Projektová činnosť

Medzinárodné

SIREN – Space Ionizing Radiation Experts Nursery
Space Ionizing Radiation Experts Nursery
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Langer Ronald
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2023
Atmosférické elektrické pole a dynamika nabitých častíc a sekundárneho kozmického žiarenia vo vysokých horách
Atmospheric electric field and dynamics of charged particles and secondary cosmic rays in high mountains
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Langer Ronald
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
SIREN – Space Ionizing Radiation Experts Nursery
Space Ionizing Radiation Experts Nursery
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Langer Ronald
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Atmosferická alektrina a sekundárne kozmické žiarenie
Atmospheric electricity and secondary cosmic radiation
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Langer Ronald
Anotácia: Navrhovaný projekt spočívá v pokračování nedávno započaté spolupráce na společném výzkumu vztahů mezi atmosférickou elektřinou a dynamikou, sekundárním kosmickým zářením a kosmickým počasím. Speciální pozornost bude věnována událostem během bouřek, např. zvýšené četnosti pulzů pozorovaných částicovým detektorem SEVAN během intervalů, kdy na byla naměřena velká elektrické pole a hledání vztahů mezi jednotlivými atmosférickými výboji a detekcí částic. Studium bude založeno na měření elektrostatického pole, elektromagnetického záření z bleskových výbojů, meteorologických datech a měření energetických částic, včetně gamma záření, na Lomnickém štítu. Předpokládá se i zlepšování a rozšiřování měření v okolí Lomnického štítu. Atmosférické elektrické pole bude rovněž měřeno i na několika místech v ČR. Hlavním cílem projektu je lepší znalost mechanismů, které propojují atmosférickou elektřinu a bouřky s energetickými částicemi (radiací) a kosmickým počasím. Při výzkumu bude použit jak statistický přístup tak analýza jednotlivých výrazných událostí.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Kozmické žiarenie pozorované na dvoch vysokohorských observatóriách: Moussala a Lomnický štít
Cosmic rays as observed at two high mountain observatories: BEO Moussala and Lomnicky Stit
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Langer Ronald
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Radiačné polia v blízkosti Zeme: možné súvislosti s kozmickým žiarením meraným na zemskom povrchu
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
COST ES 0803 – Vývoj produktov a služieb pre kozmické počasie v Európe
Developing space weather products and services in Europe
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: Dáta meraní NM na L.štíte, časticové merania, fyzikálna analýza efektov kozmického počasia
Web stránka projektu: http://www.costes0803.noa.gr/
Doba trvania: 1.8.2008 – 30.11.2012

Národné

Interdisciplinárne aplikácie pozorovania a výskumu kozmického žiarenia na pracovisku ÚEF SAV na Lomnickom štíte
Interdisciplinary applications of cosmic rays observation and research in the laboratory of Institute of Experimental Physics of SAS at the Lomnicky stit observatory
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kubančák Ján, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj interdisciplinárnych aplikácií výskumu kozmického žiarenia na pracovisku ÚEF SAV na Lomnickom štíte, a to hlavne prostredníctvom: a) zachovania kontinuity v oblasti pozorovania kozmického žiarenia, b) inovácie a rozvoja pracoviska a c) intenzívnej vedeckej spolupráce a propagácie pracoviska. V rámci projektu bude kladený dôraz na analýzu a vyhodnocovanie dát zaznamenaných neutrónovým monitorom a zariadením SEVAN počas 24. a v prvej tretine 25. slnečného cyklu. Vedecká práca bude zintenzívnená v oblasti spolupráce v oblasti radiačnej ochrany pred kozmickým žiarením a v oblasti vývoja a testovania detektorov v zmiešaných radiačných poliach vyskytujúcich sa na vysokohorských observatóriách. Jedným z výsledkov projektu bude spätná analýza zvýšenej alebo zníženej intenzity sekundárneho kozmického žiarenia v atmosfére v obdobiach s významnými fluktuáciami slnečnej aktivity, ktoré sa vyskytli v rokoch 2014 – 2024.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
Kozmické energetické častice zo slnečných erupcií – mnohobodové pozorovanie od Slnka až po Lomnický Štít
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Variabilita kozmického žiarenia meraného na zemskom povrchu
Variability of cosmic ray flux measured on Earth\’s surface
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
CRSPSW – Nízkoenergetické kozmické žiarenie, supratermálne častice a kozmické počasie
Low energy cosmic rays, suprathermal particles and space weather
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 27.12.2017
VNKZ – Variácie nízkoenergetického kozmického žiarenia a supratermálnych kozmických častíc: súvislosti s efektami kozmického počasia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
CKV – Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia – druhá etapa
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Web stránka projektu: http://ckv.astro.sk/
Doba trvania: 1.3.2010 – 30.6.2014
Energetické kozmické častice a ich úloha v kozmickom počasí
Energetic cosmic particles and its role in space weather
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: Dynamika tokov kozmických energetických častíc vo vzťahu k rôznym efektom kozmického počasia
Web stránka projektu: http://space.saske.sk
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
CKV – Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia
Center of Space Research: influence of space weather
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce.
Doba trvania: 24.4.2009 – 31.8.2012
NMDB – Dátová báza meraní neutronovými monitormi s vysokým rozlišením
Real time high resolution neutron monitor data base
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Web stránka projektu: www.nmdb.eu
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2009
Energetické častice v niektorých kozmických plazmových útvaroch
Energetic particles in the selected formations of space plasma
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: Prispieť k opisu a zisteniu kauzálnych súvislostí v procesoch využitím jestvujúcich modelova. transmisivity magnetosféry Zeme pre slnečné a galaktické kozmické geomagnetického poľa tak pre zemský povrch ako aj pre nízkoorbitálne družiceb. produkcie energetického gama žiarenia, resp. neutrónov na slnečnom povrchu a atmosferického tvrdého röntgenu, resp. gama žiarenia s využitím meraní prístrojom SONG na družici CORONAS-Fc. variability galaktického a slnečného kozmického žiarenia pozorovaného osobitne na vysokohorskom neutrónovom monitore Lomnický štít vo vzťahu k zmenám v medziplanetárnom prostredí ako aj ich dôsledkov v blízkosti Zemed. formovania tokov častíc stredných energií vo vonkajších oblastiach magnetosféryZeme s využitím meraní na družiciach INTERBALLe. vedúcich k zmenám tokov energetických častíc vo vnútornej magnetosfére a na malých výškach s využitím meraní na družiciach INTERBALL, CORONAS-F a Double Star, ako aj dôsledkov z týchto zmien vyplývajúcich pre zemskú atmosféruf. ovplyvňujúcich populácie energetických častíc v blízkosti Venuše a v medzi-planetárnom prostredí (sonda Venus-Express)
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009