SAV udelila čestnú hodnosť DrSc. h. c. profesorovi Georgovi R. Pickettovi

1200

Z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka si v stredu 30. novembra 2022 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave prevzal čestnú vedeckú hodnosť doktora fyzikálnych vied, DrSc. h. c., prof. George R. Pickett z Lancaster University. Vedecká rada SAV navrhla titul prof. G. Pickettovi najmä za veľmi výraznú pomoc pri budovaní Centra fyziky nízkych teplôt Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., v Košiciach a dosiahnutí európskej úrovne a európskej integrácie tohto centra. Ocenenie mu udelili na slávnostnom Valnom zhromaždení Učenej spoločnosti Slovenska, ktorej čestným členom je od roku 2018.

Prof. George R. Pickett, FRS je uznávaný svetový vedec v oblasti fyziky veľmi nízkych teplôt a výnimočná vedecká osobnosť. Celý vedecký život prof. Georgea Picketta je spojený s fyzikou veľmi nízkych teplôt, vývojom experimentálnych techník dosahovania ultranízkych teplôt, vývojom metód merania týchto teplôt a návrhom meracích techník pre štúdium fyzikálnych vlastností kondenzovaných látok pri týchto ultranízkych teplotách.

Prof. George Pickett, FRS sa narodil v roku 1939 vo Veľkej Británii. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Oxfordskej univerzite vo Veľkej Británii, kde v roku 1965 obhájil svoju dizertačnú prácu Thesis on properties of dilute magneticalloys at low T. Potom päť rokov pôsobil ako “research associate” na Katedre technickej fyziky, Helsinki University of Technology, Fínsko, kde pracoval v skupine prof. Olliho Lounasmaa, jedného zo zakladateľov európskej fyziky nízkych teplôt. Od roku 1970 je vedecká kariéra prof. Georgea Picketta, FRS, úzko spojená s univerzitou v Lancasteri, kde nastúpil ako “senior visiting fellow”. Na univerzite v Lancasteri prešiel pracovnými pozíciami od asistenta až po profesora. V roku 1988 bol menovaný na post profesora fyziky nízkych teplôt. Na tomto poste, no ako „distinguished“ profesor, pôsobí dodnes.

Fyzikálny výskum prof. Georgea Picketta možno zhrnúť do nasledujúcich  oblasti: kvantové kvapaliny a špeciálne supratekuté 3He, jadrový magnetizmus, fyzika dosahovania ultranízkych teplôt, fyzika rozhraní medzi kvantovými kvapalinami a analógie fyziky supratekutého 3He s kozmológiou.

Za dosiahnuté výsledky sa prof. George Pickett v roku 1997 stal členom Royal Society a o rok neskôr mu spolu s prof. Anthony Guénaultom bola udelená prestížna medzinárodná Simonova cena za rozvoj fyziky ultranízkych teplôt.

Počas svojej doterajšej vedeckej kariéry prof. George Pickett publikoval vyše 230 publikácií z toho sedem článkov v Nature, tri články v Nature Physics, 35 článkov v Physical Review Letters a ostatné články v časopisoch registrovaných v databázach WoS a Scopus.

Plné znenie laudácia uvádzame v prílohe.

Spolupráca s Ústavom experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Spolupráca prof. G. Picketta s Centrom fyziky nízkych teplôt (CFNT) ÚEF SAV v Košiciach sa začala v roku 1988. Vďaka tomu Košice získali dôveru pri organizovaní celosvetovej konferencie o fyzike ultranízkych teplôt ULT 96  v roku 1996.  Následne v rokoch 1999 – 2007 boli medzi ÚEF SAV a Fyzikálnym ústavom Univerzity Lancaster podpísané dohody o vzájomnej vedecko-technickej spolupráci s platnosťou na tri roky s možnosťou predĺženia.

Nezanedbateľný vklad do zviditeľnenia OFNT ÚEF SAV priniesol aj projekt „Cosmology in Laboratory (COSLAB)“. Ďalšou spoločnou anglicko-slovenskou vedeckou aktivitou, ktorú koordinoval prof. G. Pickett, a ktorá bola financovanou British Council, bol INYS míting organizovaný v októbri roku 2005 v Starej Lesnej.

Z hľadiska vedeckého výstupu košické centrum fyziky nízkych teplôt opublikovalo s prof. Georgeom Pickettom a pracovníkmi lancasterského laboratória spolu vyše 20 vedeckých prác.

Vstupom Slovenskej republiky do EÚ na podnet prof. Georgea Picketta prof. Mikko Paalanen, vtedajší riaditeľ laboratória Olliho Lounasmaa, prizval košické nízkoteplotné pracovisko, aby sa stalo súčasťou programu EU ULTI IV, a menoval Dr. Petra Skybu za člena výberovej komisie tohto projektu. Tým sa otvorili aj európske integračné ambície košického nízkoteplotného laboratória.

Prednáška Breaking the Low Temperature Barrier into the Nanokelvin Regime

V prednáške, ktorú pri slávnostnom udeľovaní vedeckej hodnosti predniesol prof. George Pickett, vysvetľoval, ako sa spolu so svojím tímom snaží preniknúť do nanokelvinového režimu a posunúť tak existujúcu teplotnú hranicu nadol o ďalšie desaťročie. Opísal techniky, ktoré sa použijú na dosiahnutie týchto veľmi nízkych teplôt. Zároveň rozobral, prečo sa vedci chcú dostať do tohto teplotného režimu a čo očakávajú, že tam nájdu. Dodal, že odpovede na druhú časť nemusia byť úplne také, aké by sa dali očakávať.

Slávnostný ceremoniál z udeľovania ocenenia, ako aj prednášku prof. Georgea Picketta si môžete pozrieť v priloženom videu.

Laudatio prof. George Pickett

Prevzaté z Aktuality SAV

Pozri tiež: Fyzik Pickett, ocenený SAV: Absolútna nula je nekonečnom, nikdy sa na ňu nedostaneme (Denník N, 10.12.2022)