Rapidly quenched metallic alloys and composites for magnetic and magnetocaloric applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá vývojom nových rýchlochladených kovových zliatin so zlepšenými funkčnými vlastnosťami. Jeho prvá časť bude zameraná na nanokryštalické magneticky mäkké zliatiny s vysokými hodnotami magnetickej indukcie, ktoré je možné pripraviť znížením obsahu nemagnetických prvkov v zliatine a využitím techniky ultra-rýchleho žíhania v procese ich tepelného spracovania. V ďalšej časti časť projektu sa plánujeme venovať amorfným a nanokryštalickým kompozitným materiálom v tvare dvoj- a trojvrstvových kovových pások, ktoré sú mechanicky pevne spojené tuhou interfaciálnou fázou. Na týchto heterogénnych systémoch sa okrem detailného štúdia ich magnetických vlastností zameriame tiež na optimalizáciu ich GMI charakteristík pre potenciálne využitie v magnetických senzoroch. V projekte sa chceme venovať aj vývoju rýchlochladených kompozitných systémov s optimalizovanými magnetokalorickými vlastnosťami pre magnetické chladenie v okolí izbovej teploty.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Samousporiadanie polymérnych a nepolymérnych materiálov v kvapalnom stave na mezoškálach
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Slzná tekutina a sliny v preventívnej, prediktívnej a personalizovanej medicíne
Tear fluid and saliva in preventive, predictive and personalized medicine
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália, CSc.
Anotácia: Slzná tekutina a sliny sú netradičné biologické odberové materiály. Odber je neinvazívny, čo je výhodou vporovnaní s odberom krvi ako štandardného biologického materiálu. Neobsahujú pigmenty, ktoré interferujú pribežných spektrofotometrických analýzach, ale obsahujú vodu, elektrolyty, proteíny, lipidy, hormóny a ďalšielátky. Charakterizácia jej zloženia pri rôznych zápalových ochoreniach so zameraním na tvorbu amyloidovviacerými metódami predstavuje nový diagnostický prístup. Zloženie slznej tekutiny a slín u pacientov savýznamne mení v porovnaní so zdravými jedincami. Existujú aj doposiaľ necharakterizované interindividuálnezmeny v zložení slznej tekutiny a slín, ktoré by mohli umožňiť personálnu diagnostiku a aplikáciu liečby šitej namieru.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Štúdium pôsobenia hybridných molekúl na amyloidnú agregáciu globulárnych a prirodzene rozbalených proteínov
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Borovská Barbora
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2022
Štúdium termodynamických vlastností frustrovaných magnetických systémov exaktne riešiteľnými modelmi
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurčišinová Eva, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom predkladaného projektu je štúdium rôznych termodynamických vlastností antiferomagnetických ako aj feromagnetických frustrovaných systémov v rámci exaktne riešiteľných modelov klasickej štatistickej mechaniky. V rámci riešenia projektu bude hlavný dôraz kladený na vyšetrovanie ich vlastností spojených s frustráciou takých ako anomálne nízkoteplotné správanie sa mernej tepelnej kapacity; magnetokalorický jav a s ním spojené procesy (de)magnetizačného adiabatického chladenia a jeho efektivita; magnetizačné vlastnosti, štruktúra a makroskopická degenerácia základných stavov; entropické vlastnosti a kritické správanie sa frustrovaných systémov, ako aj vplyv dodatočných interakcií na tieto vlastnosti a procesy.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Určenie parametra fázovej tuhosti v supravodičoch
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Ing., Bc. Kuzmiak Marek
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2022
Vplyv magnetického a elektrického poľa na štruktúru magnetických kvapalín
Impact of magnetic and electric field on structure of magnetic fluids
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Karpets Maksym
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
BMREBCO – Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie
Development of REBCO superconductors for biomedical applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Projekt je zameraný na vývoj REBCO ( RE- Y alebo vzácna zemina) masívnych monokryštalických supravodičov (MMS) pre biomedicínske aplikácie. Ich použitie predpokladá malý podnik CRYOSOFT s.r.o. Košice pri konštrukcii zariadení na magnetickú separáciu buniek resp. na magnetický transport liečiv. Pre tieto aplikácie budú vyvíjané REBCO MMS pre použitie pri teplotách, ktoré sa dajú bežne dosiahnuť kryochladením (30-50K). Skúmať budeme YBCO, SmBCO a GdBCO systémy, ktoré môžu splniť požiadavky pre predpokladané aplikácie. Cena vstupných surovín pre YBCO MMS je nižšia ako pre SmBCO a GdBCO MMS, tie však dosahujú vyššie parametre zachyteného magnetického poľa. V rámci riešenie projektu budú optimalizované zloženia a technológia prípravy REBCO MMS tak, aby sa dosiahol efektívny pining vo vysokých magnetických poliach pri teplotách pod teplotou kvapalného dusíka čo je predpokladom dosiahnutia vysokej kritickej prúdovej hustoty a vysokého zachyteného magnetického poľa. Kritickú prúdovú hustotu zvýšime chemickým piningom, zjemnením RE211 častíc a pridaním nanovlákien. Využijeme pritom naše doterajšie výsledky dosiahnuté pri základnom a aplikovanom výskume REBCO MMS, z ktorých časť je patentovo chránená.
Web stránka projektu: https://websrv.saske.sk/uef/oddelenia-a-laboratoria/laboratorium-materialovej-fyziky/
Doba trvania: 1.8.2018 – 30.6.2022
LEAPSynPD – Inhibícia agregácie α-synukleínu pomocou LEA proteínov: nový prístup pre liečbu Parkinsonovej choroby
Inhibition of α-Synuclein Aggregation by LEA Proteins: A New Approach for Parkinson’s Disease Treatment
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Anotácia: Intracelulárne proteínové agregáty zložené hlavne z α-synukleínu (α-Syn) sú patologickým znakom Parkinsonovej choroby (PD), ktorá je jednou z najrýchlejšie rastúcich neurologických porúch na svete. V súčasnosti neexistuje žiadna účinná liečba, preto je potrebné preskúmať nové prístupy k vývoju novej terapie. Budeme študovať potenciál LEA proteínov (LEAP) inhibovať agregáciu α -synukleínu s cieľom štrukturálne charakterizovať interakcie LEA proteínov s α -synukleínom a identifikovať top LEAP kandidátov s významným anti-agregačným potenciálom.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.1.2022
Deformácia metastabilných amorfných a kryštalických materiálov
Deformation of metastable amorphous and crystalline materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel, CSc.
Anotácia: Zámerom tohto projektu je získanie poznatkov o faktoroch ovplyvňujúcich procesy diskontinuálnej plastickejdeformácie kovových skiel. Experimentálne štúdium povedie k lepšiemu pochopeniu (mikro)mechanizmovdeformácie a porušovania kovových skiel a k vymedzeniu vplyvu rýchlosti deformácie a veľkosti napätia napriebeh diskontinuálnej deformácie kovových skiel rozličnej tvrdosti. Deformačné prejavy nehomogénnejplastickej deformácie budú porovnávané s vlastnosťami pri homogénnej deformácii. Zmeny štruktúrneho stavumetastabilných sústav budú sledované metódami termickej a termomechanickej analýzy.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Detekcia kozmickej plazmy a energetických častíc na palube vesmírnych sond.
Detection of space plasma and energetic particles on board of space probes.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Ján, PhD., akademik IAA
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum plazmového a časticového prostredia v magnetosfére Zeme, vmedziplanetárnom prostredí a v magnetosfére iných planét Slnečnej sústavy, predovšetkým z hľadiska vývoja kozmickej experimentálnej – prístrojovej techniky. Výskumom a vývojom príslušnej technickej infraštruktúry sa žiadateľovo pracovisko – Oddelenie kozmickej fyziky (OKF) ÚEF SAV – dlhodobo zaoberá v rámci medzinárodnejspolupráce s obdobnými pracoviskami. Prostriedky sú nutné najmä na zakúpenie elektronických komponentov, externé technologické operácie, cestovné náklady v súvislosti s pracovnými poradami, testovaním, kalibráciou, štartovou kampaňou. Aktuálne prebiehajú tieto kozmické aktivity:- vývoj spektrometra nabitých energetických častíc ASPECT-L pre misiu LUNA-Resurs- vývoj spektrometra nabitých energetických častíc DOK-M pre misiu Resonance- vývoj siete ultrafialových fotometrov AMON pre štúdium žiarenia atmosféry (Airglow)- vývoj antikoincidenčného modulu ACM aparatúry PEP/JDC pre misiu ESA JUICE k Jupiteru
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Klasicko-kvantový prechod v mechanických rezonátoroch
Classical to quantum crossover in mechanical resonators
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Človečko Marcel, PhD.
Anotácia: Materiálová variabilita a rozmerová rozmanitosť mechanických rezonátorov dovoľuje cielene meniť ich fyzikálne a geometrické vlastnosti, a tak redukciou ich hmoty/energie (t.j. redukciou ich veľkosti), pri súčasnom ochladení k teplotám blízkym absolútnej nule, ich umožňuje používať ako nástroj pri štúdiu prechodu medzi klasickou akvantovou dynamikou. Ambíciou nášho projektu je (i) štúdium nelineárnych procesov v makroskopickýchrezonátoroch na báze piezomateriálov, (ii) štúdium prechodu medzi klasickou a kvantovou dynamikou s použitím nami pripravených mechanických mikro a nanorezonátorov a (iii) pochopenie procesov výmeny energie medzi týmito rezonátormi a tepelným rezervoárom vedúcich k dekoherencii.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Kozmické energetické častice zo slnečných erupcií – mnohobodové pozorovanie od Slnka až po Lomnický Štít
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
ARES – Legované REBCO masívne supravodiče
Alloyed REBCO bulk superconductors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Projekt je zameraný  na  výskum vplyvu  legovania (dopovania) na štruktúru a supravodivé vlastnosti REBCO masívnych  monokryštalických supravodičov.  Bude skúmaný vplyv legovania na fázovú rovnováhu, rast masívnych kryštálov, tvorbu centier uchytávania magnetických tokočiar, mechanizmy uchytávania magnetických tokočiar, lokálne a makroskopické supravodivé vlastnosti v oblasti teplôt dosiahnuteľných kryochladením. Použité budú experimntálne metódy práškovej metalurgie, rastu masívnych monokryštálov, RTG difrakcie, mikroskopickej optickej a elektrónovej mikroštruktúrnej analýzy a elektrónovej mikroanalýzy, magnetizačné merania a merania zachyteného magnetického poľa. Projekt bude riešený v spolupráci s poprednými zahraničnými pracoviskami v rámci zmluvnej (SIT Tokyo, JTU Shanghai, CAN Superconductors Praha) aneformálnej ( University of Cambridge, KAERI Daegeon, CRISTMAT Caen,  FzÚ Praha) spolupráce. 
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Mióny ako nástroj na skúmanie jaskynných systémov
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Putiš Marián, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2021
Nadmolekulárne komplexy proteínov – konformačné prechody, stabilita a agregácia
Supramolecular complexes of proteins – conformational transitions, stability and aggregation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fedunová Diana, PhD.
Anotácia: Agregácia proteínov a ich samo-usporiadanie do nadmolekulárnych komplexov je súčasťou mnohýchbiologických procesov. Vznik fibrilárnych agregátov – amyloidov je sprievodným javom rôznych ochorení. Amyloidné fibrily sa zúčastňujú aj fyziologických procesov v bunke a testujú sa aj ako potenciálne biomateriály. Projekt je zameraný na štúdium vplyvu dvoch tried kosolventov na amyloidnú agregáciu štruktúrne odlišnýchpolypeptidov – globulárneho lyzozýmu a prirodzene neusporiadaného Aß peptidu. Cieľom projektu je nájdenie vzťahu medzi vlastnosťami kosolventov a ich účinku na konformáciu a stabilitu polypeptidov, na kinetiku tvorby amyloidných agregátov a morfológiu amyloidných fibríl. Určenie týchto vzťahov je dôležité pre pochopenie všeobecného mechanizmu amyloidnej agregácie a môže napomôcť pri navrhovaní nových liečiv proti amyloidným ochoreniam, pri identifikácii štruktúrnych motívov fibríl zodpovedných za patologický účinok, ako aj pri biotechnologickom využití amyloidných fibríl ako nových materiálov.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Nové metódy v štatistickej a korelačnej analýze parametrických modelov povrchov a ich distribúcií
Novel statistical and correlation methods in analysis of parametric models of surfaces and their distributions.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Marek Jozef, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Ortorombické multiferoické materiály so silnou magneto – elektrickou väzbou: vplyv substitúcie v oktaedrických polohách na magnetizmus a multiferoicitu
Orthorhombic multiferroic materials with strong magneto – electric coupling: effect of substitution in octahedral sites on magnetism and multiferroicity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Metódou zónového tavenia pripravíme vysoko kvalitné monokryštály RMnxT1-xO3 kde R = Nd, Pr, Sm, Tb, Dy a T = Ti, Mn, Fe. Budeme študovať vývoj Jahn-Tellerovej deformácie kryštálovej mriežky a orbitálneho usporiadania so substitúciou Mn3+ iným Jahn-Tellerovým neaktívnym iónom. Sústredíme sa na konštrukciu magnetických fázových diagramov včítane určenia magnetického usporiadania pomocou meraní magnetizácie, tepelnej kapacity, neutrónovej difrakcie a štúdia kritických koeficientov. Časť projektu je venovaná štúdiu funkčných nanočastíc na báze manganitov. Pozornosť budeme venovať ladeniu magneto – elektrickej väzby v multiferoických zlúčeninách (RMnO3, R = Tb, Dy alebo RFeO3, R = Gd, Dy) s magneticky indukovanou feroelektricitou pomocou nízko koncentračného dopovania Ti, Cr a Fe respektíve Mn. Nedávna štúdia týchto systémov predpokladá novú fyzikálnu hypotézu týkajúcu sa duality multiferroicity a dúfame, že náš projekt prispeje k overovaniu tejto hypotézy.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Skúmanie vlastností jadrovej matérie v produkcii ťažkých kvarkov na jadrových terčíkoch
Investigation of nuclear matter properties in heavy quark production on nuclear targets
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Nemčík Ján, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je teoretické štúdium jadrových efektov v rôznych procesoch na jadrových terčíkoch pri vysokých energiách. Hlavný dôraz je venovaný na štúdium produkcie ťažkých kvarkov, ktoré reprezentujú alternatívnu sondu pre skúmanie prejavov a vlastností jadrovej matérie vytvorenej v zrážkach ťažkých iónov.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Systematické štúdium vplyvu lokálnych a nelokálnych interakcií na koexistenciu kvantových fáz s rôznymi parametrami usporiadania
Systematic study of influence of local and nonlcal interactions on coexistence of quantum phases with different order parameters
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Farkašovský Pavol, DrSc.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na komplexné štúdium vplyvu lokálnych a nelokálnych interakcií coulombovského a spinového pôvodu na vlastnosti základného stavu zovšeobecneného dvojpásového Hubbardovho modelu. Získané výsledky budú použité pre popis anomálnych kooperatívnych javov v reálnych materiáloch so silne korelovanými elektrónmi. Štúdium bude zahŕňať širokú triedu kooperatívnych javov akými sú valenčné prechody a prechody kov-izolátor, nábojové a spinové usporiadanie, itinerantný feromagnetizmus, elektrónový feroelektrický jav, supravodivosť, excitónová matéria a bude sa týkať širokej triedy korelovaných materiálov akými sú napr. nikláty, kobaltáty, hexaboridy a chalkogenidy vzácnych zemín, multiferoika a pod. Dôraz bude kladený na štúdium vplyvu kombinovaných efektov dvoch a viacerých interakcií s cieľom popísať koexistenciu dvoch, resp. viacerých kvantových fáz s rôznymi parametrami usporiadania (feromagnetický – feroelektrický stav, nábojové/spinové usporiadanie – supravodivosť, atď.).
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Štúdium anti-oxidačnej a zosilnenej anti-amyloidnej aktivity nanočastíc céru pre biomedicínske aplikácie
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Garčárová Ivana
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2021
Vplyv chemického zloženia na význačné fyzikálne vlastnosti moderných funkčných materiálov.
Influence of chemical composition on unique physical properties of modern functional materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium vplyvu chemického zloženia na význačné fyzikálne vlastnosti amorfných aHeuslerových zliatin. Bude študovaný vplyv chemického zloženia na základné parametre ovplyvňujúcemagnetickú bistabilitu amorfných mikrodrôtov, ktorá sa dá využiť na konštrukciu miniatúrnych bezkontaktnýchsenzorov magnetického poľa, teploty a mechanického pnutia. Ďalším študovaným materiálom budú mikrodrôtyna báze Heuslerových zliatin vyznačujúcich sa magnetokalorickým javom a javom tvarovej pamäte. Tieto sadajú využiť pri konštrukcii smart aktuátorov, ktoré sú sami sebe senzormi. Cieľom projektu je vývoj materiálov stakým chemickým zložením, ktoré sa vyznačuje vyššie uvedenými javmi, ale súčasne sa dá opakovane vyrábať.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Vplyv veľkosti nanočastíc na ac susceptibilitu feronematík
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kónyová Katarína, PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2021
EXSES – Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov
Exotic quantum states of low-dimensional spin and electron systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vargová Hana, PhD.
Anotácia: Projekt je venovaný teoretickému štúdiu nízkorozmerných kvantových spinových a elektrónových systémov,ktoré budú skúmané kombináciou pokročilých analytických a numerických metód zahrňujúcich okrem inéhoexaktné mapovacie transformácie, metódu matice prechodu, prístup tesnej väzby, klasické a kvantové MonteCarlo simulácie, exaktnú diagonalizáciu a metódu renormalizačnej grupy pre maticu hustoty. Získané teoretickévýsledky prispejú k hlbšiemu pochopeniu exotických kvantových stavov spinových a elektrónových systémovakými sú napríklad rôzne druhy kvantových spinových kvapalín a taktiež kvantové stavy s rafinovanýmďalekodosahovým usporiadaním topologického charakteru alebo s charakterom kryštálu valenčných väzieb.Projekt významným spôsobom prispeje aj k objasneniu nekonvečného magnetického správania vybranýchnízkorozmerných magnetických materiálov a bude mať tak dosah na súčasný stav vedy v oblasti fyzikykondenzovaných látok a materiálového výskumu. Podrobné štúdium kvantového previazania na druhej straneumožní vymedziť hranice aplikovateľnosti skúmaných spinových a elektrónových systémov pre účely kvantovéhopočítania a spracovania informácie. Ďalším dôležitým výstupom projektu bude objasnenie netriviálnych symetriív tenzorových stavoch silne korelovaných spinových a elektrónových systémov pod vplyvom buď pozičnezávislých interakcií, alebo zmien v mriežkových geometriách, ktoré indukujú fázové prechody rôznych typov.
Doba trvania: 1.7.2017 – 30.6.2021
Interakcie relativistických jadier; eta-mezónové jadrá a spinová fyzika
Interactions of relativistic nuclei, eta-meson nuclei and spin physics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mušinský Ján, PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
QuTeMaD – Kvantové technológie. materiály a zariadenia
Quantum Technologies, Materials and Devices
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: V projekte sa sústredíme na realizáciu konkrétnych zariadení založených na supravodičoch, alebosupravodivých obvodoch pracujúcich v blízkosti kvantovej limity. Jedným z hlavných cieľov projektu je realizáciafunkčného parametrického zosilňovača, ktorý by priniesol reálne zlepšenie v porovnaní so zosilňovačmi na bázeHEMT – tranzistorov s vysokou elektrónovou mobilitou. Pokúsime sa o konštrukciu subkvantovéhoparametrického zosilňovača, ktorý je kľúčovým prvkom pre spracovanie kvantovej informácie zakódovanej vmikrovlnách. Aby sme dosiahli tento cieľ, budeme skúmať nové kvantové materiály, ktoré môžu zlepšiťvlastnosti kvantových zariadení. Preto bude základný výskum nových topologických materiálov ako ajpovrchových a hranových stavov topologických izolantov a supravodičov logickou súčasťou tohto projektu.
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Makroskopicky anizotrópne kompozity na báze kvapalnych kryštálov a magnetických nanočastíc
Macroscopic anisotropic composites based on liquid crystals and magnetic nanoparticles
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália, CSc.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na základný výskum kompozitných materiálov zložených z kvapalnýchkryštálov a rôznych magnetických nanočastíc. Kombinácia anizotrópnych vlastnosti kvapalných kryštálov s magnetickými vlastnosťami nanočastíc umožňuje pripraviť kompozity s unikátnymi magnetickými a optickými vlastnosťami, ktoré jednotlivé zložky same o sebe nevykazujú. Navrhované experimenty sa zameriavajú nazvýšenie citlivosti týchto kompozitných systémov (ktoré sú v kvapalnom stave) na magnetické pole a pripraviť materiály s unikátnymi dielektrickými, magnetickými a optickými vlastnosťami. Hlavným cieľom projektu je ovplyvniť citlivosť týchto anizotrópnych systémov na vonkajšie magnetické pole pridaním vhodných magnetických nanočastíc a urobiť pokrok pre ich potenciálnu aplikáciu v rôznych magneto-optických alebo dielektrických zariadeniach, napríklad ako senzorov nízkych magnetických polí alebo ako svetelná clona.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
MODEX – Modifikované (nano)textilné materiály pre zdravotnícke technológie
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
MVISION – Nanočastice v anizotrópnych systémoch
Nanoparticles in anisotropic systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Predkladaný projekt je venovaný štúdiu komplexných anizotrópnych systémov na báze klasických termotrópnycha lyotropných (biologických) kvapalných kryštálov. Kvapalné kryštály predstavuju jedinečný druh kvapaliny, ktorása vyznačuje anizotrópiou. Štrukturalizačné procesy v týchto systémoch hrajú rozhodujúcu úlohu z hľadiskazákladného ale aj aplikovaného výskumu. Hlavným cieľom projektu je ovplyvniť citlivosť vyššie spomínanýchanizotrópnych systémov na vonkajšie magnetické pole, čo sa zabezpečí dodaním vhodných magnetickýchnanočastíc a tým umožniť ich aplikácie v magneto-optických zariadeniach.
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2020
NANOSEG – Nanosegregácia v mäkkých látkach polymérneho a nepolymérneho charakteru
Nanosegregation in soft matter of polymeric and nonpolymeric nature
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Oxidačný stres a fosfolipidovo-proteínové interakcie: funkčné a štrukturálne dôsledky
Functional and Structural Insights into the Phospholipid-Protein Interaction during Oxidative Stress
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey, DrSc.
Anotácia: Mitochondrie zohrávajú dôležitú úlohu v bunkovom metabolizme, a je dlho známe, že mitochondriálna dysfunkcia sa podieľa na neurodegeneratívnych chorobách súvisiacich s vekom. Jedna z akceptovaných teórií predpokladá, že poškodenie mitochondrií, ktoré sú hlavným zdrojom reaktívnych foriem kyslíka (ROS), tieto choroby iniciuje. Skutočne, keď hladina ROS presiahne obranné mechanizmy bunky (oxidačný stres), proteíny, nukleové kyseliny a/alebo lipidy sú nenávratne poškodené. Zvlášť dôležité je, že oxidačný stres narúša alebo modifikuje proteínovo-lipidové interakcie, ktoré sú dôležité pre normálne fungovanie buniek. Tieto poruchy môžu byť rozhodujúcim faktorom vedúcim k ROS-indukovaným chorobám. Na overenie tejto hypotézy a na vysvetlenie spojenia medzi oxidačným stresom a bunkovou dysfunkciou, plánujeme sa študovať: (i) úlohu modifikácie fosfolipidov v ROS-indukovanom poškodení mitochondriálneho elektrón-transportného Komplexu IV a (ii) úlohu fosfolipidov a oxidačne-modifikovaných fosfolipidov v amyloidogenéze.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Samousporiadanie poly/peptidov do amyloidných agregátov – mechanizmus, inhibícia a cytotoxicita
Self-assembly of poly/peptides into amyloid aggregates – mechanism, inhibition and cytotoxicity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Anotácia: Amyloidné supramolekulárne komplexy vytvárané poly/peptidmi patria medzi najrozšírenejšie prirodzene sa vyskytujúce systémy podliehajúce procesu samozbaľovania. Tento proces ovplyvňujúci ich funkciu sa spája s viac ako 30 závažnými amyloidnými ochoreniami medzi ktoré patrí aj Alzheimerova choroba a diabetes mellitus.Doteraz nie je známy presný mechanizmus amyloidného samousporiadania poly/peptidov a neexistuje účinná liečba amyloidných ochorení. Cieľom projektu je štúdium mechanizmu amyloidnej agregácie polypeptidov s rozdielnou natívnou štruktúrou a identifikácia inhibítorov samozbaľovania poly/peptidov, keďže inhibícia tvorby amyloidných štruktúr predstavuje jeden z možných terapeutických prístupov pri amyloidózach. Zameriame sa aj na určenie korelácie medzi morfológiou amyloidných agregátov a ich cytotoxicitou ako aj medzi štruktúrnymi vlastnosťami efektívnych inhibítorov a ich anti-amyloidnou aktivitou.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Štúdium univerzálnych vlastností difúznych procesov v turbulentných prostrediach
Study of universal properties of diffusion proceses in turbulent environments
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurčišin Marián, PhD.
Anotácia: Jedným zo základných atribútov makroskopických fyzikálnych, chemických, biologických, sociálno-ekonomických a environmentálnych systémov je ich stochastičnosť. Tento fakt je hlavným dôvodom intenzívneho vedeckého záujmu o rôznorodé stochastické systémy. Typickým príkladom fyzikálnych stochastických systémov je šírenie rôznych prímesí v turbulentných prostrediach, rozvinutá hydrodynamická a magnetohydrodynamická turbulencia, alebo prelet kozmických častíc cez medzihviezdny priestor. Dôležitosť intenzívneho výskumu týchto problémov je daný potrebou fundamentálneho pochopenia podstaty fyzikálnych javov v nich prebiehajúcich, ako aj z pohľadu možných budúcich aplikácií získaných výsledkov v technickej praxi. Cieľom projektu je štúdium anomálneho škálovania štruktúrnych a korelačných funkcií fluktuujúcich polí v turbulentných prostrediach s nenarušenými a narušenými symetriami, ako aj štúdium a výpočet univerzálnych charakteristík takýchto turbulentných systémov.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Úloha povrchových stavov v hexaboride samária a iných zmiešanovalenčných systémoch vykazujúcich prechod kov-izolátor
The role of surface states in samarium hexaboride and other valence-fluctuating systems exhibiting metal-insulator transition
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baťková Marianna, PhD.
Anotácia: Hexaborid samária predstavuje významný modelový systém vykazujúci prechod kov-izolátor. Mysterióznou vlastnosťou tohto valenčno-fluktuačného polovodiča je, že pri najnižších teplotách nenaznačuje divergenciu rezistivity, ale vykazuje správanie typické pre kovy. V súčasnosti je SmB6 intenzívne študované ako možný topologický izolátor, pričom konečná hodnota rezistivity pri najnižších teplotách je pripisovaná existencii topologicky chráneného povrchu vykazujúceho kovové správanie. Najnovší vývoj však priniesol dôkaz o existencii triviálnych povrchových stavov v SmB6. Zámerom projektu je pomocou štúdia tenkých filmov SmB6 objasniť úlohu povrchových stavov v elektrickej vodivosti SmB6, ohodnotiť relevantnosť scenára topologického izolátora a iných alternatívnych prístupov na vysvetlenie elektrickej vodivosti SmB6 a tým prispieť k pochopeniu povahy elektrického transportu v SmB6 a podobných systémoch,
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
DIAGNAD – Výskum a vývoj látok pre diagnostiku Alzheimerovej choroby
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
MICROMANIP – Obrazová analýza mikroskopických častíc pri automatizácii optických manipulačných techník aplikovateľných v mikro/nanorobotike.
Image analysis of microscopic particles in the automation of optical manipulation techniques applicable in mikro/nanorobotics.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tomori Zoltán, CSc.
Anotácia: Mikromanipulácia pomocou laserových optických pascí predstavuje progresívny prostriedok základného výskumu v oblasti fyzikálnych, chemických i biomedicínskych vied. Určitá analógia medzi optickou mikromanipuláciou a robotikou evokuje využitie algoritmov z oblasti umelej inteligencie (počítačového videnia, strojového učenia, plánovanie trajektórií a pod). Podľa niektorých autorov, použitie týchto metód v kombinácií s fyzikálnymi modelmi viedlo k výraznému zvýšeniu efektívnosti oproti klasickej optimalizácii (až 1000 násobne v prípade SVM klasifikátora vopred natrénovaného na základe Lorenz-Mie modelu rozptylu svetla). Cieľom projektu je použiť podobnú filozofiu na experimentálne úlohy riešené na našom pracovisku ako napr. triedenie a fúzia buniek, meranie ich fyzikálnych vlastností a pod. Pomocou aparatúry na dvojfotónovu polymerizáciu plánujeme výrobu mikrorobotických nástrojov ovládaných pascami optickej pinzety, napr. mikrorobotickú ruku (gripper). V zmysle kontinuity s našim predchádzajúcim projektom chceme vylepšiť interaktívne ovládanie optickej pinzety NUI prostriedkami (polohou prstov, gestami, pohľadom, hlasom) a to nielen lokálne, ale aj na diaľku cez sieťové pripojenie.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
Analýza meraní z experimentov EUSO-SPB, Mini-EUSO a siete pozemných UV detektorov
Analysis of EUSO-SPB, Mini-EUSO and ground UV detectors experiments measurement
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol, PhD.
Anotácia: JEM-EUSO experiment je projekt na určenie pôvodu častíc s ultra vysokou energiou. Dva najvýznamnejšie prekurzor experimenty JEM-EUSO experimentu sú EUSO-SPB a MINI-EUSO experiment. Oba experimenty prinesú nové údaje v priebehu rokov 2017 a 2018. Projekt je zameraný na spracovanie údajov z oboch experimentov a zo siete pozemných detektorov UV žiarenia. EUSO-SPB je let NASA SPB balónu s EUSO detektorom, ktorý odštartuje v apríli 2017 z Nového Zélandu. Predpokladá sa meranie zo stratosféry v dĺžkeminimálne 50 dní. MINI-EUSO detektor je miniatúrna verzia JEM-EUSO detektoru, ktorá bude monitorovať UV pozadie z paluby Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS. Let MINI-EUSO na ISS a začiatok jeho minimálne pol ročných meraní začne koncom roka 2017.Oddelenie kozmickej fyziky (OKF) ÚEF zároveň buduje sieť pozemných detektorov UV žiarenia, ktoré začnú kontinuálne merania na minimálne 4 pozíciach v priebehu roku 2017. Ich prevádzka je naplánovaná na nasledujúce roky, minimálne počas celého trvania tohto projektu.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
ANGSTROM – Atomárna štruktúra a unikátne vlastnosti intermetalík, amorfných, nanokryštalických a komplexných kovových zliatin
Atomic structure and exceptional properties of intermetallics, amorphous, nanocrystalline and complex metallic alloys
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2019
MACOMA – Dizajn štruktúry a funkčných vlastností magneticky mäkkých kompozitných materiálov na báze 3-d prechodných kovov
Design of the structure and the functional properties of soft magnetic 3-d transitions metals based composites
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baťková Marianna, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na dizajn štruktúry a funkčných vlastností magneticky mäkkých kompozitných materiálov nabáze 3-d prechodných kovov, v rámci ktorého sa bude vykonávať experimentálny výskum funkčných vlastnostíprogresívnych materiálov s heterogénnou štruktúrou pozostávajúcich z vzájomne izolovaných feromagnetickýchčastíc. Magnetické mikro- a nano- kompozitné systémy sa budú pripravovať pomocou pokročilých metódpráškovej metalurgie a aktuálnych chemických postupov. Výskum sa bude orientovať na vysvetlenie vplyvufázových rozhraní na elektrické, magnetické a mechanické vlastnosti skúmaných magnetických kompozitnýchmateriálov. Očakávané výsledky rozšíria aplikačný potenciál progresívnych magneticky mäkkých materiálov,vhodných na použitie v stredofrekvenčnej oblasti, kde sa v súčasnosti používajú ferity.
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2019
Interakcia magnetických kvapalín s elektromagnetickým poľom
Interaction of magnetic fluids with electromagnetic field
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan, CSc.
Anotácia: Predkladaný projekt sa bude zaoberať štúdiom magnetických princípov mechanizmu ohrevu – hypertermie v systéme magnetických nanočastíc, vzhľadom na spôsob prípravy, rozmeru a rozmerovej distribúcie a magnetických vlastností. Okrem bežne používaných biokompatibilných sférických nanočastíc, budú predmetomaj doteraz celkom nepreskúmané špeciálne pripravené magnetozómy a magnetoferitín obsahujúci sférické nanočastice magnetitu. Získané skúsenosti pre dosiahnutie vysokého špecifického výkonu ohrevu umožníaplikovanie nanočastíc pri liečeni nádorov v biomedicíne. Ďalej budú študované tieniace účinky (absorbcia a odraz) magnetických kvapalín na báze transformátorových olejov, ktoré môžu popri jedinečných chladiacich a izolačných lastnostiach vykazovať aj charakteristiky spoľahlivého tienenia pre elektromagnetické zariadenia.Skúmaná bude tiež radiačná stabilita magnetických kvapalín v elektromagnetických poliach a iných typoch ožiarenia.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Komplementárne štúdium supravodivosti vybraných materiálov
Complementary study of superconductivity of selected materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kačmarčík Jozef, PhD.
Anotácia: Od objavu dvojmedzerovej supravodivosti v MgB2, pred takmer 15 rokmi, sa sústavne pátra po ďalších príkladoch tejto už napohľad výnimočnej charakteristiky. Okrem toho je zaujímavou témou súčasnosti aj štúdium konkurenčných usporiadaní v supravodičoch, kde supravodivosť koexistuje, prípadne súperí napríklad s magnetickým usporiadaním, alebo vlnami nábojovej hustoty. V projekte sa zameriame na štúdium niekoľkých predstaviteľov týchto skupín – potvrdíme, alebo vyvrátime existenciu dvoch energetických medzier v LaRu4As12 a Bi2Pd, budeme skúmať konkurenčné usporiadania v CuxTiSe2 a CeCoIn5 a budeme sa venovať aj štúdiu priestorovo ohraničenej supravodivosti v granulárnom dopovanom diamante. Objasnenie mechanizmu ich supravodivosti môže vniesť svetlo aj do problematiky ďalších supravodivých materiálov. Budeme sa venovať aj rozvoju nových experimentálnych zariadení a metód. Jedná sa o zavedenie rezistívnej kalorimetrie a zvládnutie a ďalší rozvoj lokálnej magnetometrie pomocou rastrovacieho hallovského mikroskopu.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Magnetizačné a relaxačné procesy v magnetických časticiach a kompozitoch.
Magnetization and relaxation processes in magnetic particles and composites.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na experimentálny výskum štruktúry a magnetických vlastností magnetických častíc sveľkosťou od niekoľkých nanometrov až niekoľko stoviek mikrometrov. Samotné častice (s amorfnou,nanokryštalickou alebo polykryštalickou štruktúrou) sú na báze feromagnetických kovov a zliatin a sú pokrytéanorganickou alebo organickou vrstvou a po ďalších technologických úpravách sa stávajú východiskovýmimateriálmi pre prípravu kompozitov. Výskum sa bude orientovať na skúmanie magnetizačných a relaxačnýchprocesov prebiehajúcich vo feromagnetických časticiach za rôznych fyzikálnych podmienok ako je podielferomagnetickej fázy, teplota, amplitúda a frekvencia magnetického poľa. Očakávané výsledky by malinapomáhať rozširovať aplikačný potenciál tejto triedy progresívnych materiálov pre rôzne medicínske i technickéaplikácie.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Magnetoelektrický a magnetokalorický jav v exaktne riešiteľných mriežkovo-štatistických modeloch
Magnetoelectric and magnetocaloric effect in exactly solvable lattice-statistical models
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vargová Hana, PhD.
Anotácia: Magnetoelektrický a magnetokalorický jav budú podrobne preskúmané pomocou presne riešiteľnýchmriežkovo-štatistických modelov zahrňujúcich Isingove spinové systémy, Isingove-Heisenbergove spinovésystémy a viazané spinovo-elektrónové systémy, ktoré pozostávajú z lokalizovaných Isingových spinov adelokalizovaných elektrónov. Hlavným cieľom projektu je preskúmať vplyv vonkajšieho elektrického poľa nazákladné magnetické vlastnosti a vplyv vonkajšieho magnetického poľa na základné termodynamickécharakteristiky študovaných mriežkovo-štatistických modelov. Odozva magnetického systému na zmenuvonkajšieho elektrického a magnetického poľa bude prešetrená najmä v okolí fázových prechodov (vrátanekvantových), kde možno očakávať obzvlášť zaujímavé správanie. Dosiahnuté rigorózne teoretické výsledkyprispejú k hlbšiemu pochopeniu oboch študovaných kooperatívnych javov, čo umožní navrhnúť následnúoptimalizáciu technologicky významných vlastností multifunkčných materiálov a magnetických chladiacich médií.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Mezoškálové javy a štruktúry v mäkkých látkach polymérneho a nepolymérneho charakteru,
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Supramolekulárne komplexy biomakromolekúl
Supramolecular complexes of biomacromolecules
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Valušová Eva, PhD.
Anotácia: Bunky využívajú pre stavbu niektorých kompartmentov biomakromolekulárne zoskupenia bezmembránového charakteru. Fyzikálno-chemické vlastnosti takéhoto útvaru zohrávajú dôležitú úlohu v početných bio-procesoch, pritom však tieto zložité biochemické pochody nie sú dostatočne objasnené. Uvedené granulárne kompartmenty sa prejavujú správaním podobným kvapaline. Dve alebo aj viac biomakromolekúl vzájomnou interakciou vytvárajú tekutú kvapku, v ktorej je ich koncentrácia vyššia ako v okolitom vodnom prostredí. Okrem toho vysoká koncentrácia rozpustených látok a iónov a tiež niektoré nízkomolekulárne látky môžu prispieť k organizovaniu takýchto biologických útvarov. Projekt bude venovať pozornosť procesom prípravy a charakterizácie fyzikálno-chemických vlastností supramolekulárnych komplexných modelov bezmembránovo-viazaných útvarov, pritom sa bude orientovať aj na mechanizmy prebiehajúce počas týchto procesov.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Vplyv extrémnych podmienok na silne korelované elektrónové systémy.
Influence of extreme conditions on strongly correlated electron systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír, PhD.
Anotácia: Vplyvom extrémnych podmienok (veľmi nízke teploty, vysoké tlaky a magnetické polia) možno vkondenzovaných látkach vytvárať a ovplyvňovať silné korelácie medzi systémom voľných (vodivostných) a viazaných (lokalizovaných) elektrónov, čo často vedie k vzniku nových/exotických stavov/javov v týchtomateriáloch. V predkladanom projekte budeme experimentálne študovať najnovšie otvorené problémy silne korelovaných elektrónových systémov (SKES), ako sú povrchová vodivosť topologických Kondo izolátorov, dynamika frustrovaných antiferomagnetov, Kondov vs. spin-polarónový model v spinových sklách, supravodivosťpod tlakom. Pôjde o metodicky veľmi náročný výskum na novo vyrobených monokryštáloch.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Vývoj nových postupov pre rekonštrukciu a analýzu dát z protón-protónových zrážok na urýchľovači LHC
Development of new procedures for the reconstruction and analysis of the data from the proton-proton collisions at the LHC
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stríženec Pavol, CSc.
Anotácia: V rámci projektu sa predpokladá teoretický ako aj metodologický príspevok ku štúdiu vysokoenergetických zrážok protónov na urýchľovači LHC, ktorý bol práve upravený na novú, doteraz najvyššiu energiu protónových zrážok. Projekt plánuje prispieť ku zlepšeniu a rozvinutiu existujúcej rekonštrukcie a analýzy dát a chce priniesť nové aspekty z teoretického a metodologického hľadiska. V metodológii predpokladáme najmä úpravu kalibrácie kalorimetrie detektora ATLAS, ktorá zníži systematickú chybu energetickej škály jetov, potrebnej v mnohých iných analýzach. Rovnako predpokladáme spresnenie kalibrácie náboja spŕšok obsahujúcich b-kvark, tzv. b-jetov. Príspevky ku analýze predpokladáme v troch smeroch, spresnenie merania vlastností top kvarku, analýzy smerujúce k detailnému meraniu vlastností nedávno objaveného Higgsovho bozónu, či možných rozšírení Štandardného Modelu, ako aj získanie presnejších výsledkov Boseho-Einsteinových korelácií pi-mezónov v produktoch protónových zrážok.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
GONanoplatform – Grafénová nanoplatforma na detekciu rakoviny
Graphene-based nanoplatform for detection of cancer
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina, CSc.
Anotácia: Tento projekt odráža aktuálny technologický pokrok ako aj nové možnosti aplikácií senzorov na báze grafénu vbiomedicine. Medzi naše hlavné ciele patrí návrh a vývoj grafén-oxidovej multifunkčnej nanoplatformy (GO-MFN)pre detekciu nádorových buniek. V prvom kroku plánujeme prípravu grafén-oxidových nanovrstiev vhodnejveľkosti funkcionalizovaných protilátkou. Pre detekciu rakovinových buniek pripravíne GO-MFN veľkosti 100 nm,ktorá je schopná interakcie s jedinotlivými bunkami. Magnetické nanočastice, ktoré budú naviazané na GO-MFNumožnia detekciu v hĺbke tkanív pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie. Stupeň oxidácie GO, typfunkčných skupín, optimálna funkcionalizacia kovalentným naviazaním monoklonálnych protilátok amagnetických nanočastíc, sú najdôležitejšie technologické kroky. Analýza základných interakcií vzťahujúcich sak detekcii rakoviny bude uskutočnená in vitro na 2D a 3D modeloch buniek až do štádia funkčného prototypu,ktorý bude priamo použiteľný pre laboratórne a predklinické testovanie. Interakcie GO-MFN s membránou bunkya s vnútrom bunky sa budú analyzovať na úrovni subcelulárneho rozlíšenia. Takýto prístup prinesie originálnepoznatky a detailné porozumenie procesu detekcie rakoviny, čo je dôležité pre optimalizáciu citlivosti detektora.Detekcia biomolekúl kovalentne naviazaných na GO-MFN sa bude snímať v reálnom čase pomocou niekoľkýchtechník.Projekt je založený na komplexnom multidisciplinárnom prístupe, od fyziky a chémie až po biomedicínu, akombinuje špičkovú vedu a najsofistikovanejšie nano a bio-inžinierstvo. Zúčastnení partneri disponujú kľúčovýmipoznatkami, zručnosťami a infraštruktúrou, protilátkami a nádorovými modelmi, a sú vysoko motivovanídosiahnuť ciele projektu.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
PSI – Prechod supravodič – izolant
Superconductor – insulator transition
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol, CSc.
Anotácia: Projekt si kladie za cieľ pochopiť prechod supravodiča do izolačného stavu pod vplyvom neusporiadanosti.Experimentálne aj teoreticky preskúmame otázku, čo spôsobuje pokles supravodivej kritickej teploty vultratenkých supravodivých filmoch a aký je mechanizmus samotného kvantového fázového prechodusupravodič – izolant. Budú pripravené filmy rôzneho zloženia s hrúbkami až do niekoľkých atomárnych vrstiev atiež nanoštruktúry a rezonátory na ich báze, preskúmame transportné, mikrovlnové a optické vlastnosti týchtoobjektov. Pomocou subkelvinovej skenovacej tunelovej mikroskopie získame spektrálne mapy hustotykvázičasticových stavov s atomárnym rozlíšením pri ultranízkych teplotách a vo vysokých magnetických poliach.Preskúmame možnosti prípravy citlivých fotónových detektorov a zosilňovačov na báze ultratenkýchneusporiadaných supravodivých filmov pre spektroskopiu vo fyzike, chémii a biológii.Experimentálne aj teoreticky budeme študovať dynamiku povrchových stavov v ďalšom makroskopickomkvantovom objekte, v supratekutom 3He, ktorý je topologický izolant pri ultranízkych teplotách. Cieľom jeobjasniť dynamiku povrchových excitácií pomocou mechanických rezonátorov a zistiť, či tieto excitácie môžu byťpovažované za dlho hľadané Majoránove fermióny.Experimentálne preskúmame nedávno nastolenú otázku, či je hexaborid samária topologickým izolantom.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
NANOSIMKA – Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme
Effects of nanoencapsulated simvastatin on cardiovascular system in experimental metabolic syndrome
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Závišová Vlasta, PhD.
Anotácia: Vysoká hladina cholesterolu v krvi zvyšuje riziko výskytu srdcových a cievnych ochorení. Simvastatín znižujetvorbu cholesterolu v pečeni a znižuje tak hladinu cholesterolu v krvi. Dlhodobé užívanie statínov sa však spája svýskytom nežiaducich účinkov, ktoré sa zvyšujú so zvyšovaním ich dávky. Medzi predpokladané mechanizmyvzniku nežiaducich účinkov statínov patrí hlavne blokovanie endogénnej syntézy CoQ10 – základného kofaktorapre syntézu ATP a paradoxne aktivácia PCSK9 – enzýmu dôležitého pre syntézu LDL-cholesterolu. Cieľomprojektu je zvýšiť biodostupnosť simvastatínu v pečeni, znížiť tak jeho dennú dávku, zabrániť zníženiu hladinyCoQ10 a blokovať aktiváciu PCSK9. Pre dosiahnutia tohto cieľa pripravíme, otestujeme a aplikujemenanoenkapsulovaný simvastatín, ktorý budeme podávať súčasne s nanoenkapsulovaným CoQ10 resp.inhibítorom PCSK9, alebo v polymére s antioxidačnými vlastnosťami. Týmto sa zabezpečí jeho cielený transportdo pečene súčasne s CoQ10, inhibítorom PCSK9, alebo za súčasného zvýšenia antioxidačnej kapacity. Projektpomôže odhaliť mechanizmy zodpovedné za rozvoj nežiaducich účinkov simvastatínu. Navyše, v prípade úspešných výsledkov sa tak odkrýva nová možnosť využitia nanonosičov pri liečbe metabolických a kardiovaskulárnych ochorení.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
LDQSS – Komplexné štúdium efektov v nízko-rozmerných kvantových spinových systémoch
Complex study of effects in low-dimensional quantum spin systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vargová Hana, PhD.
Anotácia: Projekt je venovaný teoretickému a experimentálnemu štúdiu vybraného kvázi-dvojrozmernéhomagneticky frustrovaného spinového systému, konkrétne zlúčenine Cu(tn)Cl2 (tn=1,3 –diaminopropán). Komplexné štúdium bude prevedené pomocou najmodernejších metódteoretickej fyziky na báze Density Functional Theory a experimentálnych analýz zahŕňajúcichštúdium magnetických, transportných a mechanických vlastností. V teoretických analýzachpreskúmame magnetické vlastnosti, vplyv spinovo-orbitálnej a van der Waalsovej interakcie akoaj termodynamickú stabilitu, mriežkové merné teplo a v neposlednom rade elastické vlastnostizlúčeniny Cu(tn)Cl2. Prítomnosť fázového prechodu v reálnom materiáli prešetríme pomocouexperimentálnych meraní termodynamických charakteristík, ako je správanie sa merného tepla,susceptibility, magnetizácie alebo tepelnej vodivosti. Mechanická analýza sa sústredí napreskúmanie elastických vlastností, zahŕňajúcich Youngov modul, Poissonov pomer, teplotnúrozťažnosť a tvrdosť vzorky. Získané výsledky prispejú k hlbšiemu pochopeniu mechanizmovvedúcich k nekonvenčným javom v dvojrozmerných magneticky frustrovaných spinovýchsystémoch a pomôžu nám lepšie pochopiť úlohu kvantových fluktuácií v týchto materiáloch.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2018
RGBD_Algorithms – Prirodzené užívateľské rozhranie na báze algoritmov spracovania RGB-D obrazu s využitím v biomedicíne
Natural User Interface based on RGB-D Image Processing Algorithms and their Application in Biomedicine
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tomori Zoltán, CSc.
Anotácia: Nové typy 3D senzorov sú konštruované na snímanie ľudskej postavy alebo jej častí. Ich výstupom je okrem farebného RGB obrazu aj hĺbková mapa a tiež 3D súradnice reprezentujúce polohu rúk, prstov, smeru pohľadu a pod. Jedným z cieľov projektu je zlepšiť manipuláciu s mikroskopickými časticami pomocou optickej pinzety a to tak, že poloha laserových pascí je riadená polohou prstov ruky snímanej senzorom Leap Motion. Druhým cieľom je využitie 3D senzorov na podporu rehabilitačných cvičení a to jednak v prostredí kliniky ako aj v domácom prostredí (telerehabilitácia). Bezkontaktný systém upozorní cvičiaceho pacienta na odchýlky od rehabilitačného protokolu, pričom výstupom je hodnotiace skóre navrhnuté v úzkej spolupráci programátorov s fyzioterapeutmi. Pritom budú použité princípy strojového učenia, počítačových hier, prenos dát cez sieť, klasifikátory a iné postupy z oblasti počítačového videnia a grafiky.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Rýchlochladené amorfné a Heuslerove zilatiny s význačnými vlastnosťami. Príprava a charakterizácia.
Rapidly quenched amorphous and Heusler alloys with unique properties. Production and characterization.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum a vývoj nových amorfných a Heuslerových zliatin vo forme pások ale hlavnemikrodrôtov pripravených metódami rýchleho chladenia roztavenej kvapaliny, ktoré sú charakterizovanévýznačnými vlastnosťami vhodnými pre technické aplikácie. Sú to hlavne amorfné mikrodrôty na báze Fe, ktorésa vyznačujú bistabilným magnetickým správaním, citlivým na magnetické pole, teplotu a mechanické pnutie.Na druhej strane budú pripravené Heuslerove pásky a mikrodrôty vyznačujúce sa vysokou spinovoupolarizáciou, magnetokalorickým javom a javom tvarovej pamäte.Malé rozmery pripravených materiálov ajednoduchá príprava veľkého množstva materiálu umožnia ich využitie pri konštrukcii miniatúrnych senzorov aaktuátorov.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Rýchlochladené magneticky mäkké a magneticky tvrdé kompozitné materiály pre aplikácie v energetike a senzorike.
Rapidly quenched soft and hard magnetic composites for energy and sensor applications.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Satelitné detektory pre kozmofyzikálny výskum
Satellite detectors for space physics research
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Ján, PhD., akademik IAA
Anotácia: Cieľom grantovej úlohy je podporiť účasť pracoviska na aktuálnych vesmírnychprojektoch v rôznych štádiách rozpracovanosti, jedná sa najmä o zakúpenie elektronických komponentov,externé precízne mechanické práce na 5-osových obrábacích centrách, cestovné náklady v súvislosti spracovnými poradami, testovaním, kalibráciou, príp. predštartovou kampaňou. Aktuálne prebiehajú tietokozmické aktivity:- vývoj spektrometra nabitých energetických častíc DOK-M pre misiu RESONANCE- vývoj spektrometra nabitých energetických častíc ASPECT-L pre misiu LUNA-GLOB- vývoj ultrafialového fotometra AMON pre slovenský satelit skCUBE- podiel na vývoji imagera energetických neutrálnych atómov NAIS pre čínsku misiu MIT- podiel na vývoji časticovej aparatúry PEP pre misiu ESA JUICE
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
SUMAC – Supravodivá a magnetokalorická keramika
Superconducting and magnetocaloric ceramics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Výskum v rámci projektu bude zameraný najmä na pochopenie komplexných javov spojených s kryštalizáciu REBCO masívnych monokryštalických supravodičov a na vývoj nových efektívnych postupov ich prípravy. Časť kapacity bude venovaná výskumu masívnych supravodičov na báze supravodivých pniktidov a hľadaniu nových supravodivých materiálov vhodných pre prípravu masívnych supravodičov. Výskum magnetokalorickej keramiky na báze manganitov s perovskitovou štruktúru, podobnou REBCO supravodičom, bude zameraný na prípravu nových kompozitných materiálov so širokým magnetickým fázovým prechodom vhodných pre praktické aplikácie. Projekt bude riešený v spolupráci so zahraničnými univerzitami a výskumnými centrami: SIT Tokyo, Cambridge University, CRISMAT Caen, JTU Shanghai, CNRS Grenoble, KAERI, South Korea.
Web stránka projektu: WWW.saske.sk
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Štúdium magnetických vlastností vybraných multiferoických materiálov na báze oxidov 3d kovov
Magnetic properties of selected 3d metal-oxides based multiferroics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Štúdium supravodivých nanoštruktúr a nanovrstiev
Study of superconducting nanostructures and nanolayers
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Projekt je zameraný na experimentálne štúdium supravodivosti v materiáloch s obmedzenou dimenziou. Vultratenkých filmoch je zvýšená miera lokalizácie itinerantných elektrónov a Cooperových párov. To má zanásledok znižovnie kritickej teploty prechodu do supravodivého stavu, až materiál prejde do stavu izolátora.Tento prechod je v súčasnosti v centre pozornosti fyziky kondenzovaných látok a bude predmetom nášho štúdia.Rovnako atraktívnou oblasťou sú supravodivé nanoštruktúry, ktoré môžu nájsť uplatnenie v budúcejkryoelektronike a kvantových počítačoch. Supravodivé víry sa v nich správajú odlišne ako v masívnychmateriáloch. V nanokryštáloch s priemerom pod 100 nm možno uväzniť len niekoľko vírov. Teoreticképredpovede ich usporiadania siahajú od supertesných aglomerácií po gigantický vír s viacnásobkom kvantamagnetického toku, v závislosti na symetrii štruktúry. Pokúsime sa pripraviť nanoštruktúry vhodných rozmerov ageometrií a študovať v nich supravodivé víry pomocou skenovacích sondových mikroskopií.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Vplyv extrémnych podmienok (magnetické pole, tlak, teplota) na neobvyklé chovanie základného stavu a fázové prechody v korelovaných látkach
Effect of extreme environment (magnetic field, pressure, temperature) on the anomalous behavior of the ground state and phase transitions in strongly correlated materials.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihálik Matúš, PhD.
Anotácia: Trend dnešných dní vo výskume vzácnozeminných intermetalických zlúčenín je posun záujmu smerom kfyzikálnym javom ako napríklad Kondo správanie, správanie nie-Fermiho kvapalín, alebo kvantový kritický bod.Ukázalo sa, že tieto exotické typy správania môžu byť pozorované v zlúčeninách na báze Ce, Yb, alebo U. Vrámci projektu pripravíme a charakterizujeme polykryštály a monokryštály ternárnych intermetalických zlúčenínCe – Ni – Ge; Ce – Co – Ge, U – Ni – Ge a U – Co – Ge. Hlavným cieľom projektu je hľadanie kvantovýchkritikalít v týchto antiferomagnetických a feromagnetických systémoch a generovanie kvantových fluktuáciívhodným chemickým dopovaním (Co-Ni, alebo Ge-Si substitúcia), vysokými tlakmi a magnetickým poľom.Ďalším cieľom projektu je hľadanie nových materiálov. Tu sa zameriame na ternárne intermetalické zlúčeniny nabáze Uránu.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
ANMAGEL – Anizotropia magneticko – elektrickej väzby v manganitoch vzácnych zemín
Anisotropy of magnetoelectric coupling in rare-earth
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Magnetoelektrické multiferoika sú zlúčeniny, v ktorých okrem koexistencie dlho – dosahovéhomagnetického usporiadania a elektrickej polarizácie sú magnetické a polárne stupne voľnostivnútorne zviazané. Najlepšie príklady sú manganity vzácnych zemín, ktorých magnetoelektrickýjav je spojený so súťažením medzi AFM a FM výmenou. Ich magnetoelektrická väzba bola častoštudovaná, hoci jej podstata nie je celkom pochopená, napríklad jej silne anizotropická povaha.Aby sme lepšie pochopili tento jav, pripravíme a budeme študovať TbMn0.08Fe0.02O3, aDyMn0.08Fe0.02O3 monokryštály. Je známe, že malá substitúcia mangánu zvýšimagnetoelektrickú väzbu. Keďže železo je v protiklade s mangánom magneticky izotrópne, dása očakávať pozorovanie nových prejavov magnetoelektrickej anizotropie. Aby sme objasnilipodstatu týchto javov vykonáme štúdium štruktúry, dynamiky mriežky, magnetických, tepelnýcha feroelektrických vlastnosti ako funkciu teploty pre rôzne orientácie magnetického poľavzhľadom ku kryštalografickým smerom.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Mechanické vlastnosti a stabilita amorfných zliatin a nanorozmerných sústav
Mechanical properties and stability of amorphous alloys and nanosized systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel, CSc.
Anotácia: Projekt sa zameriava na riešenie problematiky plastickej deformácie v amorfných kovových zliatinách a súvisiace procesy štruktúrnej relaxácie. Budú hľadané spoločné javy, ale aj rozdiely v mikromechanizmoch porušenia silnedefektnej štruktúry charakterizovanej ako amorfná, nanokryštalická, resp. silne degenerovaný tuhý roztok (v prípade vysokoentropických zliatín).
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Supratekuté hélium-3 ako topologický izolátor
Superfluid helium-3 as topological insulator
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Anotácia: Topologické izolátory sú novou triedou látok, ktorých fyzikálne vlastnosti sú určené energetickým spektrom povrchových stavov. Jedným z reprezentantov topologických izolátorov je aj supratekuté hélium-3, predovšetkým B-fáza. Ambíciou projektu je prispieť k stúdiu supratekutého 3He-B ako topologického izolátora – a poodhaliť "Majorana" charakter povrchom viazaných excitácií.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Štúdium stability a agregácie natívne rozbalených proteínov
Study of the intrinsically disordered protein stability and aggregation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fedunová Diana, PhD.
Anotácia: Natívne rozbalené proteíny (IDPs) – proteíny, ktoré za fyziologických podmienok nemajú stabilnú usporiadanú štruktúru – sú v strede záujmu najmä pre ich účasť pri neurodegeneratívnych ochoreniach. Pri Alzheimerovej chorobe dochádza k hromadeniu depozitov amyloidných plakov a neurofibrilárnych zhlukov tvorených fibrilamiA-beta a tau proteínu. Vzrastajúce množstvo údajov naznačuje, že práve menšie oligoméry sú toxickejšie než amyloidné fibrily. Predkladaný projekt je orientovaný na štúdium vplyvu vonkajších podmienok (pH, teplota, iónová sila, hydrofobicita) a rôznych látok (denaturanty, osmolyty a polyanióny) na konformáciu A-beta a tauproteínu a kinetiku ich oligomerizácie. Ďalším cieľom je určenie ako veľkosť oligomérov a ich kinetika ovplyvňuje morfológiu vzniknutých amyloidných fibríl.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Variabilita kozmického žiarenia meraného na zemskom povrchu
Variability of cosmic ray flux measured on Earth\’s surface
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Vlastnosti jadrovej matérie vytvorenej v interakciách s jadrovými terčíkmi pri vysokých energiách
Properties of nuclear matter created in interactions with nuclear targets at high energies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Nemčík Ján, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je teoretické štúdium jadrových efektov, prejavov a vlastností jadrovej matérie vytvorenej v rôznych reakciách na jadrových terčíkoch pri vysokých energiách, odpovedajúcich hlavne experimentom na urýchľovačoch Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) a Large Hadron Collider (LHC).
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
CRSPSW – Nízkoenergetické kozmické žiarenie, supratermálne častice a kozmické počasie
Low energy cosmic rays, suprathermal particles and space weather
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 27.12.2017
SUPRABULK – Masívne supravodiče
Bulk Superconductors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Projekt sa zameriava ma prípravu a mikroštruktúrny dizajn masívnych supravodičov.Budú pripravené masívne monokryštalické supravodiče s vybranými substitúciami už zvládnutým TSMG procesom ale aj progresívnou infiltračnou technológiou a realizované tepelné spracovanie zamerané na redistribúciu resp. klastrovanie substituentov . Častice sekundárnej fázy budú zjemnené prídavkom zlúčenín céru miesto bežne používanej drahej platiny. Bude študovaný vplyv parametrov prípravy a typu zlúčeniny céru.Budú analyzované mikroskopické a makroskopické supravodivé vlastnosti, štruktúra a mikroštruktúra. Bude vypracovaný komplexný model štruktúrnej podstaty supravodivých vlastností týchto materiálov.
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2017
Citlivosť kvapalných kryštálov s nanočasticami na vonkajšie magnetické pole
Sensitivity of liquid crystals containing nanoparticles to external magnetic field
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Predkladaný projekt sa bude sa bude zaoberať štúdiom kompozitných systémov kvapalných kryštálov s nanočasticami hlavne magnetickými s cieľom ovplyvniť citlivosť týchto kompozitných systémov na vonkajšie magnetické pole. Predmetom štúdia budú nové doteraz nepreskúmané typy kvapalných kryštálov s tzv. banánovými molekulami ako aj tradičné kalamitické kvapalné kryštály s tyčinkovitými molekulami. Bude preskúmaný tiež vplyv nanočastíc na fázový prechod z izotrópnej do nematickej fázy vo vonkajšom magnetickom poli a očakáva sa indukovanie tohto fázového prechodu pomocou magnetického poľa. Tiež bude študovaná odozva spomínaných systémov na slabé magnetické pole (do 0,1T), čo v princípe môže viesť k novým magneto-optickým aplikáciam, ako je napríklad mapovanie magnetického poľa.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Funkčná a štruktúrna integrita proteínov v dvojvrstvových micelách – aplikácia na mitochondriálne a amyloidogénne proteíny
Functionality and Structural Integrity of Proteins in Bicelles – Implications for Mitochondrial and Amyloidogenic Proteins
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Inhibitors of protein amyloid aggregation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Anotácia: Amyloidná agregácia výrazne ovplyvňuje vlastnosti poly/peptidov, ktoré sa organizujú do vysoko usporiadaných amyloidných agregátov. Zohráva významnú úlohu pri závažných ochoreniach(napr. diabetes typu II, Alzheimerova choroba) a predstavuje tiež vážne obmedzenia pre aplikáciu liečiv na báze peptidov. Doteraz nie je známy podrobný mechanizmus vzniku amyloidného samousporiadania, nedostatočné sú údaje o efektívnom spôsobe jeho redukcie. Hlavným cieľom projektu je štúdium a objasnenie procesuamyloidnej agregácie proteínov a identifikácia aktívnych látok (nízkomolekulárne látky, nanočastice), ktoréefektívne inhibujú amyloidné samousporiadanie. Takéto látky predstavujú základ pre rozvoj terapeutík vhodných na liečenie amyloidných ochorení. Bude určená korelácia medzi vlastnosťami aktívnych látok a ich anti-amyloidnou aktivitou. Pomocou experimentálnych a matematických metód určíme väzobné miesta aktívnych látok a navrhneme model mechanizmu viazania aktívnych látok.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
KOLJA – Kolektívne javy vo viazaných elektrónových a spinových systémoch
Collective phenomena in coupled electron and spin systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Farkašovský Pavol, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na teoretické štúdium kolektívnych javov vo viazaných elektrónových a spinových systémoch. Zložitejšie viazané elektrónové a spinové systémy budú skúmané pomocou sofistikovaných numerických metód s cieľom prispieť k pochopeniu fyzikálnych mechanizmov vedúcich ku koexistencii kvantových stavov s rôznymi parametrami usporiadania akými sú napr. nábojové/spinové usporiadanie a supravodivý stav, feromagnetický a feroelektrický stav, kovový a izolátorový stav. Naproti tomu jednoduchšie viazané elektrónové a spinové systémy budú študované pomocou exaktných analytických metód s cieľom podať vysvetlenie nezvyčajných kvantových stavov prejavujúcich sa ako zlomkové magnetizačné zdrže v magnetizačnom procese, pôvodu zýšeného magnetokalorického javu, či termodynamického správania v blízkom okolí kvantového kritického bodu.
Doba trvania: 1.10.2013 – 31.12.2016
Spontánne a vyvolané cielené samousporiadanie polymérnych a nepolymérnych materiálov v kvapalnom stave
Spontaneously occurring and induced target-oriented self-assembly of polymeric and nonpolymeric materials in liquid state
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Štúdium vlastností turbulentných prostredí s narušenými symetriami
(Study of properties of turbulent environments with symmetry breaking
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurčišin Marián, PhD.
Anotácia: Skutočnosť, že stochastičnosť patrí k základným atribútom makroskopických fyzikálnych, chemických,biologických, ale aj sociálno-ekonomických a environmentálnych systémov je hlavným dôvodom intenzívneho záujmu o stochastické systémy. Príkladom je šírenie prímesí v náhodných prostrediach, prelet kozmických častíc cez medzihviezdny priestor, rozvinutá hydrodynamická a magnetohydrodynamická turbulencia. Výskum týchtoproblémov je dôležitý z hľadiska pochopenia fyzikálnej podstaty javov v nich prebiehajúcich, ako aj z pohľadu budúcich aplikácií v technickej praxi. Cieľom projektu bude štúdium anomálneho škálovania korelačných funkcií fluktuujúcich polí v turbulentných prostrediach s narušenými symetriami, ako aj výpočet univerzálnychparametrov turbulentných systémov (napr. turbulentné Prandtlovo číslo) a analýza helikálnejmagnetohydrodynamickej turbulencie z pohľadu generovania homogénneho makroskopického magnetického poľa.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Tenké vrstvy a tenkovrstvové štruktúry pre senzorické a memristívne aplikácie
Thin films and thin film structures for sensoric and memristive applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baťková Marianna, PhD.
Anotácia: Štruktúry vytvorené z oxidov kovov vykazujú celý rad zaujímavých elektrických a magnetických vlastností predurčujúcich ich na využitie v mnohých technologických aplikáciách, napr. ako senzory teploty, magnetického poľa, plynov, či elektródy v solárnych článkoch. Unikátne možnosti poskytuje využitie štruktúr kov/izolátor/kov (MIM) v rezistívnych spínacích prvkoch alebo v memristoroch. Nedávno sme ukázali, že memristívne MIM štruktúry v laterálnej planárnej geometrii sa dajú pripraviť aj lokálnou anodickou oxidáciou tenkých kovových filmov pomocou atómového silového mikroskopu. To zároveň umožňuještúdium procesov iónovej migrácie (kľúčových pre memristívne správanie) v takto pripravených štruktúrach pomocou pokrokových SPM techník.Cieľom tohto projektu je výskum a vývoj nových typov memristívnych MIM štruktúr, ako aj štruktúr na účely snímačov fyzikálnych veličín a pochopenie vplyvu procesu prípravy na ich vlastnosti.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Vývoj a implementácia algoritmov a metód na štúdium vláknitých objektov použitím spracovania obrazu a matematického modelovania
Development and implementation of algorithms and methods for the study of fiber like objects using image processing and mathematical modeling
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Demjén Erna, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je vývoj metód a algoritmov na štúdium vláknitých objektov. Vláknité objekty je možné definovať ako tenké, pozdĺžne štruktúry s približne kruhovým prierezom, ktoré sa môžu vzájomne dotýkať, pretínať a vytvárať klastre. Umelé simulované obrázky spolu s reálnymi obrázkami z experimentov (napr. amyloidné fibrily skenované pomocou atómového silového mikroskopu) budú študované metódami spracovania obrazu, strojového učenia a matematického modelovania.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Aplikácia magnetických kvapalín v elektrotechnike
Application of magnetic fluids in electrical engineering
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan, CSc.
Anotácia: Predkladaný projekt sa bude zaoberať štúdiom niektorých procesov v systémoch obsahujúcich nanočastice, konkrétne sú to magnetické kvapaliny a magneto-optické filmy s význačným Faradayovým efektom. Prvá časť projektu je venovaná štúdiu dielektrických vlastností, tepelnej vodivosti, procesu starnutia, čiastkových výbojov a jednosmerného a striedavého dielektrického preskoku v nových magnetických kvapalinách na báze transformátorových olejov tak, aby ich dielektrické vlastností boli lepšie resp. porovnateľné s čistým transformátorovým olejom a bolo možné ich využiť ako efektívnejšie chladiace médium v dôsledku javu magnetokonvekcie so zámerom ich využitia v oblastiach vysokovýkonovej elektrotechniky (výkonové transformátory, rozvádzače, spínače). Druhá časť projektu je venovaná príprave magnetooptických filmov vo forme polymérnych v magnetickom poli štrukturalizovaných nanočastíc rôzneho tvaru (sféricke, retiazkovité, tyčinkovité) a štúdiu ich ich magnetooptických vlastností.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
MICRO_NUI – Interaktívny zber a spracovanie obrazov v mikroskopii použitím prirodzeného užívateľského rozhrania
Interactive methods of image acquisition and processing in microscopy using natural user interface
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tomori Zoltán, CSc.
Anotácia: Komunikácia s počítačmi prostredníctvom prirodzeného užívateľského rozhrania (NUI) sa v poslednom období výrazne presadila vo viacerých oblastiach. Našim cieľom je použiť špecifické NUI zariadenia ako Microsoft Kinect, dotykový tablet, snímač mozgových potenciálov a pod. na ovládanie moderných mikroskopických zariadení ako sú optická pinzeta a optický skalpel. Cieľom je vývoj nových a modifikácia existujúcich algoritmov z oblasti počítačového videnia a analýzy obrazu, ktoré umožnia nielen rozpoznávanie mikroskopických častíc, ale aj automatizovanú resp. poloautomatickú manipuláciu s nimi. Dôležitou súčasťou tohto procesu je aj vhodná vizualizácia v mono resp. stereo móde, ktorá predstavuje spätnú väzbu pri interaktívnych algoritmoch
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Kvantové fázové prechody. Vplyv chemického a hydrostatického tlaku na vybrané boridy vzácnych zemín.
Quantum phase transitions. Influence of chemical and hydrostatic pressure on selected rare earth borides.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír, PhD.
Anotácia: Kvantové fázové prechody (KFP) nastávajú pri teplote absolútnej nuly, T=0K, a to v dôsledku pôsobenia určitéhonetepelného parametra, ako napr. vonkajší tlak, magnetické pole alebo chemické zloženie materiálu. Tietoprechody z jedného základného stavu do druhého sú spôsobené kvantovými fluktuáciami. V súčasnosti získaliKFP v elektrónových a magnetických systémoch zvýšenú pozornosť vďaka novým fundamentálnym objavom avysvetleniam otvorených otázok (kvantový Hallov jav, nefermiovské správanie elektrónov, nekonvenčnásupravodivosť v magnetických materiáloch). V predkladanom projekte budeme študovať hlavne vplyv vysokéhotlaku a chemického zloženia na prevažne magnetické boridy vzácnych zemín pri veľmi nízkych teplotách a vmagnetických poliach. V týchto extrémnych podmienkach možno popozorovať nové (kvantové) fázy materiálov aobjasniť fyzikálne vlastnosti v okolí tzv. kvantových kritických bodov. Pôjde o metodicky náročný výskum namonokryštáloch ako aj na tenkých nanovrstvách (tlaky do 10 GPa, mK teploty).
Web stránka projektu: https://www.e-vega.sav.sk/
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Modulácia častíc kozmického žiarenia v Heliosfére
Cosmic rays modulation in the Heliosphere
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je vývoj skupiny modelov popisujúcich moduláciu a distribúciu kozmického žiarenia (KŽ) v heliosfére umožňujúcich popis aktuálnych meraní KŽ v heliosfére, magnetosfére a atmosfére Zeme a ich sprístupnenie prostredníctvom internetových web verzií alebo zdrojových kódov modelov širšej vedeckej komunite.
Doba trvania: 1.5.2013 – 31.12.2015
NANOTAILOR – Nanokryštalické a kvázikryštalické kovové systémy s cielene modifikovanou štruktúrou a morfológiou
Nanocrystalline and quasicrystalline metallic systems with tailored structure and morfology
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
NEMESYS – Nekonvenčné kvantové stavy v nanoskopických magnetických systémoch.
Novel quantum states in nanoscopic magnetic systems.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír, PhD.
Anotácia: Projekt prispieva k rozšíreniu hraníc vedomostí v oblasti magnetických nanoskopických objektov. Projekt sa konkrétne zameriava na niekoľko aktuálnych aspektov nanomagnetizmu, ako je vplyv veľkosti častíc, kryštálového poľa, dipólovej interakcie, frustrácie, Dzyaloshinského-Moriya interakcie, atď. na základný stav a vlastnosti spinových klastrov pri konečných teplotách. Ďalším aspektom je výskum medzi-klastrovej interakcie, ktorá je vždy prítomná v reálnych materiáloch a vedie k modifikácii základného stavu a následne magnetických vlastností klastrov včlenených do rozšírenej mriežky. Takéto efekty často indukujú nové kooperatívne javy. Pozornosť je venovaná nekonvenčným relaxačným mechanizmom v dôsledku väzby nanoskopických objektov s inými stupňami voľnosti. Projekt je tiež venovaný vplyvu metódy prípravy a techniky depozície na magnetické vlastnosti vybraných nanomagnetov.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Progresívne amorfné a nanokryštalické magneticky mäkké zliatiny pre aplikácie v energetike a magnetickom chladení
Progressive amorphous and nanocrystalline soft magnetic alloys for energy and magnetic cooling applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Marcin Jozef, PhD.
Anotácia: Vedecké ciele tohto projektu sú zamerané na štúdium magneticky mäkkých a magnetokalorických vlastností vybraných amorfných a nanokryštalických magneticky mäkkých zliatin, ktoré môžu byť perspektívne využité pri konverzii energie a magnetickom chladení. Ťažisko projektu je zamerané na problematiku spojenú so spracovaním, charakterizáciou a vyhodnotením magnetických vlastností týchto materiálov s hlavným dôrazomna vzájomný vzťah medzi mikroštruktúrou a funkčnými vlastnosťami. Prvá časť projektu je zameraná na nové zliatiny na báze Fe-(Co)-M-B-(Si)-Cu, ktoré sa vyznačujú vysokými hodnotami nasýtenej magnetickej polarizácie.Druhá časť je zameraná na vývoj nových amorfných a nanokryštalických materiálov na bázeGd-Fe-(Co)-Al-B-(Si) kompozitov pre magnetické chladenie v okolí izbovej teploty. Optimalizácia funkčných vlastností skúmaných zliatinových systémov môže prispieť k zvýšeniu účinnosti vybraných zariadení pre energetiku a magnetické chladenie.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Silne korelované elektrónové systémy na báze oxidov 3d kovov a lantanidov
Strongly correlated electron systems based on oxides of 3d metals and lanthanides
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Renesancia záujmu o štúdium oxidov mangánu je ovplyvnená hlavne možným aplikačným potenciálom javov ako sú magnetokalorický, magnetoelektrický, výmennej predmagnetizácie (EB) a javu kolosálnejmagnetorezistencie. Hlavnými cieľmi nášho projektu sú štúdie magnetických vlastností, tepelnej kapacity, rezistivity, magnetorezistivity a dielektrických vlastnosti dierami – dopovaných manganitov R1-xA´xMnO3 sperovskitovou štruktúrou a perspektívnych multiferoelektrických RMnO3 materiálov (R je kov vzácnej zeminy) pripravených vo forme nanočastíc, keramík a monokryštálov. V projekte sa zameriame na materiály na báze mangánu s čiastočnou substitúciou 3d kovu (Fe, Ni, Co) za Mn a A´ bude jednomocný katión (K, Ag). Mösbauerova spektroskopia a NMR merania poskytnú detaily týkajúce sa mikroskopickej podstaty magnetického stavu vo vybraných materiáloch. Budeme študovať vplyv externých parametrov ako je vysoký tlak a magnetické pole na magnetické, transportné a dielektrické vlastnosti pripravených materiálov.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
SIMEX – Silno interagujuca hmota v extremnych podmienkach
Strongly interacting matter under extreme conditions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Nemčík Ján, CSc.
Web stránka projektu: http://dcps.sav.sk/olejnik/projects/apvv_0050_11/
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Supramolekulárne komplexy proteínov
Supramolecular proteincomplexes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Antalík Marián, DrSc.
Anotácia: Proteíny sú zložené s polypeptidického reťazca a kofaktorov neaminokyselinového zloženia, pričom kofaktory voväčšine prípadov podmieňujú štruktúru a funkciu holoproteínov. V predchádzajúcom období sa ukázalo, ženiektoré nanočastice majú nové, v prírode nepozorované vlastnosti. Pri spojení nanočastíc s proteínami jemožné predpokladať, že vzniknú supramolekulárne komplexy s unikátnymi vlastnosťami s potenciálnymuplatnením v biotechnológiách, medicíne a materiálových technológiách. Projekt sa bude zaoberať procesmi,akými sa dajú pripraviť supramolekulárne komplexy proteínov s nanočasticami a mechanizmami, ktoré sa pritýchto procesoch uplatňujú. Na charakterizáciu vlastností supramolekulárnych komplexov v projekte zavediemenové, moderné metódy ako sú napr. experimenty s jednou molekulou.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
Supravodiče s nekonvenčným párovaním
Superconductors with non-conventional pairing
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kačmarčík Jozef, PhD.
Anotácia: Od objavu vysokoteplotných supravodičov neutícha intenzívne štúdium nekonvenčných elektrónovýchmechanizmov supravodivosti, ktoré stoja za vysokou teplotou prechodu do supravodivého stavu. V projekte sazameriame na systémy, kde si supravodivosť pomáha, alebo konkuruje s iným konkurenčným usporiadaním – svlnami nábojovej hustoty. Ide o dichalkogenidy prechodových kovov. Po nečakanom objave supravodivosti vMgB2 sa obnovil aj záujem o nekonvenčné podoby inak klasického fonónového mechanizmu párovania. Vprojekte sa budeme venovať výskumu ďalších typov boridov. Objasnenie mechanizmu ich supravodivosti môžepriniesť aj svetlo do problematiky ďalších supravodivých klatrátov – systémov, kde sú kovové ióny„zamrežované“ v klietkach iných iónov. Značná pozornosť bude venovaná rozvoju nových experimentálnychzariadení a metodík. Jedná sa o zavedenie kompaktného chladiaceho stupňa na rýchle chladenie vzoriekpomocou adiabatickej demagnetizácie a implementáciu lokálnych magnetizačných meraní do 3He kryostatu.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Supravodivá a magnetokalorická keramika s perovskitovou štruktúrou
Superconducting and magnetocaloric ceramics with perovskite structure
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium supravodivej a magnetokalorickej keramiky s perovskitovou štruktúrou. Vcentre pozornosti budú možnosti redistribúcie dopantov termochemickým spracovaním od náhodnedistribuovaných atómov substitúcie po rozmernejšie klastre. Skúmaný bude účinok preusporiadania na efektuchytávania magnetických tokočiar v REBCO masívnych monokryštalických supravodičoch a namagnetokalorický efekt vybraných manganátov. Okrem toho budú skúmané možnosti zjemnenia sekundárnychčastíc v REBCO supravodiči pídavkom Ce vo vhodnejšej forme a eliminácia oxidačných trhlín vysokotlakouvysokoteplotnou oxidáciou. V prípade magnetokalorických manganátov bude sledovaný tiež vplyvmedzikryštálového povrchu na magnetokalorický efekt. Cieľom projektu je najsť korelácie medzi spracovaním,štruktúrou vlastnosťami týchto materiálov.
Doba trvania: 1.10.2013 – 31.12.2015
Štrukturalizačné javy v samousporiadajúcich štruktúrach proteínov ovplyvňované nanočasticami
Structure-forming phenomena in self-assembly structures of proteins influenced by nanoparticles
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je štúdium a objasnenie interakcie nanočastíc s proteínmi. Konkrétne pôjde o hľadaniekorelácie medzi rozmerom, tvarom, povrchovým nábojom a magnetickým momentom nanočastíc a schopnosťouovplyvňovať štrukturalizačné javy proteínov. Štruktúrne zmeny proteínov a proteínová agregácia sú v poslednomobdobí stredobodom záujmu, pretože zohrávajú významnú úlohu pri chorobách postihujúcich veľkú časťpopulácie. Tieto onemocnenia často vznikajú v dôsledku zlyhania funkcie proteínov, čo je spôsobené ichnesprávnym zbalením (napr. cystická fibróza, skleróza multiplex) alebo zhlukovaním proteínových molekúl došpecifických, vysoko organizovaných samousporiadajúcich štruktúr proteínov (amyloidných agregátov).
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
Teoretické štúdium kooperatívnych javov v silne korelovaných elektrónových a spinových systémoch
Theoretical study of cooperative phenomena in strongly correlated electron and spin systems.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Farkašovský Pavol, DrSc.
Anotácia: Predkladaný projekt je venovaný teoretickému štúdiu kooperatívnych javov v silne korelovaných elektrónových a spinových systémov s dôrazom na pochopenie fyzikálnych mechanizmov vedúcich ku koexistencii rôznych typov kvantových fáz v reálnych systémoch. Konkrétne chceme študovať a následne prispieť k vysvetleniu koexistencie feromagnetického a feroelektrického stavu, nábojovo a spinovo usporiadaného stavu, kovovej a izolátorovej fázy ako aj normálneho a supravodivého stavu. Ako generujúci model pre popis týchto kooperatívnych javov použijeme dvojpásový Hubbardov model, v ktorom oba elektrónové podsystémy (d aj f) sú popísané Hubbardovým hamiltoniánom a sú viazané medzipásovou nábojovou interakciou Falicovovho-Kimballovho typu resp. spinovou interakciou Isingovho/Heisenbergovho typu. Získané výsledky budú použité pre interpretáciu dát v reálnych materiáloch na báze zlúčenín vzácnych zemín a prechodových kovov s výhľadom na optimalizáciu ich fyzikálnych vlastností podporujúcich koexistenciu kvantových fáz.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
VNKZ – Variácie nízkoenergetického kozmického žiarenia a supratermálnych kozmických častíc: súvislosti s efektami kozmického počasia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Vplyv interakcie feromagnetických častíc na báze železa na magnetické vlastnosti kompozitných materiálov
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
Vplyv teploty, magnetického poľa, vysokých tlakov a rozmeru na základný stav zlúčenín s neobvyklým chovaním
The influence of temperature, magnetic fields, high pressure and dimension on the ground state of compounds
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Reiffers Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
HECOSTE – Vysokopevné elektrotechnické kompozitné ocele
High strength electrotechnical composite steels
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Vývoj a implementácia postupov pre rekonštrukciu a analýzu dát z protón-protónových zrážok na urýchľovači LHC
Development and implementation of procedures for reconstruction and analysis of data from proton-proton interactions on LHC accelerator
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stríženec Pavol, CSc.
Anotácia: V rámci projektu sa predpokladá ako teoretický, tak metodologický príspevok ku štúdiu vysokoenergetických zrážok protónov na urýchľovači LHC, ktorý práve začína produkovať zaujímavé množstvo dát, aby sa dali overiť a uplatniť nové, doteraz neuskutočnené analýzy. Projekt plánuje prispieť ku zlepšeniu a rozvinutiu existujúcej rekonštrukcie a analýzy dát, ako aj chce priniesť nové aspekty z teoretického a metodologického hľadiska. V metodológii predpokladáme najmä vylepšenie kalibrácie kalorimetrie detektora ATLAS, ktorá zníži systematickú chybu energetickej škály jetov, potrebnej v mnohých iných analýzach. Rovnako predpokladáme spresnenie kalibrácie náboja spŕšok obsahujúcich b-kvark, tzv. b-jetov. Príspevky ku analýze predpokladáme v troch smeroch, spresnenie merania vlastností top kvarku (najmä náboja), analýzy smerujúce k nájdeniu a meraniu Higgsovho bozónu, či možných rozšírení Štandartného Modelu, ako aj získanie presnejších výsledkov Bose-Einsteinových korelácií pi-mezónov v produktoch protónových zrážok
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
SPACEDET – Vývoj detektorov kozmických energetických častíc pre vedecké satelity a podpora infraštruktúry kozmických technológií na Ústave experimentálnej fyziky SAV.
Development of space energetic particle detectors for scientific satellites and support of the space technology infrastructure at the Institute of Experimental Physics SAS.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Ján, PhD., akademik IAA
Anotácia: Vývoj vedeckých aparatúr zameraných najmä na detekciu kozmických energetických častíc na palube vesmírnych satelitov a medziplanetárnych sond ako aj účasť ÚEF-SAV na mnohých medzinárodných vesmírnych misiách má už 40-ročnú tradíciu. Vzhľadom na tieto tradície a dobré renomé vo svetovej komunite kozmického výskumu je pracovisko často pozývané k účasti na nových misiách viacerých kozmických agentúr. Cieľom grantovej úlohy je podporiť účasť na už rozpracovaných vesmírnych projektoch, t.j. vývoj spektrometra energetických častíc DOK-M pre misiu RESONANCE a spektrometra ASPECT-L pre misiu LUNA-GLOB Ruskej kozmickej agentúry ROSKOSMOS, taktiež rozbiehajúceho sa vývoja imagera neutrálnych atómov NAIS pre misiu MIT Činskej kozmickej agentúry CNSA a vývoj imagera neutrálnych atómov NAIK pre európsko-čínsku misiu KuaFu. V súvislosti s vývojom, výrobou, testovaním a kalibráciou kozmickej vedeckej techniky je nutná aj starostlivosť o udržateľný rozvoj špeciálnej kozmickej technologickej infraštruktúry na ÚEF.
Web stránka projektu: http://space.saske.sk
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Vývoj nových metód zberu a spracovania dát v distribuovanom experimentálnom prostredí v reálnom čase
Development of novel real time methods of acquisition and data analysis in distributed experimental environment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Anotácia: Vývoj nových originálnych metód zberu a spracovania dát v distribuovanom experimentálnom prostredí v reálnom čase. Fyzikálne simulácie a modelovanie procesov v detektoroch používaných na meranie svietivosti zväzku na urýchľovačoch s protibežnými zväzkami. Štúdium korelácií vysokoenergetickej zložky kozmického žiarenia na veľkých vzdialenostiach. Tvorba softvérových nástrojov na zber a okamžité vyhodnocovanie dát z komplexných experimentálnych zariadení poskytujúcich niekoľko nezávislých dátových tokov.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
PhysNet – Medzinárodné virtuálne laboratórium fyziky progresívnych materiálov – PhysNet
Program: Štrukturálne fondy EÚ Vzdelávanie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Juríková Alena, CSc.
Anotácia: Predkladaný projekt chce prispieť k skvalitneniu ľudského potenciálu u oprávnených cieľových skupín, a to doktorandova zamestnancov ÚEF SAV v oblasti výskumu a vývoja. V súčasnosti dochádza k rozsiahlemu rozvoju infraštruktúry ÚEFSAV, k rekonštrukcii a modernizácii existujúcich experimentálnych zariadení a výpočtových klastrov v súčinnosti sozavedením nových experimentálnych metodík a teoretických postupov. Vzdelávanie pracovníkov v oblastiachmoderných technológií, akými sú nano- a biotechnológie a multidisciplinárny výskum progresívnych materiálov, jekľúčové pre perspektívny rozvoj spoločnosti v 21. storočí a je v súlade s pripravovanými Prioritami SR v oblasti výskumua vývoja pre obdobie do r. 2020. Predkladaný projekt prispeje nielen k budovaniu základov vedomostnej ekonomiky, aleumožní aj lepšie zapojenie pracoviska do medzinárodných výskumov v daných oblastiach.
Doba trvania: 1.9.2013 – 31.10.2015
CFNT MVEP – Centrum fyziky nízkych teplôt a materiálového výskumu v extrémnych podmienkach
Centre of Low Temperature Physics And Material Research at Extreme Conditions
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Centrum fyziky nízkych teplôt a materiálového výskumu v extrémnych podmienkach Košice, CFNT-MVEP, predstavuje koncept rozvoja špičkovej experimentálnej výskumnej inštitúcie zameranej na fyziku nízkych teplôt a materiálový výskum v extrémnych podmienkach, pričom pod extrémnymi podmienkami sa okrem nízkych teplôt myslia najmä vysoké a veľmi nízke magnetické polia, extrémne vysoké tlaky a teploty, ako aj redukovaná dimenzia – príprava nanomateriálov a štúdium vlastností materiálov na nanoskopickej úrovni. Cieľom aktivity je mobilizovať spoločný výskum pracovísk zúčastnených v projekte a zamerať ho na oblasť materiálov a technológií s perspektívou aplikácií a technologického transferu. Fyzikálny a materiálový výskum schopný konkurencie so svetom vyžaduje modernú experimentálnu techniku. CFNT-MVEP disponuje špičkovou vedeckou infraštruktúrou získanou zo štrukturálnych fondov EU a pod., ale za svoju najväčšiu pridanú hodnotu považuje schopnosť rozvíjať vlastné unikátne metódy, prístroje a technológie. Centrum patrí k tuctu svetových laboratórií schopných experimentovať v mikrokelvinovej oblasti, ale vlastní aj ďalšie unikátne zariadenia na prípravu a charakterizáciu materiálov v silných magnetických poliach a pri vysokých tlakoch a teplotách. V predkladanom projekte sa zameriame na rozvoj ďalších unikátnych prístrojov a technológií a synergické prepojenie našich laboratórií, ktoré tvoria pilier materiálového výskumu v Košiciach.
Web stránka projektu: http://ofnt.saske.sk
Doba trvania: 1.7.2011 – 30.6.2015
Progresívne materiály s konkurenčnými parametrami usporiadania
Progressive materials with competing order parameters.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Zmenou rovnováhy navzájom si konkurujúcich usporiadaní pri zmene chemického zloženia, tlaku, resp. magnetického poľa je možné indikovať fázové prechody medzi rôznymi základnými stavmi v materiáli. Vzájomné pôsobenie medzi konkurenčnými usporiadaniami môže viesť ku materiálom s neočakávanými vlastnosťami. Napr. tento efekt môže stáť za tzv. vysokoteplotnou supravodivosťou.V projekte sa sústredíme na fundamentálny výskum troch tried supravodivých materiálov, kde sa zmienené konkurenčné usporiadania môžu vyskytovať. Pôjde o železné pniktidy, supravodiče na báze dopovaných polovičov a dichalkogenidy.Projekt predstavuje fyzikálne naplnenie unikátnej experimentálnej bázy vytvorenej pomocou projektu výskumno-vývojového centra excelentnosti APVV – Centrum kryofyziky a kryonanoelektroniky Košice-Bratislava a tiež pomocou ďalších európskych a národných projektov.
Doba trvania: 1.7.2012 – 30.6.2015
NSI – Vývoj a kalibrácia kozmických instrumentov pre nové kozmické misie SPETR-R a RESONANCE – analýza prvých dát
Development & calibration of space instruments for the new space mission SPEKTR-R and RESONANCE – first data analysis
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: Podpora vývoja a kalibrácie spoločných družicových experimentov na SPEKTR-R a RESONANCE.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.1.2015
Andrejev-Majorana excitácie v supratekutom 3He-B
Andreev-Majorana excitations in superfluid 3He-B
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Dobudovanie infraštruktúry pre výskum nanosystémov s perspektívou využitia v technickej a medicínskej praxi
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Hlavnou motiváciou pre vznik projektu je príležitosť rozšíriť vlastnú technologickú základňu pre prípravu a charakterizáciu nanomateriálov, zefektívniť proces návrhu štruktúry materiálu na základe požadovaných vlastností – príprava a charakterizácia – štúdium fyzikálnych vlastností a ich teoretická analýza s potenciálnym využitím v praxi. Skvalitnenie infraštruktúry napomôže integrácii riešiteľských tímov do medzinárodných štruktúr a projektov. Úspešné riešenie predkladaného projektu prispeje k naplneniu realizácie regionálnej inovačnej stratégie Košického samosprávneho kraja.
Doba trvania: 1.10.2012 – 31.12.2014
MESPHON – Magnetoelektrický jav a spin-fonónová väzba v oxidoch prechodných kovov
Magneto-electric effect and spin-phonon coupling in transition metal oxides
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Multiferoiká patria do triedy materiálov, v ktorých môže súčasne existovať viac ako jedna feroickávlastnosť (feromagnetizmus, feroelektricita, feroelasticita). Taká multiferoicita, kde spontánnedlhodosahové magnetické a dipólové usporiadanie koexistujú, predstavuje veľmi atraktívnu trieduzlúčenín, kde sa spájajú bohaté a fascinujúce základné princípy fyziky s potenciálnymimultifunkčnými aplikáciami hlavne v oblasti spintroniky. Multiferoelektricita, ovplyvňovanie magnetických fáz elektrickým poľom alebo elektrickým poľom riadená symetria hysteréznejmagnetickej slučky sú ďalšími fascinujúcimi javmi, ktoré sa študujú v oxidoch prechodných kovovpatriacich do skupiny multiferoík. V našom projekte bude špeciálna pozornosť venovaná takýmferoikám, ktoré vykazujú spin-fonónovú väzbu a/alebo magnetoelektrický jav. Štruktúra, dynamikamriežky, magnetické, transportné, tepelné a feroelektrické vlastnosti RMn1-xFexO3 (R= Dy, Tb, Gd)systému budú študované, aby sa vyjasnila úloha nakláňania kryštálových osemstenov aJahn-Tellerových kooperatívnych interakcií v mechanizme spin-fonónovej väzby.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2014
SIVVP – Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie
The Slovak Infrastructure for High Performance Computing
Program: Štrukturálne fondy EÚ Regionálny operačný program
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kožár Tibor, CSc.
Doba trvania: 15.1.2010 – 31.12.2014
SEMAMID – Senzory na báze magnetických mikrodrôtov
Sensors based on magnetic microwires
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.5.2011 – 30.12.2014
Hefaistos – Kvantová elektrodynamika umelých nanoštruktúr
Quantum electrodynamics of artificial nanostructures
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupka Martin, CSc.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
Progresívne polymérne technológie v biomedicíne: Polymérne mikrokapsule pre imunitnú ochranu transplantovaných pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky
Advanced polymer technologies in biomedicine: Polymer microcapsules for immunoprotection of transplanted pancreatic islets in diabetes treatment
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
METAMYLC – Štrukturalizačné javy v systémoch s nanočasticami
Structuralization phenomena in systems with nanoparticles
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Štrukturalizačné javy hrajú kľúčovú úlohu jednak v základnom ako aj aplikovanom výskume. Predkladaný projekt je zameraný na štúdium vplyvu nanočastíc na štrukturálne javy v rôznych systémoch ako aj štrukturalizácie samotných nanočastíc. Na štúdium týchto efektov budú syntetizované špeciálne druhy nanočastíc. Hlavnym cieľom projektu je štúdium vplyvu nanočastíc na štrukturalizačné javy v dvoch rôznych systémoch a to v kvapalnych kryštáloch a amyloidnych štruktúrach. V prvom systéme, magnetické nanočastice umožňujú zvýšiť citlivosť kvapalných kryštálov na externe magnetické pole. V amyloidnych štruktúrach nanočastice výrazne ovplyvňujú amyloidnu agregáciu proteinov, ktorá je zodpovedná za amyloidne choroby ako sú Alzheimher, Parkinson a Dibetes II. Pripravené nanočastice budú tiež použité pri budovaní 3D štruktúr (tzv. metamaterialov), t.j. systémov s nezvyčajnými fyzikálnymi vlastnosťami ako je napríklad negatívny index lomu.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
NANOALIS – Účinok aliskirénu viazaného na nanočastice pri experimentálnej hypertenzii
The effect of aliskiren loaded nanoparticles in experimental hypertension
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina, CSc.
Anotácia: Renín-proteázový enzým, katalyzuje konverziu angiotenzinogénu na angiotenzín I a preto je možnýmoptimálnym miestom na inhibíciu celého renín-angiotenzín-aldosterónového systému (RAAS).Aliskirén-prvý predstaviteľ z triedy renínových inhibítorov je pomerne účinný a vysoko špecifický.Použitie aliskirénu v praxi je však limitované jeho nízkou biodostupnosťou.Cieľom projektu je znížiť degradáciu a zvýšiť biodostupnosť inhibítora renínu-aliskirénu a zabezpečiť jeho maximálny účinok na štruktúru a funkciu obličiek.Týmto sa docieli efektívne zníženie krvného tlaku inhibíciou prvotného spúšťaca aktivácie RAAS.Pre dosiahnutie tohto cieľa pripravíme, aplikujeme a otestujeme nanoenkapsulovaný aliskirén (nanoalis) a magnetický nanoalis, ktorý súčasne bude obsahovať magnetickú kvapalinu. Pokiaľ nanokapsulácia zabezpečí zníženie degrability, zvýšenie biodostupnosti a teda efektivity liečby, magnetizácia dodá aliskirénu schopnosť cielenej priamo do miesta tvorby renínu-do obličiek. Týmto spôsobom sa nielenže zabezpečí efektívnejšie zníženie krvného tlaku, ale aj ochrana funkcie a štruktúry obličiek pred nadmernou produkciou renínu. V prípade úspešných výsledkov sa tak odkrýva nová možnosť využitia nanonosičov aj pri liečbe hypertenzie a iných kardiovaskulárnych ochorení s možnosťou cielenej ochrany orgánov.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
CKV – Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia – druhá etapa
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Web stránka projektu: http://ckv.astro.sk/
Doba trvania: 1.3.2010 – 30.6.2014
Extrem II – Extrem II – Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdii materiálov v extrémnych podmienkach
Extrem II – Center of advanced physical studies for materials in extreme conditions
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Doba trvania: 28.8.2010 – 31.1.2014
Dynamika produkcie častíc v hadrónových zrážkach pri vysokých energiách
Dynamics of particle production in high-energy hadronic collisions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Nemčík Ján, CSc.
Anotácia: Teoretické štúdium dynamiky produkcie rôznych častíc v hadrónových zrážkach a jej prejavov v jadrovej matérii prostredníctvom štúdia jadrových efektov v hadrón-jadrových a jadro-jadrových zrážkach pri vysokých energiách.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2013
NANOKOP – Edukačné centrum pre výskum a vývoj komplexných nanosystémov („ECVV – NANOKOP“)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Vzdelávanie
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Hlavnou motiváciou pre vznik projektu je príležitosť rozšíriť a skvalitniť výskum nových nanomateriálov, vďaka hlbšej spolupráci s medzinárodne uznávanými expertmi, rozšíriť vedomosti zamestnancov v oblastiach výskumu, ktoré sa realizujú v rámci Centra excelentnosti pre kooperatívne javy a fázové prechody v nanosystémoch s perspektívou využitia v nano- a biotechnológiách, zefektívniť proces návrhu štruktúry materiálu na základe požadovaných vlastností – príprava a charakterizácia – štúdium fyzikálnych vlastností a ich teoretická analýza s potenciálnym využitím v praxi. Užšia spolupráca s medzinárodne uznávanými expertmi napomôže integrácii riešiteľských tímov do medzinárodných štruktúr a projektov. Úspešné riešenie predkladaného projektu prispeje k naplneniu realizácie regionálnej inovačnej stratégie Košického samosprávneho kraja.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2013
Interaktívne algoritmy spracovania obrazu založené na minimalizácii energetickej funkcie a metóde "Graph-cuts".
Interactive Image Processing Algorithms Based on Energy Minimization and "Graph-cuts" Method
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tomori Zoltán, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je rozšíriť možnosti metódy Graph-cuts z hľadiska interaktívneho zadávania zárodočných regiónov (seeds) . Operátor pri bude mať k dispozícii sadu rôznych nástrojov zobrazovaných ako adaptívne kurzory rôzneho tvaru, ktorú sa budú sami prispôsobovať charakteru obrázku. Uvedená metodika bude v rôznych formách použitá nielen pri segmentácii jednotlivých obrazov, ale aj pri off-line analýze videozáznamu pohyblivých objektov. Upravený algoritmus bude vykonávať 3D rekonštrukciu na základe série pohľadov snímaných pod rôznym uhlom pomocou plánovaného prototypu Molekulového Fluorescenčného Tomografu.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Iónové kvapaliny – vplyv na štruktúru a stabilitu proteínov
Ionic liquids – influence on structure and stability of proteins
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fedunová Diana, PhD.
Anotácia: V posledných rokoch sa výrazne zvýšil záujem o využitie iónových kvapalín ako progresívnych ekologickejších médii pre proteíny. Iónové kvapaliny majú unikátne vlastnosti – zanedbateľný tlak nasýtených pár, vysoká elektrochemická vodivosť, tepelná a chemická stabilita. Tieto špecifické vlastnosti iónových kvapalín sa využivajú v rozmanitých oblastiach ako je enzymológia, organická a anorganická syntéza či elektrochémia biomakromolekúl. Predkladaný projekt je orientovaný na prípravu biokompatibilných iónových kvapalín na bázeaminokyselín, glycerolu, imidazolu a vyšších alkoholov ako rozpúšťadiel modelových proteínov (cytochróm c,lyzozým, albumín, ribonukleáza). Hlavným cieľom projektu je získať nové poznatky týkajúce sa štruktúry a stability proteínov v tomto unikátnom prostredí a prispieť k pochopeniu mechanizmov interakcie proteínov s iónovými kvapalinami, čo by malo veľký význam z hľadiska využívania iónových kvapalín pri biotechnologickoma farmaceutickom spracovaní proteínov.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Magneticky tvrdé mikrodrôty FePt@Pyrex
FePt@Pyrex hard magnetic microvires
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2013
MAGPOL – Magneto-optické vlastnosti polymérnych tenkých filmov
Magneto-optic properties of polymer thin films
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan, CSc.
Anotácia: Cieľom tohto projektu je pripraviť magneticky texturované magneto-optické tenké filmy s využitím magnetických nanočastíc vo forme sférických nanočastíc, retiazok a nanorodov s význačným Faradayovym efektom bez význačného útlmu vhodné pre optické aplikácie. Polymérne tenké filmy budú pripravené tuhnutím polyméru PVA s magnetickými nanočasticami štrukturalizované vonkajším magnetickým poľom. Hlavným zámerom projektu je využiť pripravené optické filmy bez recipročného efektu v optických aplikáciách ako integrované optické izolátory a senzory.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2013
MUFOMAN – MULTIFERROICKÉ MATERIÁLY NA BÁZE OXIDOV MANGÁNU
Manganese Oxides Based Multiferroics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Multiferroika, materiály v ktorých súčasne existuje spontánne dlhodosahové magnetické a dipolárne usporiadanie, predstavujú príťažlivú skupinu materiálov ktorá je pre bohatosť pozorovaných javov zaujímavá nielen z pohľadu základného výskumu ale aj z pohľadu možných aplikácií v oblasti spintroniky. Súčasná renesancia záujmu o štúdium oxidov mangánu je spôsobená možným aplikačným potenciálom magnetoelektrického javu a javu kolosálnej magnetoresistencie. Multiferroelektricita, ovplyvňovanie magnetických fáz elektrickým poľom alebo elektrickým poľom riadená symetria hysteréznej magnetickej slučky sú ďalšími javmi študovanými v systémoch RMnO3 and RMn2O5. Cieľom nášho projektu je prehĺbenie existujúcej spolupráce, ktorej výsledkom bude príprava vysoko kvalitných nanočastíc, keramík a monokryštálov na báze oxidov mangánu. Budeme študovať kryštálovú štruktúru, magnetické a transportné vlastnosti pripravených materiálov. Sústredíme na štúdium nanočastíc, keramík a monokryštálov na báze oxidov mangátu s čiastočnou substitúciou Mn iným 3d kovom (Fe, Ni, Co). Detailné Mösbauerovské merania nám poskytnú podrobnosti týkajúce sa mikroskopickej podstaty magnetického stavu v nanočasticiach s čiastočnou substitúciou mangánu železom. Pomocou zmeny externých parametrov ako je vysoké magnetické pole a vysoký tlak budeme študovať magnetické vlastnosti vybraných materiálov v extrémnych podmienkach čo nám umožní urobiť súdy o podstate magnetického stavu v týchto materiáloch.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2013
Vplyv štruktúrnych zmien na deformáciu a porušovanie amorfných a nanoštruktúrovaných zliatin.
Influence of structural changes on deformation and failure of amorphous and nanostructured alloys
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel, CSc.
Anotácia: Projekt sa zameriava na riešenie problému štruktúry, štruktúrnych defektov a mikromechanizmov deformácie amorfných kovových zliatín. Štúdium porušovania nanokryštalických zliatín sa opiera o analógie medzi podmienkami porušovania neusporiadaných a nanokryštalických materiálov.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Výpočtové prístupy štúdia štruktúry, zbaľovania a interakcií biopolymérov
Computational approaches to study structure, folding and interactions of biopolymers
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kožár Tibor, CSc.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Výpočty lektín-ligand interakcií s perspektívou vývoja nových inhibítorov
Calculations of lectin-ligand interactions intended for new inhibitor design
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kožár Tibor, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2013
Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty II
Center of excellence for power electronics and their material components II
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan, CSc.
Doba trvania: 30.9.2010 – 31.8.2013
EDUFYCE – Edukačné fyzikálne centrum ÚEF SAV
Program: Štrukturálne fondy EÚ Vzdelávanie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Web stránka projektu: edufyce.saske.sk
Doba trvania: 1.9.2010 – 30.8.2013
CEX II – Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Infrastructure Improving of Centre of Excellence of Advanced Materials with Nano- and Submicron- Structure
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja pre nové technológie, charakterizáciu štruktúry, mechanických a fyzikálnych vlastností nanoštruktúrnych materiálov.
Doba trvania: 1.5.2010 – 30.4.2013
NMTE – Nové materiály a technológie pre energetiku
New materials and technologies for energetics
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Špecifické ciele projektu sú:1.Vývoj technológie nanoštruktúrovaných masívnych supravodičov pre uchovávanie energie2.Vývoj biobatérie využívajúcej obnoviteľné biologické produkty3.Vývoj nových transformátorových ocelí modifikovaných nanočasticami4.Vývoj chladiaceho a izolačného média na báze magnetickej kvapaliny pre vysokovýkonové transformátory
Web stránka projektu: nmte.saske.sk
Doba trvania: 1.5.2010 – 30.4.2013
Dobudovanie centra pre kooperatívne javy a fázové prechody v nanosystémoch s pespektívou využitia v nano- a biotechnológiách
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Doba trvania: 1.4.2010 – 31.3.2013
CEFT II. – Rozvoj centra excelentnosti pre výskum fyziológie tráviaceho traktu –CEFT II.etapa
Center of Excellence for Research on Physiology of the Digestive Tract
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Antalík Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.11.2010 – 1.2.2013
NANOFLUID – Centrum excelentnosti SAV – Nanokvapaliny
Centre excelence of SAS – Nanofluids
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Centrum NANOKVAPALÍN je zamerané na rozvoj technológií nanočastíc, ako sú magnetické nanočastice, koloidné zlato, nanorúrky a ich komplexnú charakterizáciu z hľadiska magnetických a morfologických vlastností. Pripravené nanočastice budú funkcionalizované pre potreby ich aplikácie v biomedicíne, bietechnológiách a elektrotechnickom priemysle. V biomedicínských aplikáciách sa jedná hlavne o preskúmanie interakcie nanočastíc s biomakromolekulami, hlavne z hľadiska rizika ich použitia, cieleného transportu liečiv, hypertermie a liečenia závažných neurodegeneratívnych ochorení ako je napr. Alzheimerova choroba a pod. V technických aplikáciách sa centrum zamerá na preskumanie možnosti aplikácie v LCD displejoch, senzoroch magnetického poľa, vysokovýkonových transformátoroch a meničoch ako izolačného a chladiaceho média, využitie viacvrstvových nanorúrok a fulerénov ako elektród v reakčných centrách na konverziu slnečného žiarenia na chemickú energiu.
Doba trvania: 1.2.2009 – 31.1.2013
Amyloidná agregácia proteínov
Amyloid aggregation of proteins
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Anotácia: Amyloidná agregácia proteínov je charakteristická pre niekoľko ľudských chorôb, ktoré sa označujú spoločným názvom amyloidné ochorenia (diabetes typu II, Alzheimerova choroba, priónové ochorenia), predstavuje tiež vážne obmedzenia pre farmaceutické a biotechnologické využitie proteínov. Predkladaný projekt je orientovaný na charakterizáciu intramolekulárnych a intermolekulárnych interakcií nenatívnych stavov proteínov, ktoré vedú ku ich samovoľnému usporiadaniu do amyloidných agregátov s cieľom prispieť k určeniu spoločných mechanizmov, ktoré sú pre tvorbu amyloidných štruktúr nevyhnutné. Významným cieľom projektu je identifikácia aktívnych látok (nízkomolekulárne látky, nanočastice, molekulárne komplexy), ktoré budú schopné redukovať množstvo proteínu v agregovanej forme. Takéto látky predstavujú základ pre rozvoj terapeutík vhodných na liečenie amyloidných ochorení.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Anomálne transportné vlastnosti silne korelovaných elektrónových systémov
Anomalous transport properties of strongly correlated electron systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baťko Ivan, CSc.
Anotácia: Zámerom predkladaného projektu je prispieť k zodpovedaniu niektorých fundamentálnych otázok týkajúcich sa silne korelovaných elektrónových systémov (SKES). Projekt je venovaný experimentálnemu štúdiu vybraných SKES vyznačujúcich sa anomálnymi transportnými vlastnosťami súvisiacimi s prechodom kov-izolátor, ťažkofermiónovou supravodivosťou alebo kolosálnou magnetorezistenciou. Pozornosť bude venovaná najmä skúmaniu stavov nachádzajúcich sa v zakázanych pásoch ťažkofermiónových polovodičov SmB6 a YbB12, štúdiu anomálií v hustote elektrónových stavov exotického ťažkofermiónového supravodiča CePt3Si a preskúmaniu úlohy fázovej separácie v kolosálno-magnetorezistívnych boridoch na báze európia ako aj v systémoch na báze EuO. Očakávame, že plánované experimentálne štúdium elektrických, magnetických a tepelných vlastností pri nízkych teplotách, vysokých magnetických poliach a vysokých tlakoch prinesie hodnotné poznatky nevyhnutné pre fyzikálne pochopenie skúmaných SKES.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2012
Elektrónové vlastnosti nanoštruktúr
Electronic properties of the nanoscale structures
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pudlák Michal, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Energetické kozmické častice a ich úloha v kozmickom počasí
Energetic cosmic particles and its role in space weather
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: Dynamika tokov kozmických energetických častíc vo vzťahu k rôznym efektom kozmického počasia
Web stránka projektu: http://space.saske.sk
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Nebojte sa fyzik – Interaktívne aktivity pre prispôsobenie žiakom ZŠ, ich učiteľom a širokej verejnosti
Interactive activities to make physics attractive for basic school, their teachers and general public
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Vzhľadom na to, že vzťah žiakov ku vede a vedeckému bádaniu sa formuje už v mladšom školskom veku projekt si kladie za cieľ prostredníctvom interaktívnych aktivít pre žiakov ZŠ približovať im podstatu a krásu vedeckého badania. Formou samostatných aktivít pre žiakov zameraných na aktívne poznávanie, t.j. učenie sa formou objavov, zážitkové učenie a tvorbu. Súčasťou projektu budú aj workshopy pre učiteľov so zámerom pripraviť ich na realizáciu spomenutých interaktívnych aktivít a takto dosiahnuť implementáciu pripravených aktivít na čo najväčší počet škôl. Prostredníctvom prezentácie práce žiakov zapojených do projektu priblížime fyziku ako zaujímavú vedu, s ktorou sa stretávame v každodennom živote aj širokej verejnosti.
Doba trvania: 1.9.2009 – 31.12.2012
Magnetizmus a supravodivosť. Experimentálne štúdium v extrémnych podmienkach.
Magnetism and superconductivity. Experimental study at extreme conditions.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kačmarčík Jozef, PhD.
Anotácia: Pri nízkych teplotách, po potlačení teplotných fluktuácií, tuhé látky často prechádzajú do magneticky usporiadaného alebo supravodivého stavu. Magnetizmus a supravodivosť sú chápané ako antagonistické javy, aj keď dnes poznáme už aj prípady feromagnetických supravodičov. Vzájomné ovplyvňovanie magnetických a supravodivých interakcií patrí medzi najaktuálnejšie výskumné témy. V predkladanom projekte budeme študovať vybrané magnetické a supravodivé materiály v extrémnych experimentálnych podmienkach: veľmi nízkych teplotách, vysokých magnetických poliach, vysokých tlakoch a s priestorovým rozlíšením až na atomárnu úroveň s cieľom objasniť ich fundamentálne fyzikálne vlastnosti. Značná pozornosť bude venovaná rozvoju nových experimentálnych zariadení a metodík. Jedná sa o zavedenie relaxačnej kalorimetrie pri milikelvinových teplách, konštrukciu vysokotlakovej komôrky do 100 kbar pre meranie transportných vlastností pod vysokým tlakom a zavedenie techniky merania lokálnej magnetizácie pomocou hallovských sond.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Modifikácia funkčných vlastností nanokryštalických magnetických materiálov tepelným spracovaním v magnetickom poli
Tailoring of functional properties of nanocrystalline magnetic materials by thermal processing in magnetic field
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
NANO-SPIN – Molekulárne mechanizmy interakcií nanočastíc magnetitu po internalizácii a akumulácii v bunkách in vitro
Molecular mechanisms of magnetite nanoparticle interactions due to internalisation and accumulation in cells in vitro
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan, CSc.
Anotácia: Hoci nanočastice (nanoparticles, NP<100 nm) magnetitu sa v biomedicíne využívajú ako nanovektory pre cielený transport liečiv, ich vplyv na bunku po uvoľneníí liečiva nie je dostatočne preskúmaný. Projekt je zameraný na štúdium molekulárnych mechanizmov interakcií NP magnetitu po internalizácii do buniek in vitro. Presnáfyzikálna charakteristika nanokoloidných roztokov magnetitu, využitie elektrónovej mikroskopie na štúdium internalizácie NP do bunky spolu s údajmi o cytotoxicite NP, vplyve na integritu genetického materiálu, oxidačný status bunky a bunkovú signalizáciu, predstavuje komplexný prístup k štúdiu biologickej aktivity NP in vitro. Takýto interdisciplinárny prístup prinesie nové poznatky o mechanizmoch interakcií NP magnetitu na bunkovej, subcelulárnej a molekulárnej úrovni, umožní korelovať biologickú aktivitu NP magnetitu s ich fyzikálnymi vlastnosťami a lokalizáciou v bunke. Komplexný prístup je nevyhnutný na posúdenie možného rizika/bezpečnostimagnetických NP pre človeka a ekosystém.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2012
MAGSEN – Multifunkčné nanoštruktúrne magnetické materiály pre senzorové aplikácie
Multifunctional nanostructured magnetic materials for sensor applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2012
Nanoštruktúrované komplexné oxidy s perovskitovou štruktúrou
Nanostructured complex oxides with perovskite structure
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Budú skúmané možnosti vytvorenia nanorozmerových piningových centier v monokryštalických masívnychYBa2Cu3O7 supravodičoch cestou legovania a následnej nanoštrukturalizácie tepelným spracovaním respvnesenia existu pripravených tuhých častíc nano a submikrónového rozmeru. Poznatky o mechanizmochpiningu takto vytvorenými piningový centrami prispejú k poznaniu možností zvyšovania kritickej prúdovej hustotya úžitkových vlastností YBa2Cu3O7 supravodičov. Budú pripravené vybrané nanoštruktúrované manganáty acharakterizované ich štruktúra, magnetické a transportné vlastnosti.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Samousporiadanie vodorozpustných polymérov
Self-assembly of water soluble polymers
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Anotácia: V našom laboratóriu sa dlhodobo venujeme výskumu javov samousporiadania (self-assembly) vodorozpustných polymérov, predovšetkým iónových. Prirodzene sa vyskytujúce samousporiadanie v roztokoch je odrazom súhry kolektívnych interakcií, ktoré priamo nie je možné merať a preto poznatky o samousporiadaní sú zároveň poznatkami o interakciách. Poznatky základného výskumu sa nám v poslednom čase podarilo nasmerovať do sféry aplikácií. Na základe súhry niekoľkých interakcií (elektrostatickej, hydrofóbnej a vodíkovej) sme navrhli a úspešne zrealizovali nový typ mechanizmu samousporiadania polymérov do vodorozpustných polymérnych nanočastíc čo vyústilo do podania 2 patentových prihlášok vynálezu. Mechanizmus umožňuje presne regulovať veľkosť nanočastíc. Nanočastice majú veľmi dobrú chemickú i časovú stabilitu a zaujímavé vlastnosti. Zároveň z hľadiska základného výskumu ide o málo preskúmanú oblasť. Predkladaný projekt je zameraný na pokračovanie práce v tejto oblasti v symbióze roviny základného i aplikovaného výskumu.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Spektrometria kozmických energetických častíc na palube vedeckých satelitov
Spectrometry of space energetic particles on board of the scientific spacecraft
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Ján, PhD., akademik IAA
Anotácia: Cieľom projektu je vývoj a konštrukcia moderných spektrometrov kozmických energetických častíc pre vedecké satelity. Ich vývoj a realizácia predpokladá použitie moderných polovodičových senzorov korpuskulárneho žiarenia, kozmicky kvalifikovaných elektronických komponentov pre analógové a číslicové spracovanie signálov,kozmicky kvalifikovaný design a výrobu mechanických komponentov a moderné metódy softvérového predspracovania nameranej informácie už na palube satelitu. Významnou a nákladnou súčasťou sú aj kvalifikačné testy kozmickej techniky. Účelom projektu VEGA je zabezpečenie materiálových a cestovných nákladov nutných k účasti pracoviska žiadateľa na renomovaných kozmických výskumných projektoch.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Štúdium anomálneho škálovania v stochastických a turbulentných systémoch s narušenými symetriami
Study of anomalous scaling in stochastic and turbulent systems with symmetry breaking
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr.h.c. RNDr. Hnatič Michal, DrSc.
Anotácia: Stochastické systémy sú v súčasnosti stredobodom intenzívneho vedeckého záujmu. Tento záujem vyplýva zo skutočnosti, že stochastičnosť patrí k základným atribútom makroskopických fyzikálnych, chemických, biologických, ale aj sociálno-ekonomických systémov. Typickými príkladmi stochastických fyzikálnychsystémov je šírenie prímesi v náhodnom prostredí (znečisťujúce látky v atmosfére a pod.), transport nabitých častíc cez medzihviezdny priestor a rozvinutá (magneto)hydrodynamická turbulencia.Práve štúdium uvedených fyzikálnych systémov bude tvoriť jadro projektu.Univerzálnou črtou stochastických systémov je anomálne škálovanie. Významnú časť vedeckého záujmu tvorí výpočet efektívnych reprezentatívnych konštánt a parametrov systému, ku ktorým patrí koeficient efektívnej viskozity, Prandtlovo číslo, Kolmogorovská konštanta a pod..Základným cieľom projektu bude výpočet anomálnych indexov a efektívnych parametrov v systémoch s narušenými symetriami.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2012
Štúdium korelačných efektov v silne interagujúcich sústavách fermiónov
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Farkašovský Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Štúdium vybraných silne korelovaných elektrónových systémov
Study of selected strongly correlated electron systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom nášho projektu je ladenie elektrónových, transportných a magnetických vlastností vybraných heavy fermionových systémov a manganátov charakteristických kolosálnou magnetorezistenciou (KMR) vhodnou substitúciou. Jedným z cieľov je ladenie elektrónovej štruktúry UNixPd2-xAl3 substitúciou Pd atómami Ni a jej následné štúdium na planárnych štruktúrach pomocou elektrónovej tunelovacej spektroskopie. Získané výsledky porovnáme s výsledkami získanými na masívnych vzorkách. Štúdium magnetických a transportných vlastností vybraných KMR manganátov je ďalším cieľom nášho projektu. Chceli by sme porovnať výsledky získané pri štúdiu keramík s výsledkami získanými na nanočasticiach obdobného zloženia. Substitúcia Mn atómami Co redukuje mriežkové parametre v prípade vybraných manganátov a zároveň Co3+ ión je v danom kryštálovom poli nemagnetický. Budeme študovať vplyv tlaku na magnetické a transportné vlastnosti vybraných manganátov a získané výsledky porovnáme s vplyvom chemického tlaku indukovaného substitúciou kobaltom. Poznanie lokálnej štruktúry v týchto materiáloch by nám iste pomohlo k správnej interpretácii výsledkov. Hlavným cieľom pri budovaní vedeckej infraštruktúry v našom laboratóriu bude implementácia oblúkového tavenia a odlievania v ochrannej atmosfére a zvládnutie prípravy kryštálov intermetalických zlúčenín a kysličníkov prechodných kovov metódou vertikálneho zónovania v optickej peci.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Technológia prípravy elektrotechnických ocelí s vysokou permeabilitou pre elektromotory s vyššou účinnosťou
Technology of the fabrication of electrical steels for the electric motors with higher efficiency
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.11.2010 – 31.12.2012
Vplyv rôznych nanočastíc na štruktúrne prechody vo feronematikách a na dielektricke vlastnosti magnetických kvapalín
Influence of different nanoparticles on the structural transitions in ferronematics and dielectric properties of magnetic fluids
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Predkladaný projekt sa bude zaoberať štúdiom niektorých procesov v systémoch obsahujúcich nanočastice, konkrétne sú to magnetické kvapaliny a kvapalné kryštály. Prvá časť projektu je venovaná kvapalným kryštálom dopovaným magnetickými časticami rôzneho tvaru (sféricke, retiazkovité, tyčinkovité) a rôznymi druhmi nanočastíc (magnetit, CoZnFeO, nové atraktívne zlaté a strieborne častice) s cieľom ovplyvniť ich vlastnosti (optické, dielektrické) vo vonkajšom magnetickom poli. Druhá časť projektu je venovaná štúdiu dielektrických vlastností, čiastkových výbojov a jednosmerného astriedavého dielektrického preskoku v nových magnetických kvapalinách na báze transformatorového oleja s nanočasticami ako v prípade kvapalných kryštálov s ohľadom na ich aplikáciu vo výkonových transformátoroch.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2012
CKV – Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia
Center of Space Research: influence of space weather
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce.
Doba trvania: 24.4.2009 – 31.8.2012
ENaS – Environmenálne nano-aplikácie bližšie k študentom
Enviromental nano-aplications closely to students
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na popularizáciu a disemináciu najnovších vedeckých poznatkov v oblasti nanomateriálov formou prednášok, exkurzií a realizácie vedeckých experimentov. Cieľom projektu je populárnou formou priblížiť študentom stredných škôl najnovšie vedecké poznatky v oblasti nanoštrukturovaných materiálov so zameraním na ich aplikácie v oblasti energetickej úspory a ochrany životného prostredia. Študentom budú teoreticky a prakticky priblížené vedecké problematiky riešené na pracovisku žiadateľa, konkrétne progresívne metódy znižovania emisií CO2, výroba čistých zdrojov energie prostredníctvom vodíka, nanoštrukturované materiály v elektrotechnickej a elektronickej praxi, nanočastice pri liečbe a diagnostike nádorov. Dôraz pri výbere cieľovej skupiny je predovšetkým na študentov z regiónov, ktoré sa vyznačujú vysokou zamestnanosťou a absenciou blízkosti väčšieho mesta nakoľko akademické a vedecké inštitúcie sú sústredené len vo väčších mestách. Študentom z týchto regiónov bude ponúknutá rovnaká šanca ako je často ponúkaná napr. študentom z Košíc a blízkeho okolia, zúčastňovať sa na exkurziách alebo demonštračných vedeckých experimentov. Cieľom projektu je priblížiť študentom stredných škôl myšlienku, že cesta budovania vyspelej spoločnosti vedie cez rozvoj vedy a výskumu ako aj význam vzdelávania na kvalitu života.
Doba trvania: 1.9.2009 – 31.8.2012
SUSY – Prírodné vedy pre každého
Scicence – user friendly
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Anotácia: Projekt Prírodné vedy pre každého sa snaží sprostredkovať žiakom a študentom rôznych vekových kategórií osobnú skúsenosť s vedeckou prácou. Kým deti z materských škôl a žiaci prvého stupňa základných škôl sami experimentujú a následne kreslia protokoly z experimentov, starší žiaci a študenti pracujú na svojich projektoch v laboratóriách ÚEF SAV a PF UPJŠ. Výsledky svojej práce prezentujú na študentskej vedeckej konferencii. Projektové aktivity sú modifikované tak, aby vyhovovali aj dvom špeciálnym cieľovým skupinám zahrnutých v projekte: mimoriadne nadaným žiakom a žiakom s poruchami učenia.
Doba trvania: 1.9.2009 – 31.8.2012
Vývoj tecnologických postupov magnetických kvapalín pre biomedecínske účely
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 30.6.2012
YBCO2G – Výskum a vývoj masívnych YBCO supravodičov druhej generácie
Research and Development of the Second Generation of YBCO Bulk Superconductors
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Tvorba nanorozmerových piningových centier a eliminácia slabých spojov v masívnych monokryštalických YBCO supravodičoch s cieľov zvýšiť ich úžitkové vlastnosti.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.5.2012
MVTS NES – MVTS Nanoveda a inžiniering v supravodičoch
MVTS Nanoscience and Engineering in Superconductivity
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 1.5.2007 – 30.4.2012
Akustické a hypertermické vlastnosti biokompatibilných magnetických kvapalín
Accoustic and hyperthermic properties of biocompatible magnetic fluids
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2011
Bose-Einsteinova kondenzácia magnónov v supratekutom 3He
Bose-Einstein condensation of magnons in superfluid 3He
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
DIAMS – Distribuovaná infraštruktúra pre aplikované magnetovedy
Distributed Infrastructures for applied magnetosciences
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2011
Komplexy biomakromolekúl s nanočasticami
Biomacromolecule complexes with nanoparticles
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Antalík Marián, DrSc.
Anotácia: Nanočastice patria k veľmi perspektívnym objektom v oblasti biologických a medicínskych aplikácií.Predkladaný projekt je orientovaný na výskum vlastností nanočastíc tvorených z kovových atómov a oxidovniektorých kovov ako aj na štúdium ich interakcií s biologickými objektmi na molekulárnej úrovni. Cieľomvýskumu bude pripraviť nanočastice pokryté rôznymi molekulami s využitím najmä sírových mostíkov,charakterizovať ich vlastnosti ako samostatných objektov ako aj ich komplexov s biomakromolekulami. Chcemeprispieť k pochopeniu ako vplýva veľkosť a tvar základného kovového jadra nanočastice s rôzne modifikovanýmpovrchom týchto objektov na interakcie s biomakromolekulami.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Magnetické a transportné vlastnosti manganitových nanočastíc s 3d substituentami
Magnetic and transport properties of manganite based nanoparticles with 3d substituents
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Doba trvania: 0.0.0000 – 31.12.2011
Magnetické vlastnosti častíc, práškov a kompozitov
Magnetic properties of the particles, powders and composites
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2011
Proc3D – Spracovanie a analýza trojrozmerných biomedicínských obrazov
Processing and analysis of three-dimensional biomedical images
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tomori Zoltán, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na uplatnenie vybraných metód spracovania a analýzy obrazu v oblasti trojrozmerných obrazových dát biomedicínskeho pôvodu. Budú sa testovať hlavne metódy založené na minimalizácii energetickej funkcie a prehľadávaní grafov („graph-cut“). Táto forma reprezentácie by mala umožniť realizovať vysoko účinnú segmentáciu obrazov s možnosťou interaktívneho ovládania. Okrem toho metóda poskytuje priestor na modifikácie podľa špecifických aplikácií (optické rezy z konfokálneho mikroskopu, časová séria snímkov videozáznamu). Súčasťou projektu je aj software na riadenie zberu dát z konfokálneho mikroskopu a elimináciu defektov snímaných obrazov jednak do hĺbky vzorky, tak aj v rovine obrazu.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2011
Štúdium vlastností nového stavu jadrovej hmoty v experimente ALICE v CERN
Study of properties of a new state of nuclear matter in the ALICE experiment at CERN
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Anotácia: Štúdium vlastností jadrovej hmoty pri extrémnych hodnotách tlaku a hustoty energie v zrážkach jadier urýchlených na ultrarelativistické energie. Analýza experimentálnych výsledkov a štúdium produkcie podivných častíc a rezonancií. Simulácia a modelovanie fyzikálnych procesov. Práca na programovom zabezpečení terigggera experimentu ALICE.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2011
Transportné, tepelné, magnetické a mikrokontaktové vlastnosti základného stavu v korelovaných systémoch pri nízkych teplotách a aplikovaných magnetických poliach
Transport, thermal, magnetic and point-contact properties of ground state in the correlated systems at low temperatures and applied magnetic fields
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Reiffers Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
CHGSCES – Vplyv chemického zloženia na základný stav intermetalických zlúčenín na báze Yb a Ce
Effect of chemical composition on ground state of Yb and Ce based strongly correlated compounds
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Reiffers Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Exceptional – Výnimočné supravodiče
Exceptional superconductors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2011
Mikrokozmos – Cez mikrokozmos k poznaniu makrokozmu
Through microcosmos to understanding of macrocosmos
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kladiva Eduard, CSc.
Anotácia: Prostredníctvom putovnej výstavy a sprievodných podujatí budeme propagovať vo verejnosti výskumný program subjadrovej fyziky na najnovšom urýchľovači LHC v CERNe, projekty ATLAS, ALICE a GRID, prezentovať vklad slovenských vedeckých tímov aj slovenského priemyslu do budovania aparatúry a do výskumného programu týchto projektov a predstavíme možnosti uplatnenia mladých ľudí v tomto špičkovom výskume. Mládež oslovíme nielen štandartnými výtvarnými súťažami, ale aj atraktívnou súťažou multimediálnych prezentácií a súťažou technickej tvorivosti. Cez tematicky zamerané súťaže chceme prebudiť záujem o časticovú fyziku a o vedecký výskum na najmodernejších experimentálnych zariadeniach práve u mladých ľudí a cez edukačné aktivity tento záujem udržať a smerovať k fyzikálnym a technickým odborom. Preto je dôležitou náplňou projektu rôznymi formami vzdelávania s využitím IKT rozvinúť európsky projekt Masterclasses for High School Students vo východoslovenskom regióne. Netradičnými edukačnými aktivitami v prezenčnej i dištančnej forme chceme oboznámiť najmä stredoškolských študentov s modernou fyzikou.
Web stránka projektu: www.mikrokozmos.sk
Doba trvania: 1.4.2008 – 30.9.2011
Hodina vedy
The hour of sciences
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol, CSc.
Web stránka projektu: www.hodinavedy.sk
Doba trvania: 1.7.2008 – 31.7.2011
CKK – Centrum kryofyziky a kryonanoelektroniky
Centre of Cryophysics and Cryonanoelectronics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Web stránka projektu: ofnt.saske.sk
Doba trvania: 1.7.2008 – 30.6.2011
Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty
Center of excellence for power electronics and their material components
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan, CSc.
Doba trvania: 25.5.2009 – 24.5.2011
Centrum excelentnosti pre výskum fyziológie tráviaceho traktu – CEFT
Center of Excellence for Research on Physiology of the Digestive Tract – CEFTA
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Antalík Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.9.2009 – 30.4.2011
NanoCexmat – Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Centre of Excellence of progressive materials with nano and submicron structure
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je vybudovanie Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou v Košiciach
Doba trvania: 20.5.2009 – 30.4.2011
EXTREM I – Extrem – Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach
Extrem – Center of advanced physical studies for materials in extreme conditions
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Doba trvania: 19.5.2009 – 30.4.2011
Kooperatívne javy a fázové prechody v nanosystémoch s perspektívou využitia v nano- a biotechnológiách
Centre of excelence: Cooperative phenomena and phase transitions in nanosystems with perspective applications in nano- and biotechnology
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je obnovenie a rozšírenie čiastočne zastaralej experimentálnej a počítačovej základne slúžiacej na návrh, prípravu a charakterizáciu vlastností nanočastíc a biologicky účinných komplexov, obsahujúcich nanočastice. Moderné metódy, akými sú computer-aided molecular design, computer-aided nanodesign, coarse-grained molecular dynamics a ab initio kvantovomechanické metódy napomôźu k racionálnemu návrhu vybraných nanomateriálov. Výsledkom projektu bude vybudovanie špecializovaného regionálneho laboratória, v ktorom sa navrhnú progresívne nanomateriály a preštudujú ich fyzikálne vlastnosti, v súlade s rozvojom nano- a biotechnológií, ktoré patria medzi prioritné smery vedeckého a technologického rozvoja Košického regionu, čím sa naplní globálny cieľ Konvengercia OP VaV.
Doba trvania: 24.4.2009 – 31.3.2011
Sizyfos – Makroskopické kvantové javy a detektory
Macroscopic quantum phenomena and detectors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Doba trvania: 1.6.2008 – 31.3.2011
Analýza fluorescenčného obrazu nepravidelných buniek s cieľom nedeštruktívnej kvantifikácie DNA
Fluorescent image analysis of irregularly shaped cells for purposes of non-destructive DNA contents quantification
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tomori Zoltán, CSc.
Anotácia: Súčasné nedeštruktívne metódy merania obsahu DNA v živých bunkách sú založené buď na denzitometrickej analýze statických fluorescenčných obrázkov, alebo na dynamickom snímaní zábleskovej krivky pri lineárnom prelete bunky pred detektorom prietokového cytometra. Obe metódy sú málo presné pri bunkách s nepravidelným jadrom, akými sú napr. ľudské spermie. Predkladaný projekt je založený na kombinácii oboch prístupov, t.j. kontrolovaného rotačného pohybu imobilizovanej spermie v priehľadnej kapiláre a snímanie emitovaného svetla CCD kamerou. Séria obrazov reprezentujúca pohľad na spermiu pod rôznymi uhlami umožní realizovať jej 3D model, ktorý by mal umožniť porovnávať sploštené bunky snímané za rozličných podmienok a tak objektivizovať merania DNA. Automatizácia experimentu umožňujúca analyzovať viacero spermii fixovaných za sebou v kapiláre by mala umožniť rutinné nasadenie tejto aparatúry napr. v centrách asistovanej reprodukcie miesto drahých a málo presných cytometrov. Takýmto spôsobom by bolo možné zabrániť oplodneniu spermiou, ktorá predstavuje riziko genetických ochorení.
Doba trvania: 1.6.2008 – 31.12.2010
CFvNT – Centrum fyziky veľmi nízkych teplôt
Centre of Very Low Temperature Physics
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2010
Deformácia a lom amorfných a nanokryštalických kovov
Deformation and failure of amorphous and nanocrystalline metals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel, CSc.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Fyzikálne vlastnosti silne korelovaných elektrónových systémov
Physical properties of strongly correlated electron systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Reiffers Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Magnetické nanomateriály: príprava a fyzikálne vlastnosti
Magnetic nanoparticles: synthesis and physical properties
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na prípravu systémov magnetických multifunkčných nanočastíc s malou distribúcie veľkosti častíc, ich charakterizáciu zahrňujúcu štúdium objemových magnetických vlastnosti a okolia magnetických iónov. Dôležitou súčasťou projektu je štúdium potenciálneho využitia pripravených systémov ako biosenzory, špeciálne pre jednoduché a rýchle určovanie hladiny glukózy, a ako alternatívne systémy na cielený transport liečiv. V rámci košických pracovísk SAV sa predpokladá štúdium biokompatibility a vylúčenie zdravotných rizík spojených s prípadným použitím pripravených magnetických nanočastíc v živých organizmoch. Sústredíme sa na prípravu nanočastíc metódou reverznej micely a prípravu nanočastíc na báze feritínu. ÚEF SAV zabezpečí prípravu vhodných systémov nanočastíc, ich charakterizáciu, štúdium objemových magnetických vlastnosti a sprostredkovane štúdium pripravených systémov na živé organizmy. Univerzita v Ljublane zabezpečí doplnkové štúdium magnetických vlastnosti vybraných systémov a v spolupráci so Jožef Stefannovi Ústavom v Ljubljane aj štúdium okolia lokálnej štruktúry pomocou NMR spektroskópie. Jednotiacou témou, ktorá spája kooperujúce pracoviská je štúdium magnetických vlastností vybraných systémov pričom vedecké zameranie ako aj vybavenie pracovísk je komplementárne.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2010
Metódy segmentácie postupnosti obrazov pomocou aktívnych kontúr a ich využitie v biomedicíne
Methods of images sequence segmentation using active contours and their exploitation in biomedicine
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tomori Zoltán, CSc.
Anotácia: Projekt rieši problematiku segmentácie postupnosti obrazov predstavujúcich buď sériové optické rezy získanékonfokálnym mikroskopom, alebo časovú postupnosť obrazov získanú videokamerou. Hlavným prostriedkomtakejto segmentácie je model aktívnej kontúry, pričom v projekte je navrhnutá vlastná modifikácia založená namodeli prúdovodiča. Algoritmy segmentácie budú overené na troch aplikáciách ktorými sú: 3D rekonštrukciakrvného riecišta mikrokapilár mozgu, určenie počtu chromozómov v spermii pomocou analýzy jej tvaru amonitorovanie mobility miniprasiat trpiacich Huntingtonovou chorobou. Všetky aplikácie majú priamu väzbu naexistujúce projekty riešené na spolupracujúcich pracoviskách.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Návrh a testovanie radiačne odolnej rýchlej elektroniky na báze SiGe technológie pracujúcej v širokom rozpätí teplôt pre experimenty na urýchľovačoch protibežných zväzkov s vysokou svietivosťou
Design and tests of the radiation hard fast electronics based on SiGe technology working in broad range of temperatures for experiments at very high luminosity colliders
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bán Jaroslav, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je vyvinutie radiačne odolnej rýchlej elektroniky na báze dostupnej SiGe technológie pracujúcej v rozpätí teplôt od izbovej až po kryogénne teploty, ktorá môže byt použitá napríklad v detektoroch na urýchlovačoch protibežných zväzkov s vysokou svietivosťou, partikulárne pre scenár zvýšenia svietivosti urýchľovača LHC na hodnoty 10^35 cm^-2s^-1. Vývojový cyklus obsahuje návrh a výrobu predzosilňovača, meranie a porovnanie teplotných závislostí s počítačovým modelom a overenie radiacnej odolnosti SiGe technológie v toku rýchlych neutrónov.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Supramolekulárne komplexy proteínov
Supramolecular protein complexes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bágeľová Jaroslava, CSc.
Anotácia: V bunkách existuje velký počet interakcií medzi proteínmi samotnými a medzi proteínmi a inými biomakromolekulami. Vznik komplexov proteínov má významnú úlohu v mnohých biologických procesoch aleje aj príčinou mnohých chorôb (napr. amyloidóz). Predkladaný projekt je orientovaný na výskum proteín – proteínových interakcií vedúcich k tvorbe supramolekulárnych komplexov, s cieľom objasniť podmienky a mechanizmus ich vzniku. Cieľom nášho štúdia je získať informácie o konformačných zmenách proteínov ktoré vedú k vzniku supramolekulárnych komplexov proteínov, ako sú napr. amyloidné fibrily. Chceme prispieť k objasneniu súvislosti medzi konformačnými zmenami na úrovni sekundárnej a terciárnej štruktúry proteínov atvorbou týchto komplexov.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Superextrem – Supravodiče a silnokorelované systémy v extrémnych podmienkach
Superconductors and Strongly Correlated Systems at Extreme Conditions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Web stránka projektu: ofnt.saske.sk
Doba trvania: 1.6.2008 – 31.12.2010
Štúdium niektorých aspektov kalorimetrie vo fyzike vysokých energií
Study of some calorimetry aspects in high energy physics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Bruncko Dušan, CSc.
Anotácia: Projekt riešil množstvo čiastkových úloh spätých snaberaním štatistiky, jej kvalitou. Zameral sa naotvorené otázky viažúce sa ku on-line a hadrónovejkalibrácii, k analýze hadrónových procesov v rámciprogramového balíka GEANT4, ku otázkam ATLASaplikácie do lokálnych GRID fariem. Zaoberal sa tiežanalýzou read-out elektroniky predo-zadných modulovdetektora ATLAS v podmienkach zvýšenej svietivosti. Zpohľadu na fyzikálnu analýzu sme uskutočnili predbežnéštúdia, najskôr na dátach z TEVATRON a dnes na LHCdátach, analýzy hodnoty elektrického náboja top kvarkua Bose-Einsteinových korelácii. Rovnako sme analyzovalimožnosti SUSY z pohľadu na LHC energetický interval.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
MAGSEN – Výskum a vývoj magnetických senzorov vyhľadávania a indikácie feromagnetických a vodivých telies
Research and development of magnetic sensor systems for search and indication of ferromagnetic and conductive substances
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Predložený projekt sa sústredí na aplikovaný výskum v oblasti nových perspektívnych magnetických materiálov, pričom jeho hlavným cieľom je vývoj niekoľkých pôvodných typov magnetických senzorov na báze takýchto materiálov. Senzory budú mať rozšírený pracovný rozsah, väčšiu citlivosť, lepšie tepelné a šumové charakteristiky. Spolu s novou jednotkou elektroniky spracovania ich signálov budú určené najmä pre modernizáciu (nová generácia) indikátorov nežiadúcich kovových feromagnetických telies na pásoch bagrov povrchových baní.
Doba trvania: 1.9.2008 – 31.12.2010
Súbory magnetických nanočastíc a nanočasticové membrány pre senzorické aplikácie.
Magnetic nanoparticles and nanoparticle membranes for sensor applications.
Program: Mechanizmus EHP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan, CSc.
Anotácia: Získame originálne poznatky o úlohe surfaktantov súboroch nanočastíc a o možnosti cieleného ovplyvnenia vlastností súborov modifikáciou surfaktantu. Získame nové teoretické poznatky o mechanizme termálnej, foto a mechanickej excitácie molekuly surfaktantu a modifikácie surfaktantu. Pripravíme inovatívne samonosné a podporené membrány z magnetických nanočastíc. Tvarová deformácia membrány ktorá nastupuje resp. zaniká okamžite po aplikácii resp. vypnutí externého magnetického poľa je aplikovateľná v rôznych oblastiach ako nový ovládaný pohonný mechanizmus, ventily ovládané magnetickým poľom, nové elektrochemické senzory, magnetomechanické senzory, koloidné motory alebo jemné zariadenia pre riadené dávkovanie liečiv.
Doba trvania: 1.9.2008 – 31.10.2010
Protinádorové 1- – 1-Metoxyindolové fytoalexíny a ich analógy ako nový typ zlúčenín s protinádorovou aktivitou
1-Methoxyindole phytoalexins and their analogues as a new type of compounds with antitumour activity
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kožár Tibor, CSc.
Anotácia: 1-Metoxyindolové fytoalexíny s dokázanou antiproliferačnou aktivitou voči rakovinovým bunkám budú využité ako predlohové štruktúry pre racionálny návrh a syntézu nových látok s vysokou aktivitou a selektivitou k nádorovým bunkám. Na základe štúdia vzťahu medzi štruktúrou a biologickou aktivitou (SAR a QSAR) budú navrhnute a syntetizované nové aktívne zlúčeniny. U najaktívnejších látok sa bude skúmať ich mechanizmus účinku a molekulové miesta zásahu.
Web stránka projektu: http://uchv.upjs.sk/PMF/
Doba trvania: 1.2.2007 – 30.6.2010
Agregácia proteínov a identifikácia inhibítorov agregácie
Protein aggregation and identification of aggregation inhibitors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na získanie nových poznatkov týkajúcich sa zbaľovania a agregácie proteínov s dôrazom na skutočnosť, že existencia proteínových depozitov je jedným z hlavných znakov mnohých veľmi vážnych chorôb. Agregácia proteínov je problémom aj v biomedicínskom a biotechnologickom využití proteínov. Projekt sa zaoberá skúmaním súvislostí medzi rôznymi konformačnými stavmi proteínov a ich tendenciou agregovať. Pre tento účel budú použité proteíny spojené s chorobami (lyzozým, tau) ako aj modelové proteínové systémy (cytochróm c, myoglobín, polyaminokyseliny). Hlavný dôraz bude daný na identifikáciu inhibitorov proteínovej agregácie, pričom sa zameriame hlavne na nízkomolekuláme látky.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
NANOSMART 1 – Centrum excelentnosti SAV pre Nanoštruktúrne Materiály
Center of Excellence SAS for Nanostructured Materials
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Web stránka projektu: http://www.imr.saske.sk/umv/NANOSMART/index.htm
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
NANOSMART 2 – Centrum excelentnosti SAV pre Nanoštruktúrne Materiály
Center of Excellence SAS for Nanostructured Materials
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Syntéza a charakterizácia nanoštrukturovaných YBCO supravodičov. Vývin nových systémov magneticky mäkkých nanokryštalických zliatin na báze železa, kobaltu a niklu so zlepšenou kombináciou aplikačne orientovaných vlastností pri zvýšených teplotách.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
NMDB – Dátová báza meraní neutronovými monitormi s vysokým rozlišením
Real time high resolution neutron monitor data base
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Web stránka projektu: www.nmdb.eu
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2009
Elektrónový prenos v komplexných systémoch
Electron transfer in complex system
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pudlák Michal, CSc.
Anotácia: Proces pri ktorom dochádza k premene slnečnej energie na energiu uskladnenú v inej forme sa nazýva fotosyntéza. Fotosyntéza je proces, pri ktorom dochádza k najrýchlejším známym chemickým reakciám. Premena slnečnej energie na chemickú energiu je riadená membránovými proteínovými komplexmi, nazývanými fotosystém I a II. Náš výskum sasústredí na popis prenosu elektrónov v komplexných systémoch ako sú fotosystém I (PSI) a fotosystém II (PSII). V týchto komplexoch sa nachádzajú reakčné centrá (RC) vyššíchrastlín.Veríme, že vzájomné doplnenie sa teoretických modelov, vypracovaných pri riešení predkladaného grantu a experimentálnych prác posunie ďalej naše poznanie o fotosyntéze rastlín. To môže otvoriť cestu k vytvoreniu prístroja, ktorý s podobnou účinnosťou ako reakčné centrá, bude vedieť využívať slnečnú energiu a konvertovavať ju na iný druh využiteľnej energie. Chceme prispieť k pochopeniu experimentov s mutovanými RC, ktoré nie je možné popísať súčasnými modelmi elektrónového prenosu v komplexných systémoch. Tiež chceme skúmať elektrónové vlastnosti karbónových nanomateriálov, ktoré môžu slúžiť ako časť prístroja, schopného premieňať energiu slnečného žiarenia na iný druh uložiteľnej energie
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Energetické častice v niektorých kozmických plazmových útvaroch
Energetic particles in the selected formations of space plasma
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: Prispieť k opisu a zisteniu kauzálnych súvislostí v procesoch využitím jestvujúcich modelova. transmisivity magnetosféry Zeme pre slnečné a galaktické kozmické geomagnetického poľa tak pre zemský povrch ako aj pre nízkoorbitálne družiceb. produkcie energetického gama žiarenia, resp. neutrónov na slnečnom povrchu a atmosferického tvrdého röntgenu, resp. gama žiarenia s využitím meraní prístrojom SONG na družici CORONAS-Fc. variability galaktického a slnečného kozmického žiarenia pozorovaného osobitne na vysokohorskom neutrónovom monitore Lomnický štít vo vzťahu k zmenám v medziplanetárnom prostredí ako aj ich dôsledkov v blízkosti Zemed. formovania tokov častíc stredných energií vo vonkajších oblastiach magnetosféryZeme s využitím meraní na družiciach INTERBALLe. vedúcich k zmenám tokov energetických častíc vo vnútornej magnetosfére a na malých výškach s využitím meraní na družiciach INTERBALL, CORONAS-F a Double Star, ako aj dôsledkov z týchto zmien vyplývajúcich pre zemskú atmosféruf. ovplyvňujúcich populácie energetických častíc v blízkosti Venuše a v medzi-planetárnom prostredí (sonda Venus-Express)
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
NANO-SPIN – Hybridné spintronické štruktúry riadené spinovopolarizovaným prúdom
Hybrid Spintronic Nanostructures Controlled by Spin-Polarized Current
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan, CSc.
Anotácia: Pripravíme a preskúmame spintronické GMR a TMR nanostĺpiky (laterálny rozmer 150 nm pre výskum prúdom indukovaného preklápania magnetizácie (CIMS). GMR nanostĺpiky pripravíme UHV depozízciou a nanočasticovou lift-off litografiou a elektrónovou litografiou. Inovatívne TMR nanostĺpiky so zabudovanými magnetickými nanočasticami budú pripravené kombináciou UHV naparovania, LB depozície nanočastíc a EBL. Magnetické konfigurácie nanostĺpikov budú skúmané rastrovacím MOKE mikroskopom. Bude analyzovaný súvis štruktúry nanostĺpikov , drsnosti rozhraní (vertikálnej a laterálnej korelácie drsnosti ) a Néelovej feromagneetickej väzby s magnetickým a CIMS správaním sa pripravených štruktúr s cieľom dosiahnúť zníženie hustoty preklápacieho prúdu. Preskúma sa priebeh magnetizácie in situ pri jej preklápaní spinovo-polarizovaným prúdom simultánnymi meraniami závislosti dynamického elektrického odporu vs. Prúd a Kerrovej rotácie vs. magnetické pole.
Doba trvania: 1.2.2007 – 31.12.2009
Komplexné kovové zliatiny
Complex Metallic Alloys
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Projekt základného výskumu je zameraný na rozvoj poznania objemových a povrchových vlastností nových komplexných kovových zliatin (CMA) z širokého hľadiska zjednotenia prvoprincípových experimentálnych metód vrátane rozvoja týchto metód poznania.Preskúmame javy, procesy a mechanizmy magnetizácie v týchto systémoch, stanovíme korelácie medzi štruktúrou a vlastnosťami. Preštudujeme vlastnosti povrchov CMA, formovanie a stabilizáciu nanoštruktúr na týchto povrchoch.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
MaNaMag – Magnetické nanočastice pre magnetooptické tenké filmy
Magnetic nanoparticles for magneto-optical thin films
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je vyvinúť magneto-optické tenké filmy (s rozmerom menším ako 10 mikrometrov) s význačným Faradayovym efektom bez významnejšieho útlmu pre optické aplikácie (pričom je známe, že už samotné magnetické nanočastice sú schopné vytvárať významný Faradayov efekt). Pre produkciu takýchto magneto-optických filmov bola zvolená metóda vývoja a štúdia dopovaných kremených matríc. Magneto-optické filmy budú pripravené pomocou kremíkovej matrice a magnetických nanočastíc sol-gel procesom, pri ktorom sú magnetické nanočastice vo forme magnetickej kvapaliny rozptýlené do vhodnej kvapalnej fázy. Použitá sol-gel metóda má niekoľko výhod a síce umožňuje pripraviť tenký film s nízkou hodnotou indexu lomu a naviac použitím nízkoteplotného procesu je možné kontrolovať jeho hodnotu. Hlavnou výzvou a dlhodobým zámerom projektu je možnosť využiť takto vytvorené tenké filmy dopované magnetickými časticami bez recipročného efektu ako integrované izolátory a senzory pre aplikácie v optike.
Doba trvania: 1.2.2008 – 31.12.2009
Magnetoštruktúrne korelácie vo vybraných materiáloch obsahujúcich d- a f- prvky
Magnetostructural correlation in selected materials containing d- and f- elements
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Projekt je venovaný štúdiu magnetoštruktúrnych korelácií v molekulárnych magnetoch pripravenýchna báze metalokyanokomplexov (MKK) ako aj vo vybraných intermetalických zlúčeninách f- kovov. Vplyv vonkajších parametrov ako sú tlak a svetlo na magnetické vlastnosti MKK sa bude študovať na monokryštáloch, práškoch, magnetických nanočasticiach a filmoch. Metódy neutrónovej difrakcie využijeme na štúdium detailov kryštálovej štruktúry a na štúdium magnetickej štruktúry. Budeme študovať vývoj magnetického usporiadania v blízkosti kompenzačnej teploty v zmiešaných ferimagnetických – feromagnetických materiáloch. Zameriame sa na štúdium vplyvu rozmeru nanočastíc na ich magnetické charakteristiky. V prípade intermetalických zlúčenín f- kovov prispejeme k pochopeniu takých javov ako sú non Fermi liquid správanie, Kondo mriežky, geometrická frustrácia, magnetická anizotropia a dlhodosahové magnetické usporiadanie. Zameriame sa na štúdium vplyvu chemického zloženia, mechanickej deformácie, pôsobenia tlaku a vysokého magnetického poľa na fyzikálne charakteristiky týchto zlúčenín.Predpokladá sa príspevok k pochopeniu základného stavu vo vybraných heavy-fermiónových systémoch, Kondo izolátoroch a magnetických polovodičoch pomocou tunelovacej spektroskopie.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Molekulárne modelovanie interakcií dendrimérov s liečivami za účelom využitia týchto komplexov ako presných nanočastíc pre drug-delivery systémy
Molecular modeling of dendrimer interactions for targeted drug-delivery nanoparticle system design
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kožár Tibor, CSc.
Anotácia: Aplikačné možnosti mnohých molekúl, ktoré sa vyvíjali pre biomedicínsku prax, sú obmedzené ich neakceptovateľnými vedlajšími účinkami (napríklad toxicitou). Naviazanie takýchto molekúl na nanočastice, akými sú dendriméry a lipozómy môže významne zlepšiť fyziologické parametre navrhovaných liečív. Interakčné profily liečív s dendrimérmi sú však doteraz len málo prebádané. Vhodná voľba funkcionalyzovaných dendrimérov pre vybrané prípady protirakovinových liekov, spolu s detailnou znalosťou medzimolekulárnych liek-dendrimér interakcií, umožní vytvorenie nových komplexov za účelom efektívnejšieho prenosu liekov na miesto ich určenia. Takéto komplexy sa budú navrhovať a študovať s využívaním moderných „Computer-Aided Nanodesign“ metód. Nanočastice dendrimérov a liekov sa budú modelovať pomocou metód molekulárnej dynamiky (MD) a pre datailnú analýzu interakcií sa okrem MD simulácií využijú aj metódy molekulárnej a kvantovej mechaniky. Vybrané komplexy, ktoré sa podľa modelových výpočtov ukážu ako najvhodnejší kandidáti na efektívne „delivery“ študovaných liečív, sa navrhnú pre spolupracujúci vedecký team na Shanghai University, ktorý bude dané systémy syntetizovať a testovať ich fyziologické parametre.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Monokryštalické kompozitné YBCO supravodiče
Singlegrain composite YBCO superconductors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 1.9.2006 – 31.12.2009
ECOM – Neočakávané chovanie korelovanej látky
Emergent behaviour of correlated matter
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Reiffers Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2009
Nové nanokryštalické magneticky mäkké a magneticky tvrdé materiály so zlepšenými funkčnými vlastnosťami
Novel nanocrystaline soft and hard magnetic materials with improved functional properties
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá vývojom nových nanokryštalických magneticky mäkkých a tvrdých materiálov pripravených kryštalizáciou z rýchlochladených amorfných prekurzorov. V prípade magneticky mäkkých systémov, hlavná pozornosť bude venovaná koreláciám medzi štruktúrou a magnetickým správaním nových zliatin na báze FeNiNb(Zr)B ako i zliatinám HITPERM s vysokým obsahom Co. Ich magnetické vlastnosti budú Študované i z uhla pohľadu fázovej transformácie BCC-FCC v štruktúre nanokryštalických zŕn. Pokiaľ ide o magneticky tvrdé systémy, navrhujeme sa zamerať na rýchlochladené zliatiny typu FePtB, do ktorých budú pridané malé množstvá Nb, Zr, zohrávajúce úlohu inhibítorov rastu nanokryštalických zŕn v procese tvorby vysokoanizotrópnej L10 FePt fázy. V pripravených magneticky mäkkých a tvrdých vzorkách bude študovaný vplyv variácií rozmerov zŕn a medzizrnových vzdialeností ako i magnetických vlastností jednotlivých fáz a medzi fázových rozhraní na magnetizačné procesy v širokom intervale meracej teploty. Z technologického hľadiska je hybnou silou tohto projektu potreba optimalizácie zloženia a podmienok prípravy študovaných nanokryštalických zliatin za účelom získania magnetických vlastností, ktoré sú žiadané pre ich potenciálne využitie v rôznych technických aplikáciách.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
FIBER3D – Rozpoznávane, vizualizácia a meranie vláknitých štruktúr v 3D priestore
Recognition, visualization and measurement of fiber-like structures in 3D space
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tomori Zoltán, CSc.
Anotácia: Podstatou projektu je vývoj metód pre segmentáciu vláknitých štruktúr z trojrozmerných (3 D) obrazových dát. Budú vyvíjané algoritmy využívajúce minimalizáciu energie -jednak modely aktívnej kontúry a potom tiež algoritmy využívajúce teóriu grafov (tzv. „live wire" a „graph cut"), ktoré sa budú implementovať v spojení s objemovými rekonštrukciami a tiež s využitím prostriedkov virtuálnej reality. Metódy budú aplikované pri segmentácii kapilár snímaných konfokálnym mikroskopom. Po úspešnej segmentácii kapilár vytvoríme ich trojrozmernú počítačovú rekonštrukciu a by sa mali merať biologicky významné geometrické charakteristiky, ako je dĺžka či dĺžková hustota kapilár.
Doba trvania: 1.2.2008 – 31.12.2009
Štúdium jadrových efektov v leptón-jadrových interakciách a v zrážkach ťažkých iónov
Study of nuclear effects in lepton – nucleus and hadron – nucleus interactions and heavy ion collisions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Nemčík Ján, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je štúdium jadrových efektov v rôznych procesoch na jadrových terčíkoch ako aj v zrážkach ťažkých iónov. Teoretická analýza javov založená na kvantovej chromodynamike zahŕňa okrem štandardnej poruchovej aj neporuchovú oblasť, kde je nevyhnutnosť vyvíjať rôzne fenomenologické prístupy. Štúdium rôznych aspektov jadrovej matérie bude orientované na prebiehajúce experimenty HERMES, CLAS, BRAHMS, PHENIX, PHOBOS, STAR, NA49, NA57 ako aj na plánovaný experiment ALICE na urýchľovači LHC. Spektrum jadrových efektov (efekt Cronina, energetické straty patróna v jadrovej matérii, tienenie gluónov pri vysokých energiách, farebná priezračnosť, kvantová koherencia atď.) bude skúmané a zahrnuté v rôznych procesoch pri rôznych kinematických oblastiach v rámci fenomenológie farebného dipólu a rigorózneho kvantovo-mechanického prístupu, založeného na formalizme Greenových funkcií. To nám pomôže riešiť otázku o možnej existencii novéhostavu jadrovej matérie resp. formovaní kvark-gluónovej plazmy
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Štúdium nábojového a magnetického usporiadania v korelovaných sústavách elektrónov
The study of charge and magnetic ordering in correlated electron systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Farkašovský Pavol, DrSc.
Anotácia: Budeme študovať formovanie nábojového a magnetického usporiadania v korelovaných sústavách elektrónov pozostávajúcich z dvoch interagujúcich podsystémov: itinerantnéhod-elektrónového podsystému a lokalizovaného podsystému f elektrónov, resp. spinov.Generujúcim modelom pre popis týchto systémov bude spinový model Falicova-Kimballa zovšeobecnený o spinovo závislú interakciu medzi d a f elektrónmi (spinmi) a Hubbardovskú interakciu medzi itinerantnými d -elektrónmi. Cieľom je prispieť k pochopeniu formovania nehomogénneho nábojového a magnetického usporiadania experimentálne pozorovaného napr. v normálnej fáze vysokoteplotných supravodičov (ale aj u mnohých ďalších zlúčenín vzácnych zemín a prechodových kovov, napr. NaxCoO2) ako aj prispieť k teórii itinerantného magnetizmu, elektrónového feroelektnekého javu a prechodom kov-izolátor, ktoré veľmi tesne súvisia s nábojovým a spinovým usporiadaním.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Štúdium silne korelovaných elektrónových systémov pri nízkych teplotách
Study of strongly correlated electron systems at low temperatures
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Flachbart Karol, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Predložený projekt je zameraný na riešenie otvorených problémov vo fyzike silne korelovaných elektrónových systémov. Pozornosť v rámci projektu je venovaná experimentálnemu štúdiu vlastností vybraných supravodičov metódou tunelovej mikrokontaktovej spektroskopie, vzájomnému pôsobeniu výmennej RKKY interakcie, a dipól – dipólovej a kryštálovopoľnej interakcie v fcc a bcc štruktúrach na báze boridov vzácnych zemín, vplyvu legovania/dopovania na stav a vlastnosti ťažkofermiónového polovodiča SmB6, ako aj skúmaniu prechodu polovodič – kov v tomto systéme. Značná pozornosť je venovaná tiež konštrukcii nových experimen-tálnych zariadení a rozvoju nových experimentálnych metodík.
Web stránka projektu:
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
SIPS – Vedecký inkubátor pre žiakov a študentov
Scientific Incubator for Pupils and Students
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Anotácia: Projekt Vedecký inkubátor žiakov a študentov je pokusom o pozitívne ovplyvnenie názorov verejnosti na úlohu chémie a fyziky v živote našej spoločnosti. Rozmanitosť cieľových skupín projektu sa odráža aj v hlavných aktivitách projektu, ktoré zahŕňajú činnosti ako úprava kurzov základnej fyziky pre rôzne vekové kategórie od škôlky po gymnázia, realizáciu študentských experimentov na pôde vedeckých inštitúcií, študentské konferencie a program pre učiteľov.
Doba trvania: 1.10.2006 – 31.12.2009
Výskum štruktúrnych a magnetických vlastností amorfných, nanofázových a nanokompozitných systémov na báze 3-d prechodových prvkov Fe, Co a Ni.
Investigations of structural and magnetic properties of amorphous, nanophase and nanokomposite systems based on 3-d transition elements Fe, Co and Ni
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je experimentálne štúdium nových progresívnych magnetických materiálov s amorfnou a nanokryštalickou štruktúrou a s nezvyčajnými vlastnosťami, ktoré nie sú ešte v súčasnosti úplne objasnené a pochopené. Sústreďuje sa na tri okruhy problémov: i) výskum štruktúry a magnetických vlastností práškových materiálov pripravených mechanickým mletím a chemickou metódou reverzných micél a príspevok k pochopeniu magnetického stavu a magnetizačných procesov prebiehajúcich v týchto materiáloch ii) príspevok k objasneniu magnetického stavu a magnetizačných procesov prebiehajúcich v kompaktovaných materiáloch iii) analýza štruktúrnej stability a zmien štruktúry povedie k návrhu a realizácii prípravy tepelného spracovania optimalizujúceho magneticky mäkké vlastností kompaktných materiálov v statických aj striedavých magnetických poliach.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
YBCO supravodiče pre silnoprúdové aplikácie
YBCO superconductors for power applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Cieľom projektu je cez poznanie procesov:- rastu monokryštalických Y123 kompozitov s nanočasticovými centrami uchytávania magnetických tokočiar,- difúzie kyslíka do kompozitu zloženého z Y123 monokryštálu a nekoherentných Častíc sekundárnej fázy,- tvorby trhlín pri ochladzovaní a oxidácii Y123 kompozitu,- spájania monokryštalických Y123 kompozitov,prispieť k podstanému zvýšeniu supravodivých a mechanických vlastností masívnych YBCO supravodičov. Riešenie projektu bude úzko nadväzovať na bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu s európskymi pracoviskami združenými v európskej sieti NESPA, ktorej je Laboratórium materiálovej fyziky ÚEF SAV aktívnym členom.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Zvýšenie selektivity rozptýlených elektrónov v ep zrážkach na urýchľovači HERA v oblasti veľkých hodnôt inelasticity pre meranie pozdĺžnej štruktúrnej funkcie protónu F_L a analýza údajov z ep zrážok pri vysokej svietivosti
Scattered electron selectivity increase in ep collisions at HERA accelerator in the region of hight values of inelasticity for measurement of the longitudinal structure function F_L and the data analysis from ep collisions at hight luninosity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ferencei Jozef, CSc.
Anotácia: Hlavná čast projektu je zameraná na zvýšenie selektivity elektrónov rozptýlených v zrážkach elektrónov s protónmi na urýchľovači HERA využitím dostupnej topologickej informácie troch detektorových komponent detektorového komplexu H1 pomocou programovateľných FPGA modulov určených pre prvú úroveň spúšťacieho systému v oblasti veľkých hodnôt inelasticity zrážky, ktorá je rozhodujúca pre plánované merania pozdĺžnej štruktúrnej funkcie protónu F_L pri zníženej energii zväzku protónov. Tieto merania a hlavne následná analýza vyžadujú veľmi vysokú presnosť nakoľko pozdĺžna štruktúrna funkcia má obecne len malý vplyv na účinný prierez a v oblasti, kde jej vplyv je badateľný, teda pre veľké hodnoty inelasticity, sú experimentálne podmienky (identifikácia elektrónu) vzhľadom k vysokému účinnému prierezu fotoprodukcie skutočne náročné. Časťou projektu je tiež štúdium exkluzívnej fotoprodukcie mezónových párov eta-rho_0 a pi_0-rho_0 s cieľom určenia mechanizmu ich produkcie a tiež meranie diffrakčnej štruktúrnej funkcie protónu F_2D s využitím nového systému tagovania protónov v prednej oblasti VFPS.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Dizajn mikroštruktúry masívnych YBCO supravodičov
Microstructural design of bulk YBCO superconductors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 1.6.2006 – 30.11.2009
Št.s.k.e.s. – Štúdium silne korelovaných elektrónových systémov za hranicami štandardných priblížení
The study of strongly correlated electron systems beyond standard approximations
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Farkašovský Pavol, DrSc.
Anotácia: V rámci navrhovaného projektu chceme študovať silne korelované elektrónové systémy za hranicami štandardných priblížení v snahe vypracovať čo možno najrealistickejší popis zlúčenín vzácnych zemín a prechodových kovov, ktoré vykazujú celý rad exotických kooperatívnych javov, akými sú napr. nehomogénne nábojové usporiadanie, elektrónový feroelektrický jav, prechody kov-izolátor, vysokoteplotná supravodivosť, atď. Konkrétne, sa pokúsime popísať vplyv ďalekodosahového skákania elektrónov, ďalekodosahovej Coulombovskej interakcie, mriežkových neideálnosti (magnetických a nemagnetických prímesi, vakancií) ako aj vplyv geometrie mriežky (trojuholníková mriežka) na vlastnosti základného stavu týchto systémov. Dosiahnuté výsledky plánujeme použiť k vysvetleniu pôvodu nábojového a spinového usporiadania v normálnej fáze vysokoteplotných supravodičov, ako aj pre popis elektrónových vlastností zlúčeniny NaxCoO2, ktorá je v súčastnosti veľmi intenzívne študovaná pre svoje nezvyčajné vlastnosti.
Doba trvania: 13.11.2006 – 30.11.2009
Prospect – Perspektívne supravodiče
Prospective superconductors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 1.10.2006 – 30.9.2009
Cielený transport protinádorových liečiv prostredníctvom magneticky značených nanosfér
Targeted transport of anticancer drugs in magnetically labelled nanoparticles
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je vývoj a hodnotenie nových nosičov protinádorových liečiv s využitím mechanizmu cieleného transportu. Biodegradovateľné nanosféry na báze komerčne dostupných polymérov obsahujúce protinádorové liečivo budú pripravené a charakterizované s cieľom zvýšiť množstvo lieku v cieľovom mieste, predĺžiť cirkulačný čas a redukovať vedľajšie účinky. Zámerom projektu je vyvinúť a charakterizovať nové magneticky značené nanosféry za účelom lokalizácie v definovanom mieste organizmu s využitím externého magnetického poľa. Metodologicky projekt rieši prípravu nanosfér, zabudovanie a hodnotenie účinnosti zabudovania liečiva do nanosfér, hodnotenie protinádorovej aktivity nanosfér s liečivom in vitro a in vivo, konštrukciu a hodnotenie účinnosti cieleného transportu na zvieracích modeloch. Nová aplikačná forma bude hodnotená aj z hľadiska bezpečnosti.
Doba trvania: 1.5.2006 – 1.7.2009
Monitorovanie energetických kozmických častíc pre vybrané problémy kozmického počasia
Monitoring of energetic cosmic particles for selected problems of space weather
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Doba trvania: 1.5.2006 – 30.4.2009
Vodorozpustné polyméry: od fundamentálnych poznatkov o interakciách, štruktúre a dynamike v roztoku ku kontrole mechanizmu ich syntézy a samo-usporiadania
Water-soluble polymers: from fundamental knowledge on the interactions, the structure and dynamics in solution to the control mechanism of the synthesis and self-organization
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.3.2006 – 1.3.2009
ExtreM – ExtreM – Extrémne experimentálne podmienky ako nevyhnutná požiadavka pre súčasný výskum tuhých látok
ExtreM – Extreme experimental conditions as a necessary demand for the state of art condensed Matter research
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 1.3.2006 – 28.2.2009
Asociačné vlastnosti iónových polymérov a nízkomolekulárnych látok a ich potenciálne využitie pre inteligentné mikrosystémy cieleného transportu liečiv
Association properties of ion-containing polymers and low-molecular – weight compounds with potential application in the design of complexes for targeted drug delivery
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Molekulárne mechanizmy stability proteínov
Molecular mechanisms of protein stability
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Antalík Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Neobvyklé chovanie kovových intermetalických zlúčenín pri nízkych teplotách
Emergent behaviour of intermetalic compounds at low temperatures
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Reiffers Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Supratekuté 3He – modelový systém pre kozmológiu
Superfluid 3He – model system for cosmology
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Štúdium jadrovej hmoty pri extrémnych podmienkach v experimentoch NA57 a ALICE v CERN
Study of nuclear matter under extreme conditions in NA57 and ALICE experiments
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Štúdium korelačných funkcií náhodných polí v kritickej a stochastickej dynamike
Study of correlation functions of random fields in critical and stochastic dynamics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr.h.c. RNDr. Hnatič Michal, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Štúdium niektorých fyzikálnych procesov v systémoch obsahujúcich magnetické nanočastice v elektromagnetickom poli
The study of some physical processes in systems containing magnetic nanoparticles in electromagnetic field
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Centum rozvoja vzdelávania v oblasti multidisciplinárneho výskumu a vývoja progresívnych materiálov a technologií
Program: Európsky sociálny fond /ESF/ (MŠ SR, MPSVR SR)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 1.4.2007 – 1.4.2008
Deformácia a mechanizmy porušovania amorfných a nanokryštalických kovov
Deformation and Failture Mechanisms in Amorphous and Nanocrystalline Metals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel, CSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
Interaktívne algoritmy segmentácie na báze aktívnych kontúr a ich uplatnenie pri meraní fyzikálnych vlastností biomedicínskych objektov
Interactive algorithms of segmentation based on active contour models and their exploatation in the measurement of physical parameters of biomedical objects
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tomori Zoltán, CSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
Kalibrácia hadrónovej energie v kalorimetroch experimentu ATLAS – návrh a implementácia softwarových procedúr, inštalácia, testovanie a úpravy elektroniky
Calibration of hadronic energy in the ATLAS experiment calorimeters – design and implementation of software procedures, instalation, tests and improvements of the elektronics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stríženec Pavol, CSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
Supravodiče pre budúce technológie
Superconductors for future technologies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Objasnenie problémov prípravy a fundamentálnych fyzikálnych vlastností dvojmedzerových supravodičov na báze MgB2 s dôrazom na vplyv efektu dvoch energetických medzier. Výskum vplyvu chemickej substitúcie, ožarovania a technológie na extrinzické a intrinzické parametre supravodičov. Objasnenie vplyvu elektrónových a fonónových spektier, ako aj ich vzájomnej interakcie na supravodivosť.Príprava tenkých vrstiev, mikroštruktúr, optimalizácia bariér a príprava jednočasticových tunelových boxov pre supravodivé qubity. Fyzikálna charakterizácia qubitov pri veľmi nízkych teplotách. Prvá experimentálna realizácia prvkov pre budúce kvantové počítače na Slovensku.Objasnenie mechanizmu dekoherencie precesujúcich excitácií v supratekotom héliu-3, v homogénne a perzistentne precesujúcej doméne. Modelovanie qubitov.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
CFvNT – Centrum fyziky veľmi nízkych teplôt
Centre of Very Low Temperature Physics
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Oddelenie nízkych teplôt ÚEF SAV spolu s Ústavom fyzikálnych vied PF UPJŠ patrí do klubu cca 20 laboratórií vo svete, ktoré sú schopné experimentálne pokryť oblasť fyziky veľmi nízkych teplôt. Laboratórium úzko spolupracuje s poprednými svetovými pracoviskami. Fyzika nízkych a veľmi nízkych teplôt je revolučnou oblasťou, kde sa tvoria nové fyzikálne koncepcie. Umožňuje študovať kvantové materiály, silno korelované systémy ako sú supravodiče, supratekuté hélium-3 (najkomplikovanejší makroskopického kvantový objekt), moderné magnetické materiály, ťažko fermiónové systémy. Konštituujúce pracoviská centra dosiahli rad medzinárodných úspechov na tomto poli. Predmetom centra bude štúdium fundamentálnych a aplikačných vlastností uvedených materiálov najmä s ohľadom na ich nanoštruktúru a nízkorozmernosť. Zriadenie centra umožní koordináciu oboch konštituujúcich unikátnych vedeckých pracovísk a sprístupnenie ich experimentálnych zariadení pokrývajúcich rozsah teplôt od mikrokelvinovej oblasti až po izbové teploty ďalším záujemcom z vysokých škôl, akademických a rezortných vedeckovýskumných ústavov, z priemyslu, ako aj záujemcom zo zahraničia. Centrum bude vyvíjať unikátne prístroje v špeciálnej elektronike, nízkoteplotnej a vákuovej technike, bude pôsobiť ako konzultant pre prax.
Doba trvania: 1.11.2002 – 31.10.2006
Nanoštruktúry v supravodičoch
Nanostructures in superconductors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Objasnenie fundamentálnych vlastností matérie supravodivých vírov, nami objaveného fázového prechodu v modelovom izotropnom supravodiči (Ba,K)BiO3 a anizotropie v novom supravodiči MgB2, kde sme spoluobjavili nový jav – dvojmedzerovú spravodivosť. Potvrdenie, alebo vyvrátenie existencie intrinzických josephsonovských spojov vo vrstevnatom supravodiči na báze NbSe2. Charakterizácia supravodivého parametra usporiadania v dvojvrstvách a multivrstvách supravodič-magnetikum v závislosti na hrúbke a výmennej interakcii magnetickej vrstvy. Objasnenie kvantovej turbulencie v supratukutom héliu-3 a jej analógie s kozmologickými defektami
Doba trvania: 2.8.2002 – 2.8.2005
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Demjén Erna, PhD.
Doba trvania: 1.1.2000 – 31.12.2003
MUFOMAN – MULTIFROIKA NA BÁZE OXIDOV MANGÁNU
MANGANESE OXIDES BASED MULTIFERROICS
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.0213