Výskumné projekty APVV a VEGA s vynikajúcou úrovňou

2483

Nedávno bola vydaná publikácia s názvom Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou, ktorou Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) prezentuje výsledky riešenia projektov dosahujúcich vynikajúcu úroveň. V publikácii sa možno dočítať o realizácii a výsledkoch niekoľkoročnej práce slovenských odborníkov na projektoch za obdobie rokov 2016 až 2020 v základnom a aplikovanom výskume v prírodných, technických, lekárskych, pôdohospodárskych, spoločenských a humanitných vedách.

Medzi výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou bol vybraný aj projekt APVV-15-0621 s názvom „Atomárna štruktúra a unikátne vlastnosti intermetalík, amorfných, nanokryštalických a komplexných kovových zliatin“, ktorý bol riešený pod vedením Ing. Petra Šveca, DrSc. z Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i. v spolupráci s našim Ústavom experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., kde bol zodpovedným riešiteľom projektu RNDr. Ivan Škorvánek, CSc. z Oddelenia aplikovaného magnetizmu a nanomateriálov. Bližšie informácie možno nájsť v spomenutej publikácii agentúry APVV.

Zároveň boli vyhodnotené všetky projekty VEGA končiace v roku 2021. Medzi úspešné projekty s vynikajúcimi dosiahnutými výsledkami patrili aj tie z nášho ústavu:

  • 2/0007/18 Skúmanie vlastností jadrovej matérie v produkcii ťažkých kvarkov na jadrových terčíkoch, vedúci projektu: doc. RNDr. Ján Nemčík, CSc.
  • 2/0112/18 Systematické štúdium vplyvu lokálnych a nelokálnych interakcií na koexistenciu kvantových fáz s rôznymi parametrami usporiadania, vedúci projektu: RNDr. Pavol Farkašovský, DrSc.
  • 2/0044/19 Legované REBCO masívne supravodiče, vedúci projektu: Ing. Pavel Diko Pavel, DrSc.
  • 2/0137/19 Ortorombické multiferoické materiály so silnou magneto – elektrickou väzbou: vplyv substitúcie v oktaedrických polohách na magnetizmus a multiferoicitu, vedúci projektu: RNDr. Marián Mihalik, CSc.
  • 1/0053/19 Vplyv chemického zloženia na význačné fyzikálne vlastnosti moderných funkčných materiálov, vedúci projektu: prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. (Technologický a inovačný park UPJŠ), zodpovedný riešiteľ za ÚEF SAV: RNDr. Jozef Kováč Jozef, CSc.

Vedeckým tímom gratulujeme k vynikajúcemu hodnoteniu ukončených vedeckých projektov.