Seminár o najlepšom výsledku ÚEF SAV za rok 2020 v kategórii základný výskum

718

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

po dlhšom čase vás opäť srdečne pozývam na celoústavný webinár, ktorý sa uskutoční dňa 15. 4. 2021 o 11:00 na linku:

https://uefsav.webex.com/meet/gabani

O najlepší výsledok ÚEF za rok 2020 v kategórii základný výskum sa s nami podelí vedúci Centra fyziky nízkych teplôt Mgr. Pavol Szabó, CSc., ktorého prednáška má názov:„Supravodivosť v silne neusporiadaných systémoch v blízkosti prechodu supravodič-izolant“ (abstrakt).

Na obrázku hore sú znázornené typické tunelové spektrá, merané pomocou STM na silne neusporiadaných tenkých filmoch MoC s hrúbkou 3nm z článku M. Žemlička, et al., PHYSICAL REVIEW B 102, 180508(R) (2020):

a) vplyv teploty na tunelové spektrum v nulovom magnetickom poli (supravodivé črty vymiznú pri kritickej teplote Tc = 3,9 K)

b) vplyv kolmého magnetického poľa na tunelové spektrum, merané pri teplote T = 0,5 K (pri hornom kritickom magnetickom poli Bc2 = 6,3 T sa nepotlačia supravodivé črty, ale otvára sa nový magneticky závislý efekt).

c) detail poľovej závislosti tunelových spektier naznačuje prítomnosť zeemanovského štiepenia medzerovej štruktúry.

 

Teším sa na stretnutie.

S pozdravom

Slavo Gabáni

(vedecký tajomník ÚEF SAV)