Základné info

Mihalik, Marián RNDr., CSc.

vedúci Technologického laboratória OFMJ
Tel.: 055/7922250, č.d. 423 (W47)
Fax: 055/6336292
1998 – dnes Vedúci vedecký pracovník
ÚEF SAV Košice, Watsonova 47, 04001 Košice; http://uef.saske.sk/
▪ Vedecko – výskumná činnosť v oblasti fyziky kondenzovaných látok (magnetické, tepelné a transportné vlastnosti (molekulárne magnety, intermetalické zlúčeniny, manganity, multiferoické materiály)
▪ Vedecko – výskumná činnosť v oblasti fyziky vysokých tlakov (štúdium magnetických a elektrických vlastností v tlakových zariadenia komôrka s piestikom a diamantová nákova)
▪ Vedecko – výskumná činnosť v oblasti materiály a materiálové inžinierstvo (príprava a charakterizácia molekulárnych magnetov; príprava a charakterizácia keramických a nano rozmerných manganitov; rast monokryštálov intermetalických zlúčenín Czochralského metódou resp. intermetalických zlúčenín, manganitov a ortoferitov metódou vertikálneho zónového tavenia v optickej peci)
▪ Pedagogická činnosť v oblasti fyziky kondenzovaných látok a náuka o materiáloch (prednášky a cvičenia pre doktorandov, vedenie doktorandov)

Odvetvie hospodárstva Slovenská akadémia vied

2009 – dnes Vedúci technologického laboratória
ÚEF SAV Košice, Watsonova 47, 04001 Košice; http://uef.saske.sk/
▪ Riadiaca činnosť, vedenie kolektívu, zodpovednosť za vedecké výstupy
Odvetvie hospodárstva Slovenská akadémia vied

2008 – 2009 Vedúci Oddelenia magnetických javov
ÚEF SAV Košice, Watsonova 47, 04001 Košice; http://uef.saske.sk/
▪ Riadiaca činnosť, vedenie kolektívu, zodpovednosť za vedecké výstupy
Odvetvie hospodárstva Slovenská akadémia vied

2001 – 2002 Vedecký pracovník
Friedrich Schiller Univerzita v Jene, Nemecko
▪ Fyzika nízkych teplôt, vývoj elektronických súčiastok na báze Josephosonových spojov
Odvetvie hospodárstva Univerzitné školstvo, Nemecko

1994 – 1998 Samostatný vedecký pracovník
ÚEF SAV Košice, Watsonova 47, 04001 Košice; http://uef.saske.sk/
▪ Vedecko – výskumná činnosť v oblasti fyziky kondenzovaných látok a fyziky vysokých tlakov (magnetické, tepelné a transportné vlastnosti (molekulárne magnety, silne korelované elektrónové systémy, intermetalické zlúčeniny)
Odvetvie hospodárstva Slovenská akadémia vied

1991 – 1992 Postdoktorand
Van der Waals-Zeeman inštitút, Universita v Amsterdame, Holandsko
▪ Vedecko – výskumná činnosť v oblasti fyziky kondenzovaných látok a materiálového výskumu (príprava monokryštálov Czochralského metódou, magnetické, tepelné a transportné vlastnosti (silne korelované elektrónové systémy, intermetalické zlúčeniny)
Odvetvie hospodárstva Univerzitné školstvo, Holandsko

1985 – 1990 Vysokoškolský odborný pracovník
ÚEF SAV Košice, Watsonova 47, 04001 Košice; http://uef.saske.sk/
▪ Vedecko – výskumná činnosť v oblasti fyziky kondenzovaných látok a fyziky vysokých tlakov (magnetické, tepelné a transportné vlastnosti (kovové skla, vplyv tlaku na magnetické vlastnosti kovových sjiel, silne korelované elektrónové systémy, intermetalické zlúčeniny)
Odvetvie hospodárstva Slovenská akadémia vied

1984 – 1985 Vysokoškolský odborný pracovník
ZVL Považská Bystrica
▪ Vedecko – výskumná činnosť v oblasti materiálov na báze titánových zliatin pre letecký priemysel
Odvetvie hospodárstva Strojárstvo

1980 – 1984 Študijný pobyt
ÚEF SAV Košice, Watsonova 47, 04001 Košice; http://uef.saske.sk/
▪ Vedecko – výskumná činnosť v oblasti fyziky kovov (kryštálová štruktúra a magnetické vlastnosti kovových skiel)

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA

1998

Vedúci vedecký pracovník
ÚEF SAV Košice, Watsonova 47, 04001 Košice; http://uef.saske.sk/
▪ Vedenie kolektívu, logistika, písanie projektov, vedecké výstupy – články, citácie, výchova doktorandov, prednášky = Fyzika vysokých tlakov. Vedecko – výskumná činnosť v oblasti fyziky kondenzovaných látok a materiálového výskumu

1994 Samostatný vedecký pracovník
ÚEF SAV Košice, Watsonova 47, 04001 Košice; http://uef.saske.sk/
▪ Vedecko – výskumná činnosť v oblasti fyziky kondenzovaných látok a materiálového výskumu
1990 Vedecká hodnosť kandidát vied (CSc.) = vedecký pracovník
ÚEF SAV Košice, Watsonova 47, 04001 Košice; http://uef.saske.sk/
▪ Dizertačná práca: „Vplyv vysokého tlaku a ožiarenia neutrónmi na magnetické vlastnosti Fe-B kovových skiel“, Ing. Anton Zentko, DrSc.

1982 Titul RNDr.
PF UPJŠ Košice
▪ Rigorózna práca: „ Vplyv vysokého tlaku na magnetické vlastnosti amorfných feromagnetik“, školiteľ Ing. Anton Zentko, CSc.

1980 Ukončenie vysokoškolského štúdia