Projektová činnosť

Národné

NANOSEG – Nanosegregácia v mäkkých látkach polymérneho a nepolymérneho charakteru
Nanosegregation in soft matter of polymeric and nonpolymeric nature
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Mezoškálové javy a štruktúry v mäkkých látkach polymérneho a nepolymérneho charakteru,
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019