Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

608

Predseda Slovenskej akadémie vied
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie:

Ústav experimentálnej fyziky SAV, verejná výskumná inštitúcia,
sídlo: Watsonova 47, 040 01 Košice

Požadované kvalifikačné predpoklady:
Minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom je vedecký kvalifikačný stupeň samostatný vedecký pracovník alebo vedecko-pedagogický titul docent; minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom v prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, je akademický titul PhD. alebo jeho ekvivalent.

Požadovaná prax v riadiacej pozícii:
Minimálnou požadovanou praxou je päťročná prax v riadení (ako zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov) v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pravidlá výberového konania sú dostupné na webovom sídle SAV v sekcii Dokumenty  –  Výberové konania SAV  ( https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=docs-competitions),  ako aj na webovom sídle organizácie SAV https://websrv.saske.sk/uef/

Mzdové podmienky sa riadia podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Žiadosti o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr do 7.7.2023 na adresu:
Slovenská akadémia vied
personálny referát Ú SAV
Štefánikova 49
814 38 Bratislava

Na obálku prosím uviesť ,,Neotvárať – Výberové konanie“ a uveďte aj názov organizácie a pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Celé znenie inzerátu (.doc)